Ana səhifəFolklorşünaslıq
 1. Muxtar Kazım oğlu İmanov, “Azərbaycan folklorunda gülüş (poetika və genezis məsələləri)”-doktorluq 
 2. Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev, “Oğuz mifinin strukturu və paradiqmaları” -doktorluq 
 3. Ramil Manaf oğlu  Əliyev, “Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları” -doktorluq 
 4. Oruc Söhrab oğlu Əliyev, “Azərbaycan nağıllarının poetikası” -doktorluq 
 5. Cəfərova Fəxriyyə İbrahim qızı, “Azərbaycan xalq dastanlarında qəhrəman problemi”-namizədlik
 6. Nemətova Sədaqət Nəsir qızı, “Ağı janrının poetikası”- namizədlik
 7. Yeganə Nəhmətulla qızı İsmayılova, ““Dədə Qorqud” dastanları və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” -doktorluq 
 8. Afaq Xürrəm qızı Ramazanova, “Azərbaycan folklorunda qadın (ana) yaradıcılığı və onun poetikası”- namizədlik
 9. Rüstəmzadə İlkin Fariz oğlu, “Azərbaycan  nağıllarının süjet göstəricisi”- namizədlik
 10. Albalıyev Şakir Əlif oğlu, “Azərbaycan məişət nağıllarında şah obrazı”  - namizədlik
 11. Ağalar Həmzə oğlu Mirzə, “Şirvan aşıq məktəbi” -doktorluq 
 12. Fərhadov Fərhad Fərman oğlu, “Türk xalqlarının epik yaradıcılığında “Kozı Korpəc və Bayansulu” dastanı” - namizədlik
 13. Nemətova Akifə Əflatun qızı, “A.Baqrinin folklorşünaslıq fəaliyyəti”  - namizədlik
 14. İbrahimova Vəfa Muradxan qızı, “Azərbaycan folkloru ingilisdilli qaynaqlarda”  - namizədlik
 15. Cəlal Mirzağa oğlu Məmmədov, “Türk mifoloji obrazlarının funksional – semantik özəllikləri” -doktorluq 
 16. Tahir Talıb oğlu Orucov, “Qaravəlli janrının poetikası” - namizədlik
 17. Hüseynov Gülağa Məmmədhəsən oğlu, “Əhməd Cəfəroğlunun folklorşünaslıq irsi” - namizədlik
 18. Şükürova Gülxani Pənah qızı, “İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında folklor motivləri” - namizədlik
 19. Ülkər Azad qızı Nəbiyeva, “Azərbaycan epik düşüncəsində “Dədə Qorqud”” -doktorluq 
 20. Zümrüd İbrahim qızı Səmədova, “Zaqatala aşıq mühiti” - namizədlik
 21. Vüsal Arif qızı Səfiyeva, “Akad. Həmid Araslının folklorşünaslıq irsi” - namizədlik
 22. İslam Hüseyn oğlu Sadıqov, “Azərbaycan folklorunda “Koroğlu” poetik ənənələri” - namizədlik
 23. Səbinə Müzəffər qızı İsayeva, “Aşıq poeziyası ənənələri və Aşıq Şəmşir yaradıcılığı” - namizədlik
 24. Rövşən Tofiq oğlu Əlizadə, “Azərbaycan folklorunda təbiət kultları ilə bağlı inanclar” - namizədlik
 25. Abbasov Elçin Hüseynağa oğlu, ““Koroğlu” eposunun poetikası (Paris nüsxəsi əsasında)”  - namizədlik
 26. Mirzəyeva Sevinc İsgəndər qızı, “Folklor süjet və motivlərinin müasir ədəbiyyatda əksi (Azərbaycan və fransız ədəbiyyatının materialları əsasında)” - namizədlik
 27. Qurbanov Faiq Xasay oğlu, “Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri  (Qarabağ bölgəsinin materialları əsasında)” - namizədlik
 28. Məmmədova - Rəhimova Xatirə İsrafıl qızı, “XIX əsr Göyçə el şairi Şışqayalı Aydının yaradıcılığı”  - namizədlik
 29. Səmədova Dürdanə Adil qızı, “Azərbaycan və ingilis atalar sözlərinin tipoloji xüsusiyyətləri”
 30. Əliyeva Rəna Ağacan qızı Mövlüd Süleymanlının yaradıcılığında folklor motivləri 
 31. Əsgər Əfzələddin Dağbəyi oğlu“Türk folkloru tarixində Oğuznamə yaradıcılığı” -doktorluq 
 32. Əliyeva Fərqanə Aydın qızı“Əmrah” dastanının Türkmən versiyası: genezisi və formalaşması” - namizədlik
 33. Qurbanov Nail Məhəbbət oğlu, “Azərbaycan folklorunda mifoloji – kosmoqonik görüşlər” - namizədlik
 34. Vəkilova Aygün İbrahim qızı, “Azərbaycan və fransız folklorunda tarixi gerçəkliklə bağlı janrların tipologiyası və qarşılıqlı əlaqəsi” - namizədlik
 35. Sayılov Qalib Əmirağa oğlu, “Müasir Şirvan aşıqlarının yaradıcılığı (1950-80 ci illər)”
 36. Əhmədli Atəş Şövkət oğlu, “Folklorda söyləyicilik sənəti” - namizədlik
 37. Mütəlimova Çinarə Tofiq qızı, “Azərbaycan və ərəb qəhrəmanlıq dastanlarında oxşar süjet və motivlər” - namizədlik
 38. Babayev Rafiq Təvəkkül oğlu, “Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri (Naxçıvan folkloru)” - namizədlik
 39. Rzayeva Aynur Qəhrəman qızı, “Xalq yazıçısı Elçinin nəsrində folklorizm”
 40. Hüseynova Ziyafət Fərhad qızı, “Azərbaycan və ingilis əfsanə və rəvayətlərinin tipoloji xüsusiyyətləri” - namizədlik
 41. Qara Namazov, Qaçaq Kərəm mövzusu barədə çıxarış
 42. Baxşəliyev Fəxrəddin Elşad oğlu, “Təsəvvüf ənənələri və Aşıq Ələsgər” - namizədlik
 43. İbrahimova Aynur Aydın qızı, “Azərbaycan koroğluşünaslığı: tarixi və inkişaf mərhələləri”  - namizədlik
 44. Bayramova Arzu Əyyub qızı, “El şairi Nəbi Borçalının yaradıcılığı” - namizədlik
 45. Qasımova Fidan Atakişi qızı, “Azərbaycan folklorunda mədəni qəhrəman və onun transformasiya formaları” - namizədlik
 46. Xəlilov Ağaverdi Sərxan oğlu, “Oğuz eposunda ritual və janrın sturuktur tipologiyası” -doktorluq 
 47. Vəliyev Əpoş İslam oğlu, “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri (H. Kürdoğlunun yaradıcılığı əsasında)” - namizədlik
 48. Umudov Qüdrət Umud oğlu, “Azərbaycan folklorşünaslığının inkişaf problemləri (1991-2007 ci illər)” -doktorluq 
 49. Sadıqova Hüsniyyə Hüseynəli qızı, “Epik mətnin tərcümə problemləri (“Bhavaqadqita”nın Azərb dilinə tərcüməsi əsasında)” - namizədlik
 50. İsmayılova Günay Elgiz qızı, “Azərbaycan folklorunda gender problemi” - namizədlik
 51. Həsənova İradə Çingiz qızı, “Yeni Azərbaycan və rus nəsrinin folklor-mifoloji qatı” - namizədlik
 52. Babayeva Diləfruz Eyvaz qızı, “Folklor və ədəbiyyatda süjet və motivin qarşılıqlı topologiyası (XX əsrin II yarısı Azərbaycan ədəbiyyatı  materialları əsasında)”
 53. Abbaslı Sönməz İsrafil qızı, “Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri”  - namizədlik
 54. Ələkbərov Əziz Yusif oğlu, “Qərbi Azərbaycan folklorunda tarixilik və regional etnik xüsusiyyətlər” -doktorluq 
 55. Ələkbərova Ülkər Qəzənfər qızı, “Türk xalqları folklorunun toplanması və tədqiqində Q. Potanın rolu” - namizədlik
 56. Qarayev Həsən Abuzər oğlu, “Azərbaycan epik folklorunda faciəvilik” - namizədlik
 57. Fətullayeva Vəfa Musa qızı, “Bayatılar və onun poetik – semantik xüsusiyyətləri” - namizədlik
 58. Babək Aynur Məhəmməd qızı, “Azərbaycan folklorunda su stixiyası ilə bağlı inanclar”
 59. İsgəndərova Vəfa Zahid qızı, “Ənənəvi nağıl formulları (Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında)”
 60. Akkaya Özcan Mustafa oğlu, “Məhəbbət dastanlarında süjet və qəhrəman” - namizədlik
 61. Qasımova Sevinc Aşur qızı, “Azərbaycanda Novruz ənənələri və inanclar” - namizədlik
 62. Qəsəbova İlhamə Cəlal qızı, “XX əsr Qazax aşıq mühiti Altaylı Seyfəddin Əli oğlu” - namizədlik
 63. Altaylı Seyfəddin Əli oğlu, “Azərbaycan xalq deyimlərində mifoloji və tarixi elementlərin əksi”- doktorluq
 64. Hüseynova Almaz Həsən qızı, “Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı” -doktorluq 
 65. Vəliyev Əpoş İslam oğlu, “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri (Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığı əsasında)”  - namizədlik
 66. Əliyeva Ülkər İman qızı, ““AYB” dərgisində folklorşünaslıq məsələləri” - namizədlik
 67. Mürşüdova Ulduz Bəşir qızı, “Azərbaycan və Şimali Amerika folklorunun müqayisəli təhlili” -doktorluq 
 68. Hüseynov Bilal Hüseynağa oğlu, “Azərbaycan folklorunda əmək nəğmələri” - namizədlik
 69. Atif İslamzadə İslam oğlu, “Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazı” - namizədlik
 70. Ağbabalı Məmmədov Aftandil İsrafil oğlu, “Azərbaycan aşıq yaradıcılığının regional xüsusiyyətləri (Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti)” -doktorluq 
 71. Əzizova Sevinc Bayram qızı, “Novrəs İmanın həyat və yaradıcılığı”
 72. Cəlil Fərəh Cabbar qızı, “Türk və Skandinav eposlarının müqayisəli tipologiyası” -doktorluq 
 73. İmaməliyev Elçin Qalib oğlu, “Türk yaradılış mifləri və Azərbaycan əfsanələri” - namizədlik
 74. Əsgər Nailə Baxşəli qızı, “Aşıq Nəsibin dövrü, mühiti və yaradıcılıq yolu” - namizədlik
 75. Rufullayev Qədim İgid oğlu, “Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılığı” - namizədlik
 76. Hüseynzadə Əkrəm Rüfət oğlu, “Azərbaycan folklor mətnlərində adların semantikası (Naxçıvan folkloru əsasında)” - namizədlik
 77. İbayeva Nuridə Zabit qızı, “İnanc folkloru kontekstində ocaqlar və pirlər (Masallı örnəkləri əsasında)” - namizədlik
 78. Əliyeva Xəyalə Oruc qızı, “M.H.Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti”
 79. Məmmədova Mətanət Məmməd qızı,““Qarabağnamələr”də folklor motivləri”  - namizədlik
 80. Qəbulova Təranə Zəfail qızı, “Naxçıvan aşıq mühiti” - namizədlik
 81. Allahverdiyev Ramin Novruzəli oğlu, “Azərbaycan təqvim miflərinin semantikası” - namizədlik
 82. Eminova Sevinc Zakir qızı, “Folklorda milli obraz və onun ədəbiyyatda əksi (Azərbaycan və rus nəsri əsasında)” - namizədlik
 83. Səfərova Mahi Paşa qızı, “Hüseynqulu Sarabski və Bakı folkloru” - namizədlik
 84. Qasımov Nemət Yusif oğlu, “Zodlu Abdullanın yaradıcılığı” - namizədlik
 85. Gülsümxanım Atabala qızı, “Əzizə Cəfərzadə və folklor” - namizədlik
 86. Rəhimbəyli Nailə Rasim qızı, ““Aşıq Qərib” dastanının melo – poetik xüsusiyyətləri” -doktorluq 
 87. Şəbri Məryəm Məhəmməd qızı, “İranda Azərbaycan folklorunun nəşri və tədqiqi məsələləri (“Varlıq” jurnalı əsasında)” - namizədlik
 88. Qurbanov Tacir Şaban oğlu, “Ağbaba aşıq mühiti” - namizədlik
 89. Əliyeva Elmira Nazim qızı, “Xalq məsələlərinin janr xüsusiyyətləri” - namizədlik
 90. Hüseynli Şəhla Akif qızı, “Folklorda epik formulların semantik xüsusyyətləri” - namizədlik
 91. Cəfərov Əliağa Qafar oğlu, “Şifahi və yazılı ənənədə “Koroğlu” süjetləri (eposun Azərbaycan versiyası əsasında” -doktorluq 
 92. Seyidova Gülnarə Ələddin qızı, “Azərbaycan dastanlarının araşdırılması problemləri (Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər məcmuələri əsasında)”
 93. Ramazanova Afaq Xürrəm qızı, “Türk epik ənənəsində “Arzu Qəmbər” dastanı” - namizədlik
 94. Qayıbov Seyran Salman oğlu, “Xəstə Qasımın poetik irsi” - namizədlik
 95. Həsənova Könül Kamil qızı, ““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ənənəvi süjetlər”
 96. Qəhrəmanova Mirvari Arif qızı, “XX əsr Şirvan aşıq şeiri”
 97. Fərəcova Lalə Möhübbət qızı, “Şəxsi arxivlərdə folklor materialları (AMEA- nın Ə. İnstitutunun fondları əsasında)”
 98. Bayramova Arzu Əyyub  qızı, “Borçalı aşıq ənənələri və şair Nəbinin yaradıcılıq yolu” - namizədlik
 99. Coşkun Jalə Zaman qızı, “Türk və slavyan sehrli nağıllarının tipoloji xüsusiyyətləri” - namizədlik
 100. İslamzadə Kəmalə Faiq qızı, “Azərbaycan xalq nəsrində ənənəvi süjetlər” -doktorluq 
 101. Məmmədov Nizami Murad oğlu, “Məmməd Araz yaradıcılığında folklor motivləri” - namizədlik
 102. Məmmədova Məleykə Nizami qızı, “Xalq oyun və tamaşalarının tipologiyası (Azərbaycan və Anadolu nüm. əsasında)” - namizədlik
 103. Qurbanova Aynurə Qəzənfər qızı, “Azərbaycan qumuq folklor əlaqələri” - namizədlik
 104. Abbasova Aytac Hicran qızı, “Kəlbəcər folklor mühiti” - namizədlik
 105. Məmmədova Şəbnəm Nizami qızı, “Azərbaycan qaraqalpaq folklor əlaqələri” - namizədlik
 106. Axundova Hilalə Saleh qızı, “Azərbaycan folklorunda dağ kultu” - namizədlik
 107. Şammədova Pərvanə Nadir qızı, “Xalq mahnılarında poetik formullar” - namizədlik
 108. Quliyev Hikmət Valeh oğlu, “Azərbaycan folklorunda müdrik qoca arxetipi”
 109. Qarayev Səfa Pənah oğlu, “Azərbaycan folklorunda mifoloji xaos”
 110. Rzayev Tahir Musa oğlu, “Müasir Azərbaycan nəsrində eposçuluq ənənəsi (İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanı əsasında)”    - namizədlik
 111. Cəfərova Aytən Cəfər qızı, “Ordubad folklor mühiti” - namizədlik
 112. Nəsibov Tahir İsgəndər oğlu, “Türk epik ənənəsi və “Qeser”dastanı” - namizədlik
 113. Cihan Mehmed Can Halit, “XX əsr türk folklorşünaslığında Azərbaycan folklorunun problemləri (P. Boratav, Ş.Elçin və Ö. Çobanoğlunun tədqiqatları əsasında)”  - namizədlik
 114. Cəfərova  Şəfayət  Ağababa qızı, “Azərbaycan və rus xalq nağıllarında qadın obrazlarının tipoloji xüsusiyyətləri” - namizədlik
 115. Abbasov Elçin Hüseynağa oğlu, “Azərbaycan  folklorunda ənənəvi bilgi və inamların praqmatik funksiyası” -doktorluq 
 116. Atayev Fəxrəddin Qəhrəman oğlu, “Göyçə aşıq məktəbinin ifaçılıq xüsusiyyətləri” - namizədlik
 117. Musayev Osman Ənvər oğlu, ““KDQ” və “Koroğlu” dastanlarında süjet xəttinin tipologiyası”  - namizədlik
 118. Səfərəliyeva Rəhilə Soltan qızı, “Azərbaycan xalq  dastanlarında qəhrəman tipləri” - namizədlik
 119. Dadaşova Reyhan Bəhram qızı, “Azərbaycan dastanlarında şəxs adlarının folklor semantikası” - namizədlik
 120. Mirzəyeva Gülçin Ələkbər qızı, “Tırınqı və nanayların melo-poetik xüsusiyyətləri (Ağbaba materialları əsasında)” - namizədlik
 121. Əliyeva Sevinc Kərim qızı, “Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrı (Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının nümunələri  əsasında)” - namizədlik
 122. İslam Sadıqov Hüseyn oğlu, “Şumer epik mətnləri və türk xalq yaradıcılığı ənənələri” -doktorluq  - namizədlik
 123. Abbasova Mətanət Maşallah qızı, “Azərbaycan  xalq lirikasının mifopoetik sistemi” -doktorluq 
 124. Rzayev Nazim Ağaverdi oğlu, “Azərbaycan  meyxana  janrının xüsusiyyətləri” - namizədlik
 125. Məmmədova Nailə Adil qızı, “Müasir Azərbaycan  nəsrində folklor ənənələri (1990-2010-cu illər)” - namizədlik
 126. Əliyeva Şölə Qadir qızı, “Uşaq folkloru və onun poetikası (Naxçıvan örnəkləri əsasında)” - namizədlik
 127. Babayev Rafiq Təvəkkül oğlu, “Azərbaycan epik folklorunun poetik strukturu (Naxçıvan folklor mətnləri əsasında)” -doktorluq 
 128. Məmmədova Nurlana Ramazan qızı, “Tahir və Zöhrə” dastanının yayılma arealı” - namizədlik
 129. Məmmədov Elxan Qadir oğlu, “Eynəli bəy Sultanovun folklorşünaslıq irsi” - namizədlik
 130. Ağayeva Nigar Fikrət qızı, “Azərbaycan və ingilis uşaq folklorunun janr xüsusiyyətləri” - namizədlik
 131. Adışirinov Nizami Şamil oğlu, “Dədə Qorqud” kitabında epik formullar” - namizədlik
 132. Elza Qurban qızı İsmayılova, ““Koroğlu” mətnlərinin tipologiyası (Azərbaycan və Türkiyə variantları əsasında)” - namizədlik
 133. Həşimova Aybəniz Şirin qızı, “XX əsr Azərbaycan və rus ədəbiyyatşünaslığında mifoloji düşüncə və bədii ədəbiyyat probleminin tədqiqi aspektləri” -doktorluq 
 134. Məmmədov Məhəmməd Məmmədsəid oğlu, “Türk mifoloji dünyagörüşündə tanrıçılıq” -doktorluq 
 135. Əliyeva Ruhəngiz Çingiz qızı, “XX əsrin II yarısında Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında epik folklor ənənələri” - namizədlik
 136. Əfəndiyeva Çiçək Abid qızı, “Azərbaycan paremiyalarının bədii semantik sistemi” -doktorluq 
 137. Xavəri Sərxan Abbas oğlu, “Azərbaycan milli mədəniyyət sistemində folklorun  funksional strukturu və tipologiyası” -doktorluq 
 138. Mustafayev Aydın Xankişi oğlu, “Azərbaycan folklorunda ağac kultu” - namizədlik
 139. Orucov Tahir Talıb oğlu, “İdeoloji-mənəvi repressiya və Azərbaycan folklorşünaslığı” - namizədlik
 140. Eminova İlkin Müdafiə qızı, “Vəli Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti” - namizədlik
 141. Qurbanova –Kümet Könül Cavanşir qızı, “Y.Balasaqunlunun “Qutadqu-bilik” poemasının folklor qaynaqları” - namizədlik
 142. Rəhmanova Nigar Əsgər qızı, “Anadilli epik poeziyada dastan ənənəsi (XIII-XVIII əsrin materialları əsasında)” - namizədlik
 143. Həkimova Nübar Mürsəl qızı, “Azərbaycan xalq təbabəti ilə bağlı inanclar sistemi və onun praktik təsir dairəsi” - namizədlik
 144. Çələbiyeva Gülər Aydın qızı, “Azərbaycan mərasim folklorunda gender stereotipləri” - namizədlik
 145. Zeynalova Vüsalə Rasim qızı, “Məmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyası və folklor” - namizədlik
 146. Hacıyev Asif Xatabala oğlu, ““Dədə Qorqud” eposu: türk-oğuz dastan ənənəsi və tarixi-linqvistik aspekt” - namizədlik
 147. Kərimova Xuraman Daşdəmir qızı, “Azərbaycan folklor mətnlərinin tərtib problemləri” - namizədlik
 148. Nemətova Sədaqət Nəsir qızı, “Azərbaycan folklorunda epik janrların qarşılıqlı əlaqəsi (Naxçıvan folklor materialları əsasında)” -doktorluq 
 149. Fərəcova Aynur Aydın qızı, ““Kitabi-Dədə Qorqud”da qəhrəman və cəmiyyət problemi” - namizədlik
Video
Faydalı linklər
Facebook