Ana səhifəMüdafiə elanları

Müdafiə tarixi

Soyad, ad, ata adı

Dissertasiya işinin adı

Dissertasiyanın elektron versiyası

Avtoreferat (azərbaycanca)

Avtoreferat (ingiliscə)

İxtisas şifri və adı

İddia olunan elmi dərəcə

1. 

05.05.2021

Rüstəmova Təranə Xanlar qızı

Azərbaycan təmsillərinin tipologiyası

PDF yüklə

PDF yüklə

PDF Yüklə

5715.01 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Fəlsəfə doktoru

 2.

 25.05.2021

Əliyeva Nərmin Nizaməddin qızı  

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın poeziyası 
klassik və müasir şərq ədəbiyyatı kontekstində

PDF yüklə

PDF yüklə

PDF yüklə

5718.01

Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı)

 Fəlsəfə doktoru

 3.

 08.06.2021

Muxtarova Təbəssüm Dadaş qızı 

 Müasir dedektiv janrında qəhrəmanın mənəvi aləminin təsviri(Çingiz Abdullayevin yaradıcılığı əsasında)

PDF yüklə

PDF yüklə

PDF yüklə

 

5715.01 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

 

 

Fəlsəfə doktoru

 

 

 

4.

29.06.2021

Karahan Mədinə Adil qızı 

Əhməd Ağaoğlu yaradıcılığı Türkiyə ədəbi, ictimai-siyasi həyatında

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

 5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Fəlsəfə doktoru 

5. 

20.09.2021

Babayeva Elnurə Vaqif qızı

ƏBDÜRRƏHMАN CАMİNİN “RİSАLEYİ - ƏRUZ”UNUN TÜRKCƏ TƏRCÜMƏSİNİN TEKSTОLОJİ - FİLОLОJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 
PDF yüklə PDF yüklə   PDF yüklə

5721.01  Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)

Fəlsəfə doktoru 

6.

28.10.2021

 Həcər Hacıməmməd qızı Vəliyeva

"MƏNAQİBİ-İBRAHİM GÜLŞƏNİ” ƏSƏRİNİN FİLOLOJİ-TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ

PDF yüklə PDF yüklə   PDF yüklə

5721.01

Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)

Fəlsəfə doktoru 

6.

28.10.2021

Gülnar Zöhrab qızı Əqiq

FƏTƏLİ ŞAH QACARIN POETİK İRSİ

VƏ ŞAHZADƏ ŞAİRLƏR

 
PDF yüklə   PDF yüklə  PDF yüklə 

5718.01

Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı)               5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Fəlsəfə doktoru 

7.

24.12.2021

Sadıq Zaman oğlu Qarayev

Kamal Abdullanın nəsrində tarixi və mifoloji yaddaş problemi

PDF yüklə  PDF yüklə  PDF yüklə 

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

Fəlsəfə doktoru

8.

24.12.2021

Ayna Çingiz qızı Babazadə

Əzizə Cəfərzadə nəsrində tarixi və bədii gerçəkliyin inikası

PDf yüklə PDF yüklə PDF yüklə

 Azərbaycan ədəbiyyatı 

5716.01

 Fəlsəfə 

doktoru

9.

18.01.2022

Şəfiqə Dəmir qızı Abdullayeva

İsmayıl Bəy Nakam və onun Divanı

PDF yüklə PDF yüklə  PDF yüklə 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

5716.01

 Fəlsəfə 

doktoru

 

10.

11.03.2022

Aygün Mədət qızı Əhmədova

Mirzə Məhəmməd Axundovun həyat və yaradıcılıq yolu 

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

Fəlsəfə doktoru

11.

18.04.2022

Aygün Hidayət Zəkiyeva

Azərbaycan dramaturgiyasında "atalar və oğullar" problemi (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində)

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

Fəlsəfə doktoru

12.

06.05.2022

Sevinc Bəhram qızı Bayramova

Əhməd Bin Həsən Çarpərdinin "Şərh əş-şafiyə fit-təsrif" əsərinin tekstoloji tədqiqi

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə 

Mətnşünaslıq, mənəvi mədəni irsə dair əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)

5721.01

Fəlsəfə doktoru

13.

06.05.2022

Leyla İbrahim qızı Quliyeva

Müasir ingilis ədəbiyyatşünaslığında Nizami irsinin öyrənilməsi

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

Fəlsəfə doktoru

14.

24.05.2022

Günel Sahib qızı Səfərova

Cəfər Rəmzi İsmayılzadənin bədii və ədəbiyyatşünaslıq irsi

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

Fəlsəfə doktoru 

15.

28.06.2022 Şəhla Vahid qızı Xəlilli

ƏLAƏDDİN SABİT BOSNƏVİ “KÜLLİYYAT”ININ TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ VƏ POETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

Mətnşünaslıq, mənəvi, mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)- 5721.01

Fəlsəfə doktoru

16.

28.06.2022 Səadət Arif qızı Ağakişiyeva

XANIMANA ƏLİBƏYLİNİN YARADICILIĞI

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

Azərbaycan ədəbiyyatı  - 5716.01

Fəlsəfə doktoru

17.

16.09.2022 Tamara Rövşən qızı Atakişiyeva HƏMİDƏ MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ BANİN YARADICILIĞINDA MEMUAR JANRININ EPİSTOMOLOJİ TƏHLİLİ PDF yüklə  PDF yüklə PDF yüklə  Azərbaycan ədəbiyyatı  - 5716.01   Fəlsəfə doktoru

18.

23.09.2022 Gülşən Şıxmurad qızı Ağabəy

XX ƏSR AZƏRBAYCAN SATİRİK ŞEİRİNİN MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ

(1920-1991-Cİ İLLƏR)

 

PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə Azərbaycan ədəbiyyatı  - 5716.01 Elmlər doktoru

19.

30.09.2022

Rüxsarə İskəndər qızı Məmmədova

 

ƏBU ABDULLAH MİQDAD ƏL-HİLLİNİN “KƏNZÜL-İRFAN” ƏSƏRİNİN AZƏRBAYCANDAKI ƏLYAZMALARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

 

PDF yüklə  PDF yüklə PDF yüklə 

  Mətnşünаslıq, mənəvi-mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)

5721.01

Fəlsəfə doktoru

20.

07.10.2022 İradə Əyyub qızı Musayeva ROMAN TƏFƏKKÜRÜ VƏ JANRIN AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA TƏKAMÜLÜ PDF yüklə PDF yüklə PDF yüklə

5715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Elmlər doktoru

21.

28.10.2022 Leyla Fərhad qızı Məmmədəliyeva

 

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ YAZIÇI PUBLİSİSTİKASI:

GERÇƏKLİYƏ YENİ BAXIŞ

PDF yüklə  PDF yüklə PDF yüklə

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

Fəlsəfə doktoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook