Ana səhifəLeyla Bayramova

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

10.08.1986

Bakı şəhəri

Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

“Nemətullah  Kişvərinin farsca "Divan"ının  ideya-tematik və bədii–üslubi xüsusiyyətləri” 

 

Müdafiə etdiyi tarix

30.06.2021

 

Təsdiq aldığı tarix

13.05.2022

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

19

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

17

2

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

  1.  Azərbaycan dilindəki zaman anlamlı feli bağlamaların fars dilində qarşılığının verilməsi. / Şərqşünaslıq fakültəsinin magistr pilləsi üzrə “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusunda elmi konfransının materialları, Bakı: 2010, səh. 30-34
  2. Kişvərinin farsca şeirlərində təzad. / Filologiya məsələləri jurnalı № 10, Bakı: 2013. səh.412-419
  3. XV-XVI əsr hökmdar şairlər və Şah İsmayıl Xətai. Şah İsmayıl Səfəvinin anadan olmasının 530 illiyinə həsr olunmuş “Xətainin qılıncı və qələmi” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı: 23 Noyabr 2017. səh.81- 83
  4. Kişvərinin farsdilli şeirlərinə dini rəvayətlərin təsiri./ Filologiya məsələləri jurnalı, № 10, Bakı: 2018 “Elm və təhsil” nəşriyyatı, səh.323-331
  5. Kişvərinin farsca “Divan”ının qafiyə və rədif xüsusiyyətləri./ Filologiya məsələləri jurnalı, № 11, Bakı: 2018. “Elm və təhsil” nəşriyyatı. səh.264-275
  6. Nemətullah Kişvərinin farsca “Divan”ına Nizami irsinin təsiri./ Filologiya məsələləri jurnalı, 15-ci kitab, Bakı: 2018. səh.50-54
  7. Поэтические особенности рубайатов Кишвари на персидском языке. / Филология: научные исследования. № 2, Москва: 2018. с. 146 - 155.
  8. Kişvərinin farsca “Divan”nında poetik mənanı gücləndirmə vasitələri. / Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: 2018, 14-cü kitab. № 1, “Elm və təhsil” nəşriyyatı. səh.29-37
  9. Жанровые особенности персоязычного Дивана Кишвери./ Актуальные вопросы филологической науки XXI века. IX международной научной конференции молодых ученых, посвященной 90-летнему юбилею кафедры иностранных языков.– Екатеринбург: 7 февраля 2020 г УМЦ-УПИ, с.133-137
 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Strateji Kommunikasiyalar Mərkəzi, informasiya üzrə analitik

 

Xidməti telefonu

 

 

Elektron poçt ünvanı

leyla.bayramova3001@gmail.com

 
Video
Faydalı linklər
Facebook