Ana səhifəŞərqşünaslıq

1.Bayramova Lalə Məzahir qızı, «Min bir gecə nağılları ərəb ədəbiyyatının mə­də­ni abidəsi kimi»

2.Hüseynova Sevda Akif qızı,   «Əbulhüseyn Əhməd bin Məhəmməd bin Cəfər bin Həmdan əl-Qüduri və onun «Müxtəsərül-Qüduri» və onun Müxfəsər Qüduri əsərinin hənəfi mərhələsi», namizədlik

3.Gündoğdu Səriyyə Gülağa qızı, «Mehmet Akifin yaradı­cılı­ğın­da ideal cəmiyyət prob­lemi», doktorluq

4.Fərzəliyeva Nuranə Vaqif qızı, «XX əsrin II yarısında Türkiyə ədəbiyyatında romantik nəsr», namizədlik

5.Fətiyev Mahmud Nəcəf oğlu, «Salman Savəcinin həyat və yaradııcılığı», doktorluq

6.Məmmədova Kəminə Həvil qızı, «XIII əsr farsdilli bədii nəsri» (Dəqaiqi Mərvəzinin «Bəxtiyarnamə» əsəri əsasında), namizədlik

7.Səlimova Səbinə Arif qızı, «Ərəb folkloruvə bədii nəsrində ilkin Abbasilərin təsviri», namizədlik

8.İbrahimova Fəhrəndə Eldar qızı, «Sadrül-islam dövründə şer», namizədlik

9.Əlizadə Ayqün Əjdər qızı, «Fəridəddin Əttarın «Təzkirətül övliyə» əsəri fars dilli sufii ədəbiyyatının mənbəyi kimi»

10.Hüseynova Nigar Zahid qızı, «Orta əsr ərəb poeziya-sında vəsf»

11.Axmet Kömürçü Dursun , «Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafanda Gudamə ibn Cəfər mərhələsi»

12.Guliyev Etibar Bəhtiyar oğlu, «XVI əsr fars dilli ədəbiyyatında Nizami ənənələri (Məktəbi Şirazinin «Leyli və Məcnun» əsəri əsasında) , doktorluq

13.Cəfərva Cünay Vilayət qızı, «Fars dilinin söz yaradıcılığında ərəb- məsdərlərinin rolu» , namizədlik

14.Areş İftixari, «İİR Qafqaz siyasəti» (1991-2005-ci illər)», namizədlik

15.Şirinov Səfər Hökməli oğlu, «Müasir Azərbaycan dilində fars mənşəli sözlər», nami­zəd­lik

16.Süleymanova Nailə Hüseyn Bala qızı, «XIX əsrdə Azərbaycanda Asim giraəti üzrə təcvid elmi (əlyazmalar əsasında)», namizədlik

17.Hüseynova Aynur Zahid qızı, «Əl-Busurinin əl-Burdə qəsidəsi Peyğəmbər mədhinin ən gözəl nümunəsi kimi», namizədlik

18.Zəkiyev Coşqun Ağa oğlu, «Ərəb ftlologiyası və bədii ədəbiyyatının inkişafnda türklərin rolu (IX-X əsr qaynaqları əsasnda), namizədlik

19.Axundzadə Sevinc Eldar qızı, «Nizami Gəncəvinin «İsgəndər­namə» əsərində ön qoşmaların linqvistik təhlili», namizədlik

20.Məmmədova Sevinc Ənvər qızı, «Əbdürrəhman Caminin «Töhbət ül-əhrar» əsərinin leksik tərkibinin məna və quruluşca təhlili», namizədlik

21.Məmmədova Könül Əbülfəz qızı,  «İbu Səllam əl-Cüməhinin «Tabagat Əş-şufra əl-cəhiliyyin va l-isləmiyyin» ədəbiyyatı tarixində rolu», namizədlik

22.Xuraman Hümmətova, «Türk ədəbiyyatında təsəvvüf», doktorluq

23.Əzizəliyeva Bəsirə, «Aida İmanqulieyav və ərəb ədəbiyyatı problemləri», doktorluq

24.Şirinova Rübabə Bahadur qızı, «Yusif Dəvlət oğlu və onun «mənzum figh» əsəri hənəfilik tarixinin öyrənil­məsində mənbə kimi», namizədlik

25.Fətiyev Mahmud Nəcəf oğlu, «Salman Savəcinin həyat və yaradıcılığı», namizədlik

26.Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu, «Səlman əl-Farisinin erkən islam tarixində rolu», namizədlik

27.Məmmədova Sevinc Ənvər qızı, «Əbdürrəhman Caminin «Tohfət ül-əhrar» əsərinin leksik tərkibinin məna və quruluşca təhlili», namizədlik

28.Fərəcova Mehram Rizvan qızı, «XX əsr türk poeziyasında ənənə və novatorluq («birinci yeni! ədəbi qrupun əsərləri əsasında)» , namizədlik

29.Quliyeva Arzu Xeyrulla qızı, «Yunus Əmrə və Azərbaycan ədəbiyyatı», namizədlik

30.Axund-zadə Sevinc Eldar qızı, «Nizami Gəncəvinin «İskəndərnamə» əsərində ön qoşmaların linqvistik təhlili»

31.Gündoğdu Səriyyə Gülağa qızı, «M.A.Ərsoy yaradıcılığında sosial məsələlərin bədii təcəssümü»

  1. Məmmədov Ceyhun Valeh oğlu «Şəmsəddin əs-Səxəvi və onun Richanu-l-nəffəti fi bəyani nubzətin min əxbəri əhli –s-suffəti» əsərinin islamda yeri», namizədlik

33.Əzizov Elxan Zəkəriyyə oğlu, «Əməvilər dövrü ərəb şerində həcv janrının inkişafı», doktorluq

34.Dos. Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu, «Qurani-Kərimin üslub xüsusiyyətləri», doktorluq

35.Rzayeva Nigar Nazim qızı, «Ərəb ədəbi dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr», namizədlik

36.Əkbərova Təranə Əkrəm qızı,     «Müasir ərəb ədəbi dilində ad qruplu frazeoloji birləşmələr», namizədlik

37.Yusifova Könül İmran qızı, «XX əsrdə Azərbaycan ərəb dilçiliyinin təşəkkülü və inkişafı», amizədlik

38.Babayev Rəşad Vaqif oğlu, «Qurani Kərimdə ön Qoşmaların leksik, qrammatik mənaları», namizədlik

39.Hüseynbalayeva Təranə Hüseynağa qızı, «Klassik və süasir ibri mətnlərinin orfoqrafik xüsusiyyətləri», namizədlik

40.Mahmudova Aytən Fərman qızı, «Nasir Xosrovun «Səfərnamə» əsərinin leksikası», namizədlik

41.Məmmədova Afaq Hacı qızı, «Sədi Şirazinin «Bustan» əsərində mürəkkəb sözlərin struktur-semantik təhlili», namizədlik

42.Cəfərova Təranə Həbib qızı, «Urdu dilində türk mənşəli sözlər», namizədlik

43.Baxışov Eldar Elçin oğlu, «Orta fars dilində isim», namizədlik

44.Yunusov Arif Rza oğlu, «Oğuz qrupu türk dillərində qohumluq terminləri», namizədlik

45.Quliyeva Əfsanə Həsimi qızı, «Müasir Türk və Azərbaycan dillərində iqtisadiyyat terminlərinin leksik-semantik və struktur təhlili», namizədlik

46.Əbrürəhimova Mehriban Lətif qızı , «Müasir Türk ədəbi dilində ictimai-siyasi terminlər», namizədlik

47.İmanov Güləhməd Nağı oğlu, «Oğuz qrupu türk dillərində modal sözlər», namizədlik

48.Məmmədova Nərminə Yaqub qızı, «Müasir türk ədəbi dilində işlədilən ingilis və fransız mənşəli sözlər», namizədlik

49.Məmmədova Həyat İnzibat qızı,  «Yaşar Kamal yaradıcılığında folklor motivləri», namizədlik

50.Lamiyə Vaqif qızı, «Türk və Azərbaycan dillərində özləşmə prosesinin təkamülü (XX əsr)», namizədlik

51.Mustafayeva Günay Xanlar qızı   «Rəşad Nuri Güntəkin yaradıcılığında qadın obrazları» namizədlik

52.Qədimova Şükufə İbrahim qızı    «Türk divanı poeziyasının təşəkkülü dövrü» (XIII-XV əsrlər) - doktorluq

53.Məmmədova Əsmətxanım Bəyəhməd qızı        «Müasir fars dilinin fonetik quruluşu» (eksperimental tədqiqat işi)

54.Heybətov Heybət Hüseynağa oğlu, «Cəmaləddin  Məhəmməd ibn Əbdulgəni əl-Ərdəbilinin» «Şərhu-l-unmuzəc fin-nəhv» əsəri və onun ərəb dilçiliyində yeri», namizədlik

55.Əliyeva Samirə Ağababa qızı, «Şərəfxanım ar-Ruminin «Divan»inin tekstoloji-filoloji tədqiqi »

56.Əzimova Eşganə Akif qızı, «Nəcib Fazil Qısa kürəyin yaradııclııq yolu»

57.Quliyeva Dilarə Firuddin qızı, «Ərəb folkloru əsasında yazılmış orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri», namizədlik

58.Acalova Aysel Akif qızı, «Kamal Ümmi «Divan»ının filoloji və tekstoloji tədqiqi»

59.Yusubova Aygün Məhərrəm qızı, «XVI əsr türk şairi Əhməd Nədimin Divanının filoloji və tekstoloji tədqiqi», doktorluq

60.Qasımova Ədilə Əziz qızı, «Misir dramaturgiyasının yaranması və formalaşması», namizədlik

61.Fatima Şeyxlüvənd Hüseyn qızı, «İlkin islam dövrü ərəb poeziyasında Məhəmməd peyğəmbərin mədhi», namizədlik 62.Gözəlova Minəxanım Böyükağa qızı, «Восток и Запад в литературе постмодернизма» (на материале прозы Орхана Pаmukа), namizədlik

63.Bağırov Yusif Əhmədağa oğlu, «Şeyx Təbərsi və onun «Məcmuəl-bəyan» əsəri», namizədlik

64.Əlimuradov İlkin Ənvər oğlu, «IX-X əsrlər Azərbaycan alimi Əhməd ibn Harun əl-Bərdicinin hədis fəaliyyəti», namizədlik

65.Məmmədzadə Kərimulla Zəbulla oğlu, «Müslihəddin Mustafa Sürun və onun «Bəhrul-maarif əsərinin tədqiqi», namizədlik

66.Quliyeva-Qafqazlı Xalidə Cahangir qızı,  «Türk aşiq ədəbiyyatı (XVI-XX əsr)», doktorluq

67.Qasımlı Sədaqət Əbdürəhman qızı         , «Yeni türk hekayəçiliyi (XX yüzilliyin II yarısı)», doktorluq

68.Baxşıyeva Fidan Cavanşir qız, «Əziz Nesin Nəsrinin rus dilinə tərcümə məsələləri», namizədlik

69.Musayeva Kəmalə Rəşid qızı, «Misir dialektində felin zaman kateqoriyası»

70.Həsənov Orxan Əli oğlu, «Azərbaycan dilində ərəb alnma sözlərin leksik adaptasiyası», namizədlik

71.Məcidova Fatma Arif qızı, «Əmir ər-Reyhani yaradıcılğında Ərəb Şərqi», namizədlik

72.Əhmədov Seymur Musarza oğlu, «Ərəb dilinin İraq dialekti və onun iraq-turkman dili ilə əlaqəsi»

73.Əliyeva Xuraman Əli Ağa qızı, «A.İmanquliyeva Şərq-Qərb ədəbi əlaqələrinin tədqiqatçıs kimi», namizədlik

74.Məmmədova Mənzər Həsən qızı,  «Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu («İskəndərnamə» əsəri üzrə)»

75.Qasımlı Nurlanə Musa qızı, «Səbahəddin əli Nəsrinin poetikas», namizədlik

76.Qaradağlı Vüqar Aydın oğlu, «Ərəb-ədəbi dilinin poetikası», doktorluq

77.Bərəkət Ali Hasan oğlu, «Osmanlı dövrü Türk poeziyası ingilis şərqşünas­lığında»

78.Özkan İsa Musa oğlu, «Türk ədəbiyyatşünaslığının təşəkkülü (1860-1923)»

79.Əlizadə Surəyyə Salamat qızı, «Ərəb-ispan bədii nəsrinin yaranması və inkişafı», namizədlik

80.Seyfullayeva Tünzalə Əlizadə qızı, «Yahya bəy Dukağını və onun «Gəncineyiraz» əsəri (Əlyazma qaynaqları əsasında)», namizədlik

81.Əliyeva Rühəngiz Əlabbas qızı, «Türkiyədə «milli ədəbiyyat dövrü (Orhon Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlibelin poeziyası əsasında)», namizədlik

82.Hüseynbabayeva Təranə Həsənağa qızı, «Klassik və müasir ibri mətnlərinin orfoqrafik xüsusiyyətləri», namizədlik

83.Sadıqov Teymur Qoca oğlu, «Ərəb və ibri dillərində müəyyən və qeyri müəyyənlik kateqorii­yaları­nıın müqayisəli təhlili», namizədlik

84.Bayramov Səbuhi Sahib oğlu, «Müasir Azərbaycan-Türk ədəbi əlaqələri («Zəlimxan Yaqub və Məmməd Aslan yaradcılığı əsasında)», namizədlik

85.Alxanova Qəmər Söhbalı qızı, «Türk ədəbiyyatında psixoloji roman», namizədlik

86.Qasımova Lalə Sabir qızı, «XX əsrin ikinci yarısında Türkiyə hekayəçiliyində ənənə və novatorluq (Mustafa Kutlunun hekayələri əsasında) »

87.Rzayeva Nigar Nazim qızı, «Ərəb dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr», namizədlik

88.Mürşüdova Səadət Azad qızı, «Avropa şərqşünaslığında türkdilli əlyazmaların tədqiqi problemləri»

89.Setter Durmaz Əli qızı, «Çakəri Sinann «Yusif və Züleyxa» məsnəvisinin filoloji tektoloji tədqiqi»

90.İmonova Səadət Əli qızı, «Nəbinin qəzəllərinin poetikası»

91.Məcidova Şəhla Əvəz qızı, «Əli ibn Əbu Talibinin «Divan»ında əxlaqi-didaktik motivlər»   

92.Sofiya Vidadi qızı Nəsirova, «Текстологическое исследование произведенияАбу Бекра аль-Валиби «Ахбаруль-Меджнун ва ашаруху»

93.Hacıyeva Bənövşə Niyaz qızı, «Müasir türk ədəbi dilində feli birləşmələr», namizədlik

94.İmanzadə Abbasəli Əbazər oğlu, «Müasir ədəbiyyatında ərəb mətbuatın rolu»

95.Novruzov Elman Qəhrəman oğlu, «XV əsr farsdilli epik poeziyası və Abdullah Hatifinin yaradcıılığı»

96.Qasımlı İnci Təvəkkül qızı, «Əlaəddin Çələbinin «Kita­bi Tacı-ədəb» əsərinin teks­to­loji tədqiqi və elmi-tən­qidi mətni», namizədlik

97.Nusrətullah Kamyab Vasgeh, «Cəlaləddin Ruminin lirikas»

98.Məmmədova Könül Əbülfəz qızı, «Abbasilər dövrü ərəb ədəbiyyatında ədəbi tənqid (ənənələrə qaydış mərhələsi)», doktorluq

99.Mahmudova Gülnur Yaqub qızı (doktorluq)     «Ərəb ədəbi dilində iştiqad»

100.Abbasov İdris Əziz oğlu, «Ərəb dilində sintaksislə bəlağətin qarşıılıqlı əlaqəsi», doktorluq

101.Bavərdi Məcid Əkbər oğlu, «Quranda zikr», namizədlik

102.Zeynallı Jalə Rasim qızı, «Müasir türk ədəbi dilində alınma sözlərin linqvistik xüsusiyyətləri»

103.Musalı Vüsalə Azər qızı, «Türk təzkirəçilikin inkişaf mərhələləri (XVI-XX əsrlər)», doktorluq

104.Nüsrətulla Dinmühəmmədi Ramazanəli oğlu, «XX əsr İran poeziyasında ədəbi cərəyanlar», namizədlik

105.İmanzadə Abbasəli Əbazər oğlu, «Ərəb-ədəbi bədii fikrinin inkişafında mətbuatın rolu»

106.Arəş Baharəli oğlu Mətlubi, «Farsdilli poeziyada Azərbaycan üslubu (təşəkkül, təkamul və ədəbi təsir məsələləri)»

107.Məmmədova İlhamə Həsən qızı, «Şərq poeziyasında İrfan və Mövlana Cəlaləddin Ruminin yaradıcılığı», doktorluq

108.Həsənova Aybəniz Bəhman qızı, «Müasir İranda türk mənşəli toponimlər», doktorluq

109.Bayramova Lalə Məzahir qızı, «Ərəb ədəbiyyatında «sıra» janrı», doktorluq

110.Ağayeva Xuraman Həşim qızı, «Ərəb ədəbi dilində ön qoşmaların Azərbaycan dilində ifadə üsullar», namizədlik

111.Ocaqlı Qafar Ramazan oğlu, «Əbu Hamid Məhəmməd əl-Gəzalinin ərəb sufii ədəbiyyatının rolu (İhya Ülumiddin» əsəri əsasında)»

112.Eyvazov Anar Eldəniz oğlu, «Klassik ərəb ədəbiyyatında xütbə janrı», namizədlik

113.Şıxəlibəyli Zenfira Əhdəm qızı, «Misirdə ədəbi tənqidi» (1850-1950)-ci illər»

114.Kərimova Xanımzər Əli qızı, «Orta əsrlər ərəb ədəbiyyatında «ədəb» janrı (Əbu ət-Tanuhinin «Nisvar əl-muhadara və əxbar əl-müzəkəra» əsəri əsasında)», namizədlik

115.Həsənova Nuranə Akif qızı, «Nəsirəddin Tusinin «Təcridül-əgaid» əsəri islamn öyrənilməsində bir mənbə kimi», namizədlik

116.Quliyev İbrahim Zöhrab oğlu, «Əllamə Məhəmməd Bağır Məclisi və onun «Biharül-ənvar» əsəri»

117.Məhnaz Səvadiyan Kolur Novruzəli qızı, «XV əsr farsdilli sufii ədəbiyyatı (Əbdürrəhman Caminin «Nəfəhatül-üns» əsəri əsasında)», namizədlik

118.Məsum Məhəmməd oğlu Rəsulu Dərəg, «Sədi «Bustaninin» poetikası», namizədlik

119.Leyla Xosrov qızı Rəhimi, «Nəsrəddin Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» əsərində dini-etik məsələlər», namizədlik

120.Baeş Cabba Ziyara, «Ömər Xəyyam Şərgi­slavyan ədəbiyyatında», namizədlik

121.Əbülfəz Rəhmani Rəcəbli, «Məhəmməd Hüseyn Təbatəbainin «Mizanu-t-təfsir» əsəri», namizədlik

122.Lamiyə Mirsabir qızı Hüseynova, «Əbu Mənsur əs-Səalibinin «Yətimətud-dəhr» antologiyası X-XI əsrlər ərəb dilli Azərbaycan və İran poeziyasının mənbəyi kimi», namizədlik

123.İbrahimova Səadət Abdulla qızı, «Ərəb məchər ədəbiyyatının Cənubi Amerika qolu»

124.Bağırova Şəms İbrahim qızı, «Əbdülgahir Curcaninin ərəb poetikasının inkişa­fında rolu», namizədlik

125.Səburi Siyahkəl Kiyavəş Siyavəş oğlu, «Sədi Şirazi yaradıcılığı ingilis dilinə tərcümələrdə», namizədlik

126.Ceyhun Şakir oğlu Ağayev, «M.Füzulinin «Hədiqətüş-süəda» əsərində iman və əqidə uğrunda mübarizə»

127.Qafarov Əlirza Ağakərim oğlu, «Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin elmi-ictimai fəaliyyəti», namizədlik

128.İbrahim Əhməd oğlu Dərvişi Kuhi, «Cəlal Ale-Əhmədin nəsri», namizədlik

129.Abdullayeva Ədilə Məlik qızı, «İngilisdilli ədəbiyyatda Orxan Pamuk yaradıcılığı», namizədlik

130.Yunusova Günel Kamil qızı, «Tənzimat poeziyasında ənənə və novatorluq»

131.Əliyeva Lalə qəmbər qızı, «Ərəb müğavimət ədəbiy­yatı», doktorluq

132.Məmmədzadə Cavanşir Nadir oğlu, «İranda «Yeni şeir»in inkişafında Foruğ Fərrux­xadın rolu»

133.Həmidova Nuranə Xariz qızı, «Əbu Hilal əl-Əskərinin «Divanül-məani» əsərinin ərəb ədəbi tənqidində yeri», namizədlik

134.Səlimova Günel Mehman qızı, «XIX-XX əsrlərdə Böyük Britaniyada Şərqüşnaslıq elminin inkişafı», namizədlik

135.Moctəba Şoayi, «Şəhriyarın farsca divanının lenksikası», namizədlik

136.Quliyeva Bilgeyis Baxşəli qızı, «Xacu Kirmani qəzəllərinin poetikası», doktorluq

137.Paşayeva Amaliya Arif qızı, «Urdu dilində sadə və mürəkkəb sonqoşmalar», namizədlik

138.Aslanova Aygün Həmidulla qızı, «Məmməd İqbalın lirikası (Urdu qəzəlləri əsasnda)»

139.Cəfərli Xatun Seyran qızı, «Sahib ibn Əbbadin «Əl-igha fil əruz vəl təxricil qəvafi» əsəri Şərq poetikasnn mühüm mənbələrinin mühüm mənbələrindən biri kimi», namizədlik

140.Məmmədli Kövkəbxanım Məmməd qızı, «Arif Nihat Asyanın poeziyasında milli-mənəvi dəyərlərin bədii təcəssümü», namizədlik

141.Değer Murat Tuncer oğlu, «Türkiyə və Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrı (Sinuha Ayverdi və Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılğı əsasında)», namizədlik

142.Pektaş Ümit Yusif oğlu, «XX əsrin əvvəlləri Türkiyə və Y»Azərbaycan uşaq ədəbiy­ya­­tındakı bədii nümunələrin ideya-mövzu rəngarəngliyi («Cocuk dünyası (1913-1918) və məktəb (1911-1925))», namizədlik

143.Həsənova Gülüstan Qəmbər qızı, «XX əsrin 40-cı illəri Türk poeziyasında yeni mərhələ kimi», namizədlik

144.Şəbani Minaabad Əhməd Gannad oğlu, «Mütənəbbinin fars poeziyasına təsiri», namizədlik

145.Hüseyn  Həmdulla oğlu Kərimi, «Əyani Şəbustərinin «Ənbiyanamə» əsərinin filoloji-tekstoloji tədqiqi», namizədlik

146.Məmmədzadə Leyla Həmidağa qızı, «Xətib Təbrizinin Zur-Rummə divanına yazdığı şərh», namizədlik

147.Əliəkbər Qulamhüseyn oğlu Əhmədi Müqəddəm, «Əsirəddin Əxsikəti «Divan»ının filoloji-tekstoloji tədqiqi», namizədlik

148.Paknuş İbrahim oğlu Teymuri, «Təskinin «Sərv və gül» («Fələknaznamə») əsərinin filoloji təhlili»

149.Ali Tatlı Mehmet, «Mövlana Cəlaləddin Rumi ingilisdilli ədəbiyyatında», namizədlik

150.Rəhman Kazım oğlu Kazemi Mian Poşteh, «Əmir Şahi Səbzəvari «Divan»ı»

151.İbrahim Qasem oğlu Qasemi, «İran satirik mətbuatının inkişafında C.Məmməd­qulu­zadə və M.Ə.Sabir satirasının rolu», namizədlik

152.Hüseyni Mirkərim Mircəfər oğlu, «Sədi və Nafiz ərəb ədəbiyyatşünaslığında», namizədlik

153.Manaxova Ləman Ramiz qızı, «Bəkir Çobanzadənin ədəbi-bədii yaradıcılığı», namizədlik

154.Babayeva Ofelya Eldar qızı, «Müasir Türkiyə türk poeziyasında ənənə və novatorluq (Seza) Karakoç yaradıcılığı əsasında)», namizədlik

155.Aytəş Şahid qızı Abbasova, «Çengiz Dağcı yaradıcılığında tari-siyasi proseslərin təcəssümü», namizədlik

156.Babayeva Eşganə Akif qızı, «1920-1940-cı illər türk romanında bədii konflikt», doktorluq

157.Çevik Fatih Kasim oğlu, «Azərbaycan və Türkiyə aşiq ədəbiyyatında dini motivlər», namizədlik

158.Əliyeva Fəridə Əlövsat qızı, «Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi və onun ərəbcə divanı», namizədlik

159.Özkan Hüseyn Süleyman oğlu, «Azərbaycan ədəbiyyatında Nazim Hikmət», namizədlik

160.Məmmədova Vüsalə Hüseynbala qızı, «Müasir Türkiyə poeziyasında «Beş hecaçılar» cərəyan», namizədlik

161.Kenan Güzel Süleyman oğlu, «Azərbaycan və türk Dramaturgiyasının təşəkkül prosesinin müqayisəli təhlili»

162.Tomay Ramazan Hasan oğlu, «Kumuk türklərin də dastançlıık ənənəsi»,namizədlik

163.Hadi Ümüdəli Həqgufəxr, «Kəlim Kaşani «Divan»ının filoloji-tekstoloji tədqiqi», namizədlik

164.Əbdülrza Qulam-hüseyn oğlu Balazadə Məcidi, «Firdovsinin «Şahnamə» əsərində Səyavuş və Südabə surətlərinin müqayisəli tipoloji təhlili», namizədlik

165.Süsən Əsğəri Məm­mədr­za qızı, «Cəlaləddin Ruminin «Məsnəvi»sində yumor», namizədlik

166.Məmməd-zadə Süleyman Elşad oğlu, «Ərəb dilinin Misir Ləhcəsində fellərdə baş verən fonetik hadisələr»

167.Məlikov Tərlan Paşa oğlu, «Ərəb dilində neologizmlər»

168.Mustafayeva Xəyalə Rəhman qızı, «Ərəb ədəbi dilində sifət»

169.Şərifov Kamil Möhübbət oğlu, «Müasir Suriya poeziyai və Nizar Qəbbani», namizədlik

170.Hümbətəliyeva  Sevinc Mübariz qızı, «Ərəb ədəbi dilində müraciət ədatları və onların Quranda işlənmə xüsusiyyətləri»                                                     

171.Muxtarlı Sevinc  Əli qızı, «Çağdaş dövr Türkiyə nəsrində tarixilik və  müasirlik (İsgəndər Palanın romanları əsasında)», namizədlik  

172.Məmmədova Əfsanə  İbad qızı, “Əhməd ibn Məhəmməd əş- Şirvaninin  əsərlərinin  elmi-tənqidi və tekstoloji təhlili”, doktorluq

173.Məmmədova Elmira Fikrət qızı, «Türk xalqları ədəbiyyatında  vücudnamələr: arxitektonikasi və məzmun özəllikləri», doktorluq                                                                     

174.Nürənqiz Səyyad qızı Hüseynzadə, «Yazıçıoğlu və onun “Risaleyi-Məhəmmədiyyə” əsəri (XV əsr)», namizədlik

175.Əliyeva Nərmin Nizaməddin qızı, «Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın poeziyası klassik və müasir Şərq ədəbiyyatı kontekstində», namizədlik

176.Rəfiyeva Natəvan Vaqif qızı, «XX əsrin 50-60 illərində İranda fəlsəfi-mistik lirika (Söhrab  Sepehrininn yaradıcılığı əsasında)», namizədlik

177.Həşimova Təranə Əzim qızı, «Çağdaş Azərbaycan – özbək poetik əlaqələrində ortaq inkişaf mərhələləri», doktorluq

178.Hətəmov Vüsal Nizami oğlu, «Farsdilli sufi poeziyasının təşəkkülündə Sənai Qəznəvinin rolu», namizədlik

179.Rzayeva Rəna Nürəddin qızı, «Əbubəkr ibn Xosrov əl-ustadın “Munisnamə” əsəri: mənbələr və paralellər», namizədlik

180.Cümşüdlü Rühəngiz Aydın qızı, «Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ərəbdilli poeziya” (XVI-XVII əsrlər)», doktorluq

181.Həmidli Gülşən Şaiq qızı, «Роль Хатиба Табризи в развитии арабской филологии XI века и его труд «Тахзибу-ль-ислахи-ль-мантиг», namizədlik

182.Əlizadə Aygün Əjdər qızı          «Farsdilli sufi ədəbiyyatının formalaşması və inkişafı (X-XI əsrlər)», namizədlik

183.Həsən Mohsin oğlu Dildar Gövhərdani, “Məhəmməd İqbalın farsdilli yaradıcılığı»

184.Ağayeva Nigar Qalib qızı, «Klassik farsdilli poeziyada mətnin strurktur-semantik təşkilində somatizmlərin rolu», namizədlik

185.Xumar Elqam qızı Ələkbərova, «Misir reallıqları və bədii ədəbiyyat” (XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində)»,doktorluq

186.Əzizə Hikmət qızı İsmayılova, «Curci Zeydan islam mədəniyyətinin tədqiqatçısı kimi», namizədlik

187.Aziz Səxavət oğlu Tarverdiyev, «Qulamhüseyn Sayedi yaradıcılığında realizm», namizədlik

188.Murtəza Nəcəfi Nüsrətullah, «İran İslam Respublikasının Səhiyyə sisteminin maliyyə mənbələrinin idarə edilməsi»

                                                                                                                                  

                                                                

 

Video
Faydalı linklər
Facebook