Ana səhifəMüdafiə elanları

Müdafiə tarixi

Soyad, ad, ata adı

Dissertasiya işinin adı

Dissertasiyanın elektron versiyası

Avtoreferat (azərbaycanca)

Avtoreferat (ingiliscə)

İxtisas şifri və adı

İddia olunan elmi dərəcə

1. 

05.05.2021

Rüstəmova Təranə Xanlar qızı

Azərbaycan təmsillərinin tipologiyası

PDF yüklə

PDF yüklə

PDF Yüklə

5715.01 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Fəlsəfə doktoru

 2.

 25.05.2021

Əliyeva Nərmin Nizaməddin qızı  

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın poeziyası 
klassik və müasir şərq ədəbiyyatı kontekstində

PDF yüklə

PDF yüklə

PDF yüklə

5718.01

Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı)

 Fəlsəfə doktoru

 3.

 08.06.2021

Muxtarova Təbəssüm Dadaş qızı 

 Müasir dedektiv janrında qəhrəmanın mənəvi aləminin təsviri(Çingiz Abdullayevin yaradıcılığı əsasında)

PDF yüklə

PDF yüklə

PDF yüklə

 

5715.01 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

 

 

Fəlsəfə doktoru

 

 

 

4.

29.06.2021

Karahan Mədinə Adil qızı 

Əhməd Ağaoğlu yaradıcılığı Türkiyə ədəbi, ictimai-siyasi həyatında

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

 5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Fəlsəfə doktoru 

5. 

20.09.2021

Babayeva Elnurə Vaqif qızı

ƏBDÜRRƏHMАN CАMİNİN “RİSАLEYİ - ƏRUZ”UNUN TÜRKCƏ TƏRCÜMƏSİNİN TEKSTОLОJİ - FİLОLОJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 
PDF yüklə PDF yüklə   PDF yüklə

5721.01  Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)

Fəlsəfə doktoru 

6.

28.10.2021

 Həcər Hacıməmməd qızı Vəliyeva

"MƏNAQİBİ-İBRAHİM GÜLŞƏNİ” ƏSƏRİNİN FİLOLOJİ-TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ

PDF yüklə PDF yüklə   PDF yüklə

5721.01

Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)

Fəlsəfə doktoru 

6.

28.10.2021

Gülnar Zöhrab qızı Əqiq

FƏTƏLİ ŞAH QACARIN POETİK İRSİ

VƏ ŞAHZADƏ ŞAİRLƏR

 
PDF yüklə   PDF yüklə  PDF yüklə 

5718.01

Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı)               5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Fəlsəfə doktoru 

7.

24.12.2021

Sadıq Zaman oğlu Qarayev

Kamal Abdullanın nəsrində tarixi və mifoloji yaddaş problemi

PDF yüklə  PDF yüklə  PDF yüklə 

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

Fəlsəfə doktoru

8.

24.12.2021

Ayna Çingiz qızı Babazadə

Əzizə Cəfərzadə nəsrində tarixi və bədii gerçəkliyin inikası

PDf yüklə PDF yüklə PDF yüklə

 Azərbaycan ədəbiyyatı 

5716.01

 Fəlsəfə 

doktoru

9.

18.01.2021

Şəfiqə Dəmir qızı Abdullayeva

İsmayıl Bəy Nakam və onun Divanı

PDF yüklə PDF yüklə  PDF yüklə 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

5716.01

 Fəlsəfə 

doktoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook