Ana səhifəFilologiya problemləri şurası

2015-ci il üzrə təsdiq olunmuş mövzular

09 Fevral 2015-ci il  1 saylı iclas

1. Abdullayeva Xanım Fərhad qızı - “XIX əsr türk  ədəbiyyatında roman janrının təşəkkülü və inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Babayeva Elnurə Vaqif qızı - “Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-əruz”unun türkcə tərcüməsinin filoloji-tekstoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Baxşıyeva Ülkər Elman qızı - “Mirzə İbrahimov və Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Bayramlı Zəkulla Niftulla oğlu - “Klassik Azərbaycan nəsrinin Füzuli mərhələsi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əhmədova İlhamə Muxtar qızı - “İ.Hüseynov nəsrində milli koloritininikası problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əsgərov Bəxtiyar Hüseynalı oğlu - “XX əsr Azərbaycan  romanındagerçəkliklə təxəyyülün sintezi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hüseynova Aytən Abas qızı - “L.Ulitskaya və   R.Pilçerin yaradıcılığında həqiqi və xəyali dəyərlərin təcəssümü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Qasımova Maya Mehdi qızı - “Rus və rusdilli Azərbaycan nəsrində millilik və beynəlmiləlçilik” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Məcidova Quba Ruslan qızı - “XX-XXI  əsrlərin  qovşağında rus nəsrindərealizmin tipologiyası və modifikasiyası” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Məmmədova Lalə Nadir qızı - “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsrində Füzuli təsirləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Mirzəyeva Nəcibə Tariyel qızı - ““K.Simonov və E.Heminqueyin hərbi publisistikasında pasifist ideyalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Mürsəlova Pərvin Akif qızı - “Amerika ədəbiyyatındakı multikulturalizm probleminin Maksin Kinqston yaradıcılığında ənənəvi və yenilikçi əksi” (filologiyaüzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Nəcəfova Familə Famil qızı - “1960-1970-ci illər fars poeziyası və Həmid Müsəddiqin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Nuhova Şəhrizad Bəhram qızı - “Sabir Azəri və Vidadi Babanlı nəsrində sosial mühitin inikası problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Osmanlı İsmixan Məhəmməd oğlu  - “Oğuz kağan dastanında ədəbi-mifoloji motivlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Osmanova Aysel Xudbəddin qızı - “Müasir  Suriyada sərbəst şeir cərəyanı və Əli Əhməd Səid Adonis” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Rəcəbova Günel Habil qızı - “Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında roman janrının  təşəkkülü prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Səmədova Ülkər Qüdrət qızı - “Tənzimat dövrü türk nəsrininformalaşmasında Qərb ədəbiyyatının təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Teymurxanlı Vüqar İsmət oğlu - “Cəlaləddin Rumi və Azərbaycan ədəbiyyatı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Həsənov Mehman Ağasəlim oğlu  - “Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı” 

16 Mart  2015-ci il  2 saylı iclas

1. Allahverdiyeva Fidan Şahid qızı -“Etnomədəniy-yətlərdə zoomorfizmlər və antropomorfizmlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Amanova Heyran Əflatun qızı - “Məmməd İsmayıl poeziyasında ənənə və yenilik axtarışları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Cəfərova Kəmalə Havadar qızı - “Dillərarası əlaqələr və interferensiya problemi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əhmədova Şəfa Füzuli qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan uşaq  ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Ələkbərova Emiliya Emil qızı - “Rus, Azərbaycan və fransız dillərinin leksik sistemində  “metal” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əliyeva Kəmalə Rafiq qızı -“Azərbaycan dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlər ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Xəndan Aydan Rəfiq Zəka qızı - “XIX əsrin sonu - XX əsrin I rübü türk poeziyası (ədəbi cərəyanlar  və təmayüllər)” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. İsgəndərova Aygün İlham qızı - “Elmi-texniki terminologiyanın Azərbaycan dilinə tərcüməsinin nəzəri problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı - “XIV-XVI əsrlər Türk ədəbiyyatında ilahi eşq” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Məmmədov Xankişi Bəxtiyar oğlu - “Azərbaycan folklorunun paremilər sistemi: janrları, funksional strukturu və poetik xüsusiyyətləri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Məmmədrzayeva Ayşən Allahverdi qızı - “1980-2000-ci illərin Azərbaycan nəsrində bədii zamanın strukturu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Mirqasımova Aytən Həşim qızı -“XX  əsr Azərbaycan şairi Ağasəlim Fədai və onun ədəbi irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Muradova Aytən Qasım qızı - “Qiymətlidaş” konsepti və onun şərq slavyan dillərində verballaşması ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Niftəliyeva Elnarə Gülağa qızı - “Azərbaycan dilində enantiosemiya hadisəsi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Orucov Məhərrəm Alı oğlu - “Azərbaycan dilində fransız mənşəli terminlərin linqvo-praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Rzayev Rameş Hamlet oğlu  - “Türk folklorunda  Bozqurd mifologemi və onun milli-mənəvi düşüncədəki paradiqmaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Rzayeva Gülnar Mirsəlim qızı - “Cek Keruakın yaradıcılığında kontrkulturanın bədii təzahürü(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Rzayeva Qərənfil Zeyqəm qızı  - “ Xəlilrza Ulutürk yaradıcılığında poema janrı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Talıbova Aysel Saleh qızı - “Qabriel Qarsia Markes və müasir Azərbaycan nəsri (tipoloji –    müqayisə kontekstində)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Zeynalova Aytac Xalid qızı  - “Abşeron ədəbi mühiti və klassik ənənələr (XIX əsrin sonu- XX əsr)” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14 May 2015-ci il 3 saylı  iclas

1. Ağayev Dəyanət Sabir oğlu -  “Qloballaşma şəraitində ingilis dilinin Azərbaycan dilinə təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Bayramova İlahə Əliəshab qızı - “Müasir alman və Azərbaycan dillərində sifətin komparativlik sahəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Əhmədova Rasimə Şamil qızı - “Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında mövzu, janr və üslub məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əyyubov Sücəddin Fərman  oğlu  - “Fransız dilindəki yeni  neologizimlərin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Cavadova Təvəkgül Ənvər qızı -“Oğuz qrupu  türk dillərində fonetik uyğunluq  və norma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Fərəcova Rəna Möhübbət qızı - “Müasir ingilis dilində təyin  budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin  variativliyi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hüseynova Ramilə Fərman qızı  - “Müasir  ingilis dilində diskursun tipologiyası” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. İbadova Lalə Baladadaş  qızı - “İspan dilinin ərəb dilindən alınmalar əsasında zənginləşməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İbişova Günay Azad qızı - “Azərbaycan  dilində  səbəb anlayışı və onun dildə ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. İmanova Ülviyyə Aydın qızı - “Azərbaycan dilində müxtəlifsistemli dil elementlərinin iştirakı ilə formalaşmış leksik- terminoloji hibridlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İskəndərova Sona Şiralı qızı -“Kəmiyyət bildirən sözdəyişdirici kateqoriyaların tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. İsmayılova Gülnur Nürəddin qızı  - “Paremioloji semantikanın təşkilində konseptin rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Qəmbərova Afaq Həsən qızı - “Miflər və dini konseptlər koqnitiv dilçiliyin predmeti kimi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Quliyeva Nurlana Eldəniz qızı - “Müasir ingilis dilində nitq feillərinin semantika və praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mahmudova Aygün Vahid  qızı  -  “Azərbaycan  və  ingilis  dillərində “müdriklik” və “wisdom” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məmmədova Minayə Əflatun qızı - “Corc Qordon Bayronun poeziyasının Azərbaycan   dilinə   tərcümələrinin linqvistik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova Tamilla Oqtay qızı - “İngilis dilindəki feili birləşmələr Boloniya sistemli dərsliklərdə” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Turanə Güloğlan qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində xəbərlik kateqoriyasının ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Məmmədzadə Sevinc Səlim qızı  - “Milli dil korpusları və onların formalaşması prinsipləri (Britaniya və Amerika ingiliscəsi materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)  

20. Məmmədov Nizami Murad oğlu  - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeiri və folklor” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Mirzəyeva Günay Telman  qızı  - “Linqvistikada  elm  dilinin  məcazlaşması  problemi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Mursaliyeva Səfiyyə Yusif qızı - “Zaman-məkan koordinatları ifadə edən semantik sözdəyişdirici kateqoriyaların tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Rəsulova Cəmilə Xosrov qızı - “Azərbaycan prezidentlərinin andiçmə mətnlərində “vətənpərvərlik” konseptinin linqvistik xüsusiyyətləri inaqurasiya mətnləri kontestində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Rzayeva Əminə Həmid qızı - “Azərbaycan dilində iş feilləri ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı  - “Mir Cəlal hekayələrində ədəbi qəhrəman və zaman” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Səmədova  Könül İbrahim qızı -  “Azərbaycan dilinin şimal qrupu dialekt  və şivələrində qıpçaq elementləri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Şahbazova Şahanə Müqəddəs qızı - “Misir şairi  Əhməd Şövqinin sürgün dövrü yaradıcılığında  vətən  həsrəti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28. Vəliyeva Səbinə Əli  qızı - “Müasir  ingilis dilində koqneyt tamamlığın koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

04 İyun 2015-ci il 4 saylı iclas

1. Balaməmmədova Aygün Allahyar qızı - “Alman və Azərbaycan dillərində tərcümə olunmayan sözlərin tərcümədə verilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Çobanov Müşviq  Mədəd oğlu - “Gürcüstanda Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf meyilləri (1960-2010)”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Əhmədov Qabiliyyət İsmayıl oğlu - “Artur  Konan Doylun detektiv yaradıcılığının kompleks tədqiqi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əliyev Əli Məmmədbağır oğlu üçün “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı irsi əlyazma mətnlərində” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu  - “Müasir poeziyada köç və işğal probleminin əksi (Qərbi Azərbaycanlı qaçqınların yaradıcılığı  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əliyeva Aynur Şükür qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində mənfi emosiyalar bildirən leksik-semantik sahənin quruluşu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyeva İlahə Abbasqulu -  “Azərbaycan dilində komponentləri frazeologizm olan tabeli mürəkkəb cümlələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Həbibova Könül Əzizağa qızı -  “Siyasi və məişət diskurslarında nitqin manipulyativ təsiri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Hüseynova Zemfira  Cəbi qızı - “Anadilli klassik Azərbaycan ədəbiyyatında peyğəmbər obrazları və peyğəmbərlik missiyasının bədii təcəssümü”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Hüseynzadə Əkrəm  Rüfət oğlu - “Oğuznamələrdə adət-ənənə və ritual problemlərinin nəzəri- metodoloji əsasları”( filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İbrahimova Nabat Fuad qızı - “Qədim türk yazılı (run)  abidələrində zaman və məkan məzmunlu  sözlərin  semantikası (Azərbaycan dili ilə müqayisədə)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Kərimova Xatirə Ələkbər qızı - “Mirzə Kazım  bəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsərində dilin morfoloji quruluşunun tədqiqi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Məmmədova Gülnarə Cavanşir qızı  - “Müstəqillik  dövrü Azərbaycan şeirinin struktur və semantik təhlili ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədova Şəlalə Əhmədpaşa qızı  - “Müasir Azərbaycan və rus dillərində mətbuat konseptinin yaratdığı semantik sahənin quruluşu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirzəyeva Nailə Fərhad qızı - “Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Musayeva Sədaqət Mahir qızı - “XX əsrin II  yarısında Azərbaycan dilçiliyində sintaksisin inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Mustafayeva Layə Əbdürəhim qızı - “İngilis dilində zevqmanın praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Mustafayeva Saidə Şirzad qızı -  “Azərbaycan dili tarixşünaslığının metodoloji problemləri” ( filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Nəcməddinli Anar Nəcməddin oğlu  -  “XX əsrin əvvəllərində rus parlament nitqinin ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Nuriyev Novruz Ağagül oğlu - “Mirzə Nəsrullah Didə irsinin tekstoloji tədqiqi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Paşayeva Aynurə Niyaz qızı - “Azərbaycan” jurnalında publisistika məsələləri (1953-2010)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Piriyeva Sonya Fərhad qızı - “Polyak, Azərbaycan və rus dillərində hərəkət nominasiyalarının struktur və qrammatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Quliyeva Aydan Feyruz qızı - “Müasir  ingilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Qurbanlı Nərgiz Çərkəz qızı  - “Müasir dövrdə Azərbaycan və  türk dilləri arasında qarşılıqlı zənginləşmə prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Qurbanova Şəhla İntiqam qızı  -“Avstriya  mühacir ədəbiyyatı (E.Vays, F.Verfel və Ş.Tsveyqin yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Rəhmanova Nigar Əsgər qızı - “Funksional üslublarsosial-linqvistik paradiqmalar kimi”( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Sadıqlı İlhamə Yavuz qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində insektonim komponentli  frazeoloji vahidlərin  leksik- semantik xüsusiyyətləri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu

28. Sultanova Xanım Rza qızı - “XX yüzil Azərbaycan poeziyasında mifopoetik ənənə” (filologiya üzrə elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29. Vəlibəyova Aytən Əbülfəz qızı - “Xalq inanclarının ritual-mifoloji poetikası” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

11 İyun 2015-ci il 5 saylı  iclas

1. Abdurrahmanova Röya Qəzənfər qızı - “İngilis dilində sintaktik səviyyədə transformasiya məsələləri Noam Xomskinin minimalist proqramının kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Ağakişiyeva Fəridə Həmzə qızı - “Dildə implisit  inkarlıq vasitələri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Ergin Yeganə Qürbət qızı  -“Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının struktur-semantik inkişafı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əhmədova Aysel Vidadi  qızı -  “Orxon abidələrinin dilində söz yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əhmədova Elnarə Hüseynağa qızı -“Qubadlı toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əhmədova Maya İsgəndər qızı - “Sual cümləli vasitəsiz nitqdə informasiyanın ötürülməsinin koqnitiv xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin  materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyev Rövşən Ramiz oğlu - “Türk dillərinin ortaq humanitar terminologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Əliyeva Nigar Ramiz qızı üçün “Qabriel Qarsiya Markes yaradıcılığı və 1960-80-ci illər Azərbaycan nəsrində poetika məsələləri ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Əsgərzadə Lütviyyə Süleyman qızı - “Hüseyn Cavid ədəbi məfkurəsi və sənəti dövrünün ədəbi, mədəni, ictimai mühiti kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Günəşli Aynur Cavanşir qızı  -  “Azərbaycan folklorunda sintaktik paralelizm və onun mətnyaradıcı xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Həmidov Mahir Balahəmid oğlu - “Ərəb mühacirət poeziyasında ənənə və müasirlik” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Hüseynova Gülnar Səftər qızı - “Gəncə ədəbi  mühiti (1960-2000-ci illər)” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. İsmayılova Sevinc Rafiq qızı  - “İngilis və Azərbaycan dillərində  abzasın inisial və final hissələrinin mətnyaratmad  rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Kərimli Aynur Atəş  qızı  - “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində nəticə budaq cümləli tabeli  mürəkkəb cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Kərimova Vüsalə Şaiq qızı -  “İngilis və Azərbaycan klassik realist ədəbiyyatında  satira  (Ç.Dikens və C.Məmmədquluzadə yaradıcılığı əsasında)” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məhərrəmov Zaur Şükür oğlu -“Müasir Azərbaycan  publisistikasının dilində ekspressivliyin ifadə üsulları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova Kəminə Həvil qızı - “Farsdilli klassik didaktik nəsr və S.Vəravinin “Mərzbannamə” əsəri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Şəbnəm Vilayət qızı - ““İngilis ədəbiyyatında qadın şəxsiyyəti konsepsiyasının bədii təkamülü (Şarlotta və Emili  Bronte, Elizabet   Qaskel yaradıcılığı əsasında)”” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Mehdiyeva Gülbəniz Hacıbaba qızı - “Musa Kalankatuklunun “Alban tarixi” əsərinin onomastik leksikası” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Məmmədova Rüxsarə İskəndər qızı - “Əbu Abdullah  Miqdad əl-Hillinin “Kənzül-irfan” əsərinin Azərbaycandakı əlyazmalarının müqayisəli təhlili” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Məmmədova Rüxsarə Əvəz qızı - “ “Açıq söz” qəzetində milli mətbuat və  jurnalist sənətkarlığı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Nəbiyeva Nərmin Namiq  qızı  -  “Azərbaycan sənədli televiziya filmlərinin nəzəri-estetik problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Qədimova Lailə Sahib qızı  - “Müasir ingilis dilində konversiyanin koqnitiv əsasları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Qədimova Leyla Şövlət qızı  - “Şekspir sonetlərində məhəbbət konseptinin koqnitiv-semantik təhlili” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Qəribli Aysel Nizami qızı - “XIX əsr Azərbaycan təriqət şeirinin lüğət tərkibi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Quliyev Ceyhun Aydın oğlu -  “Azərbaycan jurnalistikası XX əsrin 60-cı  illərində  inkişaf   meylləri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Quliyeva Minarə Naryad  qızı -  “Azərbaycan şeirində qoşma janrının poetikası (M.P.Vaqif  yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28. Qurbanova Lalə Qədir qızı -  “İngilis dilində cümləfövqi vahidlərin intonasiyasının psixolinqvistik aspektləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29. Rəhimova Dilbər Qurban qızı - “Klassik ərəbdilli poeziyada şeir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

30. Səmədzadə Aygün Elman qızı  - “İngilis və Azərbaycan folklor ənənəsində müsbət obraz onomastikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

31. Şahbazlı Tamerlan Adil oğlu - “German dillərində performativ  və kontrastiv konstruksiyaların xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

32. Şiriyev Fikrət Abuzər oğlu - “Müasir Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri və  nitq  mədəniyyəti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

33. Xıdırova Nuray Kamandar qızı - “Urum türklərinin dilində xüsusi adlar ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

34. Zeynallı Günel Fazil qızı -“İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkininromanlarında lirik-psixoloji üslubun  təzahür formaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

05 Oktyabr 2015-ci il 6 saylı  iclas

1. Babayeva Könül Təvəkkül qızı  - “Azərbaycan və ingilis dillərində feili sifətlərin  struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Bəşirova Dilbər Oqtay qızı - “Azərbaycan dilində etnotoponimlərin  linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Bəylərova Aytən Müslüm qızı - “Azərbaycan ədəbi dilinin konnotativ  leksikası” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əbdürrəhimova Mehriban Lətif  qızı - “Müasir Türk və Azərbaycan dillərində hərbi terminlərin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyeva Qəndab Əjdər qızı - “Mirzə İbrahimovun bədii nəsrində Cənub mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əzizxanlı Qardaşxan  Nəhmət oğlu - “Azərbaycan poeziyasında vətəndaşlıq lirikası (M.Araz, S.Tahir və M.İsmayıl yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hacıyeva Nərmin Səyyad qızı - “Klassik Azərbaycan şeirində mədhiyyə (XV-XVI əsrlər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Hüseynova Aybəniz  Elçin  qızı  - “Rus və Azərbaycan dillərində geyim bildirən etnoqrafik leksikanın  semantik-struktur xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 9. Xəlilova Jalə Xəlil qızı - “Azərbaycan və qırğız epik folklorunda mifoloji obrazlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Qasımova Samirə Firuddin qızı - “Azərbaycan və ingilis  dillərində  təfəkkür   feilləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Quliyeva İlahə Nurəddin qızı  - “Müstəqillik  dövrü Azərbaycan-Böyük Britaniya  ədəbi  əlaqələri)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Məmmədov Elçin  Məhəmməd oğlu -  “Qarabağ  toponimləri ümumtürk toponimiyası kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.  Məmmədov Tofiq Xeyrulla oğlu - “Andrey Platonovun yaradıcılığının metod və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədova Şəkər Heyvəli qızı -  “Naxçıvan dialekt və şivələrində frazeoloji vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirişli Aynur Miriş qızı  - “Əhməd Cavad və folklor” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Musayeva İlahə İlham  qızı - “Oğuz qrupu  türk dillərində mərasim leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Mütəllimli Sevinc Eldar qızı - “İngilis dilində aktant tərkibli sadə cümlələrin sintakmatik üzvlənməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Nəsirli Anara Azər qızı - “İngilis dilində komparativ  frazeoloji birləşmələrin struktur-semantik təhlili və onların Azərbaycan dilində qarşılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Səfərova Nigar Nizami qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrində özgələşmə problemi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Salamova Əzizə Sahib qızı -“Virciniya Vulf və Marqaret Drabl yaradıcılığında feminizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Səttarova Aygün Aydın qızı - “Vaqif  Səmədoğlunun dramaturgiyası- nın komizm sənətkarlığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Səfiyeva Nuranə Qüdrət qızı - “Azərbaycan dilində fövqəladə hallarla bağlı terminoloji  leksikanın leksik-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

23. Şirinova İzaura  Füzuli  qızı  -“İngilis dilində zaman zərflikli sadə cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

24. Süleymanova Dilguşə  Cəmiyyət  qızı - “Xətainin “Dəhnamə” poeması və “Şah İsmayıl” dastanının müqayisəli- tipoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Talıbova Töhfə Məmmədağa qızı üçün “Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Türkmənistan ədəbi əlaqələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Vəliyeva Səbinə Xansuvar qızı  - “Azərbaycan dilinin bədii üslubunda etnoqrafik leksika (XX əsrin 50-60-cı illəri)” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Zeynalova Səbinə Əsgər qızı - “Emili Dikkinsonun təbiət şeirlərində antropomorfizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

24 Noyabr  2015-ci il 7 saylı iclas

1Bədirova Lalə Murtuzəli qızı - “Xacə Məhəmməd Lütfi “Divan”ının poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Cavadzadə Nərgiz Ehlam qızı - “Azərbaycan televiziya kanallarında xəbər standartlarının mövcud təcrübəsi və problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

3. Cəfərova Elmira Mail qızı - “Məmməd Səid Ordubadinin əlyazma irsinin  və nəşrlərinin  müqayisəli-filoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

4. Cəfər-zadə Vüsalə Nofəl qızı -  “Azərbaycan dilində bağlayıcı vasitələrin mətnyaradıcı xüsusiyyətləti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Əliyev Dadaş Ağaməşədi oğlu - “İsmayıllı etnomühitində azsaylı xalqların folkloru” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

6Hasilova Laləndər Hafiz qızı - “Azərbaycan, ərəb və rus dillərində atalar sözləri, zərb məsəlləri və aforizmlərin linqvo-kulturoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

7. Hüseynov Vüqar Qüdrət oğlu - “Müasir mətbuatda frazeoloji birləşmələrin işlənmə xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

8. Xəlilli Şəhla Vahid qızı - “Əlaəddin Sabit Bosnəvi “Külliyyat”ının poetik-tekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. İskəndərli Rəna Baloğlan qızı (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

10. Qasımova Aygün Ərziman qızı - “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor simvolikası (1960-2000-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11. Lauri Marta Mark qızı - “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ozan-aşıq obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

12. Musayeva Aytən Ayət qızı - “XX əsrin əvvəllərində Amerikan və Azərbaycan ədəbiyyatında novella janrı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

13. Paşayeva Pərvanə İsmayıl qızı - “İngilis dilindəki dini-mifoloji leksikanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

14. Səmədova Məlahət Saməddin qızı -“Müxtəlifsistemli dillərdə köksöz yuvalarının semantik-struktur xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

15. Tağıyeva Ruhiyyə İsabala qızı - “Cənubi Qafqazın 1903-cü il hərbi-topoqrafik xəritəsindəki  türk mənşəli toponimlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

16Yaqubov Nicat Əsgər oğlu - “Azərbaycan dilindəki arxaizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

25 dekabr 2015-ci il 8 saylı iclas

1. Abdullayeva Xəyalə Rəmiyəddin qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində sitatın mətnyaradıcı xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Ağayeva Səadət Rəis qızı-“İnternet-media resurslarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin işlənilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

3. Əkər Müfidə  Nilay  Əhməd Nəcib qızı - “ “Dəbistan” və “Çocuk  Bahçesi” jurnallarının uşaq ədəbiyyatının inkişafında  rolu”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

4. Əliyeva Gülnara Natiq qızı  - “Maşın tərcüməsində semantik təhlil”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Heydərova Günel İskəndər qızı  - “Sabir Rüstəmxanlı bədii nəsri və publisistikasında milli yaddaş problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu mövzusu)

6. İbrahimova Bənövşə Eldar qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində qəzet mətnlərindəki xüsusi adların  praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

7. İskəndərli Rəna Baloğlan qızı  - “Şəmsəddin Saminin “Qamusul- elam” əsərində Azərbaycan müəllifləri haqqındakı mətnlərin uyğun mənbələrlə müqayisəli təhlili”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu mövzusu)

8. Qarayev Sadıq Zaman oğlu -  “Kamal Abdullanın  nəsrində tarixi motivlərin  müasir dərki” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. Qasımova Ziyafət İnşallah qızı - “Xalac dilinin etnolinqvistik  tədqiqi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu mövzusu)

10. Özərən Zəhra Durmuşəli qızı - Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında pəndnamələrin tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11.İbrahimova Firuzə Şakir qızı  -“İngilis  dilində  dil  səriştəsinin  formalaşması və reallaşması”  

2016-cı il üzrə təsdiq olunmuş mövzular

17 Fevral 2016-cı il 1 saylı  iclas

1. Abdullayeva Xumar Vəliyəddin qızı - “İngilis-Azərbaycan elmi-fantastika  ədəbiyyatının inkişaf  təmayülləri (Herbert Uells və Azərbaycan elmi-fantastikası)”

2. Ağayeva Vüsalə Sakit qızı - “Tofiq Hacıyev və Azərbaycan dili tarixi problemləri”

3. Alırzayeva Kifayət Ağarza qızı - “Dildə  fonem əvəzlənmələri və fonotaktik problemlər”

4. Aslanova Zərinə Natiq qızı  -“İngilisdilli praqmatik aspektdə intensiya”  

5. Babayev Ülvi  Allahverdi oğlu - Türkiyə və Azərbaycan postmodernist nəsrində sosial funksiya probleminin  bədii  dərki ”   

6. Baxşıyeva Fidan Surət qızı - “Rus  və Azərbaycan dillərində dil oyununun üsulları”

7. Cahangirli Təbərrük Fərrux qızı - “İngilis dilində “ailə” konseptinin linqvopraqmatik xüsusiyyətləri”  

8. Eylazov Fəxrəddin Aydın oğlu - “XV  əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi “Gülşəni-raz”ın elmi-tənqidi mətni və filoloji təhlili”  

9. Hüseynova Cahanə Mürsəl qızı - “Müasir Azərbaycan dilində sadə cümlənin funksional-semantik transpozisiyası

10. İbrahimova Vüsalə İlqar qızı - “ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusundakı əsərlərin janr xüsususiyyətləri ”

11. Kazımov Arif Sədrəddin oğlu  -  “Azərbaycan tapmacalarının linqvistik xüsusiyyətləri”

12. QədirovaTürkan Möylam qızı  - “XX əsr Azərbaycan poeziyasında ana dili problemi” 

13. Qəhrəmanov Səbuhi  Adil oğlu   -  “Ədəbi tarixi prosesin problemləri və istiqamətləri (XX əsrin 20-30-cu illəri)”  

14. Quliyev Elman İsmayıl oğlu  - “Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın fars divanında  türk sözləri”  

15. Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı  - “XIX əsr və XX  əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin bədii dil xüsusiyyətləri”

16. Quliyeva Sevinc Bəbir qızı -  “Müstəqllik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizmin bədii inikası” 

17. Məmmədli Aytən Vidadi qızı - “İlyas Əfəndiyevin pyeslərinin Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcüməsi problemləri”   

18. Muradova Nərgiz Nazim qızı - “Əlavələrin koqnitiv-semantik təhlili (ingilis dili materialları əsasında)”  

19. Namazova Lalə Əli qızı - “C.D.Selincerin“Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan” romanında şəxsiyyətin formalaşma-sının sosial-psixoloji aspektləri”  

20. Novruzova Günel Rauf qızı - “İngilis dilində implisit  (örtülü) tərkiblərin linqvo-praqmatik aspektləri”

21. Orucova Yeganə Məşədi qızı - “Fransızdilli siyasi və media diskurslarının formalaşmasında koqnitiv modellər”

22. Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatında milli istiqlal ideyasının bədii inikası”  

23. Seyidzadə Leyla Eldar qızı - “Slenqin koqnitiv aspektləri”  

24. Tağıyev İlham Ağabilal oğlu -“İngilis yumorunun koqnitiv xüsusiyyətlərinin eksperimental tədqiqi ”  

 29 mart 2016-ci il 2 saylı iclas

1. Allahverdiyeva Aytən Musa qızı  -  “Siyasi  diskursda arqumentasiya problemi” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Əlizadə Laləzar İkram qızı -  “Klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatında alleqoriya (XII - XVI əsrlər)”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Mahmudova Şəfaqət Abdulla qızı - “İngilis dilində deyksisin  ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu )

4. Məmmədova Cavidə Ağa qızı - “Böyük Britaniya və Azərbaycan ədəbiyyatında  insan  problemi (1900-1940)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Rəsulova Sevinc Həmid  qızı - “Azərbaycan maarifçi-realist bədii düşüncəsinin inkişafında dərsliklərin və uşaq ədəbiyyatının rolu” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı - “Hüseyn Cavid ədəbi irsinin   poetikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Ağayeva Günay Məmmədağa qızı - “İngilis dilində  fitonimlərin  funksional-semantik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Ağayeva Sevinc Tahir qızı üçün  “Azərbaycan və ingilis dillərində “təhsil” konseptinin diskursda ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Ağazadə Pərvanə Müzəffər qızı - “ABŞ prezident seçkiləri kompaniyasında opponentlə mükalimə texnologiyalarının  psixolinqvistik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Bayramlı Aynur Humay qızı -  “İngilis dilində omonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Cəlilova Günel Yadigar qızı - “İngilis dilində emfatik tonların struktur- praqmatik aspekti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Əhmədova Aytən Əmirxan qızı -“Azərbaycan dilində  kəmiyyət funksional-semantik sahə kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Ələsgərova Günel Akif qızı - “Robert  Haynlaynın yaradıcılığında fövqəlinsan obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Əliyeva Sərvinaz Rəcəb qızı - “Azərbaycan dilində oksümoron hadisəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Əliyeva Türkan Miryasin qızı - “Türk  romanında  ənənəvi  Şərq və modern Qərb təhkiyəsinin sinkretizmi 

(Əlif Şəfəq və İsgəndər Palanın yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Hüseynova Türkan Etibar qızı -  “Azərbaycan və ingilis dillərində şəkil kateqoriyasının ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. İmanova Nahidə Mahmud  qızı - “Virtual kimlik və onun yeni media diskursunda linqvistik ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. İsmizadə Səbriyyə Yusif qızı - “Con Maksvel Kutzee yaradıcılığında insan və cəmiyyət problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Məmməd İlhamə Avtandil qızı - “Müasir ingilis və  Azərbaycan dillərində feili alınma sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Məmmədzadə Leyla Həmidağa qızı - “Əl-Baxərzinin  “Dumyət əl-qəsr” və usrat əhl  əl-əsr” təzkirəsi ərəbdilli ədəbiyyatın məxəzi kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Nağıyeva Gülnar Rafiq qızı -  “Amerikan və Azərbaycan bədii mətnlərində sosial mənanın formalaşmasında dil vasitələrinin  rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Orucova Zalxa Etibar qızı -  “Hüseynbala Mirələmovun nəsrində insan və zaman problemi”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Salifova Aytəkin Yusif qızı - “Azərbaycan dilinin inkişafında Səməd Vurğunun rolu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Seyidli Güllü Fikrət qızı - “Azərbaycan poeziyasında hərb mövzusu və filoloji materialın tarixilik yükü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Seyidova Nərgiz Ramiz qızı - “Kəmiyyət bildirən ifadələrin fransız dilində distribusiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Tahirova Vəfa Ağəli qızı -  “Toni Morrison yaradıcılığında  afro-amerikan diskursu”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Yunusova Ofeliya  Mürşüd qızı - “Ədalət Ağaoğlunun yaradıcılığında modernizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28 aprel 2016-cı il 3 saylı iclas

1. Abbasov Abbas Qurban oğlu - “Ənənəvi və elektron leksikoqrafiyanın linqvistik əsasları” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

2. Əhmədova Salatın Alı qızı -  “Heydər Əliyevin ədəbi-tarixi proses konsepsiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

3. Əliyeva Şəlalə Ənvər  qızı  -  “Müxtəlifsistemli dillərdə determinativlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

4. Heybətov Heybət Hüseynağa oğlu  - “İbn Mənzurun “Lisənul-Arab” əsərinin ədəbi qaynaqları və poetik mətndən istifadənin parametrləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

5. Süleymanova Venera Məhəddin qızı -  “Müasir  ingilis və Azərbaycan dillərində inkar sözlər və minimallaşdırıcılar” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

6. Cənnətova Günel Kamran qızı “İngilisdilli yəhudi ədəbiyyatı II Dünya Müharibəsindən sonrakı Amerika ədəbiyyatı kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əhmədova Nigar Tofiq qızı - “Rus və Azərbaycan dillərinin leksik sistemində “quş” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Əhmədova Püstə Səməddin qızı -  “Azərbaycan ədəbiyyatında İmadəddin Nəsimi obrazının idea-bədii xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Əliyeva Türkan Nazim qızı - “Robertson Devis və Marqaret Etvudun yaradıcılığında özünüdərk problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Eminli Afaq  Azər qızı - “Anjela Karterin yaradıcılığında gender problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Eyvazova Vəfa Niyazi qızı - “İvlin Vo və Müriel Sparkın yaradıcılığında sosial satira” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Həsənova Lalə Ramiz qızı - “Diskursda zaman konseptinin üslubi xüsusiyyətlərinin müqayisəli-tipoloji  təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Məhərrəmova Nigar Çingiz qızı  - “Orta əsrlərdə linqvistik müxtəlifliyin Britaniya multikulturalizminin formalaşmasına təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədli Aysel Əli qızı - “Müasir fransız dilində konstativ söyləmlərin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəl-səfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirzəyeva Xanım Ataəmi qızı - “Dini motivli Azərbaycan  nağıllarının poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Nəsibova Gülnar Agah qızı - “Azərbaycan  folklorunda  müqəddəs  rəqəmlərin semantikası”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Qaraşova Afaq Qənimət qızı -  “İkinci dildən tərcümədə bədii mətnin orijinalına  uyğunluq  problemi”   (filologiya   üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Quliyeva Dilarə Rüstəm qızı - “Müasir Azərbaycan dilində aktual üzvlənmə və mətnin kondensasiyası (sıxılması)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Səfərli Aynur Mətləb qızı - “Nurməhəmməd  Əndəlibinin yaradıcılığında dastançılıq ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Şəmsəddinova Şəbnəm Cabbar qızı “Oğuz qrupu türk dillərində inkarlığın ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəl-səfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Şirinov Faiq İmaməli oğlu - “Süleyman Vəliyevin yaradıcılığında tarixilik və müasirlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Sultanova Samirə Xəqani qızı - “Şərq-Qərb leksik terminoloji  paralelliyinin  Azərbaycan  dilinin  elmi  üslubunun  inkişafında rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Tağızadə İlahə Qədir qızı - “Elis Monro nəsrində psixologizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Zeynalova Münəvvər Teymurxan qızı  - “Sosial dialektlərin linqvistik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27 may 2016-cı il 4 saylı iclas

1. Abdullayeva Xədicə Ramiz qızı  -  “Müxtəlif sistemli  dillərdə informatika terminlərinin tərkibində obrazlı ifadələr   (Azərbaycan və fransız dillərinin materialları əsasında)”( filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

2.Cəfərova Pərvanə Fərhad qızı -  “Müasir german dillərində fonetik-leksik səviyyədə yeni meyllərin yaranması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Cəfərova Reyhanə Ağaəli qızı - “ABŞ-da türk mühacirət ədəbiyyatı” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Əkbərova Flora Səməndər qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində iqtisadi mətnlərin praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyeva Nigar Nizaməddin qızı - “Deverbativlərin semantik, sintaktik və prosodik xüsusiyyətləri (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əlizadə Raisa Mircalalovna - “İngilis dilində emosional münasibət bildirən feillərin semantik strukturu”   (filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əsədullayeva Pərvin Akif qızı - “Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində “zaman” konseptinin linqvistik ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Hacıyeva Mələk Xanım Məmməd  qızı -   “Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Kitabxanasının informasiyalaşdırılması   və  modernləşdirilməsi problemi beynəlxalq  əlaqələr kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Haqverdiyeva Aysel Aydın qızı - “Müasir Azərbaycan dilində cümlədaxili vahidlərin struktur-semantik bağlılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Xəlilova Aynurə Rasim qızı - “Bəxtiyar  Vahabzadənin ədəbi-estetik görüşlərində dil məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İsayeva Rəfanə Camal qızı - “Azərbaycan dilində əlavələrin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.İsmayılov Pərviz Xosrov oğlu - “Azərbaycan dilinin tarixi antroponimikası”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Kərimova Pərvanə  Natiq qızı - “Yavuz Akpınar və Azərbaycan ədəbiyyatı problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Mənsümova Səbinə Əmir qızı -  “Azərbaycan dilində frazeologizmlərinin struktur-semantik xüsusiyyətlərinin tədqiq istiqaməti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Məmmədkərimova Zülfiyyə Məmməd qızı - “Multikultural cəmiyyətin formalaşmasında çoxdilliliyin rolu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Nağıyeva İnci Səməddin  qızı - ““Füyuzat”  jurnalında Qərb ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Nəcməddinova Vəfa Şəfaqət  qızı -  “Süleyman Sani  Axundovun dramaturgiyasında yeni  dövr mənəvi-əxlaqi  dəyərlər problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Rəhimova Lamiyə Sabir qızı - “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan-Türkiyə  ədəbi  əlaqələri  (əlyazma qaynaqları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Rzayeva Mədinə Əliağa qızı -“Müasir Azərbaycan mətbuatında beynəlxalq terminologiya və norma (2000-2015-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Rəhimova Aybəniz  Mustafa  qızı üçün “Türkdilli dini-qəhrəmanlıq dastanlarının  tekstoloji-filoloji   tədqiqi”   (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu) 

21. Səmədova Dürdanə  Adil qızı - “Azərbaycan elmi fantastikasının təşəkkülü, inkişaf istiqamətləri və dünya ədəbiyyatı ilə əlaqələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Sultanova  Lalə  Cəbrayıl qızı  - “Hüseyn Cavid irsinin tərtibi və  nəşri  məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Şəfiyeva Aynur Famil qızı - “Müasir fransız dilində fitonim tərkibli  frazeoloji birləşmələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Talıbova Sevinc Asif  qızı -  “Müstəqillik illərində  Azərbaycan dilinin lüğət fondunun inkişafı”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25.Zeynalova Türkan Ənvər qızı- “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan poeziyası ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 16 iyun 2016-cı il 5 saylı  iclas

1.Abbasova Səməni  Etibar qızı - “Səid Faiq Əbasıyanığın nəsrində sosial mühit və insan” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Babayeva Aynurə Nizami qızı - “Mustafa Çəmənlinin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Babayeva Vəfa Məhərrəm qızı - “Məmmədəli Manafzadə Sabitin satira və publisistikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əkbərov Sərxan Murtuz oğlu - “Qütbün “Xosrov və Şirin” əsərinin dili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Ələkbərova Günel Rüstəm qızı - “Cavad Heyətin dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əsgərova Ülkər Telman qızı - “Müasir ingilis ədəbiyyatında mif  (Uilyam Qoldinqin yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Hacı Suracəddin Qənimət oğlu - ““Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasının  ideya-bədii  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Həsənova Nazxanım Səhlədar qızı - “XX  əsr Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi poemalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Hüseynzadə Vəfa Rifət qızı - “Azərbaycan və rus dillərində eponimik vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.İsgəndərov Balakişi Atakişi oğlu - “Məmməd  Aslanın  poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.İsmayılov Rufik Afis oğlu - “Azərbaycan   mətbuatında   məsuliyyət  və  cavabdehlik  problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.İsmayılova İlkanə Rabil qızı - “Azərbaycan  və ingilis dillərində meşə konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Mədətova Vüsalə  Sabir qızı - “Müasir  ingilis və  Azərbaycan  nəsrində ziyalı problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Meydan Yasemin  Rahmi - “Azərbaycan və  Türkiyə tarixi romanlarında Şah İsmayıl obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Mürsəlov Rizvan Cavanxan oğlu - “Azərbaycan və ingilis dillərində kəmiyyət elementli frazeoloji birləşmələrin semantikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Quliyeva Bəturə Tələt qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə  intensivlik əlamətinin müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı - “XX əsr Azərbaycan nəsrində təhkiyənin tipologiyası” (filologiya üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Rzayeva Nəzrin  Asif qızı - “Söhrab  Tahirin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19.Səmədov Elvin Səfər oğlu - “Müasir Azərbaycan dili sintaksisində norma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20.Teymurova Şəbnəm Əlibaba qızı - “Çağdaş Azərbaycan nəsrində repressiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21.Zairova Tahirə Davud  qızı - “İngilis dilində emosional vəziyyət (əhval-ruhiyyə) bildirən feillərinin semantik strukturu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

30 iyun 2016-cı il 6 saylı iclas

1. Al- Abbasi Noval Xeyri - “Avstriya və Azərbaycan ədəbi əlaqələri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

2.  Hüseynova Arzu Hüseyn qızı -  “XX əsr Şimali Azərbaycan nəsri və mühacir Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında bölünmüş vətən və milli-mənəvi bütövlük ideyası" (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

3. Qarayeva Günay Ağaməhəmməd qızı- “Azərbaycan şeirində simvolun ideya-bədii xüsusiyyətləri və poetikası (1920-60-cı illər)” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

 4.  Mustafayeva Nurlanə Musa qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatının mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

   5. Ocaqlı Qafar Ramazan oğlu - “Orta əsrlərin Quran təfsirlərindəki poetik parçaların mətnbədiiləşdirici və məzmunaçıcı yükü” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

6. Alimova Fərqiyyə Ramiz qızı - “XIX   əsr Azərbaycan ədəbi  dilində termin yaradıcılığı prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Babayeva Vüsalə Saməddin  qızı -“Ələkbər Salahzadə yaradıcılığında yeni poetik  düşüncə və ifadə tərzi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Babazadə Ayna Çingiz qızı - “Əzizə Cəfərzadə nəsrində tarixi və bədii gerçəkliyin inikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Bayramova Sevinc Bəhram qızı -  “Əhməd bin Həsən Çarpərdinin “Şərh əş-Şafiyə  fit-Təsrif” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Bəhrami Şəms Ramiz qızı -“Müasir Böyük Britaniya və Azərbaycan ədəbiyyatında müharibə mövzusu”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Əqiq  Gülnar Zöhrab qızı - “Fətəli şah  Qacarın poetik irsi və Qacar şahzadələrinin bədii yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Əliyeva Gülşən Şamxal qızı - “Neft-qaz terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Həsənova Türkan İlqar qızı - “Azərbaycan və ingilis frazeoloji lüğətlərində əhatə prinsipi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Hüseynova Arzu Hüseyn qızı - “XX əsr  Şimali Azərbaycan nəsri və  mühacir Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında bölünmüş vətən və milli-mənəvi  bütövlük  ideyası”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)  

15. Hüseynova Elmira Abdulla qızı - “German dillərində qayıdış əvəzliklərinin praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

126. Qarayeva Günay Ağaməhəmməd  qızı - “Azərbaycan şeirində  simvolun ideya-bədii xüsusiyyətləri və poetikası (1920-60-cı illər)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Qafarova Zöhrə Zahid qızı -  “Müstəqillik  illəri  Azərbaycan poeziyasında dini fəlsəfi motivlər”( filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Qasımlı Gülnar Vaqif qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrının inkişaf yolu və xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Qiyasi Ulcay Muxtar qızı - “Dil fəlsəfəsi və dilçilik  fəlsəfəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Qocayeva Aygül Natiq qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan   ədəbi dilində abreviaturaların linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası)

21. Quliyeva Zülfiyyə Boris qızı - “Cəlil Məmmədquluzadənin bədii əsərlərində şəxs və  yer adlarının üslubi xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29 Sentyabr 2016-ci il  7 saylı iclas 

1. Əzizova Pərvinə Əyyub qızı -  “Bədii mətnin linqvistik təhlilinin nəzəri əsasları” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası)  

2. Həsənova Aytən İlqar qızı - “Azərbaycan dilinin Qəbələ şivələri” filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)  

3.  Mədətov Famil - “Fuad Köprülü irsində folklorşünaslıq problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)  

4. Muxtarova    Ləman   İntiqam    qızı   -    “Azərbaycan  Parlamentində ədəbiyyat məsələləri və ədib millət vəkilləri”(filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

5. Şükürlü Sevinc Şakir qızı - “İngilis dilində yaxşı və pis konseptləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

 

6. Yusifova Ülviyyə İntiqam qızı - “Abdulla Faruqun ədəbi irsi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

 

27 Oktyabr 2016-cı il 8 saylı iclas

1.AMEA Naxçıvan Bölməsinin doktorantı İsmayıl Zülfiyyə  Hüseyn qızı   -  “Naxçıvanın   dialekt   və  şivələrində  derivatologiya problemləri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

2.AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin qiyabi doktorantı Aslanova Hülya İlham qızı - “İraq türkmənlərinin müasir ədəbi həyatı və Azərbaycan”  (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3.Bakı Dövlət Universitetinin  Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının qiyabi doktorantı Cəfərova Şəfəq Binyamin qızı - “Azərbaycan dastanlarının dilində sintaktik konstruksiyaların semantikası”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani doktorantı Əliyeva Şəhanə Urfan  qızı  -  “Azərbaycan  dramaturgiyasında  semiotik kodlardan istifadə prinsipləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası  kafedrasının  dissertantı Əsgərov İlkin Vahid oğlu - “Azərbaycan dilində qeyri-məhsuldar  şəkilçilərin  funksional xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6.AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani doktorantı Göven Mehriban Natiq qızı -  “Nikola  Bozenin “Ümumi  qrammatika”  əsərində feilin növ və zaman kateqoriyalarının Azərbaycan dilində  ifadəsi”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7.Bakı Slavyan  Universitetinin  Ümumi   və  rus   dilçiliyi  kafedrasının doktorantı Hüseynova Əsmər Şahin qızı  üçün  “Azərbaycan və ingilis dillərində  din   konseptinin  müqayisəli-tipoloji    xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

8.Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Heydərova Aygün Eyyub qızı   - “Hüseyn Abbaszadənin bədii nəsri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili kafedrasının dissertantı İsayeva Kəmalə Ramiz qızı - “Azərbaycan ədəbi dilində söz tərkibinin normaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının dissertantı Qasımova Gözəl Telman qızı -“Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyasında omonimlik və   çoxmənalılıq” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 11.Bakı Dövlət Universitetinin  Ümumi  dilçilik  kafedrasının  qiyabi   doktorantı Qafarova  Tamilla  Fərman qızı  - “London  dilçilik   məktəbinin ideya vəmetodları” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12.Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrasının doktorantı Qurbanova  Günel  Feyruz  qızı -“Oğuz qrupu  türk dillərində  maliyyə terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

13.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat  İnstitutunun  dissertantı  Şəfizadə Sima Tofik qızı - “Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində  milli xarakter problemi (1995-2015-ci il)”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14.Bakı Slavyan Universitetinin  Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi  və  dünya ədəbiyyatı  kafedrasının  dissertantı Yusifova  Xədicə  Ramiz qızı -  “XX-XXI əsrlərin qovşağında rus və Azərbaycan nəsrində xarakter problemi”(filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

 

30 Noyabr 2016-cı il 9 saylı iclas

1. Abbasova Mətanət Cümşüd qızı -“Müasir Azərbaycan mətbuatında  aktiv və passiv leksika” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2. Ağayeva Natəvan Fəxrəddin qızı -“Zəngəzur   etnotoponimlərinin struktur və semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Akden Selcan Vəkil  qızı  -  “Oğuz  qrupu  türk  dillərində geyim  adlarının linqvo-semiotik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Dadaşova Şəfəq Nizami qızı - “Ədəbi  avtobioqrafiyanın  nəzəriyyəsi  və  tipologiyası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5. Əhmədova Lamiə Rəfayıl  qızı  - “Dilçilik terminologiyasında paralellik problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Ələkbərov Yadulla Xanlar oğlu - “Azərbaycan nağıllarında  mifoloji   personajlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7. Həşimi Afət Tofiq  qızı   - “Rus  dilinin   paremio-frazeoloji   vahidlərində təsdiq-inkar kateqoriyasının rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Heybətova Aytən Cəfər Qulu qızı - “Paşa  Qəlbinurun  poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İbrahimova Günay Ramiz qızı - “Əfqan əsilli Amerika yazıçısı Xalid Hüseyninin bədii nəsrinin interpretasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Kərimli Aytən Tahir  qızı -“Azərbaycan dilinə müasir Türkiyə türkcəsindən keçmə sözlərin funksional xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

11. Kərimli Gülnar Tahir qızı - “İngilis dilində ədatların rematik funksiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Quliyeva Natella Zakir qızı “Sərdar Əsədin yaradıcılığında  şəxsiyyət, yaddaş və dünya konseptləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Qurbanova Şəfəq Ziyəddin qızı - “Fədainin “Bəxtiyarnamə” poemasının dili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məhərrəmova Könül Rauf  qızı  -  “Hüseyn  Cavid  irsi  müasir  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Məmmədov Roman Xanlar oğlu -“XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində humanitar terminologiyanın formalaşması yolları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məmmədova Jalə Rafiq qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində ekologiya terminlərinin linqvistik təhlili”    (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova   Samirə Arif qızı - “Klassik Azərbaycan poeziyası ingilisdilli   ədəbi-mədəni mühitdə” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Sevinc Faiq qızı  - “Mətnin  məna strukturunun komponentləri   arasında  əlaqə  vasitələri   sistemi  (rus  dilinin  materialları  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15 Dekabr 2016-cı il  10 saylı iclas.

1.Allahverdiyeva Günel Teyyub qızı - “Azərbaycan və rus dillərində neqativ psixoloji səciyyəli leksik vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Haqverdiyeva Kəmalə Haqverdi qızı - “Dillərin zənginləşməsində  mədəniyyətlərarası   əlaqənin    rolu”  (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Hüseynova Nailə İsmixan qızı - “Alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii tərcümədə semantik və üslubi ekvivalentlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Kim Heon Suk Sung Rin qızı - “Müasir Azərbaycan və Koreya dillərində frazeoloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Quliyeva Mehri Mehdi qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan hekayəsinin poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası               mövzusu)

6.Məlikova Fərqanə Gülmalı qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq mətbuatının yaranması və inkişaf mərhələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7.Orucova Mehriban Cabit qızı - “Söhrab Tahirin poeziyasının dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8.Ramazanova Leyla Mirzə  qızı - “XX əsrin I yarısı Azərbaycan filoloji fikrində Avropa ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Səfərova Dürnisə Ramazan qızı - “Azərbaycan nağıllarında süjet içində süjet (kontaminasiya) problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Şabanova Aysel Məhəmməd qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində rəng   adları  ilə   formalaşan   frazeologizmlər” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11.Yüzbaşyev Vüsal İsfəndiyar oğlu - “Fars dilində məkan konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2017-Cİ İLDƏ TƏSDİQ OLUNMUŞ MÖVZULAR

31 Yanvar 2017-ci il 1 saylı iclas.

1.Bəşirova Aynur Hilal qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində   tabeli   mürəkkəb    cümlənin   tərkib    hissələrini  əlaqələndirən  vasitələr”(filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

2.Cəbrayılov  Qubad Heybət oğlu - “Oğuz qrupu türk dillərində əşya anlayışı və onun ifadə vasitələri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

3.Cəfərli Yeqzar İsfəndiyar oğlu-  “Den Braunun bədii mətnlərində gerçəklik və onun postmodernist strukturu

(“Da Vinçi şifrəsi”, “Cəhənnəm”, “Mələklər və şeytanlar” romanları əsasında)” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

4.Müseyibli Aytən Elxan qızı -“Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində  xüsusiləşmə” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

5.Cəfərova Səbinə Əbülfət qızı  -“Şərt şəkilçisi ilə formalaşan    tabeli   mürəkkəb    cümlələrin    struktur-semantik  xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

6.Əliyeva Fərqanə   Aydın   qızı -  “Azərbaycan tarixşünaslıq abidələrində və salnamələrdə bədii qat və  ədəbiyyat  məsələləri”(filologiya  üzrə elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7.Əliyeva  Sevinc  Seyfəddin qızı - “Azərbaycan folklorunda qurbanvermə motivi   və onun ritual-mifoloji kökləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

8 Həmzəyeva  Taliyə  Saleh   qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi  dilində  ingilis dilindən  alınmaların  mənimsənilmə prinsipləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

9.Hüseynova Ziyafət Fərhad  qızı - “XX  əsr  Azərbaycan  qəzəlinin  inkişaf  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Qafarova  Səməngül  Hüsü qızı - “Azərbaycan və rus uşaq ədəbiyyatı və folkloru: təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və   qarşılıqlı  əlaqələri”(filologiya  üzrə  elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11.Qarayeva   Xanım   Mövsüm   qızı -  “XX    əsr  ingilisdilli   dünya şərqşünaslığındakı  Nizami tədqiqatlarında filoloji  və  ideoloji  aspektlər”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

12.Məhərrəmova Gülşən Akif qızı -“Mətnin aktual üzvlənməsi və   mətn vahidləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

13.Məmmədov Roman Xanlar oğlu - “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində   terminologiyanın   formalaşması yolları” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)  

14.Muradov Murad  Səlim oğlu  -  “Azərbaycan və alman  atalar  sözlərində   gender   münasibətlərinin   təzahürü” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğudissertasiyası   mövzusu)  

15.Namazova  Nigar  Əşrəf  qızı   - “Azərbaycan və  ingilis   dillərində   hüquq    terminlərinin    leksik   və   semantik xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

16.Orucova   Afaq Rasim qızı  - “Azərbaycan dilində evfemizm, disfemizm və ekzotik sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)  

17.Səfərova  Aygün Kamran qızı - “Milli    irsin     elektron     varinatlarının  yaradılmasının   elmi  tədqiqatların kitabxana-informasiya təminatında rolu”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

18.Şükürova  Sənubər  Fəqani qızı - “Azərbaycan dilinin  Şamaxı  şivələri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

19.Yusifova  İradə   Əlibala   qızı    -  “Mixail   Şoloxov   yaradıcılığı və  Azərbaycan  ədəbiyyatı”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

23 Fevral 2017-ci il  2 saylı iclas.

1)Abbasova Nübar Yavər qızı  - “Komponentlərindən biri heyvan adları olan fitonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri və linqvokulturoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 2)Abdullayeva Çinarə Vaqif qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində kauzativ feillərin praqmatik-koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 3)Əliyeva Ceyran Ələsgər qızı - “İngilis tarixi romanlarında tarixi şəxsiyyət problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 4)Əliyev Loğman Rəşid oğlunun “Əli İldırımoğlu yaradıcılığında milli-mənəvi özünüdərk problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 5)Əliyeva Rəna Qafar qızı -“Azərbaycan dilində determinantlar” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 6)Əliyeva Vüsalə Fikrət qızı - “Müasir  fransız psixo-emosional məzmunlu frazeoloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 7)Həsənova Aynur Məzahir qızı - “XX əsrdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyindəki ədəbi müzakirələrin yaradıcılıq prosesləri və ədib talelərinə təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 8)Həsənova Gülnarə Alı qızı - mövzusu “Lev Tolstoy yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında resepsiyası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

 9)Hüseynova Fərqanə Rəfayıl qızı - “Müasir ingilis dilində funksional-semantik inkarlıq kateqoriyası” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 10)Quliyeva Səyyarə Ələkbər qızı - “İngilis dili mətnlərinin strukturunun situativ-kommunikativ aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 11)Manafova Aynurə Murad qızı - “Amerika hindilərinin dilində türk mənşəli sözlərin leksik-semantik problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 12)Məmmədova Şəlalə Arif qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə ekzistensional cümlələrin praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 13)Mustafayeva Pərvanə Ərşad qızı - “Rus tarixi romanlarında qəhrəman problemi (1930-1960-cı illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 14)Şükürlü Sevinc Şakir qızı - “İngilis dilində “yaxşı” və “pis” konseptləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

30 Mart 2017-ci il 3 saylı iclas

1) Abdullayev   Alik   Nəriman   oğlu  -   “Müstəqillik dövrü  Azərbaycan rusdilli ədəbiyyatının ideya və bədii xüsusiyyətləri  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2) Ağakişiyeva Səadət Arif qızı  - “Xanımana Əlibəylinin yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3) Aslanova    Fəridə     Razim   qızı   -  “Yarımçıq cümlələrin   kommunikativ-funksional qanunauyğunluqları  (Azərbaycan   və   ingilis   dillərinin   materialları   əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4) Əfəndiyeva  Suad  Arif qızı  -  «XX  əsr  rus  və  Azərbaycan ədəbiyyatı  şeir  formalarının  inkişafında  qarşılıqlı  əlaqələrin rolu»(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5) Əhmədov  Fikrət  Süleyman  oğlu -“Bulud   Qaraçorlu  Səhəndin  həyatı  və  yaradıcılığı”(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6) Əhmədov  Namiq Qədim  oğlu  -  “Müstəqillik  dövründə  “Xalq” qəzetində Azərbaycan – Türkiyə  münasibətlərinin  təqdimi   məsələləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

7) Əkbərova   Pünhan   Ələmdar  qızı   - “Müasir italyan dilində neologizmlərin  leksik-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

8) Əlizadə Aygül  Şamil qızı -“Mehdi  Hüseynin  dramlarında tarixi hadisə  və  şəxsiyyətlərin bədii inikası”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

9) Həmidova  Aysel Məmməd  qızı  - “Robert Qreyvs yaradıcılığında mifologiyanın ədəbi-bədii   təcəssüm   xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

10) Hüseynova  Ayşən  Mahir  qızı  -   “Morfoloji tipologiyada dil tiplərinin   müəyyənləşdirilməsi  kriteriyaları” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

11) Hüseynova  Pərvanə Aydın  qızı   - “Leksik-qrammatik kateqoriyaların linqvo-psixoloji  kökləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

12) Qurbanov   Firudin  Əliağa  oğlu  -  “Orta  əsrlər Azərbaycan  ədəbi  ənənəsində  irfan  rəmzləri” (filologiya elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

13) Katibli Sevinc Azad  qızı  - “Müasir dövrdə ədəbi dillə dialektlər arasındakı münasibətlərin funksional  tipologiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

14) Manafova  Maarifə   Nuh  qızı - “Məhəmməd   Yusif   Şirvaninin “Tibbnamə” əsərinin  dili və  üslubu” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

15) Məmmədli Aytən Əhəd qızı -“Devid  Mitçel  üslubunun  səciyyəvi  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

16) Məmmədova  Aynur Məmməd qızı - “XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan  ədəbi tənqidində klassik irs probleminə müasir baxış” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

17) Məmmədova     Rəfiqə      Məmməd     qızı -“Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəman problemi (1960-80-ci illər)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

18) Məmmədova  Sevinc Razim qızı - “Gerhard Hauptmanın dramaturgiyasında   şəxsiyyət    konsepsiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu) 

19) Şirəliyeva  Ramiqə Oktay qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində qeyri- müəyyən  sayların qarşılıqlı-müqayisəli tədqiqi” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası mövzusu) 

20) Yunusova Gülnar İlham  qızı  -“Haruki  Murakaminin  yaradıcılığında postmodernizm”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası mövzusu) 

20 Aprel 2017-ci il 4 saylı iclas

1. Abdullayeva Güllü Bayram qızı - “Müəllif tərcüməsinin nəzəri və təcrübi problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızı - “Böyük Britaniya postmodernist romanının poetikası və tipologiyası”( filologiya üzrə elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Bağırov Əkrəm   Daxil oğlu  -“Yaxın və Orta Şərqin farsdilli təzkirələrində Azərbaycan ədəbiyyatı  və  Azərbaycanın  farsdilli  təzkirələri” ( filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Bağırova Natəvan   Kənan   qızı  - “Ərəb poeziyasında  Seyfəddövlə  məclisi  ənənəsi  və  klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatında  oxşar   təmayüllər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Bəhmənli Ziya Firidun oğlu -“Azərbaycanda terminoqrafiyanın yaranması və inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

6. Cəbrayılova İlahə  Qüdrət  qızı  - “Onlayn jurnalistikada xəbər təqdiminin peşəkarlıq  problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

7. Əhmədova Gülşən Vaqif qızı - “Müasir alman və Azərbaycan  dillərində  təyin   budaq   cümlələri   və   onların   transformasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

8. Əliyev Qabil Yusif oğlu - ““Kommunist” qəzetində tənqid və ədəbi proses (1919-1991-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. Hacıyeva Gülnara Hamlet qızı - “Gi de Mopassanın əsərlərində sosial- psixoloji və mənəvi-əxlaqi problemlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

10. Həmidova Mətanət  Həmidpaşa  qızı  -“Azərbaycan   və   rus  dillərində  texniki  terminlərin  linqvistik  təhlili”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11. Həsənova Elmira Nizami qızı -“Klassik Azərbaycan mətbuatında müstəqil dövlət problemi (1905-1920-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

12. Həsənova Vüsalə Fərrux  qızı  - “Dildə  fonem birləşmələrinin  tipologiyası  (ingilis  və  Azərbaycan  dillərinin  materialları  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

13. Hümmətova Aynur Elman qızı -“İngilis   dilində   zaman   budaq   cümləsinin   xüsusiyyətləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

14. Hüseynova Leyla Xanhüseyn  qızı  -“Azərbaycan  radio  və televiziyasında uşaqlar üçün verilişlərin tarixi təcrübəsi və müasir  problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

15. Hüseynova Nərminə Nazim qızı - “Bədii ədəbiyyatda artıq adam problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

16. İsayeva Fərqanə Mehman qızı -“İncəsənət adamlarının Anton Pavloviç Çexov və Uilyam   Somerset   Moemin   bədii  yaradıcılığında təcəssümü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

17. İsgəndərov Ayətxan Ziyadxan  oğlu - “Zahid Xəlilin uşaqlar  üçün əsərlərində sənətkarlıq məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu

18. Qarayeva Günay Qara   qızı   -“Danışıq  aktı    nəzəriyyəsinin    fəlsəfi    və   linqvistik    aspektləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

19. Qasımov Ramiz Asəf oğlu-  “Azərbaycan tənqidi realizminin poetikası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Qurbanova Aygül Azər qızı -““Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda nəzm və nəsr problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

21. Məmmədova Könül Həbib qızı - “Deskriptiv dilçilikdə metod və  modellər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

22. Məmmədova Sevda Əlisahib qızı - “İnkarlıq kateqoriyasının fars dilində ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

23. Musayeva İradə Əyyub qızı -“Roman təfəkkürü və janrın  Azərbaycan ədəbiyyatında təkamülü” filologiya  (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Mustafayeva Türkan İmdad   qızı  - “XIX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatında antroponimlər   və   onların   struktur-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu) 

25. Nalçabasmaz Yuliya  İqorevna -  “XX əsr Türkiyə  yazıçısı   Halidə    Edip   Adıvarın    yaradıcılığında  milli  azadlıq hərəkatının  bədii  inikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

26. Nəsibova Aytən Maqsud qızı -“Səfəvi ədəbi-mədəni mühiti ingilisdilli araşdırmalarda” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

27. Orucova Ramilə Məhram qızı -“Azərbaycan folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələrinin funksional-semantik  xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

28. Süleymanova Ramilə Yusif qızı -“Azərbaycan dili şivələrində müasir türk dili ilə ortaq leksik-semantik xüsusiyyətlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

29. Süleymanova Sevinc Nəriman qızı - “Rus mühacir ədəbiyyatında Türkiyə mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

18 May 2017-ci il 5 saylı iclas

1. Abdullayeva Samirə Elxan qızı - “Addüzəltmə və onun terminoloji qatın zənginləşməsində rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

2. Abdullayeva  Şəhla Abdulla qızı “Mərkəzi Asiya ədəbiyyatlarının yaxınlaşması vəzənginləşməsində “Yusif  və  Züleyxa”  süjetinin   rolu”   (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Adışova  Samirə  Əlibayram qızı - “Canlı danışığın eksperimental  tədqiqi   (Azərbaycan  və  alman dillərinin materialı əsasında)” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Bağırova  Səyanə  Mövsüm  qızı  -“Bilinqvizm  və  onun  koqnitiv  əsasları”(filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Cəfərova Aytən Rafail qızı -“Bolqar  dilində somatik leksikanın   məcazlaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)   

6. Əhmədova  Səbinə  Namus qızı - “Hüseyn  Nadim  Naxçıvaninin  ədəbi irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)   

8. Əhmədoğlu  Abbasəli  Həsən oğlu - “Beovulf və Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında qəhrəmanlıq  kodları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

9. Əliyeva  Əsmər  Şakir qızı- “Azərbaycan folklorunda çevrilmə motivi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

10. Əsədov    Cavid   Alı  oğlu -“Rus   və   Azərbaycan  dillərində   “cвобода”/ “azadlıq” konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

11. Həmidova    Nigar    Şirxan   qızı    - “Akademik   diskursun  praqmatikası”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

12. Həsənli Ramilə Tofiq qızı -“Qədim -Novqorodun dil mənzərəsi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

13. İsgəndərova Abidə Rafiq qızı - “Diskursun leksik, qrammatik və linqvokulturoloji aspektləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları üzrə)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

14. İsmayılova  Miranə  Azər qızı -“Dildə  aqlütinativlik və dil-nitq  normalarının  nizamı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

15. İsmayılova   Nəzakət   Rza    qızı -  “Naxçıvan  regionunda  uşaq  ədəbiyyatının  təşəkkülü  və  inkişaf  mərhələləri” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Muradova  Nərmin  Aydın  qızı  - “İlya Əbu Madi yaradıcılığında Şərq-Qərb ənənələrinin sintezi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

18. Nəhmətova Könül Aydın qızı - “Seyid  Hüseynin  ədəbi  irsinin  janr  müxtəlifliyi  və  poetikası” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19. Nəcəfova Aynur  Natik  qızı  -  “Müstəqillik  dövrü  Azərbaycan   mətbuatının    dilində   leksik-qrammatik   normalaşma    prosesləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

20. Öztürk  Enver  Fazlı  oğlu  -“Ahıska  türklərinin  ədəbiyyatında  sürgün  mövzusunun  poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

21. Rüstəmova Sevda Xaqani  qızı -“Azərbaycan dilində coğrafiya terminlərinin struktur və leksik-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

22. Rzalı Günay Şərafəddin qızı - “Uilyam Qoldinq yaradıcılığında roman-pritça”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

23. Səfərova    Aysel   Vəliyulla   qızı  -“Diskursdametaforlaşma  problemi   (İngilis və Azərbaycan  dillərinin materialları əsasında)”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

24. Sofiyeva Mərcan Sabir qızı - “XX  əsrin  II  yarısında ingilis  nəsrində  milli  özünüdərk  problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

25. Sultanova Xatirə Yüzasif  qızı -“Müasir Azərbaycan dilində  kökləri məna  müstəqilliyini itirmiş sözlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

26. Yusifzadə Mətanət Şirin qızı -“İngilis  dilində   hiperbolanın   praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

22 İyun 2017-ci il 6  saylı  iclas.

 1. Abbasova Gülənbər Rza qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində  paralelizmin  linqvopoetik  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 2. Ağayeva Fərqanə Məhəddin qızı -““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında köməkçi   nitq   hissələrinin   qrammatik-semantik   xüsusiyyətləri”   (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 3. Bağırzadə Züleyxa Murad qızı - “İngilis dilində linqvistik deviasiyalar və ritorika” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 4. Əhmədova Samirə Famil  qızı - “Sol   Bellou   və   Xalid   Hüseyninin    yaradıcılığında multikultural  dəyərlərin təcəssümü” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 5. Əhmədova Ülviyyə Kərəm  qızı - “Azərbaycan  milli  istiqlal mübarizəsi və Gültəkin  poeziyası” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 6. Əliyev Şıxəli Hümmətağa oğlu -“Ərəb poetik ənənələrinin   formalaşmasında  İmrul-Qeysin   rolu”   (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 7. Fərəcova Rəna Möhübbət qızı - “İngilisdilli akademik mətnlərdə bağlayıcıların funksiyaları”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 8. Günaydın Mustafa  Abdullah oğlu - “Oğuz qrupu türk dillərində areal leksika”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 9. Həsənova  Xuraman    Sabir    qızı    - “Dübeytilər  İran  xalqlarının  bədii təfəkkürünün müştərək  irsi kimi”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 10. Həsənli-Qəribova Şəbnəm Rasim qızı -“XIII-XVI əsrlər türk dillərində elmi  üslub”   (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)      
 1. Hüseynova Səidə Əsədulla qızı -“Azərbaycan dilində sinonim və dublet səciyyəli frazeoloji birləşmələrin linqvistik təhlili” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 2. İsaxan Abdulla oğlu -“Sergey Yesenin yaradıcılığı Azərbaycan və Şərq   ədəbi-bədii   kontekstində” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 1. İsmayılova Ləman Məhəmməd  qızı -“Müasir türk ədəbi dili mətnlərinin yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin rolu” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 2. Qəni Tariyel   Seyfəddin   oğlu  -“Azərbaycan  ədəbiyyatında  klassik  epik  ənənə və Şirvan epos yaradıcılığı” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 3. Quliyev Vasif Xosrov  oğlu  - “Cəlil Məmmədquluzadə və Qarabağ ədəbi mühiti” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 4. Quliyeva Süsən Ədalət qızı - “Yeni texnoloji şəraitin audiovizual dilə və TV formatlarına təsiri problemləri” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 5. Mahmudzadə Elnurə Tofiq qızı - “XX əsr  Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 6. 18. Məcidova İlahə Adil  qızı  -  “Müasir Amerika ədəbiyyatında kiçik həcmli nəsr problemi (Rey Bredberi və  Stiven Kinqin hekayələri əsasında)” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 7. Məmmədbəyli Aysel İlqar qızı - “İngilisdilli bədii mətnin ritorik strukturu” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 8. Məmmədova Rəna Hüseyn qızı - “Azərbaycan dilinin milli korpusunda lüğətlər blokunun optimal  strukturu” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 9. Mete Xalidə Əli qızı - “Ümumtürk eposunda   sınaq   motivi   və  onun  variasiya problemləri” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 10. Mirzəyev Samir Xalid oğlu - “I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı və milli istiqlal məfkurəsinin formalaşması prosesi (1914-may 1918)” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 11. Muradova Şəfa Qüdrət qızı - “XV əsr Azərbaycan təsəvvüfi mətnlərinin tədqiqi” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)     
 12. Rəsulzadə Ərkinaz Sarvan qızı - “Ramiz Rövşənin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)  
 13. Sadıqov Teymur Qoca oğlu - “Tövrat və Qurani-Kərimdə leksik  üslubun  qarşılıqlı-müqayisəli təhlili”  (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 14. Səfərova Günel Sahib qızı -  “Cəfər Rəmzi  İsmayılzadənin  bədii  və ədəbiyyatşünaslıq  irsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 15. Səfərova Nərmin Elxan  qızı -“Tibb terminlərinin  leksik-semantik    xüsusiyyətləri”    (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 16. Süleymanov Əsəd    Aslan    oğlu   - “Eynəlqüzat   Miyanəçinin  ədəbi   və   epistolyar   irsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 17. Verdiyeva Günay Vilayət qızı - “Azərbaycan və fars dillərində elmi  terminologiyanın  linqvo-semiotik əsasları və onların struktur- semantik  təhlili” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 18. Yusifova Püstəxanım Tahir  qızı  - “İngilis   və   Azərbaycan   dillərində   mədəniyyətlərarası  ünsiyyət zamanı örtülü  mənanın   ifadəsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 19. Yusubova Ülviyyə Tofiq   qızı   - “Azərbaycan dilində  numerativlərin kommunikativ-praqmatik və semantik  aspektləri” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        

28 Sentyabr 2017-ci il tarixli 7 saylı iclas

1.Abdulhüseynli   Nərmin Allahverdi qızı - “Azərbaycan dilində keyfiyyət funksional  semantik  sahə  kimi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu))

2.Baxşəliyeva Natavan Rasim qızı -“İngilis və   Azərbaycan   dillərində  qrammatik   sinonimliyin praqmatik   əsasları” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Röya Yavər qızı - “İngilis dilində təzad və oksimoronun praqmatikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Kəmalə Arif qızı - “Morfosintaksisin qarşılıqlı problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Həmzəyeva Sevinc Səyyad qızı - “Şərq və   Qərb   ədəbiyyatında   demonizm     problemi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.İbrahimli Fərid İbrahim  oğlu - “1960-cı  illər şeir dilində “zaman” bədii konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.İbrahimli Mirələm Həbib oğlu - “Azərbaycan    folklorşünaslığında    folklor    atlası problemi (Ağcabədi folkloru əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.İsmayılova Yeganə Vahid qızı  -  “Müasir   alman   dilində  formal  sual cümlələrinin funksional-semantik təhlili” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Quliyeva Ruziyyə Zaman qızı  - “Azərbaycan  məsnəvilərində  süjetdənkənar müqəddimə və və haşiyələr” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Qurbanlı Aygün Şahmar  qızı - “Azərbaycan internet   mediasında   analitik jurnalistikanın  xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Məmmədova Bahar Hüseynəli qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində gerçəkliyin əksi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Muşkiyeva Aytən Musa qızı - “XX yüzilin 20-30-cu illərində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyinin formalaşması problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Şəbiyeva Aidə Qürbət qızı -İngilis dilində əmr cümlələrinin struktur-praqmatik aspektləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Şıxəmirova Rəna Rafiq qızı -“Rus dilində müxtəlif səviyyəli sintaktik vahidlərin   leksikləşmə  formaları   sistemi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Tağıyeva Elnurə Teyyub qızı - “Azərbaycan və rus dillərində müştərək köklü koqnitiv elementlər” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Tukumbayeva Altın Dauletkanovna -“Bədii əsərin tərcüməsində kulturoloji aspektləri (M.Bulqakovun “Master və Marqarita” romanının Azərbaycan, qazax, və ingilis dillərində tərcümələri əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Zeynallı  Mehman  Müzadil oğlu - “XX əsrin 20-30-cu  illərində  Türkiyə   türkcəsinin   Azərbaycan dilinə   təsiri problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19 Oktyabr  2017-ci il  8  saylı iclas

1. Abdullayeva Şahnaz Əli qızı - “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq informasiya mübadiləsi prosesində AzərTAC-ın rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Abdullayeva Ülkər Mehman qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində “Vətən” konsepti” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Ağayarova Afaq Elçin qızı - “Azərbaycan mətbuatı  tarixində “İqbal” qəzetinin yeri və rolu” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Babayeva Rəxşan Ramiz qızı - “İngilis dilində sözalınma prosesinə din amilinin təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5. Bağırova Rumiyyə Sərhəd qızı - “XX əsr Türkiyə ədəbiyyatında Azərbaycan mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Bəşirova Səadət Mübariz qızı - “Eldar Baxış yaradıcılığında janr və üslub məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Dadaşova Aynur Nurəddin qızı - “Azərbaycan dilinin şimal-qərb şivələrində sabit söz birləşmələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8. Əliyeva Gülgün Şükür  qızı  - “Türk xalqları   ədəbiyyatında    İmadəddin    Nəsiminin    bədii  obrazı” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9. Əliyeva Günel Mübariz qızı - “Azərbaycan, ingilis və rus dillərində motivləşməyən lakunlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Həsənova Ləman Həsənəli qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində turizm terminologiyasının formalaşması və inkişafı” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11. Hüseynov Taleh Əvəz oğlu - “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında dini mövzulu əsərlərin  ideya-bədii  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Xudiyeva Vəzufə Hüseynağa qızı - “Əli bəy Hüseynzadə irsinin biblioqrafik tədqiqi” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Quliyeva Qətibə Vaqif qızı - “VI-X  əsrlər  türk-uyğur  hüquq sənədlərinin  linqvo-tekstoloji  tədqiqi” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14. Mehdizadə Alidə Mövlüş qızı - “Azərbaycan məhəbbət dastanlarının dilində gender münasibətlərini əks etdirən sintaktik bütövlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15. Məmmədova Arzu Hikmət qızı - “Təhsil diskursunda ingilis dili vasitəsi ilə qloballaşma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Mirzəyeva Aynur Şirin qızı - “Qarabağın tarixi  etnotoponimləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Rahtari Mahirə Famil qızı - “Azərbaycan və rus dillərində ikihecalı sözlərin fonetik quruluşu (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18. Rəhimli Əminə Rəhim  qızı  - “Yüksək  səviyyəli  proqramlaşdırma  dilləri və verilənlər bazasının terminologiyası” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19. Rəhimova Aygün Qeybulla qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində presuppozisiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Nigar Oqtay qızı Səmədova - “Rus, İngilis və Azərbaycan dillərində müstəqil mürəkkəb sintaktik bütövlər arasında linqvostilistik əlaqələr” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu-təkrar çıxarış)

21. Seyidzadə Cahanxanım Miramin qızı - “Ceyn Ostinin romanlarında psixologizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

22. Vəliyeva Fatimə Mayis qızı - “Azərbaycan dilində aforizmlər,  onların  linqvostruktur  təhlili və lüğətlərdə istifadə formaları” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

23. Zakirova Pakizə İsrayıl qızı - “Arif Abdullazadənin poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Zamanov Nağdəli Tapdıq oğlu -“Heydər Əliyev nitqinin arxitektonikası, ekspressivliyi  və  üslubi-qrammatik  xüsusiyyəti” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16 Noyabr 2017-ci il 9 saylı iclas

1. Abadova Səfa Abbasəli qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin  funksional  sintaksis  problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Abbasova Elnurə Alim qızı    -  “Azərbaycan  və  ərəb dillərində hal kateqoriyasının diaxronik aspektləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Ağasiyeva Mətanət Səfər qızı - “Qantəmirin nəsr dili” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Axundova Maya Murad qızı - “Əziz Nesin və 60-80-ci illər Azərbaycan satirik  nəsri (Seyfəddin  Dağlı  və  Anar yaradıcılığı əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 5. Bağırova  Ruhlanə  İdris  qızı  -  “Alman dilində partisipli cümlələr və onların Azərbaycan  dilində  qarşılıqlarının  semantik və  funksional xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Çevik Ali İhsan Erdoğan oğlu - “Qasım Tınıstanovun ədəbi-bədii görüşləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Dadaşov Fuad Vasif oğlu - “Nitqdə səlis afaziyanın linqvistik xüsusiyyətləri (ingilisdilli   materialları   əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8. Əhmədova Samirə Tofiq qızı- “Azərbaycan detektiv əsərlərinin  dili  və  üslubu” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9. Əhmədova Zəhra Mirzəağa  qızı -   “İngilis    dilində   sözönülər   və  Azərbaycan   dili   hal kateqoriyasının konseptual  təhlili” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Fərəcova Sənəm Azad qızı - “Azərbaycan dilində qiymətləndirmə  konsepti” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11. Xankişiyeva Zəhra Əlibəy qızı - “Con Ronald   Ruel  Tolkin  və  Coan  Roulinq  yaradıcılığı  uşaq ədəbiyyatında  yeni  mərhələ  kimi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Kərimova Gülşən Sabir qızı -“Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələrin mətnyaratma funksiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Qəribova Pərvin Yaşar qızı - “Müasir Azərbaycan və  türk   dillərində  şəkilçilərin funksional tədqiqi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14. Qocayeva Xatirə   Əvəz   qızı  - “Diskurs strukturunun fonetik korrelyatları (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15. Quliyeva Günəş Zakir qızı - “Bəxtiyar Vahabzadə və türk dünyası” (filologiya üzrə fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Qurbanova Aynurə Nəriman qızı - “Formal xəbəri olmayan konstruksiyaların eksperimental-fonetik   tədqiqi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Məhərrəmova Nəzrin Əli qızı - “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan   satirik  poeziyasında  milli özünüdərk  problemi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18. Məmməd İlhamə Avtandil qızı - “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində alınma elementli feillərin  leksik-semantik   xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19. Məmmədova Fatma Camal  qızı  - “Azərbaycandilli    reklam    mətnlərində   norma   və   normadan  yayınmalar” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Məmmədova Gülnar Nurəddin qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında folklor üslubu” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

21. Məsməliyev Pərviz Arif oğlu -“Qarşılıqlı dövlətlərarası münasibətlər Azərbaycan və Böyük Britaniya KİV vasitələrində” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

22. Muğalova Lamiə   Tahir  qızı   -   “İngilis   və Azərbaycan dillərində məkanın ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

23. Ramazanzadə Aidə Arif  qızı   - “Oğuz qrupu türk dillərində yurd konsepti” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Rəhmanova Samirə Həsən qızı  -   “Azərbaycan   dilində   jurnalistika terminologiyasının  formalaşması və inkişafı” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

25. Süleymanova Fatimə Məzahir qızı - “Türk dillərində silah adlarının leksik-semantik bölgüsü”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

26. Tahirova Dürdanə Fərman qızı - “1960-2000-ci illər  rus  və  Azərbaycan  nəsrində  ziyalı obrazının transformasiyası və tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

27. Yücetaş Ercan  Aziz oğlu - “Türk dastanlarında ritual davranışın semiotikası” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

28 Dekabr 2017-ci il 10 saylı iclas

1.Abdullabəyova  Pərvin Yaqub  qızı - “Bədii dildə rənglərin üslub imkanları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2.Alıyeva Aytən Elçin qızı - “Mətnin komponentləri arasında məntiqi-sintaktik əlaqələr (Azərbaycan və ingilis dilləri   materialları əsasında)”

3.Babayeva   Gülbəniz    Məcnun  qızı - ““Molla  Nəsrəddin”  jurnalının problematikası və ifadə tərzinin türk satirik mətbuatının  formalaşmasında  rolu”(filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4.Babazadə Yasin İsrafil oğlu -  “İngilisdilli lüğətlərin tarixi, quruluşu və  tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Dadaşova Ülkər Adil qızı - “İraq-Türkman mərasim folkloru” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6.Əkbərova Türkan Nadir qızı - “Azərbaycan müasir KİV sistemində “525-ci qəzet”in yeri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Ələkbərova Sevda   Sabir  qızı  - “Konseptual metaforalar  və  onların  ingilis, rus  və Azərbaycan dillərində linqvistik reprezentasiyaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8.Əsədova Rumella Talıb qızı - “Zaman budaq cümləsinin funksional-qrammatik xüsusiyyətləri (ingilis  və  Azərbaycan  dillərinin materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Fərhadova Gülçöhrə İsfəndiyar qızı - “İngilis dilinin leksik fondunun qloballaşma şəraitində  zənginləşməsi  yolları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Həsənov Səməndar    Nazim   oğlu - “Azərbaycan dialektologiyasının inkişaf tarixi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11.Hüseynli Vəfa Nəriman qızı - “Mətndə sinonim əvəzlənmələri formal əlaqə vasitəsi kimi (ingilis dilinin materialı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12.Hüseynova İradə İsa qızı   -  “Əhməd  Həmdi  Tanpınarın  əsərlərinin leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13.Hüseynova Sevda Söhrab qızı - “Müasir ingilis  ədəbiyyatında  yaradıcı  şəxsiyyət obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14.Qəmbərova Xəyalə Əlağa qızı - “Böyük Britaniya media diskursunda şəxsin konseptuallaşması məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15.Quliyeva Qumru Fuad qızı - “Edigey dastanının variantları   və  tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16.Mehdiyeva Gülşən İsa qızı -“Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd  və  müqavilələrinin  ingilis  və  Azərbaycan  dillərində  uyğunluq  problemləri” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

17.Məmmədova Jalə Rafiq qızı - “Rus ədəbiyyatının problemləri Azərbaycan alimləri Seyfulla Əsədullayevin və Arif Hacıyevin tədqiqatlarında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18.Osmanova Vəfa Azər   qızı - “İngilis  epik ənənəsində qəhrəman obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19.Salahbanova Çinarə  Ayaz   qızı - “Akademik  Ağamusa Axundovun dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20.Səfərova Zeynəb İsa   qızı   -  “Rəsul  Rzanın yaradıcılığında Azərbaycan dili və dilçilik məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

21.Vəliyeva Samirə Yusifəli qızı - “İngilis və Azərbaycan  dillərində  leksik-terminoloji vahidlərin informasiya strukturu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

Video
Faydalı linklər
Facebook