Ana səhifə“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI”

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

 ÜMUMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN

ANADAN OLMASININ

100 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ

Respublika Elmi Konfransı

“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI”

 14 İyun 2023-cü il

 

Konfransın bölmələri: 

 1. Heydər Əliyev və klassik Azərbaycan ədəbiyyatı
 2. Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
 3. Azərbaycan ədib və mədəniyyət xadimlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsində Heydər Əliyevin xidmətləri
 4. Heydər Əliyev və “Kitabi- Dədə Qorqud” abidəsinin öyrənişində yeni mərhələ
 5. Heydər Əliyevin dövlət siyasətində mədəni irs və klassiklərimizin Azərbaycan böyüklüyünün rəmzi kimi istifadəsi

  Məqalənin tərtib olunma qaydaları:

 • Mətn Microsoft Word redaktorunda (.doc, .docx) təqdim edilməlidir;
 • Məqalənin mətni Azərbaycan, rus və ingilis dillərində açar sözlər, xülasə və ədəbiyyat siyahısı daxil olmaqla 7 səhifəyə qədər olmalıdır;
 • Məqalə Times New Roman - 12 ppt şrifti ilə, sətirlərarası interval – 1,5 olmaqla yazılmalıdır;
 • Mətnin səhifə parametrləri aşağıdakı şəkildə olmalıdır:

Sağ tərəf -1sm

Sol tərəf – 3sm

Aşağı hissə - 2 sm

Yuxarı hissə - 2sm 

 • Mətnin əvvəlində ortada böyük və tünd şriftlə məruzənin adı, altda sağ tərəfdə kiçik və tünd şriftlə müəllifin adı, soyadı, ondan altda isə kiçik və adi şriftlə elmi dərəcəsi (varsa), elmi adı (varsa), iş yeri və elektron ünvanı göstərilməlidir.
 • Məqalənin mətni Azərbaycan dilində yazılarsa ingilis dilində xülasə, ingilis dilində yazılarsa Azərbaycan dilində xülasə; türk, rus, fars, ərəb dillərində yazılarsa Azərbaycan və ingilis dillərində xülasə tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin və xülasələrin yazıldığı dillərə müvafiq olaraq minimum 5 açar söz göstərilməlidir.
 • Ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə olmalı, AAK-nın tələblərinə uyğun tərtib edilməli, məqalədə istinadlar düz mötərizə daxilində verilməlidir (məs: [5, s.12]).
 • Məqalənin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı, məqalənin məzmununa uyğun yazılmalıdır. Xülasədə müəllifin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə müəllifin tam adı göstərilməli, həmçinin məqalənin adı tərcümə edilməldir. Xülasələr 100-150 sözdənibarət olmalıdır.

Məqalələrin qəbul olunması üçün son tarix: 22 may 2023-cü il

Təşkilat komitəsi məqalələrin mətnində düzəlişlərin edilməsi (ümumi məzmununu dəyişmədən), məruzələrin geri qaytarılması hüququna malikdir.

Təşkilat komitəsi ilə əlaqə:

Ünvan: AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Tel.: (+994 12) 

E-mail: nizamimuzeyikonfrans@mail.ru

 

Video
Faydalı linklər
Facebook