Ana səhifəİxtisasların nomenklaturası

 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya komisiyası rəyasət heyətinin 2012-ci il 13 aprel tarixli (protokol№06-R) qərarı ilə təsdiq edilmişdir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ELMİ VƏ ELMİ-PEDOQOJİ İŞÇİLƏRƏ DƏRƏCƏLƏRİN VERİLMƏSİ ÜZRƏ İXTİSASLARIN NOMENKLATURASI

İxtisasın şifri

Elm sahələri, ixtisaslar

Elmi dərəcə verilən elm sahələri

33 TEXNİKA ELMLƏRİ

1.

3355.01

Dokumentalistika, sənədşünaslıq və arxivşünaslıq

texnika, tarix, filologiya

2.

3356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

 texnika, filologiya, tarix, pedaqogika

57 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

1.

5701.01

Tətbiqi dilçilik

filologiya, texnika

2.

5702.01

Tarixi dilçilik və etimologiya

filologiya, coğrafiya, tarix

3.

5704.01

Dil nəzəriyyəsi

filologiya

4.

5705.01

Sinxron dilçilik

filologiya

5.

5706.01

Azərbaycan dili

filologiya

6.

5707.01

Slavyan dilləri

filologiya

7.

5708.01

German dilləri

filologiya

8.

5709.01

Roman dilləri

filologiya

9.

5710.01

Türk dilləri

filologiya

10.

5711.01

İran dilləri

filologiya

11.

5712.01

Qafqaz dilləri

filologiya

12.

5713.01

Sami dilləri

filologiya

13.

5714.01

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

filologiya

14.

5715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

filologiya

15.

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

filologiya

16.

5717.01

Türk xalqları ədəbiyyatı

filologiya

17.

5718.01

Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə)

filologiya

18.

5719.01

Folklorşünaslıq

filologiya, sənətşünaslıq

19.

5720.01

Jurnalistika

filologiya, siyasi elmlər, tarix

20.

5721.01

Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)

filologiya, tarix, fəlsəfə, sənətşünaslıq

55 TARİX

1.

5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

tarix, filologiya

 
 
 
Video
Faydalı linklər
Facebook