Ana səhifəƏsədullayeva Nuranə

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

04.06.1975

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Bakı Dövlət Universiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Hüseyn Cavidin “Azər” poeması

 

Müdafiə etdiyi tarix

22.04.2011

 

Təsdiq aldığı tarix

09.02.2012

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 43

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

35

 8 

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

1.Sovet ədəbiyyatında sosialist realizmi metodu və onun doğurduğu ideoloji düşmən obrazı/ Risalə (Araşdırmalar toplusu), Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2014, №10, səh.92-97

2. 1920-1930-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatında din və din xadimləri ideoloji düşmən obrazında/ “Filologiya məsələləri” jurnalı, Bakı,  “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2020, №12, səh.331-340

3. M.S.Ordubadi yaradıcılığında tarixi hadisələrə ideoloji yanaşmalar/ “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” jurnalı, Bakı,  “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2020, №2, səh.117-123

4. Mir Cəlalın “Dirilən adam” və “Bir gəncin manifesti” əsərlərində vətəndaş müharibəsinin əksi /“Qarabağ” – Beynəlxalq Sosial-dünyəvi Elmlərdə Modern Araşdırmalar Konqresinin materialları, I kitab, “İKSAD Global Publishing House, 2021, səh.464-467

5. Poeziyada tarixi gerçəklik ideoloji düşmən obrazları kontekstində /15-ci “Türk sənəti, tarixi və folkloru”/ Sənət etkinlikləri Beynəlxalq Konqresinin materialları, Konya, 2021, səh.203-206

6. 1920-30-cu illərdə dramaturgiyada sinfi mübarizənin ideoloji inikası: qolçomaq obrazı / Risalə araşdırmalar jurnalı.Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2021, №1 (20), səh. 105-114

7. Köhnə və yeni məfkurə müstəvisində ideoloji obrazlar/ Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, BDU, 2022, №3, səh.22-35

8. Azərbaycan ədəbiyyatında vətəndaş müharibəsi ideoloji kontekstdə/“Əlyazmalar yanmır” elmi məqalələr toplusu. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı,  “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2022, №1(14), səh.54-60

9. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ədəbiyyata ideoloji təzyiqin güclənməsi (rus dilində)/ “Elmi tədqiqatların aktual problemləri və inkişaf perspektivləri” mövzusunda VI Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans, Orlean, Fransa, 2022, səh.154-159

10. İkinci dünya müharibəsi dövrü ədəbi prosesdə ideoloji mübarizənin təzahürü (ingilis dilində) /“Вiсник науки та освiти” jurnalı. Ukrayna, Kiyev.  English title:

"Bulletin of Science and Education", 2023, №3(9), səh.15-25

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturası: “Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması” ixtisası üzrə “Memorial xatirə ev muzeylərinin təşkili və tədqiqinin ümumi və nəzəri əsasları” fənni (1 semestr)

 

Təltif və mükafatları

AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin “Fəxri Fərman”ı (2021)

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Elmi katib

 

Xidməti telefonu

012-492-61-37

 

Elektron poçt ünvanı

x_nura_x@list.ru 

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook