Muzeyin əməkdaşı dosent elmi adına layiq görülüb Noy 17, 2023 | 05:50 / Mühüm hadisələr

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Yeni və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi və təqdimi şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Göyərçin Mustafayeva Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 20 oktyabr 2023-cü il tarixli qərarı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı – 5716.01 ixtisası üzrə dosent elmi adına layiq görülüb.

Göyərçin Mustafayevanın ümumilikdə 132 elmi məqalə və tezisi işıq üzü görüb ki, onlardan 15-i xarici jurnallar və beynəlxalq konfranslarda çap olunub. G. Mustafayeva həmçinin bir kitabın və bir monoqrafiyanın müəllifidir. Onun “Keçmiş gələcəyin özülüdür” adlı mə­qalələr top­lusunda ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyatşünaslıq, müasir nəsr və qədim türk ədə­biy­yatı və folklorunu əhatə edən elmi və tə­n­qi­di, həmçinin publisistik məqa­lə­lə­ri ədə­biyyatın formalaşması, in­kişafı prosesini əks etdirir. Qədim və müasir türk xalqları ədə­biy­­yatı, folklor və aşıq ədəbiyyatının müxtəlif problemləri ayrı-ay­rı gör­kəm­li alim, tədqiqatçı, yazıçı-şair, aşıq-ozanların yaradı­cı­lı­ğı əsasında araş­dı­rılır.

2022-ci ildə akademik Rafael Hüseynovun geniş müqəddiməsi ilə işıq üzü görmüş “Türkün haqq bağıran səsi” monoqrafiyasında G.Mustafayeva azad dü­şün­cə­ni, sər­bəst ya­ra­dı­cı tə­xəy­yü­lü bu­xov­la­ya­raq zən­cir­lə­yən so­vet is­ti­la döv­rü­nün say­sız rep­res­si­ya qur­ban­la­rın­dan bi­ri olan Əh­məd Ca­va­dın fa­ciə­li ta­le­yi, is­tiq­lal yan­ğı­sı ilə do­lu ədə­bi-bə­dii ir­si araş­dı­rı­lır. Şai­rin söz xə­­zi­­nə­­si­­nə da­xil olan ilk qə­ləm təc­rü­­bə­lə­­rin­dən tut­muş əsər­lə­ri­nin nəş­ri və təd­qi­qi, yа­rа­dı­­cı­­lı­­ğı­nın möv­zu və idеyа is­tiqа­mət­­lə­­ri, pоеziyа­sı­nın sə­nətkаr­lıq xü­su­siy­­yət­­lə­­ri və  bə­­dii tər­cü­mə­çi­lik fəа­liy­yə­ti  ək­si­ni tap­mış­dır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.nizamimuseum.az saytına istinad zəruridir.

Video
Faydalı linklər
Facebook