Ana səhifəƏdəbiyyatşünaslıq

2010-cu ildə təsdiq olunmuş  mövzular

06 May 2010-cu il 2 saylı iclas

1.Aida Ramiz qızı Mirzəyeva - “B.Vahabzadənin poeziyasında istiqlal ideyası” (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aysel Asif qızı Ələkbərova - “Müsahibə televiziya janrları sistemində: proqramlarda yeri və inkişaf xüsusiyyətləri” (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Bəyim Məhbub qızı Məmmədova - «Fikrət Qocanın lirikası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Elnur Allahverdi oğlu Niftəliyev - «Azərbaycanda siyasi jurnalistikanın təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (1900-1920)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Faiq Nuruş oğlu Hüsiyev - «Xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbuatı:1990-2005-ci illər (Postsovet məkanında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Günal Əlyar qızı Səfərli - «Həmid Araslı və klassik ədəbi irs» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Kəmalə Kamil qızı Cəfərova - «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında sovet repressiyalarının əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Nərgiz Oqtay qızı Məmmədzadə - «Hüseyn Natiqin poeziyası, publisistikası və tərcümə yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9. Ömer Tahsin oğlu Culfa -«Əhməd Cavad Türkiyə ədəbi-mədəni mühitində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10. Səidə Firudin qızı Sadıqova - «Rübai vəzni və onun nəzəri əsasları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11. Sevinc Xəlil qızı Nəsibova- «Осмысление традиций Ф.М. Достоевского в творчестве Джона Фаулза» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12. Təbəssüm Dadaş qızı Muxtarova- «Müasir dedektiv janrında qəhrəmanın mənəvi aləminin təsviri (Çingiz Abdullayevin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13. Ülvinə Fazil qızı Fərzəliyeva «Azərbaycan publisistikasında milli özünüdərk problemləri (1900-1920-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

 26 May 2010-cu il 3 saylı iclas

1.Almaz Mahmud qızı Nəsibova - «Xarici radioların Azərbaycan dilində yayımı: tarixi, problemlər, perespektivlər (“BBC”, “Azadlıq”, “Amerikanın səsi”)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Əminə Bayram Zalova - «Azərbaycan ədəbiyyatında Fransa mövzusu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Kərimova Firuzə Fikrət qızı - «Проблема семьи и общества в новейшей русской и английской литературе (на материале произведений Л.Петрушевской,В.Пелевина,Т.Толстой,А.Мердок, Дж.Бранса, Дж.Фаулза)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.İslam Sadıq - «Şumer ədəbiyyatı və türk xalq yaradıcılığı ənənələri» (filologiya  elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bağırova Könül Sabir qızı - «Azər Buzovnalının poetik irsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Sadiyeva Könül Maarif qızı - «Проблема автора и авторской позиции в литературе постмодернизма (на материале русской и Азербайджанской литератур на рубеже XX - XXI веков: творчества Б. Евсеева и К. Абдуллы)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Rəhimova Ülfət Yaşar qızı - «Dünya teleformatlarının Azərbaycan teleməkanında tətbiqi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

 02  İyul 2010-cu il 4 saylı  iclas

1.Aynur Vəlican qızı Şükürova -«Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişaf mərhələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aytən Fikrət qızı Qəhrəmanova -«Новейшая английская художественная литература на русском языке. Стратегия перевода, направления, жанры» (filologiya elmləri  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Cəmil Oxtəkin oğlu Məmmədov- «Müasir türk uşaq şeiri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Gülnarə Ənvər qızı Əliyeva -«Проблема гуманизма в творчестве Ф.М.Досто- евского и Г.Джавида» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Hüseynova Leyla Həsən qızı - «Эволюция героев и нравственные принципы в прозе В.Шукшина и И.Меликзаде» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Mailə Həsənağa qızı Allahverdiyeva - «XX əsr Azərbaycan poeziyasında təmsil»((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Rəhilə Rəsul qızı Kəsəmənli - «Azərbaycan klassik publisistikasında milli-mənə-vi problemlər» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Rouşənək Zəkəriyyə qızı Nasiri Sis- «İngilis ədəbiyyatında post- kolonial parodiyaların tematik-bədii xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Şəmsi Pənah oğlu Əhmədov - «Mirzə Müslüm Qüdsi divanın filoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Tamara Ramazan qızı Donoçova- «Çağdaş Azərbaycan nəsrində xalq mənəviyyatının bədii təcəssümü problemləri (Əfqanın yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

03 Dekabr 2010-cu il 5 saylı iclas

1.Afət Qorxmaz qızı Musayeva - «Импрессионизм прозы Вирджинии Вульф» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aygün İlham qızı Əliyeva - «XIX əsr fransız poeziyasında Şərq mövzuları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Əliəkbər Ağaverdi oğlu Radpurəlincəq - «Müasir Cənubi Azərbaycan şeiri(1960-2005-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Maral Ramazan qızı Mustafayeva -    «Поэтика повседневности в творчестве Людмилы Петрушевской» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Mirfirudin Seyidrüstəm oğlu Riyazi - «Nizami Gəncəvi müasir İran ədəbiyyatşünaslığında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Pəri İsrafil qızı Məmmədova -«Художественное пространство и время в современной русской прозе (на материале творчества Л.Улицкой» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Səmayə Əlifxan qızı Kərimova -«Русско- азербайджанские литературные взаимосвязи конца ХХ- начала ХХI века»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu disser-tasiyası mövzusu)

8.Sevinc Tələt qızı Məmmədova -«Alman maarifçilik ədəbiyyatında Şərq konsep- siyası» (filologiya elmləri üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Sevinc Malik qızı Qocayeva -«XV- XVII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında mifik düşüncə və folklor motivləri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Validə Eldar qızı Ağayeva- «Sovet dövrü memuar və tərcümeyi-hal ədəbiyyatı və Azərbaycan qadını» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Vəfa Səməd qızı Əliyeva -«Поиск героя в английском экзистенциальном ро-мане ХХ века (на материале творчества К.Уилсона, М. Спарк, Г. Грина» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2011-ci  ildə  təsdiq olunmuş  mövzular

08 Fevral 2011-ci il 6 saylı iclas

1.Abdullayeva Şəfiqə Dəmir qızı -«İsmayıl bəy Nakam və onun divanı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Hüseynzadə Eldar Mirzəağa oğlu - «Analitik janrların müasir inkişaf meylləri (Azərbaycanın rusdilli mətbuatının materialları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Xosrov Cəlil oğlu Cəlili Köhnəşəhri - «Şərq düşüncə və ifadə modellərinin V. Şekspir yaradıcılığında əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

              17 May 2011-ci il 7 saylı iclas

1.Acaloğlu Arif Mikayıl oğlu- «Türk xalqlarının epik ənənəsi və mifologiya (qəhrəmanlıq dastanlarında epik dünya strukturunun nəzəri aspektləri)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Bağırova Səbinə İdris qızı - «Müasir rus və Azərbaycan nəsrində üslubi təmayüllər (XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlləri)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Ələkbərova Əzizə Həsən qızı - «Nəcəf bəy Vəzirov irsinin tekstoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Hacızadə Leyla Fikrət qızı - “Postmodernizm dövrünün qəhramanı və onun rus  ədəbiyyatındakı təcəssümü”(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Hüseynova Günel Vaqif qızı - «İctimaiyyətlə əlaqələr (pablik rileyşnz) kütləvi  kommunikasiya fəaliyyəti sahəsi kimi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Hüseynova Gülnarə Fazil qızı -«Zəlimxan Yaqub yaradıcılığında sənətkarlıq məsələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Muradova İradə Vəliyəddin qızı - «Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası dünya mətbuatında»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Şükürova Gülxani Vaqif qızı - “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının elmi-nəzəri və tarixi problemlərinin kompleks tədqiqi (Cəfər Xəndanın ədəbi- tənqidi yaradıcılığı əsasında)” (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Təbrizi Kəndləci Rəhim Yusif oğlu - «XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı Əsrar Əli şah Təbrizinin təzkirələrində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Rəhmani Xəyavi Səməd Mohərrəm oğlu -«Cənubi Azərbaycan bədii nəsri-hekayə janrı (1960-2005-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Yüzbaşi Mir Tohid Mir Əzim oğlu - «Təsir Təbrizinin həyat və yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

30 İyun 2011-ci il  8 saylı iclas

1.Əbdürrəhmanova Könül Telman qızı - «Bədii ədəbiyyatda xəsis obrazı arxetip kimi və onun Azərbaycan ədəbiyyatında modifikasiyası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Əliyeva Nurlana Sabir qızı - «Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədəbiyyatı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Sevinc Sərhəd qızı - «XX əsr ABŞ dramaturgiyasında faciəvilik təmayülləri (Y.Onill, A.Miller və T.Uilyams dramaturgiyasının tipologiyası)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Hüseynova Töyrəxanım Əsgər qızı -  «Ümmülbanunun (Baninin) yaradıcılıq yolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.İsmayılova Sevinc Tağı qızı - «Haymito Fon Dodererin yaradıcılığında iki dünya müharibəsi arasındakı Avstriya gerçəkliyi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Qasımova Könül İsmayıl qızı - «XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəli rus və Azərbaycan ədəbiyyatında qadın obrazlarının tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Tarverdiyeva Samirə Aqşın qızı - «Rus və Azərbaycan ədəbiyyatında müasirliyin dərki (altmışıncıların əsərləri əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Yusifova Könül Hümmət qızı - «Ekran publisistikasının inkişafında sənədli televiziya filmlərinin rolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

30 Noyabr 2011-ci il 9 saylı iclas

 1.Əbdürrəhmanova Könül Telman qızı -«Bədii ədəbiyyatda xəsis obrazı arxetip kimi və onun modifikasiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Eyvazov Seyfəddin İbrahim oğlu -«Azərbaycan dramaturgiyasında janrların inkişafı və üslublar» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Qubadov Qədim Kərim oğlu -«XV-XVI əsrlər  Səfəviyyə  təriqət şairləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Mahmudova Aynurə Vaqif qızı - «Füzuli ədəbi məktəbinin təşəkkülü və erkən   mərhələləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Məmmədova Aytən Pərviz qızı - «M.F.Axundovun yaradıcılığı rus tədqiqatların-da və tərcümələrində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Məmmədova İlahiyə Nadir qızı -«Müasir rus və Azərbaycan ədəbiyyatında yuxugörmə təsvirlərinin mifoloji semantika və poetikası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Mirzəyeva Leyla Əkrəm qızı - «Rus və xarici ədəbiyyatda şəxsiyyət və cəmiyyət konflikti və transformasiyası»         (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

22 Dekabr 2011-ci il 10 saylı iclas

1.Abdullayeva İradə Bəkir qızı - «Amerika ədəbiyyatında bədii simvollar (Uilliam Brayant, Edqar Alan Po və Con Steynbek yaradıcılığı  əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Allahverdiyev Cəlal Vaqif oğlu -«1930-50-ci illər Azərbaycan dramaturgiyasında siyasi-ideoloji proseslərin təcəssümü»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Babayeva Gülnar Ramiz qızı - «Müstəqillik illəri Azərbaycan nəsrində milli tarix konsepti» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Əliyev Elşən Əli oğlu - «1980-90-cı illər Azərbaycan bədii publisistikasında milli azadlıq ideyaları» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Əliyeva Xəyalə Eldar qızı - «Müasir nəsrdə mistifikasiya ideya-estetik vasitə kimi»)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Dəmirova Cəmilə Vaqif qızı - «Ərəbdilli klassik şərq ədəbiyyatında azadfikirlilik və şüubi cərəyanı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Qaragözova Elnarə Elxan qızı - «XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında  arxetipin yeni formaları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Qurbanova Aytən Nəriman qızı - «Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə janrının təkamülü və tipologiyası (1920-30-cu illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Məmmədova Sevinc İsmayıl qızı - «İ.S.Şmelyov yaradıclığında xarakter problemi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Nəzərova Nərmin Azad qızı - «XX əsrin II yarısı Qazax nəsrində mifologizm (O.Bukeyevin yaradıcılığı əsasında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Pirkişiyeva Xalidə Hüseyn qızı - «Türk xalqları ədəbiyyatında Əmir Teymur  surəti» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Rəhimova Esmira Həsən qızı - «Azərbaycan nəsri ədəbi-nəzəri fikirdə (1990 - 2010-cu illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Rəhimova Fəxriyyə Cavanşir qızı - «Çağdaş Amerikan detektiv janrının ədəbi  bədii xüsusiyyətləri(D.Braunun yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Rəfiyeva Leyla Abbas qızı - «Kişvərinin farsca divanının üslubi- bədii xüsusiyyətləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

15.Şıxaliyeva Günel Musaməddin qızı - «Əli bəy Hüseynzadə və Qərbi Avropa  ədəbi-nəzəri fikri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2012-ci ildə təsdiq olunmuş mövzular

22 Fevral 2012-ci il 11 saylı iclas

1.Abbaszadə Rəşad Arif oğlu - «Çex ədəbiyyatşünaslığında türkoloji araşdırmalar»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Alburzi Mehriban Hüseyn qızı - «Arxetiplər və onların əsərlərin struktur təşkilində rolu (Dünya ədəbiyyatında Don Juan obrazı əsasında)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Allahquluyeva Mehriban Səməd qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanında sosial-siyasi və milli-mənəvi ideallar (1991-2010-cu illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Aslanova Könül Aslan qızı -«İ.S.Turge nevin və Y.V.Çəmənzəminlinin yaradıcılığında insan konsep siyası(müqayisəli-tipoloji təhlil)»(filologiya elmləri doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

4.Babayev Etibar Adil oğlu -«Ədəbi strereotiplərin post-sovet dövründə reinterpretasiyası: M.Qorki yaradıclığı əsasında»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bayramov Ələmdar Qəmbər oğlu - «Səməd Vurğunun obrazlar sistemi»((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Bünyadova Nigar İlham qızı - «Müasir rus ədəbiyyatı kontekstində Yuri Polyakovun yaradıcılığı (realizmdən postmodernizmə)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Əfəndiyeva Aytən Arif qızı -«XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəlləri rus ədəbiyyatında qəhrəman axtarışları»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Əliyev Vüqar Zifər oğlu - «Müasir dövrdə xarici KİV-də informasiya ilə manipulyasiya və onun Azərbaycan internet mediasına təsiri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Əsədzadə Rasimə Fərhad qızı - «V.Tokareva və F.Saqan nəsrində harmoniya və disharmoniya» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu -«Naxçıvana dair əlyazmaların filoloji-tekstoloji tədqiqi(XIX əsrin axırı-XX əsrin əvvəlləri)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.İmaməliyeva Leyla Məcid qızı - «Rus və Azərbaycan ədəbiyyatlarında hekayə janrının tipologiyası (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Qasımov Elçin Kamal oğlu -«XIX əsr Azərbaycan tarix çisi Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gənceyi və onun “Zübdətüt-təvarix” əsəri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Qəhrəmani Hüccətulla Şirzad oğlu -«Şəmsəddin Məhəmməd bin Qeys ər-Razi-nin “əl-Möcəm fi məayir əşar əl-Əcəm” əsərin də vəzn və qafiyənin nəzəri məsələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Maqsudova Günay İlham qızı -«Müasir Azərbaycan povesti: mövzu, janr və üs-lub problemləri (2001-2010-cu illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

15.Məmmədəliyeva Leyla Fərhad qızı - «Müstəqillik dövründə yazıçı publisistikasında gerçəkliyə yeni baxış (Anar, Elçin, Ə. Əylislinin əsərləri əsasında)»   (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

16.Mollayi Böyükağa Əbdülhüseyn oğlu - «Zəncan ədəbi mühiti (XX əsr)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

17.Nağıyeva Ruhiyyə Sədrəddin qızı -«Müasir nəsrdə qəhrəman və mühit problemi (S.Əhmədovun yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

19.Nuriyeva Nərgiz Tacəddin qızı - «Sergey Borodinin “Səmərqənd ulduzları” və   İsa Hüseynovun “Məhşər ” romanlarında tarixi şəxsiyyət və dövrün bədii təcəssü-münün tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

20.Yaqubova Maral Rafiq qızı-«Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində retrospek-siya»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

21.Zeynalova Aytac Xalid qızı-«Əlağa Vahidin sənətkarlığı: ənənə və novatorluq» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

29 Mart 2012-ci il 12 saylı iclas

1.Abuşova Afət Yusubəli qızı- «XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Cənubi  Azərbaycan bədii nəsri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Əhmədova Arzu Nəsimi qızı - «Azərbaycan televiziya məkanının formalaşması  və inkişaf prosesi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Əhmədova Aytən Vahid qızı - «Müasir Azərbaycan nəsrinin metod-üslub tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Əliyev Aqşin Rafiq oğlu-«V.Skott və XX əsrin I yarısı Azərbaycan tarixi roman» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Hüseynov Sərraf Balaxan oğlu - «Postsovet dövrü Azərbaycan nəsrində antik mi-foloji yaddaş» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Xəlilova Aynur Sədrəddin qızı - «Azərbaycan nəsrində dastan poetikası (1960-   2000-ci illər)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.İsmayılova Aybəniz Aydın qızı -«XX əsr ingilis modernist romanının poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8..Kərimova Leyla Faiq qızı -«M.A.Ersoy və S.Vurğun poeziyasında milli- mənəvi ideallar»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Qurbanova Yeganə Əli qızı  - «Fikrət Sadığın poetik üslubu»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Nuriyeva Nərgiz Tacəddin qızı - «Sergey Borodinin və İsa Hüseynovun tarixi romanlarında obrazların tipologiyası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı - «Cənubi Qafqazda türk-müsəlman əhalisinə qarşı daşnak-bolşevik soyqırımı və dövri mətbuat» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Rzayeva Sevinc Tofiq qızı -«Reseptiv estetika və XX əsr alman ədəbiyyatı» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Səfərli Leyla Şamil qızı - «Don Kixot surəti və onun rus ədəbiyyatında modifikasiyası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Vəliyev Məhərrəm Tahir oğlu - «Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında qəhrəman tipləri və bədii reallaşdırma metodları» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Yusifov Tofiq Sədrəddin oğlu - «Azərbaycanda açıq cəmiyyətin formalaşmasında mətbuatın rolu (1991-2004-cü illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

30 Aprel 2012-ci il 13 saylı iclas

1.Adilov Natiq Heybət oğlu - «İngilis-amerikan ədəbiyyatında Hun mövzusu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aydəmirova Reyhan Sənan qızı - «Azərbaycan təzkirəçiliyi kontekstində Şərq»  (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Cəfərova Xədicə Kəblə Bədəl qızı -«İngilis postmodern nəsri və viktorian ədəbiyyatı.Y.Makyuen və M.Emisin yaradıcılığı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Dadaşova İlahə Siyavuş qızı-«Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında  sənədli-bioqra-fik nəsrin poetikası (Müstəqillik dövrü  Materialları əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Əliyeva Səyyarə Tahir qızı - «Doris Lessinq yaradıcılığında Şərq təsiri» )» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Əlizadə Afər Azər qızı -«Müasir rus və ingilis yazıçılarının yaradıcılığında qadın problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Əlizadə Fatma Abbas qızı - «Həyat»  qəzetində  ictimai-siyasi proseslərin  bədii-publisistik əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Hacıyev Kamran Əliverdi oğlu-«Müstəqillik dövründə Azərbaycanda rus ədəbiy-yatının resepsiyası (tərcümə və tədqiq məsələləri)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Heydərova Könül İlyasxan qızı - «Azərbaycan dramaturgiyasında zadəgan obrazları: sosial mühit və milli-mənəvi dəyərlər kontekstində (1890-1920-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Hüseynli Gilə Mehdi qızı -«Çağdaş Amerika bədii ədəbiyyatında postmodernizmin inikias xüsusiyyətləri  ( Don Delillo və Pol Oster yaradıcılığı əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Hüseynzadə Vəfa Heydər qızı -«Müasir Azərbaycan nəsrində milli istiqlal prob-lemi (1991-2011-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.İsayeva Lalə Şahin qızı - «İngilis ədəbiyyatında Şərq konsepsiyası (Ceyms Moriyerin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.İslamlı Aqil Zabil oğlu -«1960-80-ci illər Azərbaycan poeziyasında Nazim Hikmət ənənəsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Xəlilova Günel Şahin qızı - «Britaniya ədəbiyyatında milli tarixin identifikasiya konsepsiyası (Valter Skottun tarixi romanları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

15.Kazımlı Fəxriyyə Əhəd qızı - «Mədəniyyət antropologiyası və riayət edilməli qaydalar (“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Nibelunqlar nəğməsi” eposları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

16.Kulikovskaya Olqa Sergeyevna - «V. Nabokov və Q. Qrassın avtobioqrafik nəsri (poetika və tipologiya)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

17.Mahmudova Güney Salam qızı - «Müasir Azərbaycan media mühitində müsahibə janrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

18.Məmmədova Raminə Rza qızı - «Ədəbi əsərlərdə mətnaltı mənaların öyrənilməsinin əsas prinsip və vəzifələri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19.Mürsəlova Aygün Ədalət qızı  - «Mir Cəlal nəsrinin rus dilinə tərcümə  problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20.Məmmədəliyeva Sevil Nəriman qızı - «Bədii ədəbiyyatda mövzu diskursları» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21.Mustafayeva Natavan Seyid qızı -«Azərbaycan tarixi - psixoloji nəsrində Ənvər Məmmədxanlı mərhələsi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22.Mirzəyeva Rəna Alim qızı - «Azərbaycan teleməkanında informasiya proqramlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri»   (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23.Novruzəliyeva Sevda Caid qızı - «Dramatik əsərlərdə konflikt və xarakterin təkamülü ( XX əsr rus və Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24.Rüstəmova Təranə Xanlar qızı - «Azərbaycan təmsillərinin tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25.Sultanova Həcər Hacıməmməd qızı – ““Mənaqibi-İbrahim Gülşəni” əsərinin filoloji-tekstoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26.Vəliyeva İlahə Xaləddin qızı - «Sədi Sani Qarabaği əsərlərinin filoloji – tekstoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27.Vəliyeva Şükufə Çingiz qızı - «XX əsr Amerika ədəbiyyatında Amerika ideyasından Amerika mifinə doğru» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

28.Zeynalova Elnarə Aydın qızı - «Xaqani Şirvaninin ərəbdilli yaradıcılığı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

29.Zeynalova Vəsilə Vahid qızı - «Azərbaycan teleməkanında kanal reytinqinin   müəyyənləşdi rilməsində sosial-psixoloji amillər» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

05 İyun 2012-ci il 14 saylı iclas

1.Ağayeva Qönçə Elyar qızı - «Müstəqil jurnalistikanın yaradıcılıq prinsipləri Azərbaycanın müasir mətbuat təcrübəsində»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Allahverdiyeva Günay Novruz qızı - «İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ictimai durumun Ozborn yaradıcılığında inikas xüsusiyyətləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Aslanova Nigar Qalib qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yad-daş problemi (1990-2010-cu illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Bilalova Günel Bahadur qızı -«İngilis və Azərbaycan yeni nəsrində mifologizm (C.Coys və Y.V.Çəmənzəminlinin əsərləri əsasında»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Çankaya Aziz Sadık oğlu - «İngilis intibah dramaturgiyasında türk obrazı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Əbilhəsənova Vəsilə Arif qızı -«Sumqayıt ədəbi mühiti»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Əsgərova Emiliya Əsgər qızı - «İngilis ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.İbrahimli Səbinə Gülçin qızı - «L.N.Tolstoyun və E.Bazenin yaradıcılığında ailə problemi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.İbrahimova Xəyalə Ağamirzə qızı-«XX əsr ingilis ədəbiyyatında bioqrafiya janrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.İsgəndərli Xədicə İsrafil qızı - «Nəbatinin poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Kazımova İrina İvanovna -«XIX əsrin I yarısı rus tarixi nəsrində mənəvi-vətən-pərvərlik idealı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Qədirova Nigar Artur qızı -«Azərbaycanın KİV sistemində marketinq problem-ləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Qafarov Şəmsi Nazim oğlu -«Mir Əqil Kövsərinin “Xosrov və Şirin” poemasının filoloji-tekstoloji təhlili» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Muxaqulişvili Eliko Nodaryeva - « Müasir detektiv ədəbiyyatında janr xüsusiyyətləri (Azərbaycan və Rusiya müəlliflərinin əsərləri əsasında)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu -«Nizami Gəncəvi yaradıcılığı klassik türk ənənələri kontekstində» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Pənahova Ləman Şahin qızı - «XX əsr Böyük Britaniya ədəbiyyatında postko- lonial multikulturalizm» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

17.Rəsulov Rüstəm Kamal oğlu - «Kitabi-Dədə Qorqud» və «İqor polku haqqında dastan» : poetik sistemlərin müqayisəli-tipoloji təhlili» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Roşan Laila ( Qarayeva Lalə Yaşar qızı ) -«Elyas Con Vilkinson Gibb və Azər-baycan ədəbiyyatı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

23 Oktyabr 2012-ci il 15 saylı iclas

1.Abbasova Xalidə Abbas qızı - «Azərbaycan-Polşa ədəbi əlaqələri (1980-2000-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı - «Müasir dövrdə (1990-2011-ci illər) ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi problemləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Allazova Ülviyyə Kamran qızı - «Qrem Qrin realizminin əsas xüsusiyyətləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Məmmədova Arzu Sahib qızı - «Qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında müasir Azərbaycan KİV-nin yeri (1991-2011-ci illər )»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Cavadzadə Vəfa Yusif qızı- « Məşədi Qara Nobərinin poetik irsi və Füzuli ənənələri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Əliyeva Günel Təvəkkül qızı - «Frans Kafka yaradıcılığında magik realizm»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı -«1960-80-ci illər Azərbaycan və Amerika nəsrində mifoloji motivlər(Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” və Con Aptaykın “Kentavr” romanları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Qədirova Tamilla Hacı qızı - «Azərbaycan poemalarının janr və üslub tipologiyası ( Səməd Vurğunun poemaları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Paliy İvan Vladimiroviç -«Ukrayna bədii ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcü-məsi tarixi və problemləri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Rəsulova Sevda Əhməd qızı-«Virciniya Vulfun yaradıcılığında klassik rus nəsri ənənələri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

21 Dekabr 2012-ci il 16 saylı iclas

1.Abuşova Sevinc Əlimövsüm qızı - «A.Platonovun əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aras Orxan Lətif oğlu - «Qurban Səidin ədəbi şəxsiyyəti və publisistikası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

  3. Ataş Hayri İbrahim oğlu-«Səlim Rəfiq Rəfioğlunun ədəbi-elmi irsi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Bağırova Sevinc Ağadin qızı - «Rus romantik ədəbiyyatında islam dəyərləri və müsəlman obrazları» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Bədəlov Şöhrət Qarakişi oğlu - «Xətayi yaradıcılığında təsəvvüf poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu

6.Əfəndiyeva Xəyalə Zərrab qızı - «Seyran Səxavətin nəsrində sosial-psixoloji və mənəvi-əxlaqi axtarışlar» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Ələsgərova Sakibə İsmayıl qızı -«1941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda Milli hərəkatının bədii ədəbiyyatda inikası»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Əliyev Yusif Əsgər oğlu-«Ernest Heminqueyin yaradıcılığında insanın bədii dərki» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Əliyeva Nərminə Eyvaz qızı -«Haşım bəy Saqibin şəxsiyyəti və yaradıcılığı ənənə və yenilikçilik kontekstində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Əliyeva Səltənət Eyvaz qızı- «Qazi Bürhanəddin“Divan”ının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» ((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Fərəcova Zöhrə Fərəc qızı - «İrşad» qəzetində ədəbiyyat məsələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Hacıyeva Şəhla Süleyman qızı - «Klassik Şərq poeziyasında ənənəvilikdə istisnalar və kviər ədəbiyyatı (müzəkkər qəzəl)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Qasımov Yaşar Əliqulu oğlu -«Lirikada bədii ideal və obrazlar sistemi (Azərbaycan və özbək altmışıncılarının yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Qurbanova Zərif Aydın qızı-«XIX əsr rus və ingilis romanında xarakterin trans-formasiyasının sosial-mədəni motivləri (F.Dostoyevski və Ç.Dikkensin əsərləri əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Məmmədova Samirə Xaqani-«Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Səadətnamə” məsnəvisinin təsəvvüf ədəbiyyatında yeri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Musayev Şahbaz Şamı oğlu -«M. F. Axundzadənin yeni tipli ədəbiyyat yaradıcılığında mühit və müasirləri ilə münasibətlərinin rolu»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Şıxbabayev Nüsrət Allahverdi oğlu - «Kitabi-Dədəm Qorqud»dastanının ingilis dilinə tərcümələrinin müqayisəli təhlili»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Zeynalova Səbinə Əsgər qızı - «Emili Dikinsonun yaradıcılığında qadın»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2013-сü ildə təsdiq olunmuş mövzular

29 Yanvar 2013-cü il 17 saylı iclas

1.Akimova Elnarə Seydulla qızı -«Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyası müasir ədəbi təmayüllər kontekstində» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Ələsgərova Yeganə ilyas qızı - «O’ Henrinin bədii qavrayışında Amerika gerçəkliyi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Tamilla İsrafil qızı - «XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində rus və Azərbaycan nəsrində post-modernizmin poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

4.Cümənov Dəyanət Almaz oğlu - «Mirəli Seyidovun yaradıclığında ümumtürk mifologiyası və azərbaycaşünaslığın ədəbi-nəzəri problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Espandi Nərgiz Esmail - «XX əsr İngilis-İran ədəbi əlaqələri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Kərimli Turan Arif qızı - «Metyu Arnold və Şərq» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Məmmədzadə Tükəzban Nazim qızı - «Məhəmməd Əskəri Divanının tekstoloji- filoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Muxtarov Əlimuxtar Həsən oğlu - «Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi obrazı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Nurəliyeva Pərvin Ələmdar qızı - «Anar nəsrində tale və zaman katakalizmləri axarında dəyişən və dəyişməyən insan» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

10.Sadıxova Sevinc Əziz qızı - «XX- XXI əsrlərin qovşağında rus ədəbiyyatında antiutopiya» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25 Fevral 2013-cü il 18 saylı iclas

1.Baxşızadə Ülviyyə Fazil qızı - «Çağdaş Amerikan ədəbiyyatında islam  problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Cəbrayılov Nəsib Hüseyn oğlu - «Lev Tolstoy və Məmməd Səid Ordubadi romanlarının poetikası (müqayisəli-tipoloji təhlil)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əhmədova Gülxarə Mənaf qızı - «Azərbaycan dramaturgiyası və məktəb teatrı   ənənələri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Ələkbərzadə Almaz Tofiq qızı - «Müasir ədəbi prosesdə postmodernizm (Boris Evseev və Kamal Abdullanın yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Hacıyeva Mahirə Tahir qızı - «Müasir ingilisdilli Pakistan ədəbiyyatında    multi-kulturalizm və milli mənsubiyyət problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu    dissertasiyası mövzusu)

6.Hüseynova Çiçək Rövşən qızı - «Müasir Azərbaycan nəsrinin poetik sistemində bədii detal» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Hüseynova Pərvin Ağabala qızı- «XX yüzilliyin əvvəlləri Azərbaycan satirik nəsrində ədəbiyyatında milli istiqlal ideyalarının bədii əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Hüseyn Nərgiz Hüseyn qızı - « XX əsrin I yarısı özbək ədəbiyyatında cədidçilik» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.İlhamə Mürsəl qızı Gültekin - «XVI əsr şairi Məhəmməd Bayram xanın həyatı və yaradıcılığı. Cığatayca və farsca divanları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Qasımbəyli Fariz Süleyman oğlu - «Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında islami dəyərlərin bədii əksi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Qədirova Leyla Müzadil qızı - «Yeni sosial dəyərlər sistemində Postsovet  Azərbaycan nəsrində kişi obrazının alterasiyası»  (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Qədirova Məlahət Soltan qızı - «Azərbaycan realist poeziyasında romantika  (1920-50-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Qurbanova Aysel Həsən qızı - «Azərbaycan romantizmində milli ruhun bədii  ifadəsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Tağıyeva Leyla Mansur qızı-«Alman ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə orijinaldan tərcüməsi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Məmmədova Ruhəngiz Ramiz qızı - «Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “Türk  Divanı”nın poetikası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Mirzəzadə Türkan Nizami qızı - «Müasir Böyük Britaniya ədəbiyyatında roman formasının inkişafı yolları» ((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Paşayeva Aynurə Niyaz qızı - «Azərbaycan mühacirət nəsrində millin istiqlal  ideyasının əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Zeynalova Dilbər Vəkil qızı - «Bədii nəsrdə milli-tarixi yaddaşın inikası problemi (1960-90-cı illər)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

09 Aprel 2013-cü il 19 saylı iclas

1.Abdullayeva Leyla Arif qızı - «Əliağa Kürçaylının yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Ələsgərova Nurlana Arif qızı - «Ayris Mördokun yaradıcılığında insan və cəmiyyət problemləri mövzusu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva İncə Zahir qızı - «Əbdülvahab Yurdsevərin ədəbi-elmi irsi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Nərmin Nizaməddin qızı - «Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın poeziyası müasir və klassik Şərq ədəbiyyatı kontekstində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bayramova Gözəl Azər qızı - «Sovet dövrü  Azərbaycan ədəbiyyatında mətnaltı yazıçı manerası (R. Rzavə B. Vahabzadənin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Bayramova  Səadət  Məmmədqızı - «XX əsrAzərbaycanyazılı ədəbiyyatındanağıljanrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Cabarova Mədinə Ağakərimqızı - «AbdullabəyAsininlirikası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Cabbarova  Firəngiz Arzu qızı - «ƏzizMirəhmədovunədəbiyyatşünaslıqirsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Heydərova Sevinc  Ayaz  Vəfalı qızı - «Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin inkişafında «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinin rolu"( filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Hüseynova Nigar Şahmar  qızı - «XIX-XX əsr rus filoloqlarının əsərlərində fars ədəbiyyatı. Koqnitivizmaspekti» ((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Xəlilova Gülər İsmayıl qızı - «Rəsul Rzanın yaradıcılığında milli kimliyin dərki və tarixi yaddaşın bərpası problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Pəniyeva Günel Saleh qızı - «İsa Hüseynovun nəsri və  ədəbi tənqid»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Sadıqova Rəhilə İntiqam qızı - «Min bir çərək saat» abidəsi «Min bir gecə nağılları» kontekstində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 30 Aprel 2013-cü il 20 saylı iclas

1.Baxşəliyeva Ülviyyə Sabirqızı - «XX  əsrin sonu rus ədəbiyyatında postrealizm» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Cahangirova Nərmin Fəyannum qızı - «Mikayıl Müşfiqin poemaları ( janrın poetikası və dinamikası kontekstində)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Çelebi Vüsal Komunar qızı - «Boris Yevseyev reazlizminin xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Rühəngiz Çingiz qızı-«XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrində doğmalıq-yadlıq problemi (Anar, İ. Məlikzadə, Elçinin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Əliyeva Sevinc Həsən qızı - «Müasir rus nəsrində simvolika və onun bədii funk-siyaları (Boris Akuninın əsərləri əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əzizəliyeva Bəsirə Höccət qızı - «XX əsrin birinci yarısında ABŞ-da ingilisdilli ərəb və rus mühacirət ədəbiyyatı» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Hacıyeva Könül Həmid qızı - «XV əsr Azərbaycan poeziyasında dövrün ictimai, tarixi, mədəni hadisələrinin əksi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Karahan Hüseyin Müzaffer oğlu - «XIX əsrin II yarısında Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında maarifçi- ədəbi hərəkatın tarixi-müqayisəli tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Quliyeva Şəlalə   Məhyəddin  qızı- «Audiopublisistikada ifadə vasitələrinin sintezi problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Mirzəliyev Tural Elmi oğlu - «Azərbaycan-Avropa ədəbi əlaqələrinin inkişa- fında Əhməd Ağaoğlunun rolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Rəsulova Günel Xanlar qızı - «XX əsrin əvvələrində türk hekayəsində bədii detal (Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Seyfəddinin hekayələri əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Sideif-zade Sevinc Əli qızı - «Müasir ingilis ədəbiyyatında fentezi janrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

11 İyun 2013-cü il 21 saylı iclas

1.Allahverdiyeva Leyla Nəsib qızı - «Müasir Azərbaycan dramaturgiyasında  struktur problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Babayeva Günel İsgəndər qızı - «Müasir Azərbaycan mətbuatında araşdırma jur-nalistikası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Baxşəliyeva İlhamə Tofiq qızı -  «Azərbaycan romanında tarixi və bədii həqiqət  (1930-1950-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Cəfərova Xədicə Kəblə Bədəl qızı-«İngilis postmodern nəsri və viktorian romanı. Y. Makyuen yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Həsənova Gülər Səyyaf qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Amerika ədəbi  əlaqələrində bədii tərcümənin rolu»  (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əliyev Faiq Qara oğlu - «Ərəbdilli qəzəl və onun forma və məzmun xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Əliyeva Leyla Allahqulu qızı - «Yusif Səmədoğlunun nəsrində yaddaşın bədii-estetik funksiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Əliyeva Mətanət Nizami qızı -«Viktor Astafyevin yaradıcılığında müharibə mövzusunun təkamülü» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Əsədullayeva Nuranə Firudin qızı - «Azərbaycan sovet ədəbiyyatında ideoloji  düşmən obrazları və tarixi həqiqət» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Həsənova Gülər  Səyyaf qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Amerika ədəbi  əlaqələrində bədii tərcümənin rolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

11.Həsənova Sevil Qiyas qızı - «Hüseyn Cavid və mətbuat» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Hüseynova Aynur Zahid qızı -   «XII-XVII əsrlər Azərbaycan şairlərininin türk və ərəbdilli divanlarında hökmdar və şair obrazlarının səciyyəsi»   (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Hüseynova Əsmər Dadaş qızı - «Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi irsi» (filologiya  elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Hüseynova Fatma Ramiz qızı - «Molla Nəsrəddin»jurnalı və klassik irs» filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Hüseynova Nigar Zahid qızı -«Ərəbdilli Azərbaycan qəsidələrinin janr xüsusiyyətləri və onların ümumərəb kontekstində müqayisəli təhlili»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.İsmayılova Nərgiz Rəfail qızı-«XIX- XX əsrlər Naxçıvan ədəbi mühitində Şərq və Qərb meyilləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı - «Azərbaycan mətbuatşünaslığının təşəkkülü və formalaşması (1900-2000)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Quliyeva Aygün Hidayət qızı - «Azərbaycan dramaturgiyasında «Atalar və oğullar»problemi (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19.Karahan Mədinə Adil qızı - «Əhməd Ağaoğlu yaradıcılığı Türkiyə ədəbi, ictimai-siyasi həyatında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20.Kərimova Aynur Nurəddin qızı - «Audiovizual və yeni media qurumlarının menecmenti: KİV-ə yaradıcı rəhbərliyin əsasları və prinsipləri»  (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21.Məmmədli Allahverdi Məhərrəm oğlu - «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbində azərbaycançılıq ideyasının bədii əksi problemləri» (filologiya elmləri doktorluğu disserta-siyası mövzusu)

22.Məmmədova Sevil Ələsgər qızı - «Devid Herbert Lourensin yaradıcılığında qadın obrazlarının tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23.Muxtarova Ləman İntiqam qızı - «Müasir dövrdə Avropada yaşayan azərbaycanlıların ingilisdilli ədəbiyyatı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24.Rüstəmova İlhamə Saleh qızı - «İngilis və Azərbaycan romantizmində insan konsepsiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25.Vəlimətov Tural Dünyaməddin oğlu -«Azərbaycanda internet televiziya: təşəkkülü, özəllikləri və inkişaf perspektivləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26.Zairova Xanım Mikayıl qızı - «Azərbaycan- Almaniya ədəbi  əlaqələri (1980-90-cı illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22 Oktyabr 2013-c ü il 22 saylı iclas

1.Abbasova Səidə Vaqif qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanında sosial-psixoloji problemlərin bədii inikiası»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Hacıyeva İlahə Məsum qızı -«Anadilli “ Xəmsə” ənənəsində qəliblərə riayət və istisnalar» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3Hacıyeva Lalə Osman qızı - «Azərbaycanda rusdilli mətbuatın təşəkkülü və inkişaf meylləri (1871-1918» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Həşimov Əli Həsənqulu oğlu - «Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan mövzusu: mərhələlər, problemlər, şəxsiyyətlər» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Hüseynov Səbuhi Knyaz oğlu -«Çağdaş alman ədəbiyyatşünaslığında Mirzə Şəfi Vazeh irsinin tədqiqi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Xudiyeva Gülşanə Səlim qızı - «Sabir Azəri yaradıcılığının ideya-bədii xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Qurbanova Şəhla Yaqub qızı - «Amerika ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Məmmədova Leyla Rəşid qızı - «Azərbaycan KİV sistemində yeni medianın  formalaşması və konvergensiya prosesi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu disser-tasiyası mövzusu)

9.Zülfüqarova Fərqanə Sübhan qızı - «Müasir ingilis və Azərbaycan ədəbiyyatlarında qadının ictimai rolunun əksi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

06 Dekabr 23 saylı iclas

1.Ağayeva Nigar İkram qızı - «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rusdilli mətbuat(1918-1920-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Əhmədova Aygün Mədət qızı-«Mirzə Məhəmməd Axundovun həyat və yaradıcılıq yolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əlizadə Pərvin Səfa qızı - «Milli-mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında televiziyanın rolu (AZTV, İTV, Space kanallarının müqayisəli təhlili əsasında)» (filologiya  elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Bayramova Nailə Yusifəli qızı - ««Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbi ənənələri və çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı (Rəsul Rzanın və Anarın yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Quliyeva Svetmira Vəli qızı - «Məmməd Səid Ordubadinin yaradıcılığında Şərq və Qərb sintezi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Məmmədova Günay Səməd qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycanda regional KİV-in inkişaf xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Həsənov Namiq Ağaməli oğlu - «XX əsrin II yarısı İngilis romantizmi və Şərq» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Nurəddinova Aygün Tapdıq qızı - «Elçin dramaturgiyasında psixologizm» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Rövşənova Esmira Famil qızı - «Demokratik mətbuat müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyi kontekstində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

2014-cü ildə təsdiq olunmuş mövzular

24 Yanvar 2014-cü il 1 saylı iclas

1.Ağayeva Şahanə Akif qızı - «Televiziya verlişləri sistemində reklamının yeri, özəlliyi və müasir inkişaf meyilləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Əlibəyli Bəsti Tağı qızı - «XXI əsr Azərbaycan hekayəsi: məzmun və forma xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Kamilə Bahaddın qızı - «Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixində sosialist realizminə elmi baxışlar» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Sevinc Həsən qızı - «Müasir rus simvolika və onun bədii funksiyaları» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.İbadova Mətanət Vələddin qızı - «Çingiz Əlioğlunun yaradıcılıq yolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.İsmayılova Tamam Əli qızı-«Klassik rus və Azərbaycannəsrində psixologizm» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Qəhrəmanova Turac Teyyub qızı - «Televiziyanın semiotikası (Azərbaycan tele-viziyalarının materialları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Məhərrəmova Şahanə Əliyənnağı qızı -«Firudin bəy Köçərli və Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişaf problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Məmmədova İlkiyyə Şəkər qızı - «Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf meyilləri (1990-2010-cu illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Müzəffərli Səadət Ərəstun qızı -«Azərbaycan postmodernist nəsrinin poetikası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Sadıqzadə Nigar Nürəddin qızı - «Məmməd Araz yaradıcılığının poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Tağıyeva Mahrux Məzahim qızı-«Fyodor Mixayloviç Dostoyecvksinin əsərlərinin Azərbaycanda tədqiqi və tərcüməsi məsələləri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Umudova Kəmalə Aydın qızı - «Lev Tolstoy və Fyodr Dostoyevski poetikalarının müqayisəli- tipolojitədqiqi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Verdiyeva Nuriyyə Vəli qızı- «Lirik poeziya 1970-80-ci illər Azərbaycan ədəbi tənqidində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18 Mart 2014-cü il 2 saylı iclas

1.Gülsüm Rəşid qızı Əhmədova - «Azərbaycan ədəbiyyatında elmi-fantastika janrının ənənələri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Hümmətov Aqşin Şahin oğlu - «Bədii publisistikanın inkişaf meyilləri (1980-2010-cu illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağalı qızı - «Vaqif Səmədoğlu yaradıclığında poetik bütovlük»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Tağıyeva Nailə Mahmud qızı - «Xətib Təbrizinin «Şərh ixtiyarat əl-Mufaddal» əsəri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 22 May 2014-cü il 3 saylı iclas

1.Abdullayeva Turanə Madar qızı - «Yeni dövr  Amerika uşaq ədəbiyyatı  (1970 - 1990-cı illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Abuzərli Anar Ramazan oğlu - «XX əsrdə Naxçıvanda ədəbi tənqidin inkişaf yolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Ağabalayeva Südabə Ağabala qızı - ««Azərbaycan» jurnalında milli mənəvi də- yərlərin bədii ifadəsi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Axundova Nurlana Akif qızı - «Tomas Eliot poemalarının poetik xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Ələsgərova İradə Kamal qızı üçün «S.Moem və C. Faulzun hekayələrində bədii təsvir dünyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əmircanova Qənirə Abduləli qızı - «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında tarixilik   və müasirliyin vəhdəti» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Əzimova Aidə Yaşar qızı - «Azərbaycan dramaturgiyasında qadın obrazının təkamülü (XIX əsrin 50-ci illərindən XX əsrin 30-cu illərinə qədər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Babayeva Hicran Tahir qızı - «Bəhlul Behcət:həyatı və yaradıcılığı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Quliyeva Aytən Ələsgər qızı- «Şəxsi arxivlərdə ədəbi epistolyar irs»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Mürşüdova Röya Məftun qızı - «Çağdaş Azərbaycan və alman ədəbiyyatında roman janrı(1980-2005-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Nəcəfova Bikə Əliyulla qızı -«Azərbaycan ədəbi tənqidində tarixilik və müasir-lik problemi (1960-1980-ci illər nəsrində)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Şərifova Leyla Çingiz qızı - «İngilis-Amerikan ədəbiyyatşünaslığında «Avesta» problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Zeynalova Rəqsanə Hidayət qızı - «Şamil Salmanovun elmi-ədəbi irsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

02 İyul 2014-cü il 4 saylı iclas

1.Aslanov  Əkbər  Famil oğlu - «Müasir amerikan ədəbiyyatşünaslığında dekonstruktivizmin mövqeyi»(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Azadova Solmaz Vəliəddin qızı -«XX əsr Azərbaycan nəsrinin ingilis dilinə tərcümələrində sabit poetik vahidlər» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Hüsiyev Faiq Nuruş oğlu - «Azərbaycan-Rusiya ədəbi-mədəni əlaqələri dövri  mətbuatda (1990-2010)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.İsmayılova Vəfa Rafiq qızı - «Türk tənzimatçıları və Azərbaycan maarifçilərinin ədəbi-estetik görüşləri (M.F.Axundov və N.Kamalın görüşləri əsasında)» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Qocayeva Samirə Süleyman qızı -«Amerika şairi Henri Lonqfellonun yaradıcılığı və Şərq motivləri» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Quliyeva Səadət Namiq qızı -«Britaniya uşaq ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Məstəlili Şəbnəm Eldar qızı - «İbrahim Tahir Musayevin ədəbi irsi» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Mövlamova  Mehriban  Oqtay qızı - «Azərbaycan ədəbiyyatında Məhəmməd Füzuli obrazı» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Musayeva  Fidanə  Vəli qızı - «Qurban Səidin «Əli və Nino» və Tomas Qoltzın «Azərbaycan gündəliyi»ndə  tarixin ədəbi proyeksiyası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 10.Mustafayeva Ellada Tofiq qızı - «Azərbaycan yeni media jurnalistikası» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Mustafayeva Nailə Balabəy qızı - «Azərbaycan klassik şeirində müxəmməs və onun regional təsir dairəsi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Nəsibova Vüsalə   Roma qızı - «Mirzə İbrahimovun ədəbi-tənqidi görüşləri» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Rəsulova Nərmin Rahim qızı - «Mir Cəlalın hekayələrində bədii gülüşün mahiyyəti və vasitələri» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Sultanov Aslan Hidayət oğlu -  «XV əsr Azərbaycan şairi  Əhmədi Təbrizinin   əsərlərinin filoloji-tekstoloji tədqiqi»(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14 Noyabr 2014-cü il 5 saylı iclas

1.Abizadə Aysel Etibar qızı-«Cənublu Azərbaycan ədiblərinin yaradıcılığında icti-mai etirazın bədii rəmzlər sistemi»(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Ağabəy  Gülşən Şıxmurad qızı - «XX əsr Azərbaycan satirik şeirinin mərhələləri və problemləri (1920-1991-ci illər)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Quliyev İbrahim Nəsir oğlu - «Nizami yaradıcılığında  zərdüştilik» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Qurbanova Aytən Xalid qızı - «Hüseyn Cavidin bədii obrazı Azərbaycan ədəbiy-yatında» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Məmmədov Nicat Kamran oğlu-«XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında sosial mühit və milli xarakter problemi (1900-1920-ci illər)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Məmmədova İlahə Səlahəddin qızı - «Məhsəti Gəncəvi şəxsiyyəti və ədəbi irsi ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda»  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Rəfiyeva Afət İlyas qızı - «1960-1980-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının elmi-nəzəri problemləri» (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Şahkərəmova Nigar Axilles qızı - «Vaqif Səmədoğlunun dramlarında şəxsiyyət və cəmiyyət problemi»  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook