Ana səhifəFilologiya problemləri şurası

2015-ci il üzrə təsdiq olunmuş mövzular

09 Fevral 2015-ci il  1 saylı iclas

1. Abdullayeva Xanım Fərhad qızı - “XIX əsr türk  ədəbiyyatında roman janrının təşəkkülü və inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Babayeva Elnurə Vaqif qızı - “Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-əruz”unun türkcə tərcüməsinin filoloji-tekstoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Baxşıyeva Ülkər Elman qızı - “Mirzə İbrahimov və Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Bayramlı Zəkulla Niftulla oğlu - “Klassik Azərbaycan nəsrinin Füzuli mərhələsi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əhmədova İlhamə Muxtar qızı - “İ.Hüseynov nəsrində milli koloritininikası problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əsgərov Bəxtiyar Hüseynalı oğlu - “XX əsr Azərbaycan  romanındagerçəkliklə təxəyyülün sintezi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hüseynova Aytən Abas qızı - “L.Ulitskaya və   R.Pilçerin yaradıcılığında həqiqi və xəyali dəyərlərin təcəssümü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Qasımova Maya Mehdi qızı - “Rus və rusdilli Azərbaycan nəsrində millilik və beynəlmiləlçilik” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Məcidova Quba Ruslan qızı - “XX-XXI  əsrlərin  qovşağında rus nəsrindərealizmin tipologiyası və modifikasiyası” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Məmmədova Lalə Nadir qızı - “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsrində Füzuli təsirləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Mirzəyeva Nəcibə Tariyel qızı - ““K.Simonov və E.Heminqueyin hərbi publisistikasında pasifist ideyalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Mürsəlova Pərvin Akif qızı - “Amerika ədəbiyyatındakı multikulturalizm probleminin Maksin Kinqston yaradıcılığında ənənəvi və yenilikçi əksi” (filologiyaüzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Nəcəfova Familə Famil qızı - “1960-1970-ci illər fars poeziyası və Həmid Müsəddiqin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Nuhova Şəhrizad Bəhram qızı - “Sabir Azəri və Vidadi Babanlı nəsrində sosial mühitin inikası problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Osmanlı İsmixan Məhəmməd oğlu  - “Oğuz kağan dastanında ədəbi-mifoloji motivlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Osmanova Aysel Xudbəddin qızı - “Müasir  Suriyada sərbəst şeir cərəyanı və Əli Əhməd Səid Adonis” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Rəcəbova Günel Habil qızı - “Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında roman janrının  təşəkkülü prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Səmədova Ülkər Qüdrət qızı - “Tənzimat dövrü türk nəsrininformalaşmasında Qərb ədəbiyyatının təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Teymurxanlı Vüqar İsmət oğlu - “Cəlaləddin Rumi və Azərbaycan ədəbiyyatı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Həsənov Mehman Ağasəlim oğlu  - “Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı” 

16 Mart  2015-ci il  2 saylı iclas

1. Allahverdiyeva Fidan Şahid qızı -“Etnomədəniy-yətlərdə zoomorfizmlər və antropomorfizmlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Amanova Heyran Əflatun qızı - “Məmməd İsmayıl poeziyasında ənənə və yenilik axtarışları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Cəfərova Kəmalə Havadar qızı - “Dillərarası əlaqələr və interferensiya problemi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əhmədova Şəfa Füzuli qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan uşaq  ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Ələkbərova Emiliya Emil qızı - “Rus, Azərbaycan və fransız dillərinin leksik sistemində  “metal” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əliyeva Kəmalə Rafiq qızı -“Azərbaycan dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlər ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Xəndan Aydan Rəfiq Zəka qızı - “XIX əsrin sonu - XX əsrin I rübü türk poeziyası (ədəbi cərəyanlar  və təmayüllər)” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. İsgəndərova Aygün İlham qızı - “Elmi-texniki terminologiyanın Azərbaycan dilinə tərcüməsinin nəzəri problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı - “XIV-XVI əsrlər Türk ədəbiyyatında ilahi eşq” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Məmmədov Xankişi Bəxtiyar oğlu - “Azərbaycan folklorunun paremilər sistemi: janrları, funksional strukturu və poetik xüsusiyyətləri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Məmmədrzayeva Ayşən Allahverdi qızı - “1980-2000-ci illərin Azərbaycan nəsrində bədii zamanın strukturu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Mirqasımova Aytən Həşim qızı -“XX  əsr Azərbaycan şairi Ağasəlim Fədai və onun ədəbi irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Muradova Aytən Qasım qızı - “Qiymətlidaş” konsepti və onun şərq slavyan dillərində verballaşması ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Niftəliyeva Elnarə Gülağa qızı - “Azərbaycan dilində enantiosemiya hadisəsi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Orucov Məhərrəm Alı oğlu - “Azərbaycan dilində fransız mənşəli terminlərin linqvo-praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Rzayev Rameş Hamlet oğlu  - “Türk folklorunda  Bozqurd mifologemi və onun milli-mənəvi düşüncədəki paradiqmaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Rzayeva Gülnar Mirsəlim qızı - “Cek Keruakın yaradıcılığında kontrkulturanın bədii təzahürü(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Rzayeva Qərənfil Zeyqəm qızı  - “ Xəlilrza Ulutürk yaradıcılığında poema janrı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Talıbova Aysel Saleh qızı - “Qabriel Qarsia Markes və müasir Azərbaycan nəsri (tipoloji –    müqayisə kontekstində)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Zeynalova Aytac Xalid qızı  - “Abşeron ədəbi mühiti və klassik ənənələr (XIX əsrin sonu- XX əsr)” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14 May 2015-ci il 3 saylı  iclas

1. Ağayev Dəyanət Sabir oğlu -  “Qloballaşma şəraitində ingilis dilinin Azərbaycan dilinə təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Bayramova İlahə Əliəshab qızı - “Müasir alman və Azərbaycan dillərində sifətin komparativlik sahəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Əhmədova Rasimə Şamil qızı - “Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında mövzu, janr və üslub məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əyyubov Sücəddin Fərman  oğlu  - “Fransız dilindəki yeni  neologizimlərin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Cavadova Təvəkgül Ənvər qızı -“Oğuz qrupu  türk dillərində fonetik uyğunluq  və norma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Fərəcova Rəna Möhübbət qızı - “Müasir ingilis dilində təyin  budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin  variativliyi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hüseynova Ramilə Fərman qızı  - “Müasir  ingilis dilində diskursun tipologiyası” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. İbadova Lalə Baladadaş  qızı - “İspan dilinin ərəb dilindən alınmalar əsasında zənginləşməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İbişova Günay Azad qızı - “Azərbaycan  dilində  səbəb anlayışı və onun dildə ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. İmanova Ülviyyə Aydın qızı - “Azərbaycan dilində müxtəlifsistemli dil elementlərinin iştirakı ilə formalaşmış leksik- terminoloji hibridlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İskəndərova Sona Şiralı qızı -“Kəmiyyət bildirən sözdəyişdirici kateqoriyaların tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. İsmayılova Gülnur Nürəddin qızı  - “Paremioloji semantikanın təşkilində konseptin rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Qəmbərova Afaq Həsən qızı - “Miflər və dini konseptlər koqnitiv dilçiliyin predmeti kimi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Quliyeva Nurlana Eldəniz qızı - “Müasir ingilis dilində nitq feillərinin semantika və praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mahmudova Aygün Vahid  qızı  -  “Azərbaycan  və  ingilis  dillərində “müdriklik” və “wisdom” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məmmədova Minayə Əflatun qızı - “Corc Qordon Bayronun poeziyasının Azərbaycan   dilinə   tərcümələrinin linqvistik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova Tamilla Oqtay qızı - “İngilis dilindəki feili birləşmələr Boloniya sistemli dərsliklərdə” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Turanə Güloğlan qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində xəbərlik kateqoriyasının ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Məmmədzadə Sevinc Səlim qızı  - “Milli dil korpusları və onların formalaşması prinsipləri (Britaniya və Amerika ingiliscəsi materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)  

20. Məmmədov Nizami Murad oğlu  - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeiri və folklor” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Mirzəyeva Günay Telman  qızı  - “Linqvistikada  elm  dilinin  məcazlaşması  problemi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Mursaliyeva Səfiyyə Yusif qızı - “Zaman-məkan koordinatları ifadə edən semantik sözdəyişdirici kateqoriyaların tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Rəsulova Cəmilə Xosrov qızı - “Azərbaycan prezidentlərinin andiçmə mətnlərində “vətənpərvərlik” konseptinin linqvistik xüsusiyyətləri inaqurasiya mətnləri kontestində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Rzayeva Əminə Həmid qızı - “Azərbaycan dilində iş feilləri ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı  - “Mir Cəlal hekayələrində ədəbi qəhrəman və zaman” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Səmədova  Könül İbrahim qızı -  “Azərbaycan dilinin şimal qrupu dialekt  və şivələrində qıpçaq elementləri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Şahbazova Şahanə Müqəddəs qızı - “Misir şairi  Əhməd Şövqinin sürgün dövrü yaradıcılığında  vətən  həsrəti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28. Vəliyeva Səbinə Əli  qızı - “Müasir  ingilis dilində koqneyt tamamlığın koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

04 İyun 2015-ci il 4 saylı iclas

1. Balaməmmədova Aygün Allahyar qızı - “Alman və Azərbaycan dillərində tərcümə olunmayan sözlərin tərcümədə verilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Çobanov Müşviq  Mədəd oğlu - “Gürcüstanda Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf meyilləri (1960-2010)”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Əhmədov Qabiliyyət İsmayıl oğlu - “Artur  Konan Doylun detektiv yaradıcılığının kompleks tədqiqi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əliyev Əli Məmmədbağır oğlu üçün “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı irsi əlyazma mətnlərində” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu  - “Müasir poeziyada köç və işğal probleminin əksi (Qərbi Azərbaycanlı qaçqınların yaradıcılığı  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əliyeva Aynur Şükür qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində mənfi emosiyalar bildirən leksik-semantik sahənin quruluşu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyeva İlahə Abbasqulu -  “Azərbaycan dilində komponentləri frazeologizm olan tabeli mürəkkəb cümlələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Həbibova Könül Əzizağa qızı -  “Siyasi və məişət diskurslarında nitqin manipulyativ təsiri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Hüseynova Zemfira  Cəbi qızı - “Anadilli klassik Azərbaycan ədəbiyyatında peyğəmbər obrazları və peyğəmbərlik missiyasının bədii təcəssümü”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Hüseynzadə Əkrəm  Rüfət oğlu - “Oğuznamələrdə adət-ənənə və ritual problemlərinin nəzəri- metodoloji əsasları”( filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İbrahimova Nabat Fuad qızı - “Qədim türk yazılı (run)  abidələrində zaman və məkan məzmunlu  sözlərin  semantikası (Azərbaycan dili ilə müqayisədə)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Kərimova Xatirə Ələkbər qızı - “Mirzə Kazım  bəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsərində dilin morfoloji quruluşunun tədqiqi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Məmmədova Gülnarə Cavanşir qızı  - “Müstəqillik  dövrü Azərbaycan şeirinin struktur və semantik təhlili ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədova Şəlalə Əhmədpaşa qızı  - “Müasir Azərbaycan və rus dillərində mətbuat konseptinin yaratdığı semantik sahənin quruluşu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirzəyeva Nailə Fərhad qızı - “Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Musayeva Sədaqət Mahir qızı - “XX əsrin II  yarısında Azərbaycan dilçiliyində sintaksisin inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Mustafayeva Layə Əbdürəhim qızı - “İngilis dilində zevqmanın praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Mustafayeva Saidə Şirzad qızı -  “Azərbaycan dili tarixşünaslığının metodoloji problemləri” ( filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Nəcməddinli Anar Nəcməddin oğlu  -  “XX əsrin əvvəllərində rus parlament nitqinin ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Nuriyev Novruz Ağagül oğlu - “Mirzə Nəsrullah Didə irsinin tekstoloji tədqiqi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Paşayeva Aynurə Niyaz qızı - “Azərbaycan” jurnalında publisistika məsələləri (1953-2010)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Piriyeva Sonya Fərhad qızı - “Polyak, Azərbaycan və rus dillərində hərəkət nominasiyalarının struktur və qrammatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Quliyeva Aydan Feyruz qızı - “Müasir  ingilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Qurbanlı Nərgiz Çərkəz qızı  - “Müasir dövrdə Azərbaycan və  türk dilləri arasında qarşılıqlı zənginləşmə prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Qurbanova Şəhla İntiqam qızı  -“Avstriya  mühacir ədəbiyyatı (E.Vays, F.Verfel və Ş.Tsveyqin yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Rəhmanova Nigar Əsgər qızı - “Funksional üslublarsosial-linqvistik paradiqmalar kimi”( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Sadıqlı İlhamə Yavuz qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində insektonim komponentli  frazeoloji vahidlərin  leksik- semantik xüsusiyyətləri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu

28. Sultanova Xanım Rza qızı - “XX yüzil Azərbaycan poeziyasında mifopoetik ənənə” (filologiya üzrə elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29. Vəlibəyova Aytən Əbülfəz qızı - “Xalq inanclarının ritual-mifoloji poetikası” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

11 İyun 2015-ci il 5 saylı  iclas

1. Abdurrahmanova Röya Qəzənfər qızı - “İngilis dilində sintaktik səviyyədə transformasiya məsələləri Noam Xomskinin minimalist proqramının kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Ağakişiyeva Fəridə Həmzə qızı - “Dildə implisit  inkarlıq vasitələri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Ergin Yeganə Qürbət qızı  -“Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının struktur-semantik inkişafı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əhmədova Aysel Vidadi  qızı -  “Orxon abidələrinin dilində söz yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əhmədova Elnarə Hüseynağa qızı -“Qubadlı toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əhmədova Maya İsgəndər qızı - “Sual cümləli vasitəsiz nitqdə informasiyanın ötürülməsinin koqnitiv xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin  materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyev Rövşən Ramiz oğlu - “Türk dillərinin ortaq humanitar terminologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Əliyeva Nigar Ramiz qızı üçün “Qabriel Qarsiya Markes yaradıcılığı və 1960-80-ci illər Azərbaycan nəsrində poetika məsələləri ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Əsgərzadə Lütviyyə Süleyman qızı - “Hüseyn Cavid ədəbi məfkurəsi və sənəti dövrünün ədəbi, mədəni, ictimai mühiti kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Günəşli Aynur Cavanşir qızı  -  “Azərbaycan folklorunda sintaktik paralelizm və onun mətnyaradıcı xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Həmidov Mahir Balahəmid oğlu - “Ərəb mühacirət poeziyasında ənənə və müasirlik” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Hüseynova Gülnar Səftər qızı - “Gəncə ədəbi  mühiti (1960-2000-ci illər)” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. İsmayılova Sevinc Rafiq qızı  - “İngilis və Azərbaycan dillərində  abzasın inisial və final hissələrinin mətnyaratmad  rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Kərimli Aynur Atəş  qızı  - “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində nəticə budaq cümləli tabeli  mürəkkəb cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Kərimova Vüsalə Şaiq qızı -  “İngilis və Azərbaycan klassik realist ədəbiyyatında  satira  (Ç.Dikens və C.Məmmədquluzadə yaradıcılığı əsasında)” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məhərrəmov Zaur Şükür oğlu -“Müasir Azərbaycan  publisistikasının dilində ekspressivliyin ifadə üsulları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova Kəminə Həvil qızı - “Farsdilli klassik didaktik nəsr və S.Vəravinin “Mərzbannamə” əsəri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Şəbnəm Vilayət qızı - ““İngilis ədəbiyyatında qadın şəxsiyyəti konsepsiyasının bədii təkamülü (Şarlotta və Emili  Bronte, Elizabet   Qaskel yaradıcılığı əsasında)”” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Mehdiyeva Gülbəniz Hacıbaba qızı - “Musa Kalankatuklunun “Alban tarixi” əsərinin onomastik leksikası” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Məmmədova Rüxsarə İskəndər qızı - “Əbu Abdullah  Miqdad əl-Hillinin “Kənzül-irfan” əsərinin Azərbaycandakı əlyazmalarının müqayisəli təhlili” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Məmmədova Rüxsarə Əvəz qızı - “ “Açıq söz” qəzetində milli mətbuat və  jurnalist sənətkarlığı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Nəbiyeva Nərmin Namiq  qızı  -  “Azərbaycan sənədli televiziya filmlərinin nəzəri-estetik problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Qədimova Lailə Sahib qızı  - “Müasir ingilis dilində konversiyanin koqnitiv əsasları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Qədimova Leyla Şövlət qızı  - “Şekspir sonetlərində məhəbbət konseptinin koqnitiv-semantik təhlili” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Qəribli Aysel Nizami qızı - “XIX əsr Azərbaycan təriqət şeirinin lüğət tərkibi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Quliyev Ceyhun Aydın oğlu -  “Azərbaycan jurnalistikası XX əsrin 60-cı  illərində  inkişaf   meylləri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Quliyeva Minarə Naryad  qızı -  “Azərbaycan şeirində qoşma janrının poetikası (M.P.Vaqif  yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28. Qurbanova Lalə Qədir qızı -  “İngilis dilində cümləfövqi vahidlərin intonasiyasının psixolinqvistik aspektləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29. Rəhimova Dilbər Qurban qızı - “Klassik ərəbdilli poeziyada şeir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

30. Səmədzadə Aygün Elman qızı  - “İngilis və Azərbaycan folklor ənənəsində müsbət obraz onomastikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

31. Şahbazlı Tamerlan Adil oğlu - “German dillərində performativ  və kontrastiv konstruksiyaların xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

32. Şiriyev Fikrət Abuzər oğlu - “Müasir Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri və  nitq  mədəniyyəti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

33. Xıdırova Nuray Kamandar qızı - “Urum türklərinin dilində xüsusi adlar ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

34. Zeynallı Günel Fazil qızı -“İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkininromanlarında lirik-psixoloji üslubun  təzahür formaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

05 Oktyabr 2015-ci il 6 saylı  iclas

1. Babayeva Könül Təvəkkül qızı  - “Azərbaycan və ingilis dillərində feili sifətlərin  struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Bəşirova Dilbər Oqtay qızı - “Azərbaycan dilində etnotoponimlərin  linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Bəylərova Aytən Müslüm qızı - “Azərbaycan ədəbi dilinin konnotativ  leksikası” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əbdürrəhimova Mehriban Lətif  qızı - “Müasir Türk və Azərbaycan dillərində hərbi terminlərin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyeva Qəndab Əjdər qızı - “Mirzə İbrahimovun bədii nəsrində Cənub mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əzizxanlı Qardaşxan  Nəhmət oğlu - “Azərbaycan poeziyasında vətəndaşlıq lirikası (M.Araz, S.Tahir və M.İsmayıl yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hacıyeva Nərmin Səyyad qızı - “Klassik Azərbaycan şeirində mədhiyyə (XV-XVI əsrlər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Hüseynova Aybəniz  Elçin  qızı  - “Rus və Azərbaycan dillərində geyim bildirən etnoqrafik leksikanın  semantik-struktur xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 9. Xəlilova Jalə Xəlil qızı - “Azərbaycan və qırğız epik folklorunda mifoloji obrazlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Qasımova Samirə Firuddin qızı - “Azərbaycan və ingilis  dillərində  təfəkkür   feilləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Quliyeva İlahə Nurəddin qızı  - “Müstəqillik  dövrü Azərbaycan-Böyük Britaniya  ədəbi  əlaqələri)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Məmmədov Elçin  Məhəmməd oğlu -  “Qarabağ  toponimləri ümumtürk toponimiyası kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.  Məmmədov Tofiq Xeyrulla oğlu - “Andrey Platonovun yaradıcılığının metod və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədova Şəkər Heyvəli qızı -  “Naxçıvan dialekt və şivələrində frazeoloji vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirişli Aynur Miriş qızı  - “Əhməd Cavad və folklor” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Musayeva İlahə İlham  qızı - “Oğuz qrupu  türk dillərində mərasim leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Mütəllimli Sevinc Eldar qızı - “İngilis dilində aktant tərkibli sadə cümlələrin sintakmatik üzvlənməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Nəsirli Anara Azər qızı - “İngilis dilində komparativ  frazeoloji birləşmələrin struktur-semantik təhlili və onların Azərbaycan dilində qarşılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Səfərova Nigar Nizami qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrində özgələşmə problemi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Salamova Əzizə Sahib qızı -“Virciniya Vulf və Marqaret Drabl yaradıcılığında feminizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Səttarova Aygün Aydın qızı - “Vaqif  Səmədoğlunun dramaturgiyası- nın komizm sənətkarlığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Səfiyeva Nuranə Qüdrət qızı - “Azərbaycan dilində fövqəladə hallarla bağlı terminoloji  leksikanın leksik-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

23. Şirinova İzaura  Füzuli  qızı  -“İngilis dilində zaman zərflikli sadə cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

24. Süleymanova Dilguşə  Cəmiyyət  qızı - “Xətainin “Dəhnamə” poeması və “Şah İsmayıl” dastanının müqayisəli- tipoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Talıbova Töhfə Məmmədağa qızı üçün “Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Türkmənistan ədəbi əlaqələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Vəliyeva Səbinə Xansuvar qızı  - “Azərbaycan dilinin bədii üslubunda etnoqrafik leksika (XX əsrin 50-60-cı illəri)” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Zeynalova Səbinə Əsgər qızı - “Emili Dikkinsonun təbiət şeirlərində antropomorfizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

24 Noyabr  2015-ci il 7 saylı iclas

1Bədirova Lalə Murtuzəli qızı - “Xacə Məhəmməd Lütfi “Divan”ının poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Cavadzadə Nərgiz Ehlam qızı - “Azərbaycan televiziya kanallarında xəbər standartlarının mövcud təcrübəsi və problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

3. Cəfərova Elmira Mail qızı - “Məmməd Səid Ordubadinin əlyazma irsinin  və nəşrlərinin  müqayisəli-filoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

4. Cəfər-zadə Vüsalə Nofəl qızı -  “Azərbaycan dilində bağlayıcı vasitələrin mətnyaradıcı xüsusiyyətləti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Əliyev Dadaş Ağaməşədi oğlu -  “İsmayıllı   mühitindəki  azsaylı   xalqların   folkloru” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

6Hasilova Laləndər Hafiz qızı - “Azərbaycan, ərəb və rus dillərində atalar sözləri, zərb məsəlləri və aforizmlərin linqvo-kulturoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

7. Hüseynov Vüqar Qüdrət oğlu - “Müasir mətbuatda frazeoloji birləşmələrin işlənmə xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

8. Xəlilli Şəhla Vahid qızı - “Əlaəddin Sabit Bosnəvi “Külliyyat”ının poetik-tekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. İskəndərli Rəna Baloğlan qızı (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

10. Qasımova Aygün Ərziman qızı - “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor simvolikası (1960-2000-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11. Lauri Marta Mark qızı - “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ozan-aşıq obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

12. Musayeva Aytən Ayət qızı - “XX əsrin əvvəllərində Amerikan və Azərbaycan ədəbiyyatında novella janrı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

13. Paşayeva Pərvanə İsmayıl qızı - “İngilis dilindəki dini-mifoloji leksikanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

14. Səmədova Məlahət Saməddin qızı -“Müxtəlifsistemli dillərdə köksöz yuvalarının semantik-struktur xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

15. Tağıyeva Ruhiyyə İsabala qızı - “Cənubi Qafqazın 1903-cü il hərbi-topoqrafik xəritəsindəki  türk mənşəli toponimlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

16Yaqubov Nicat Əsgər oğlu - “Azərbaycan dilindəki arxaizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

25 dekabr 2015-ci il 8 saylı iclas

1. Abdullayeva Xəyalə Rəmiyəddin qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində sitatın mətnyaradıcı xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Ağayeva Səadət Rəis qızı-“İnternet-media resurslarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin işlənilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

3. Əkər Müfidə  Nilay  Əhməd Nəcib qızı - “ “Dəbistan” və “Çocuk  Bahçesi” jurnallarının uşaq ədəbiyyatının inkişafında  rolu”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

4. Əliyeva Gülnara Natiq qızı  - “Maşın tərcüməsində semantik təhlil”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Heydərova Günel İskəndər qızı  - “Sabir Rüstəmxanlı bədii nəsri və publisistikasında milli yaddaş problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu mövzusu)

6. İbrahimova Bənövşə Eldar qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində qəzet mətnlərindəki xüsusi adların  praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

7. İskəndərli Rəna Baloğlan qızı  - “Şəmsəddin Saminin “Qamusul- elam” əsərində Azərbaycan müəllifləri haqqındakı mətnlərin uyğun mənbələrlə müqayisəli təhlili”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu mövzusu)

8. Qarayev Sadıq Zaman oğlu -  “Kamal Abdullanın  nəsrində tarixi motivlərin  müasir dərki” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. Qasımova Ziyafət İnşallah qızı - “Xalac dilinin etnolinqvistik  tədqiqi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu mövzusu)

10. Özərən Zəhra Durmuşəli qızı - Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında pəndnamələrin tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11.İbrahimova Firuzə Şakir qızı  -“İngilis  dilində  dil  səriştəsinin  formalaşması və reallaşması”  

2016-cı il üzrə təsdiq olunmuş mövzular

17 Fevral 2016-cı il 1 saylı  iclas

1. Abdullayeva Xumar Vəliyəddin qızı - “İngilis-Azərbaycan elmi-fantastika  ədəbiyyatının inkişaf  təmayülləri (Herbert Uells və Azərbaycan elmi-fantastikası)”

2. Ağayeva Vüsalə Sakit qızı - “Tofiq Hacıyev və Azərbaycan dili tarixi problemləri”

3. Alırzayeva Kifayət Ağarza qızı - “Dildə  fonem əvəzlənmələri və fonotaktik problemlər”

4. Aslanova Zərinə Natiq qızı  -“İngilisdilli praqmatik aspektdə intensiya”  

5. Babayev Ülvi  Allahverdi oğlu - Türkiyə və Azərbaycan postmodernist nəsrində sosial funksiya probleminin  bədii  dərki ”   

6. Baxşıyeva Fidan Surət qızı - “Rus  və Azərbaycan dillərində dil oyununun üsulları”

7. Cahangirli Təbərrük Fərrux qızı - “İngilis dilində “ailə” konseptinin linqvopraqmatik xüsusiyyətləri”  

8. Eylazov Fəxrəddin Aydın oğlu - “XV  əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi “Gülşəni-raz”ın elmi-tənqidi mətni və filoloji təhlili”  

9. Hüseynova Cahanə Mürsəl qızı - “Müasir Azərbaycan dilində sadə cümlənin funksional-semantik transpozisiyası

10. İbrahimova Vüsalə İlqar qızı - “ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusundakı əsərlərin janr xüsususiyyətləri ”

11. Kazımov Arif Sədrəddin oğlu  -  “Azərbaycan tapmacalarının linqvistik xüsusiyyətləri”

12. QədirovaTürkan Möylam qızı  - “XX əsr Azərbaycan poeziyasında ana dili problemi” 

13. Qəhrəmanov Səbuhi  Adil oğlu   -  “Ədəbi tarixi prosesin problemləri və istiqamətləri (XX əsrin 20-30-cu illəri)”  

14. Quliyev Elman İsmayıl oğlu  - “Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın fars divanında  türk sözləri”  

15. Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı  - “XIX əsr və XX  əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin bədii dil xüsusiyyətləri”

16. Quliyeva Sevinc Bəbir qızı -  “Müstəqllik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizmin bədii inikası” 

17. Məmmədli Aytən Vidadi qızı - “İlyas Əfəndiyevin pyeslərinin Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcüməsi problemləri”   

18. Muradova Nərgiz Nazim qızı - “Əlavələrin koqnitiv-semantik təhlili (ingilis dili materialları əsasında)”  

19. Namazova Lalə Əli qızı - “C.D.Selincerin“Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan” romanında şəxsiyyətin formalaşma-sının sosial-psixoloji aspektləri”  

20. Novruzova Günel Rauf qızı - “İngilis dilində implisit  (örtülü) tərkiblərin linqvo-praqmatik aspektləri”

21. Orucova Yeganə Məşədi qızı - “Fransızdilli siyasi və media diskurslarının formalaşmasında koqnitiv modellər”

22. Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatında milli istiqlal ideyasının bədii inikası”  

23. Seyidzadə Leyla Eldar qızı - “Slenqin koqnitiv aspektləri”  

24. Tağıyev İlham Ağabilal oğlu -“İngilis yumorunun koqnitiv xüsusiyyətlərinin eksperimental tədqiqi ”  

 29 mart 2016-ci il 2 saylı iclas

1. Allahverdiyeva Aytən Musa qızı  -  “Siyasi  diskursda arqumentasiya problemi” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Əlizadə Laləzar İkram qızı -  “Klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatında alleqoriya (XII - XVI əsrlər)”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Mahmudova Şəfaqət Abdulla qızı - “İngilis dilində deyksisin  ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu )

4. Məmmədova Cavidə Ağa qızı - “Böyük Britaniya və Azərbaycan ədəbiyyatında  insan  problemi (1900-1940)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Rəsulova Sevinc Həmid  qızı - “Azərbaycan maarifçi-realist bədii düşüncəsinin inkişafında dərsliklərin və uşaq ədəbiyyatının rolu” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı - “Hüseyn Cavid ədəbi irsinin   poetikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Ağayeva Günay Məmmədağa qızı - “İngilis dilində  fitonimlərin  funksional-semantik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Ağayeva Sevinc Tahir qızı üçün  “Azərbaycan və ingilis dillərində “təhsil” konseptinin diskursda ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Ağazadə Pərvanə Müzəffər qızı - “ABŞ prezident seçkiləri kompaniyasında opponentlə mükalimə texnologiyalarının  psixolinqvistik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Bayramlı Aynur Humay qızı -  “İngilis dilində omonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Cəlilova Günel Yadigar qızı - “İngilis dilində emfatik tonların struktur- praqmatik aspekti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Əhmədova Aytən Əmirxan qızı -“Azərbaycan dilində  kəmiyyət funksional-semantik sahə kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Ələsgərova Günel Akif qızı - “Robert  Haynlaynın yaradıcılığında fövqəlinsan obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Əliyeva Sərvinaz Rəcəb qızı - “Azərbaycan dilində oksümoron hadisəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Əliyeva Türkan Miryasin qızı - “Türk  romanında  ənənəvi  Şərq və modern Qərb təhkiyəsinin sinkretizmi 

(Əlif Şəfəq və İsgəndər Palanın yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Hüseynova Türkan Etibar qızı -  “Azərbaycan və ingilis dillərində şəkil kateqoriyasının ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. İmanova Nahidə Mahmud  qızı - “Virtual kimlik və onun yeni media diskursunda linqvistik ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. İsmizadə Səbriyyə Yusif qızı - “Con Maksvel Kutzee yaradıcılığında insan və cəmiyyət problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Məmməd İlhamə Avtandil qızı - “Müasir ingilis və  Azərbaycan dillərində feili alınma sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Məmmədzadə Leyla Həmidağa qızı - “Əl-Baxərzinin  “Dumyət əl-qəsr” və usrat əhl  əl-əsr” təzkirəsi ərəbdilli ədəbiyyatın məxəzi kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Nağıyeva Gülnar Rafiq qızı -  “Amerikan və Azərbaycan bədii mətnlərində sosial mənanın formalaşmasında dil vasitələrinin  rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Orucova Zalxa Etibar qızı -  “Hüseynbala Mirələmovun nəsrində insan və zaman problemi”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Salifova Aytəkin Yusif qızı - “Azərbaycan dilinin inkişafında Səməd Vurğunun rolu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Seyidli Güllü Fikrət qızı - “Azərbaycan poeziyasında hərb mövzusu və filoloji materialın tarixilik yükü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Seyidova Nərgiz Ramiz qızı - “Kəmiyyət bildirən ifadələrin fransız dilində distribusiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Tahirova Vəfa Ağəli qızı -  “Toni Morrison yaradıcılığında  afro-amerikan diskursu”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Yunusova Ofeliya  Mürşüd qızı - “Ədalət Ağaoğlunun yaradıcılığında modernizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28 aprel 2016-cı il 3 saylı iclas

1. Abbasov Abbas Qurban oğlu - “Ənənəvi və elektron leksikoqrafiyanın linqvistik əsasları” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

2. Əhmədova Salatın Alı qızı -  “Heydər Əliyevin ədəbi-tarixi proses konsepsiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

3. Əliyeva Şəlalə Ənvər  qızı  -  “Müxtəlifsistemli dillərdə determinativlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

4. Heybətov Heybət Hüseynağa oğlu  - “İbn Mənzurun “Lisənul-Arab” əsərinin ədəbi qaynaqları və poetik mətndən istifadənin parametrləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

5. Süleymanova Venera Məhəddin qızı -  “Müasir  ingilis və Azərbaycan dillərində inkar sözlər və minimallaşdırıcılar” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

6. Cənnətova Günel Kamran qızı “İngilisdilli yəhudi ədəbiyyatı II Dünya Müharibəsindən sonrakı Amerika ədəbiyyatı kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əhmədova Nigar Tofiq qızı - “Rus və Azərbaycan dillərinin leksik sistemində “quş” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Əhmədova Püstə Səməddin qızı -  “Azərbaycan ədəbiyyatında İmadəddin Nəsimi obrazının idea-bədii xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Əliyeva Türkan Nazim qızı - “Robertson Devis və Marqaret Etvudun yaradıcılığında özünüdərk problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Eminli Afaq  Azər qızı - “Anjela Karterin yaradıcılığında gender problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Eyvazova Vəfa Niyazi qızı - “İvlin Vo və Müriel Sparkın yaradıcılığında sosial satira” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Həsənova Lalə Ramiz qızı - “Diskursda zaman konseptinin üslubi xüsusiyyətlərinin müqayisəli-tipoloji  təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Məhərrəmova Nigar Çingiz qızı  - “Orta əsrlərdə linqvistik müxtəlifliyin Britaniya multikulturalizminin formalaşmasına təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədli Aysel Əli qızı - “Müasir fransız dilində konstativ söyləmlərin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəl-səfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirzəyeva Xanım Ataəmi qızı - “Dini motivli Azərbaycan  nağıllarının poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Nəsibova Gülnar Agah qızı - “Azərbaycan  folklorunda  müqəddəs  rəqəmlərin semantikası”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Qaraşova Afaq Qənimət qızı -  “İkinci dildən tərcümədə bədii mətnin orijinalına  uyğunluq  problemi”   (filologiya   üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Quliyeva Dilarə Rüstəm qızı - “Müasir Azərbaycan dilində aktual üzvlənmə və mətnin kondensasiyası (sıxılması)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Səfərli Aynur Mətləb qızı - “Nurməhəmməd  Əndəlibinin yaradıcılığında dastançılıq ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Şəmsəddinova Şəbnəm Cabbar qızı “Oğuz qrupu türk dillərində inkarlığın ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəl-səfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Şirinov Faiq İmaməli oğlu - “Süleyman Vəliyevin yaradıcılığında tarixilik və müasirlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Sultanova Samirə Xəqani qızı - “Şərq-Qərb leksik terminoloji  paralelliyinin  Azərbaycan  dilinin  elmi  üslubunun  inkişafında rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Tağızadə İlahə Qədir qızı - “Elis Monro nəsrində psixologizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Zeynalova Münəvvər Teymurxan qızı  - “Sosial dialektlərin linqvistik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27 may 2016-cı il 4 saylı iclas

1. Abdullayeva Xədicə Ramiz qızı  -  “Müxtəlif sistemli  dillərdə informatika terminlərinin tərkibində obrazlı ifadələr   (Azərbaycan və fransız dillərinin materialları əsasında)”( filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

2.Cəfərova Pərvanə Fərhad qızı -  “Müasir german dillərində fonetik-leksik səviyyədə yeni meyllərin yaranması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) - dəyişdirilib  (18.04.2019)

3. Cəfərova Reyhanə Ağaəli qızı - “ABŞ-da türk mühacirət ədəbiyyatı” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Əkbərova Flora Səməndər qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində iqtisadi mətnlərin praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyeva Nigar Nizaməddin qızı - “Deverbativlərin semantik, sintaktik və prosodik xüsusiyyətləri (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əlizadə Raisa Mircalalovna - “İngilis dilində emosional münasibət bildirən feillərin semantik strukturu”   (filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əsədullayeva Pərvin Akif qızı - “Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində “zaman” konseptinin linqvistik ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Hacıyeva Mələk Xanım Məmməd  qızı -   “Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Kitabxanasının informasiyalaşdırılması   və  modernləşdirilməsi problemi beynəlxalq  əlaqələr kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Haqverdiyeva Aysel Aydın qızı - “Müasir Azərbaycan dilində cümlədaxili vahidlərin struktur-semantik bağlılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Xəlilova Aynurə Rasim qızı - “Bəxtiyar  Vahabzadənin ədəbi-estetik görüşlərində dil məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İsayeva Rəfanə Camal qızı - “Azərbaycan dilində əlavələrin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.İsmayılov Pərviz Xosrov oğlu - “Azərbaycan dilinin tarixi antroponimikası”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Kərimova Pərvanə  Natiq qızı - “Yavuz Akpınar və Azərbaycan ədəbiyyatı problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Mənsümova Səbinə Əmir qızı -  “Azərbaycan dilində frazeologizmlərinin struktur-semantik xüsusiyyətlərinin tədqiq istiqaməti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Məmmədkərimova Zülfiyyə Məmməd qızı - “Multikultural cəmiyyətin formalaşmasında çoxdilliliyin rolu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Nağıyeva İnci Səməddin  qızı - ““Füyuzat”  jurnalında Qərb ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Nəcməddinova Vəfa Şəfaqət  qızı -  “Süleyman Sani  Axundovun dramaturgiyasında yeni  dövr mənəvi-əxlaqi  dəyərlər problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Rəhimova Lamiyə Sabir qızı - “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan-Türkiyə  ədəbi  əlaqələri  (əlyazma qaynaqları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Rzayeva Mədinə Əliağa qızı -“Müasir Azərbaycan mətbuatında beynəlxalq terminologiya və norma (2000-2015-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Rəhimova Aybəniz  Mustafa  qızı üçün “Türkdilli dini-qəhrəmanlıq dastanlarının  tekstoloji-filoloji   tədqiqi”   (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu) 

21. Səmədova Dürdanə  Adil qızı - “Azərbaycan elmi fantastikasının təşəkkülü, inkişaf istiqamətləri və dünya ədəbiyyatı ilə əlaqələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Sultanova  Lalə  Cəbrayıl qızı  - “Hüseyn Cavid irsinin tərtibi və  nəşri  məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Şəfiyeva Aynur Famil qızı - “Müasir fransız dilində fitonim tərkibli  frazeoloji birləşmələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Talıbova Sevinc Asif  qızı -  “Müstəqillik illərində  Azərbaycan dilinin lüğət fondunun inkişafı”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25.Zeynalova Türkan Ənvər qızı- “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan poeziyası ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 16 iyun 2016-cı il 5 saylı  iclas

1.Abbasova Səməni  Etibar qızı - “Səid Faiq Əbasıyanığın nəsrində sosial mühit və insan” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Babayeva Aynurə Nizami qızı - “Mustafa Çəmənlinin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Babayeva Vəfa Məhərrəm qızı - “Məmmədəli Manafzadə Sabitin satira və publisistikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əkbərov Sərxan Murtuz oğlu - “Qütbün “Xosrov və Şirin” əsərinin dili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Ələkbərova Günel Rüstəm qızı - “Cavad Heyətin dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əsgərova Ülkər Telman qızı - “Müasir ingilis ədəbiyyatında mif  (Uilyam Qoldinqin yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Hacı Suracəddin Qənimət oğlu - ““Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasının  ideya-bədii  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Həsənova Nazxanım Səhlədar qızı - “XX  əsr Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi poemalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Hüseynzadə Vəfa Rifət qızı - “Azərbaycan və rus dillərində eponimik vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.İsgəndərov Balakişi Atakişi oğlu - “Məmməd  Aslanın  poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.İsmayılov Rufik Afis oğlu - “Azərbaycan   mətbuatında   məsuliyyət  və  cavabdehlik  problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.İsmayılova İlkanə Rabil qızı - “Azərbaycan  və ingilis dillərində meşə konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Mədətova Vüsalə  Sabir qızı - “Müasir  ingilis və  Azərbaycan  nəsrində ziyalı problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Meydan Yasemin  Rahmi - “Azərbaycan və  Türkiyə tarixi romanlarında Şah İsmayıl obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Mürsəlov Rizvan Cavanxan oğlu - “Azərbaycan və ingilis dillərində kəmiyyət elementli frazeoloji birləşmələrin semantikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Quliyeva Bəturə Tələt qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə  intensivlik əlamətinin müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı - “XX əsr Azərbaycan nəsrində təhkiyənin tipologiyası” (filologiya üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Rzayeva Nəzrin  Asif qızı - “Söhrab  Tahirin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19.Səmədov Elvin Səfər oğlu - “Müasir Azərbaycan dili sintaksisində norma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20.Teymurova Şəbnəm Əlibaba qızı - “Çağdaş Azərbaycan nəsrində repressiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21.Zairova Tahirə Davud  qızı - “İngilis dilində emosional vəziyyət (əhval-ruhiyyə) bildirən feillərinin semantik strukturu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

30 iyun 2016-cı il 6 saylı iclas

1. Al- Abbasi Noval Xeyri - “Avstriya və Azərbaycan ədəbi əlaqələri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

2.  Hüseynova Arzu Hüseyn qızı -  “XX əsr Şimali Azərbaycan nəsri və mühacir Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında bölünmüş vətən və milli-mənəvi bütövlük ideyası" (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

3. Qarayeva Günay Ağaməhəmməd qızı- “Azərbaycan şeirində simvolun ideya-bədii xüsusiyyətləri və poetikası (1920-60-cı illər)” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

 4.  Mustafayeva Nurlanə Musa qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatının mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

   5. Ocaqlı Qafar Ramazan oğlu - “Orta əsrlərin Quran təfsirlərindəki poetik parçaların mətnbədiiləşdirici və məzmunaçıcı yükü” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

6. Alimova Fərqiyyə Ramiz qızı - “XIX   əsr Azərbaycan ədəbi  dilində termin yaradıcılığı prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Babayeva Vüsalə Saməddin  qızı -“Ələkbər Salahzadə yaradıcılığında yeni poetik  düşüncə və ifadə tərzi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Babazadə Ayna Çingiz qızı - “Əzizə Cəfərzadə nəsrində tarixi və bədii gerçəkliyin inikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Bayramova Sevinc Bəhram qızı -  “Əhməd bin Həsən Çarpərdinin “Şərh əş-Şafiyə  fit-Təsrif” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Bəhrami Şəms Ramiz qızı -“Müasir Böyük Britaniya və Azərbaycan ədəbiyyatında müharibə mövzusu”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Əqiq  Gülnar Zöhrab qızı - “Fətəli şah  Qacarın poetik irsi və Qacar şahzadələrinin bədii yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Əliyeva Gülşən Şamxal qızı - “Neft-qaz terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Həsənova Türkan İlqar qızı - “Azərbaycan və ingilis frazeoloji lüğətlərində əhatə prinsipi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Hüseynova Arzu Hüseyn qızı - “XX əsr  Şimali Azərbaycan nəsri və  mühacir Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında bölünmüş vətən və milli-mənəvi  bütövlük  ideyası”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)  

15. Hüseynova Elmira Abdulla qızı - “German dillərində qayıdış əvəzliklərinin praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

126. Qarayeva Günay Ağaməhəmməd  qızı - “Azərbaycan şeirində  simvolun ideya-bədii xüsusiyyətləri və poetikası (1920-60-cı illər)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Qafarova Zöhrə Zahid qızı -  “Müstəqillik  illəri  Azərbaycan poeziyasında dini fəlsəfi motivlər”( filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Qasımlı Gülnar Vaqif qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrının inkişaf yolu və xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Qiyasi Ulcay Muxtar qızı - “Dil fəlsəfəsi və dilçilik  fəlsəfəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Qocayeva Aygül Natiq qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan   ədəbi dilində abreviaturaların linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası)

21. Quliyeva Zülfiyyə Boris qızı - “Cəlil Məmmədquluzadənin bədii əsərlərində şəxs və  yer adlarının üslubi xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29 Sentyabr 2016-ci il  7 saylı iclas 

1. Əzizova Pərvinə Əyyub qızı -  “Bədii mətnin linqvistik təhlilinin nəzəri əsasları” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası)  

2. Həsənova Aytən İlqar qızı - “Azərbaycan dilinin Qəbələ şivələri” filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)  

3.  Mədətov Famil - “Fuad Köprülü irsində folklorşünaslıq problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)  

4. Muxtarova    Ləman   İntiqam    qızı   -    “Azərbaycan  Parlamentində ədəbiyyat məsələləri və ədib millət vəkilləri”(filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

5. Şükürlü Sevinc Şakir qızı - “İngilis dilində yaxşı və pis konseptləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

 

6. Yusifova Ülviyyə İntiqam qızı - “Abdulla Faruqun ədəbi irsi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

 

27 Oktyabr 2016-cı il 8 saylı iclas

1.AMEA Naxçıvan Bölməsinin doktorantı İsmayıl Zülfiyyə  Hüseyn qızı   -  “Naxçıvanın   dialekt   və  şivələrində  derivatologiya problemləri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

2.AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin qiyabi doktorantı Aslanova Hülya İlham qızı - “İraq türkmənlərinin müasir ədəbi həyatı və Azərbaycan”  (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3.Bakı Dövlət Universitetinin  Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının qiyabi doktorantı Cəfərova Şəfəq Binyamin qızı - “Azərbaycan dastanlarının dilində sintaktik konstruksiyaların semantikası”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani doktorantı Əliyeva Şəhanə Urfan  qızı  -  “Azərbaycan  dramaturgiyasında  semiotik kodlardan istifadə prinsipləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası  kafedrasının  dissertantı Əsgərov İlkin Vahid oğlu - “Azərbaycan dilində qeyri-məhsuldar  şəkilçilərin  funksional xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6.AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani doktorantı Göven Mehriban Natiq qızı -  “Nikola  Bozenin “Ümumi  qrammatika”  əsərində feilin növ və zaman kateqoriyalarının Azərbaycan dilində  ifadəsi”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7.Bakı Slavyan  Universitetinin  Ümumi   və  rus   dilçiliyi  kafedrasının doktorantı Hüseynova Əsmər Şahin qızı  üçün  “Azərbaycan və ingilis dillərində  din   konseptinin  müqayisəli-tipoloji    xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

8.Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Heydərova Aygün Eyyub qızı   - “Hüseyn Abbaszadənin bədii nəsri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili kafedrasının dissertantı İsayeva Kəmalə Ramiz qızı - “Azərbaycan ədəbi dilində söz tərkibinin normaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının dissertantı Qasımova Gözəl Telman qızı -“Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyasında omonimlik və   çoxmənalılıq” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 11.Bakı Dövlət Universitetinin  Ümumi  dilçilik  kafedrasının  qiyabi   doktorantı Qafarova  Tamilla  Fərman qızı  - “London  dilçilik   məktəbinin ideya vəmetodları” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12.Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrasının doktorantı Qurbanova  Günel  Feyruz  qızı -“Oğuz qrupu  türk dillərində  maliyyə terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

13.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat  İnstitutunun  dissertantı  Şəfizadə Sima Tofik qızı - “Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində  milli xarakter problemi (1995-2015-ci il)”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14.Bakı Slavyan Universitetinin  Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi  və  dünya ədəbiyyatı  kafedrasının  dissertantı Yusifova  Xədicə  Ramiz qızı -  “XX-XXI əsrlərin qovşağında rus və Azərbaycan nəsrində xarakter problemi”(filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

 

30 Noyabr 2016-cı il 9 saylı iclas

1. Abbasova Mətanət Cümşüd qızı -“Müasir Azərbaycan mətbuatında  aktiv və passiv leksika” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2. Ağayeva Natəvan Fəxrəddin qızı -“Zəngəzur   etnotoponimlərinin struktur və semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Akden Selcan Vəkil  qızı  -  “Oğuz  qrupu  türk  dillərində geyim  adlarının linqvo-semiotik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Dadaşova Şəfəq Nizami qızı - “Ədəbi  avtobioqrafiyanın  nəzəriyyəsi  və  tipologiyası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5. Əhmədova Lamiə Rəfayıl  qızı  - “Dilçilik terminologiyasında paralellik problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Ələkbərov Yadulla Xanlar oğlu - “Azərbaycan nağıllarında  mifoloji   personajlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7. Həşimi Afət Tofiq  qızı   - “Rus  dilinin   paremio-frazeoloji   vahidlərində təsdiq-inkar kateqoriyasının rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Heybətova Aytən Cəfər Qulu qızı - “Paşa  Qəlbinurun  poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İbrahimova Günay Ramiz qızı - “Əfqan əsilli Amerika yazıçısı Xalid Hüseyninin bədii nəsrinin interpretasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Kərimli Aytən Tahir  qızı -“Azərbaycan dilinə müasir Türkiyə türkcəsindən keçmə sözlərin funksional xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

11. Kərimli Gülnar Tahir qızı - “İngilis dilində ədatların rematik funksiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Quliyeva Natella Zakir qızı “Sərdar Əsədin yaradıcılığında  şəxsiyyət, yaddaş və dünya konseptləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Qurbanova Şəfəq Ziyəddin qızı - “Fədainin “Bəxtiyarnamə” poemasının dili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məhərrəmova Könül Rauf  qızı  -  “Hüseyn  Cavid  irsi  müasir  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Məmmədov Roman Xanlar oğlu -“XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində humanitar terminologiyanın formalaşması yolları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məmmədova Jalə Rafiq qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində ekologiya terminlərinin linqvistik təhlili”    (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova   Samirə Arif qızı - “Klassik Azərbaycan poeziyası ingilisdilli   ədəbi-mədəni mühitdə” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Sevinc Faiq qızı  - “Mətnin  məna strukturunun komponentləri   arasında  əlaqə  vasitələri   sistemi  (rus  dilinin  materialları  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15 Dekabr 2016-cı il  10 saylı iclas.

1.Allahverdiyeva Günel Teyyub qızı - “Azərbaycan və rus dillərində neqativ psixoloji səciyyəli leksik vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Haqverdiyeva Kəmalə Haqverdi qızı - “Dillərin zənginləşməsində  mədəniyyətlərarası   əlaqənin    rolu”  (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Hüseynova Nailə İsmixan qızı - “Alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii tərcümədə semantik və üslubi ekvivalentlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Kim Heon Suk Sung Rin qızı - “Müasir Azərbaycan və Koreya dillərində frazeoloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Quliyeva Mehri Mehdi qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan hekayəsinin poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası               mövzusu)

6.Məlikova Fərqanə Gülmalı qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq mətbuatının yaranması və inkişaf mərhələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7.Orucova Mehriban Cabit qızı - “Söhrab Tahirin poeziyasının dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8.Ramazanova Leyla Mirzə  qızı - “XX əsrin I yarısı Azərbaycan filoloji fikrində Avropa ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Səfərova Dürnisə Ramazan qızı - “Azərbaycan nağıllarında süjet içində süjet (kontaminasiya) problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Şabanova Aysel Məhəmməd qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində rəng   adları  ilə   formalaşan   frazeologizmlər” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11.Yüzbaşyev Vüsal İsfəndiyar oğlu - “Fars dilində məkan konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2017-Cİ İLDƏ TƏSDİQ OLUNMUŞ MÖVZULAR

31 Yanvar 2017-ci il 1 saylı iclas.

1.Bəşirova Aynur Hilal qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində   tabeli   mürəkkəb    cümlənin   tərkib    hissələrini  əlaqələndirən  vasitələr”(filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

2.Cəbrayılov  Qubad Heybət oğlu - “Oğuz qrupu türk dillərində əşya anlayışı və onun ifadə vasitələri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

3.Cəfərli Yeqzar İsfəndiyar oğlu-  “Den Braunun bədii mətnlərində gerçəklik və onun postmodernist strukturu

(“Da Vinçi şifrəsi”, “Cəhənnəm”, “Mələklər və şeytanlar” romanları əsasında)” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

4.Müseyibli Aytən Elxan qızı -“Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində  xüsusiləşmə” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

5.Cəfərova Səbinə Əbülfət qızı  -“Şərt şəkilçisi ilə formalaşan    tabeli   mürəkkəb    cümlələrin    struktur-semantik  xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

6.Əliyeva Fərqanə   Aydın   qızı -  “Azərbaycan tarixşünaslıq abidələrində və salnamələrdə bədii qat və  ədəbiyyat  məsələləri”(filologiya  üzrə elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7.Əliyeva  Sevinc  Seyfəddin qızı - “Azərbaycan folklorunda qurbanvermə motivi   və onun ritual-mifoloji kökləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

8 Həmzəyeva  Taliyə  Saleh   qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi  dilində  ingilis dilindən  alınmaların  mənimsənilmə prinsipləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

9.Hüseynova Ziyafət Fərhad  qızı - “XX  əsr  Azərbaycan  qəzəlinin  inkişaf  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Qafarova  Səməngül  Hüsü qızı - “Azərbaycan və rus uşaq ədəbiyyatı və folkloru: təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və   qarşılıqlı  əlaqələri”(filologiya  üzrə  elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11.Qarayeva   Xanım   Mövsüm   qızı -  “XX    əsr  ingilisdilli   dünya şərqşünaslığındakı  Nizami tədqiqatlarında filoloji  və  ideoloji  aspektlər”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

12.Məhərrəmova Gülşən Akif qızı -“Mətnin aktual üzvlənməsi və   mətn vahidləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

13.Məmmədov Roman Xanlar oğlu - “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində   terminologiyanın   formalaşması yolları” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)  

14.Muradov Murad  Səlim oğlu  -  “Azərbaycan və alman  atalar  sözlərində   gender   münasibətlərinin   təzahürü” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğudissertasiyası   mövzusu)  

15.Namazova  Nigar  Əşrəf  qızı   - “Azərbaycan və  ingilis   dillərində   hüquq    terminlərinin    leksik   və   semantik xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

16.Orucova   Afaq Rasim qızı  - “Azərbaycan dilində evfemizm, disfemizm və ekzotik sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)  

17.Səfərova  Aygün Kamran qızı - “Milli    irsin     elektron     varinatlarının  yaradılmasının   elmi  tədqiqatların kitabxana-informasiya təminatında rolu”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

18.Şükürova  Sənubər  Fəqani qızı - “Azərbaycan dilinin  Şamaxı  şivələri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

19.Yusifova  İradə   Əlibala   qızı    -  “Mixail   Şoloxov   yaradıcılığı və  Azərbaycan  ədəbiyyatı”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

23 Fevral 2017-ci il  2 saylı iclas.

1)Abbasova Nübar Yavər qızı  - “Komponentlərindən biri heyvan adları olan fitonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri və linqvokulturoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 2)Abdullayeva Çinarə Vaqif qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində kauzativ feillərin praqmatik-koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 3)Əliyeva Ceyran Ələsgər qızı - “İngilis tarixi romanlarında tarixi şəxsiyyət problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 4)Əliyev Loğman Rəşid oğlunun “Əli İldırımoğlu yaradıcılığında milli-mənəvi özünüdərk problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 5)Əliyeva Rəna Qafar qızı -“Azərbaycan dilində determinantlar” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 6)Əliyeva Vüsalə Fikrət qızı - “Müasir  fransız psixo-emosional məzmunlu frazeoloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 7)Həsənova Aynur Məzahir qızı - “XX əsrdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyindəki ədəbi müzakirələrin yaradıcılıq prosesləri və ədib talelərinə təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 8)Həsənova Gülnarə Alı qızı - mövzusu “Lev Tolstoy yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında resepsiyası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

 9)Hüseynova Fərqanə Rəfayıl qızı - “Müasir ingilis dilində funksional-semantik inkarlıq kateqoriyası” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 10)Quliyeva Səyyarə Ələkbər qızı - “İngilis dili mətnlərinin strukturunun situativ-kommunikativ aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 11)Manafova Aynurə Murad qızı - “Amerika hindilərinin dilində türk mənşəli sözlərin leksik-semantik problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 12)Məmmədova Şəlalə Arif qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə ekzistensional cümlələrin praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 13)Mustafayeva Pərvanə Ərşad qızı - “Rus tarixi romanlarında qəhrəman problemi (1930-1960-cı illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 14)Şükürlü Sevinc Şakir qızı - “İngilis dilində “yaxşı” və “pis” konseptləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

30 Mart 2017-ci il 3 saylı iclas

1) Abdullayev   Alik   Nəriman   oğlu  -   “Müstəqillik dövrü  Azərbaycan rusdilli ədəbiyyatının ideya və bədii xüsusiyyətləri  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2) Ağakişiyeva Səadət Arif qızı  - “Xanımana Əlibəylinin yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3) Aslanova    Fəridə     Razim   qızı   -  “Yarımçıq cümlələrin   kommunikativ-funksional qanunauyğunluqları  (Azərbaycan   və   ingilis   dillərinin   materialları   əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4) Əfəndiyeva  Suad  Arif qızı  -  «XX  əsr  rus  və  Azərbaycan ədəbiyyatı  şeir  formalarının  inkişafında  qarşılıqlı  əlaqələrin rolu»(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5) Əhmədov  Fikrət  Süleyman  oğlu -“Bulud   Qaraçorlu  Səhəndin  həyatı  və  yaradıcılığı”(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6) Əhmədov  Namiq Qədim  oğlu  -  “Müstəqillik  dövründə  “Xalq” qəzetində Azərbaycan – Türkiyə  münasibətlərinin  təqdimi   məsələləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

7) Əkbərova   Pünhan   Ələmdar  qızı   - “Müasir italyan dilində neologizmlərin  leksik-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

8) Əlizadə Aygül  Şamil qızı -“Mehdi  Hüseynin  dramlarında tarixi hadisə  və  şəxsiyyətlərin bədii inikası”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

9) Həmidova  Aysel Məmməd  qızı  - “Robert Qreyvs yaradıcılığında mifologiyanın ədəbi-bədii   təcəssüm   xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

10) Hüseynova  Ayşən  Mahir  qızı  -   “Morfoloji tipologiyada dil tiplərinin   müəyyənləşdirilməsi  kriteriyaları” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

11) Hüseynova  Pərvanə Aydın  qızı   - “Leksik-qrammatik kateqoriyaların linqvo-psixoloji  kökləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

12) Qurbanov   Firudin  Əliağa  oğlu  -  “Orta  əsrlər Azərbaycan  ədəbi  ənənəsində  irfan  rəmzləri” (filologiya elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

13) Katibli Sevinc Azad  qızı  - “Müasir dövrdə ədəbi dillə dialektlər arasındakı münasibətlərin funksional  tipologiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

14) Manafova  Maarifə   Nuh  qızı - “Məhəmməd   Yusif   Şirvaninin “Tibbnamə” əsərinin  dili və  üslubu” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

15) Məmmədli Aytən Əhəd qızı -“Devid  Mitçel  üslubunun  səciyyəvi  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

16) Məmmədova  Aynur Məmməd qızı - “XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan  ədəbi tənqidində klassik irs probleminə müasir baxış” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

17) Məmmədova     Rəfiqə      Məmməd     qızı -“Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəman problemi (1960-80-ci illər)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

18) Məmmədova  Sevinc Razim qızı - “Gerhard Hauptmanın dramaturgiyasında   şəxsiyyət    konsepsiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu) 

19) Şirəliyeva  Ramiqə Oktay qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində qeyri- müəyyən  sayların qarşılıqlı-müqayisəli tədqiqi” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası mövzusu) 

20) Yunusova Gülnar İlham  qızı  -“Haruki  Murakaminin  yaradıcılığında postmodernizm”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası mövzusu) 

20 Aprel 2017-ci il 4 saylı iclas

1. Abdullayeva Güllü Bayram qızı - “Müəllif tərcüməsinin nəzəri və təcrübi problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızı - “Böyük Britaniya postmodernist romanının poetikası və tipologiyası”( filologiya üzrə elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Bağırov Əkrəm   Daxil oğlu  -“Yaxın və Orta Şərqin farsdilli təzkirələrində Azərbaycan ədəbiyyatı  və  Azərbaycanın  farsdilli  təzkirələri” ( filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Bağırova Natəvan   Kənan   qızı  - “Ərəb poeziyasında  Seyfəddövlə  məclisi  ənənəsi  və  klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatında  oxşar   təmayüllər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Bəhmənli Ziya Firidun oğlu -“Azərbaycanda terminoqrafiyanın yaranması və inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

6. Cəbrayılova İlahə  Qüdrət  qızı  - “Onlayn jurnalistikada xəbər təqdiminin peşəkarlıq  problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu) - Dəyişdirilib. 

7. Əhmədova Gülşən Vaqif qızı - “Müasir alman və Azərbaycan  dillərində  təyin   budaq   cümlələri   və   onların   transformasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

8. Əliyev Qabil Yusif oğlu - ““Kommunist” qəzetində tənqid və ədəbi proses (1919-1991-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. Hacıyeva Gülnara Hamlet qızı - “Gi de Mopassanın əsərlərində sosial- psixoloji və mənəvi-əxlaqi problemlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

10. Həmidova Mətanət  Həmidpaşa  qızı  -“Azərbaycan   və   rus  dillərində  texniki  terminlərin  linqvistik  təhlili”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11. Həsənova Elmira Nizami qızı -“Klassik Azərbaycan mətbuatında müstəqil dövlət problemi (1905-1920-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

12. Həsənova Vüsalə Fərrux  qızı  - “Dildə  fonem birləşmələrinin  tipologiyası  (ingilis  və  Azərbaycan  dillərinin  materialları  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

13. Hümmətova Aynur Elman qızı -“İngilis   dilində   zaman   budaq   cümləsinin   xüsusiyyətləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

14. Hüseynova Leyla Xanhüseyn  qızı  -“Azərbaycan  radio  və televiziyasında uşaqlar üçün verilişlərin tarixi təcrübəsi və müasir  problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

15. Hüseynova Nərminə Nazim qızı - “Bədii ədəbiyyatda artıq adam problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

16. İsayeva Fərqanə Mehman qızı -“İncəsənət adamlarının Anton Pavloviç Çexov və Uilyam   Somerset   Moemin   bədii  yaradıcılığında təcəssümü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

17. İsgəndərov Ayətxan Ziyadxan  oğlu - “Zahid Xəlilin uşaqlar  üçün əsərlərində sənətkarlıq məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu

18. Qarayeva Günay Qara   qızı   -“Danışıq  aktı    nəzəriyyəsinin    fəlsəfi    və   linqvistik    aspektləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

19. Qasımov Ramiz Asəf oğlu-  “Azərbaycan tənqidi realizminin poetikası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Qurbanova Aygül Azər qızı -““Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda nəzm və nəsr problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

21. Məmmədova Könül Həbib qızı - “Deskriptiv dilçilikdə metod və  modellər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

22. Məmmədova Sevda Əlisahib qızı - “İnkarlıq kateqoriyasının fars dilində ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

23. Musayeva İradə Əyyub qızı -“Roman təfəkkürü və janrın  Azərbaycan ədəbiyyatında təkamülü” filologiya  (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Mustafayeva Türkan İmdad   qızı  - “XIX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatında antroponimlər   və   onların   struktur-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu) 

25. Nalçabasmaz Yuliya  İqorevna -  “XX əsr Türkiyə  yazıçısı   Halidə    Edip   Adıvarın    yaradıcılığında  milli  azadlıq hərəkatının  bədii  inikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

26. Nəsibova Aytən Maqsud qızı -“Səfəvi ədəbi-mədəni mühiti ingilisdilli araşdırmalarda” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

27. Orucova Ramilə Məhram qızı -“Azərbaycan folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələrinin funksional-semantik  xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu) - Dəyişdirilib.

28. Süleymanova Ramilə Yusif qızı -“Azərbaycan dili şivələrində müasir türk dili ilə ortaq leksik-semantik xüsusiyyətlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

29. Süleymanova Sevinc Nəriman qızı - “Rus mühacir ədəbiyyatında Türkiyə mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

18 May 2017-ci il 5 saylı iclas

1. Abdullayeva Samirə Elxan qızı - “Addüzəltmə və onun terminoloji qatın zənginləşməsində rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

2. Abdullayeva  Şəhla Abdulla qızı “Mərkəzi Asiya ədəbiyyatlarının yaxınlaşması vəzənginləşməsində “Yusif  və  Züleyxa”  süjetinin   rolu”   (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Adışova  Samirə  Əlibayram qızı - “Canlı danışığın eksperimental  tədqiqi   (Azərbaycan  və  alman dillərinin materialı əsasında)” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Bağırova  Səyanə  Mövsüm  qızı  -“Bilinqvizm  və  onun  koqnitiv  əsasları”(filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Cəfərova Aytən Rafail qızı -“Bolqar  dilində somatik leksikanın   məcazlaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)   

6. Əhmədova  Səbinə  Namus qızı - “Hüseyn  Nadim  Naxçıvaninin  ədəbi irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)   

8. Əhmədoğlu  Abbasəli  Həsən oğlu - “Beovulf və Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında qəhrəmanlıq  kodları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

9. Əliyeva  Əsmər  Şakir qızı- “Azərbaycan folklorunda çevrilmə motivi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

10. Əsədov    Cavid   Alı  oğlu -“Rus   və   Azərbaycan  dillərində   “cвобода”/ “azadlıq” konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

11. Həmidova    Nigar    Şirxan   qızı    - “Akademik   diskursun  praqmatikası”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

12. Həsənli Ramilə Tofiq qızı -“Qədim -Novqorodun dil mənzərəsi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

13. İsgəndərova Abidə Rafiq qızı - “Diskursun leksik, qrammatik və linqvokulturoloji aspektləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları üzrə)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

14. İsmayılova  Miranə  Azər qızı -“Dildə  aqlütinativlik və dil-nitq  normalarının  nizamı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

15. İsmayılova   Nəzakət   Rza    qızı -  “Naxçıvan  regionunda  uşaq  ədəbiyyatının  təşəkkülü  və  inkişaf  mərhələləri” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Nəhmətova Könül Aydın qızı - “Seyid  Hüseynin  ədəbi  irsinin  janr  müxtəlifliyi  və  poetikası” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Nəcəfova Aynur  Natik  qızı  -  “Müstəqillik  dövrü  Azərbaycan   mətbuatının    dilində   leksik-qrammatik   normalaşma    prosesləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

18. Öztürk  Enver  Fazlı  oğlu  -“Ahıska  türklərinin  ədəbiyyatında  sürgün  mövzusunun  poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

19. Rüstəmova Sevda Xaqani  qızı -“Azərbaycan dilində coğrafiya terminlərinin struktur və leksik-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

20. Rzalı Günay Şərafəddin qızı - “Uilyam Qoldinq yaradıcılığında roman-pritça”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

21. Səfərova    Aysel   Vəliyulla   qızı  -“Diskursdametaforlaşma  problemi   (İngilis və Azərbaycan  dillərinin materialları əsasında)”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

22. Sofiyeva Mərcan Sabir qızı - “XX  əsrin  II  yarısında ingilis  nəsrində  milli  özünüdərk  problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

23. Sultanova Xatirə Yüzasif  qızı -“Müasir Azərbaycan dilində  kökləri məna  müstəqilliyini itirmiş sözlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

24. Yusifzadə Mətanət Şirin qızı -“İngilis  dilində   hiperbolanın   praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

22 İyun 2017-ci il 6  saylı  iclas.

 1. Abbasova Gülənbər Rza qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində  paralelizmin  linqvopoetik  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 2. Ağayeva Fərqanə Məhəddin qızı -““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında köməkçi   nitq   hissələrinin   qrammatik-semantik   xüsusiyyətləri”   (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 3. Bağırzadə Züleyxa Murad qızı - “İngilis dilində linqvistik deviasiyalar və ritorika” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 4. Əhmədova Samirə Famil  qızı - “Sol   Bellou   və   Xalid   Hüseyninin    yaradıcılığında multikultural  dəyərlərin təcəssümü” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 5. Əhmədova Ülviyyə Kərəm  qızı - “Azərbaycan  milli  istiqlal mübarizəsi və Gültəkin  poeziyası” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 6. Əliyev Şıxəli Hümmətağa oğlu -“Ərəb poetik ənənələrinin   formalaşmasında  İmrul-Qeysin   rolu”   (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 7. Fərəcova Rəna Möhübbət qızı - “İngilisdilli akademik mətnlərdə bağlayıcıların funksiyaları”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 8. Günaydın Mustafa  Abdullah oğlu - “Oğuz qrupu türk dillərində areal leksika”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 9. Həsənova  Xuraman    Sabir    qızı    - “Dübeytilər  İran  xalqlarının  bədii təfəkkürünün müştərək  irsi kimi”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 10. Həsənli-Qəribova Şəbnəm Rasim qızı -“XIII-XVI əsrlər türk dillərində elmi  üslub”   (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)      
 1. Hüseynova Səidə Əsədulla qızı -“Azərbaycan dilində sinonim və dublet səciyyəli frazeoloji birləşmələrin linqvistik təhlili” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 2. İsaxan Abdulla oğlu -“Sergey Yesenin yaradıcılığı Azərbaycan və Şərq   ədəbi-bədii   kontekstində” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 1. İsmayılova Ləman Məhəmməd  qızı -“Müasir türk ədəbi dili mətnlərinin yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin rolu” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu) - ləğv edilib (18.04.2019)
 2. Qəni Tariyel   Seyfəddin   oğlu  -“Azərbaycan  ədəbiyyatında  klassik  epik  ənənə və Şirvan epos yaradıcılığı” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 3. Quliyev Vasif Xosrov  oğlu  - “Cəlil Məmmədquluzadə və Qarabağ ədəbi mühiti” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 4. Quliyeva Süsən Ədalət qızı - “Yeni texnoloji şəraitin audiovizual dilə və TV formatlarına təsiri problemləri” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 5. Mahmudzadə Elnurə Tofiq qızı - “XX əsr  Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 6. 18. Məcidova İlahə Adil  qızı  -  “Müasir Amerika ədəbiyyatında kiçik həcmli nəsr problemi (Rey Bredberi və  Stiven Kinqin hekayələri əsasında)” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 7. Məmmədbəyli Aysel İlqar qızı - “İngilisdilli bədii mətnin ritorik strukturu” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 8. Məmmədova Rəna Hüseyn qızı - “Azərbaycan dilinin milli korpusunda lüğətlər blokunun optimal  strukturu” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 9. Mete Xalidə Əli qızı - “Ümumtürk eposunda   sınaq   motivi   və  onun  variasiya problemləri” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 10. Mirzəyev Samir Xalid oğlu - “I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı və milli istiqlal məfkurəsinin formalaşması prosesi (1914-may 1918)” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 11. Muradova Şəfa Qüdrət qızı - “XV əsr Azərbaycan təsəvvüfi mətnlərinin tədqiqi” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)     
 12. Rəsulzadə Ərkinaz Sarvan qızı - “Ramiz Rövşənin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)  
 13. Sadıqov Teymur Qoca oğlu - “Tövrat və Qurani-Kərimdə leksik  üslubun  qarşılıqlı-müqayisəli təhlili”  (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 14. Səfərova Günel Sahib qızı -  “Cəfər Rəmzi  İsmayılzadənin  bədii  və ədəbiyyatşünaslıq  irsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 15. Səfərova Nərmin Elxan  qızı -“Tibb terminlərinin  leksik-semantik    xüsusiyyətləri”    (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 16. Süleymanov Əsəd    Aslan    oğlu   - “Eynəlqüzat   Miyanəçinin  ədəbi   və   epistolyar   irsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 17. Verdiyeva Günay Vilayət qızı - “Azərbaycan və fars dillərində elmi  terminologiyanın  linqvo-semiotik əsasları və onların struktur- semantik  təhlili” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 18. Yusifova Püstəxanım Tahir  qızı  - “İngilis   və   Azərbaycan   dillərində   mədəniyyətlərarası  ünsiyyət zamanı örtülü  mənanın   ifadəsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 19. Yusubova Ülviyyə Tofiq   qızı   - “Azərbaycan dilində  numerativlərin kommunikativ-praqmatik və semantik  aspektləri” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        

28 Sentyabr 2017-ci il tarixli 7 saylı iclas

1.Abdulhüseynli   Nərmin Allahverdi qızı - “Azərbaycan dilində keyfiyyət funksional  semantik  sahə  kimi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu))

2.Baxşəliyeva Natavan Rasim qızı -“İngilis və   Azərbaycan   dillərində  qrammatik   sinonimliyin praqmatik   əsasları” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Röya Yavər qızı - “İngilis dilində təzad və oksimoronun praqmatikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Kəmalə Arif qızı - “Morfosintaksisin qarşılıqlı problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Həmzəyeva Sevinc Səyyad qızı - “Şərq və   Qərb   ədəbiyyatında   demonizm     problemi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.İbrahimli Fərid İbrahim  oğlu - “1960-cı  illər şeir dilində “zaman” bədii konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.İbrahimli Mirələm Həbib oğlu - “Azərbaycan    folklorşünaslığında    folklor    atlası problemi (Ağcabədi folkloru əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.İsmayılova Yeganə Vahid qızı  -  “Müasir   alman   dilində  formal  sual cümlələrinin funksional-semantik təhlili” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Quliyeva Ruziyyə Zaman qızı  - “Azərbaycan  məsnəvilərində  süjetdənkənar müqəddimə və və haşiyələr” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Qurbanlı Aygün Şahmar  qızı - “Azərbaycan internet   mediasında   analitik jurnalistikanın  xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Məmmədova Bahar Hüseynəli qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində gerçəkliyin əksi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Muşkiyeva Aytən Musa qızı - “XX yüzilin 20-30-cu illərində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyinin formalaşması problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Şəbiyeva Aidə Qürbət qızı -İngilis dilində əmr cümlələrinin struktur-praqmatik aspektləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Şıxəmirova Rəna Rafiq qızı -“Rus dilində müxtəlif səviyyəli sintaktik vahidlərin   leksikləşmə  formaları   sistemi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Tağıyeva Elnurə Teyyub qızı - “Azərbaycan və rus dillərində müştərək köklü koqnitiv elementlər” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Tukumbayeva Altın Dauletkanovna -“Bədii əsərin tərcüməsində kulturoloji aspektləri (M.Bulqakovun “Master və Marqarita” romanının Azərbaycan, qazax, və ingilis dillərində tərcümələri əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Zeynallı  Mehman  Müzadil oğlu - “XX əsrin 20-30-cu  illərində  Türkiyə   türkcəsinin   Azərbaycan dilinə   təsiri problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19 Oktyabr  2017-ci il  8  saylı iclas

1. Abdullayeva Şahnaz Əli qızı - “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq informasiya mübadiləsi prosesində AzərTAC-ın rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Abdullayeva Ülkər Mehman qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində “Vətən” konsepti” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Ağayarova Afaq Elçin qızı - “Azərbaycan mətbuatı  tarixində “İqbal” qəzetinin yeri və rolu” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Babayeva Rəxşan Ramiz qızı - “İngilis dilində sözalınma prosesinə din amilinin təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5. Bağırova Rumiyyə Sərhəd qızı - “XX əsr Türkiyə ədəbiyyatında Azərbaycan mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Bəşirova Səadət Mübariz qızı - “Eldar Baxış yaradıcılığında janr və üslub məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Dadaşova Aynur Nurəddin qızı - “Azərbaycan dilinin şimal-qərb şivələrində sabit söz birləşmələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8. Əliyeva Gülgün Şükür  qızı  - “Türk xalqları   ədəbiyyatında    İmadəddin    Nəsiminin    bədii  obrazı” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9. Əliyeva Günel Mübariz qızı - “Azərbaycan, ingilis və rus dillərində motivləşməyən lakunlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Həsənova Ləman Həsənəli qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində turizm terminologiyasının formalaşması və inkişafı” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11. Hüseynov Taleh Əvəz oğlu - “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında dini mövzulu əsərlərin  ideya-bədii  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Xudiyeva Vəzufə Hüseynağa qızı - “Əli bəy Hüseynzadə irsinin biblioqrafik tədqiqi” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Quliyeva Qətibə Vaqif qızı - “VI-X  əsrlər  türk-uyğur  hüquq sənədlərinin  linqvo-tekstoloji  tədqiqi” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14. Mehdizadə Alidə Mövlüş qızı - “Azərbaycan məhəbbət dastanlarının dilində gender münasibətlərini əks etdirən sintaktik bütövlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15. Məmmədova Arzu Hikmət qızı - “Təhsil diskursunda ingilis dili vasitəsi ilə qloballaşma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Mirzəyeva Aynur Şirin qızı - “Qarabağın tarixi  etnotoponimləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Rahtari Mahirə Famil qızı - “Azərbaycan və rus dillərində ikihecalı sözlərin fonetik quruluşu (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18. Rəhimli Əminə Rəhim  qızı  - “Yüksək  səviyyəli  proqramlaşdırma  dilləri və verilənlər bazasının terminologiyası” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19. Rəhimova Aygün Qeybulla qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində presuppozisiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Nigar Oqtay qızı Səmədova - “Rus, İngilis və Azərbaycan dillərində müstəqil mürəkkəb sintaktik bütövlər arasında linqvostilistik əlaqələr” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu-təkrar çıxarış)

21. Seyidzadə Cahanxanım Miramin qızı - “Ceyn Ostinin romanlarında psixologizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

22. Vəliyeva Fatimə Mayis qızı - “Azərbaycan dilində aforizmlər,  onların  linqvostruktur  təhlili və lüğətlərdə istifadə formaları” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

23. Zakirova Pakizə İsrayıl qızı - “Arif Abdullazadənin poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Zamanov Nağdəli Tapdıq oğlu -“Heydər Əliyev nitqinin arxitektonikası, ekspressivliyi  və  üslubi-qrammatik  xüsusiyyəti” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16 Noyabr 2017-ci il 9 saylı iclas

1. Abadova Səfa Abbasəli qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin  funksional  sintaksis  problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Abbasova Elnurə Alim qızı    -  “Azərbaycan  və  ərəb dillərində hal kateqoriyasının diaxronik aspektləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Ağasiyeva Mətanət Səfər qızı - “Qantəmirin nəsr dili” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Axundova Maya Murad qızı - “Əziz Nesin və 60-80-ci illər Azərbaycan satirik  nəsri (Seyfəddin  Dağlı  və  Anar yaradıcılığı əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 5. Bağırova  Ruhlanə  İdris  qızı  -  “Alman dilində partisipli cümlələr və onların Azərbaycan  dilində  qarşılıqlarının  semantik və  funksional xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Çevik Ali İhsan Erdoğan oğlu - “Qasım Tınıstanovun ədəbi-bədii görüşləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Dadaşov Fuad Vasif oğlu - “Nitqdə səlis afaziyanın linqvistik xüsusiyyətləri (ingilisdilli   materialları   əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8. Əhmədova Samirə Tofiq qızı- “Azərbaycan detektiv əsərlərinin  dili  və  üslubu” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9. Əhmədova Zəhra Mirzəağa  qızı -   “İngilis    dilində   sözönülər   və  Azərbaycan   dili   hal kateqoriyasının konseptual  təhlili” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Fərəcova Sənəm Azad qızı - “Azərbaycan dilində qiymətləndirmə  konsepti” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11. Xankişiyeva Zəhra Əlibəy qızı - “Con Ronald   Ruel  Tolkin  və  Coan  Roulinq  yaradıcılığı  uşaq ədəbiyyatında  yeni  mərhələ  kimi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Kərimova Gülşən Sabir qızı -“Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələrin mətnyaratma funksiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Qəribova Pərvin Yaşar qızı - “Müasir Azərbaycan və  türk   dillərində  şəkilçilərin funksional tədqiqi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14. Qocayeva Xatirə   Əvəz   qızı  - “Diskurs strukturunun fonetik korrelyatları (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15. Quliyeva Günəş Zakir qızı - “Bəxtiyar Vahabzadə və türk dünyası” (filologiya üzrə fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Qurbanova Aynurə Nəriman qızı - “Formal xəbəri olmayan konstruksiyaların eksperimental-fonetik   tədqiqi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Məhərrəmova Nəzrin Əli qızı - “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan   satirik  poeziyasında  milli özünüdərk  problemi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18. Məmməd İlhamə Avtandil qızı - “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində alınma elementli feillərin  leksik-semantik   xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19. Məmmədova Fatma Camal  qızı  - “Azərbaycandilli    reklam    mətnlərində   norma   və   normadan  yayınmalar” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Məmmədova Gülnar Nurəddin qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında folklor üslubu” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

21. Məsməliyev Pərviz Arif oğlu -“Qarşılıqlı dövlətlərarası münasibətlər Azərbaycan və Böyük Britaniya KİV vasitələrində” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

22. Muğalova Lamiə   Tahir  qızı   -   “İngilis   və Azərbaycan dillərində məkanın ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

23. Ramazanzadə Aidə Arif  qızı   - “Oğuz qrupu türk dillərində yurd konsepti” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Rəhmanova Samirə Həsən qızı  -   “Azərbaycan   dilində   jurnalistika terminologiyasının  formalaşması və inkişafı” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

25. Süleymanova Fatimə Məzahir qızı - “Türk dillərində silah adlarının leksik-semantik bölgüsü”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

26. Tahirova Dürdanə Fərman qızı - “1960-2000-ci illər  rus  və  Azərbaycan  nəsrində  ziyalı obrazının transformasiyası və tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

27. Yücetaş Ercan  Aziz oğlu - “Türk dastanlarında ritual davranışın semiotikası” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

28 Dekabr 2017-ci il 10 saylı iclas

1.Abdullabəyova  Pərvin Yaqub  qızı - “Bədii dildə rənglərin üslub imkanları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2.Alıyeva Aytən Elçin qızı - “Mətnin komponentləri arasında məntiqi-sintaktik əlaqələr (Azərbaycan və ingilis dilləri   materialları əsasında)”

3.Babayeva   Gülbəniz    Məcnun  qızı -   ““Molla  Nəsrəddin” və  türk   satirik  mətbuatı” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4.Babazadə Yasin İsrafil oğlu -  “İngilisdilli lüğətlərin tarixi, quruluşu və  tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Dadaşova Ülkər Adil qızı - “İraq-Türkman mərasim folkloru” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6.Əkbərova Türkan Nadir qızı - “Azərbaycan müasir KİV sistemində “525-ci qəzet”in yeri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Ələkbərova Sevda   Sabir  qızı  - “Konseptual metaforalar  və  onların  ingilis, rus  və Azərbaycan dillərində linqvistik reprezentasiyaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8.Əsədova Rumella Talıb qızı - “Zaman budaq cümləsinin funksional-qrammatik xüsusiyyətləri (ingilis  və  Azərbaycan  dillərinin materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Fərhadova Gülçöhrə İsfəndiyar qızı - “İngilis dilinin leksik fondunun qloballaşma şəraitində  zənginləşməsi  yolları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Həsənov Səməndar    Nazim   oğlu - “Azərbaycan dialektologiyasının inkişaf tarixi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11.Hüseynli Vəfa Nəriman qızı - “Mətndə sinonim əvəzlənmələri formal əlaqə vasitəsi kimi (ingilis dilinin materialı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12.Hüseynova İradə İsa qızı   -  “Əhməd  Həmdi  Tanpınarın  əsərlərinin leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13.Hüseynova Sevda Söhrab qızı - “Müasir ingilis  ədəbiyyatında  yaradıcı  şəxsiyyət obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14.Qəmbərova Xəyalə Əlağa qızı - “Böyük Britaniya media diskursunda şəxsin konseptuallaşması məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15.Quliyeva Qumru Fuad qızı - “Edigey dastanının variantları   və  tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16.Mehdiyeva Gülşən İsa qızı -“Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd  və  müqavilələrinin  ingilis  və  Azərbaycan  dillərində  uyğunluq  problemləri” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

17.Məmmədova Jalə Rafiq qızı - “Rus ədəbiyyatının problemləri Azərbaycan alimləri Seyfulla Əsədullayevin və Arif Hacıyevin tədqiqatlarında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18.Osmanova Vəfa Azər   qızı - “İngilis  epik ənənəsində qəhrəman obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19.Salahbanova Çinarə  Ayaz   qızı - “Akademik  Ağamusa Axundovun dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20.Səfərova Zeynəb İsa   qızı   -  “Rəsul  Rzanın yaradıcılığında Azərbaycan dili və dilçilik məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

21.Vəliyeva Samirə Yusifəli qızı - “İngilis və Azərbaycan  dillərində  leksik-terminoloji vahidlərin informasiya strukturu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2018-Cİ İLDƏ TƏSDİQ OLUNMUŞ MÖVZULAR

18 Yanvar 2018-ci il 1 saylı iclas

1. Albalıyev Şakir Əlif oğlu - “Azərbaycan xalq bayramlarının ritual-mifoloji əsasları və etnokulturoloji semantikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Əhmədova Zemfira Rafik qızı  -  “İngilis  və  Azərbaycan  dillərində  frazeoloji  evfemizmlər”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Əliyeva Şəfa Şakir qızı - “Azərbaycan  tənqidi realist dramaturgiyasında dialoq və monoloq” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əskər Nailə Baxşəli qızı - ““Koroğlu” dastanının Azərbaycan və  türkmən versiyalarının tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. İslamova Samirə İlham qızı - “XX əsr rus memuar nəsri və İrina Odoyevtseva-nın yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Xəlilov Məhəmməd Məhərrəm  oğlu  -   “İngilis dilində  söz  yaradıcılığının sosial-kulturoloji aspekti” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Xuduyeva Günay Rüstəm  qızı   -   “Bədii  diskursda  nitq situasiyasının verballaşması” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Kərimova Əsmər Mahir qızı - “Müxtəlif sistemli dillərdə feilin keçmiş zaman formasının ifadəsi (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında)”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Orucova Aynur Allahverdi qızı  - “Azərbaycan dilində  obrazlaşdırıcı dil    vasitələrinin   məntiqi-linqvistik normaları” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Qasımova Ülviyyə Zabil qızı  -  “Dünya ədəbiyyatında marş poeziyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Qasımova Yeganə İltifat qızı - “German dillərində fonoloji qarşılaşmaların tipologiyası”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Səmədova Sənubər Ravil  qızı  - “Azərbaycan  və  özbək ədəbiyyatında  milli  özünüdərk  ideyaları (Hüseyn Cavid  və Əbdürrauf  Fitrət  yaradıcılıqları əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Tahir Subeybat Əlaməddin  qızı  -  “Türk  dillərində  məişət  leksikasının  struktur-semantik  təhlili” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)          

22 Fevral 2018-ci il 2 saylı iclas

1. Ağayeva Nübar Xanlar qızı -“İsmayıl Qaspiralının yaradıcılığı milli-mənəvi problemlər kontekstində”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Həşimov Əli Həsənqulu oğlu - “Azərbaycan tarixi povestində zaman, şəxsiyyət və sosial-siyasi gerçəklik problemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Kazımova Sevinc Beydulla qızı “Azərbaycan lirik nəsrinin tipologiyası və poetikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası    mövzusu)

4. Kərimova Nərgiz Arif qızı “Azərbaycan ədəbiyyatında Çin mənşəli arxetip və obrazlar” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Quliyeva Dilarə Firudin qızı -“XX əsr ingilis şərqşünasları və ədiblərinin yaradıcılığında təriqətlər və sufi şairlər problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Mahmudova Leyla Çingiz qızı - “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında eşqdən cünunluq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Məmmədova Kəmalə Əkbər qızı - “Məhəmməd Tağı Zehtabinin dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Mıkayılova Azadə Ramazan qızı - “Kontekstual sinonimlər və onların mətndüzəltmə funksiyası (ingilisdilli bədii nəsr nümunələri əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Vəliyev Elbrus Əli oğlu - “XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində söz yaradıcılığı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10. Yusifov Tofiq Sədrəddin oğlu “Nazim Hikmətin əsərlərinin Rusiyada tədqiqinin ideoloji, tekstoloji və bədii-estetik problemləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29 Mart  2018-сi il 3 saylı iclas.

1. Baxşəliyev   Əflatun  Şükür   oğlu  -  “Səməd  Vurğun  və  türk  xalqları ədəbiyyatı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2. Cəbrayılova Könül Gündüz qızı - “Səməd Vurğunun epistolyar irsi” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

3. Hacıyeva Yaqut Mübariz qızı - “Balaş Azəroğlunun  poeziyasının  dil   və  üslub xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

4. Xəlilov Arif Yusif  oğlu- “Azərbaycan və ingilis dillərində lokallığın ifadə vasitələri”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

5. İbrahimova Şəhla İbrahim qızı  -   “Müasir  ingilis  nəsrində  nitq  feillərinin mətndüzəltmə funksiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

6. İskəndərli Aynur Cəmaləddin qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan terminoloji lüğətçiliyinin inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

7. Məhərrəmova Cəmilə Səlim qızı - “Babək və Şahbuz  rayonu  etnotoponimlərinin struktur-semantik sistemi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

8. Məmmədli İlham Müseyib oğlu - “Dördlük formasının genezisi və müasir Azərbaycan şeirində poetik təkamül” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

9. Muradova Nərmin Aydın qızı  -   “Orta   nəsrlər   İspan   romanslarında    ərəb poeziyasının elementləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

10. Muradova Ofeliya Vaqif qızı -  “Natiq  Rəsulzadənin  yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

11. Nadirova Günay Nazim  qızı  -  “Multikulturalizmin  müasir ədəbi-bədii dərki” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

12.Quluzadə Gülarə Knyaz qızı  - “Azərbaycan  və  qırğız  epik folklorunda nağıl  janrının müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

13. Rzayeva Xəyalə Nizaməddin qızı - “Rəng bildirən  si­fət­lərin semanti­kası  və onun Azərbaycan  dili­nin  frazeologiya­sında  inikası”(filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

14. Vəliyeva  Kübra  Sabir qızı - “Azərbaycan və ərəb dillərində tibb terminləri və onların leksik-semantik   xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

19 Aprel  2018-сi il 4 saylı iclas

1. Adilova  Gülqız  Hacıbala qızı  - “Azərbaycan  bayatılarının  poetik sintaksisi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2. Ahmadi Zahra Mirali qızı - “Abbasqulu ağa  Bakıxanovun   poetik  irsi   və   ədəbi   görüşləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Amanəliyeva  Aygün  Balahüseyn  qızı  - “Müxtəlifsistemli dillərdə  kəmiyyət məzmunlu  vahidlərin  struktur-semantik arxitektonikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Aslanova   Gülnara Valeh qızı - “İngilis dilində flektiv sözyaratma prosesləri  və  onların   Azərbaycan   dilində   qarşılıqları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

5. Əmirli   Elnarə Hüseyn qızı  - “Azərbaycan  əfsanələrinin  sistemləşdirilməsi problemi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Əsgərova Münəvvər  Ehtibar  qızı  -   “Dil  sistemində  nominativliyin semasioloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7. Məmmədova  Xalidə  Şaiq  qızı  -  “Azərbaycan  folklorunda  möcüzəli  doğuluş motivi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Mikayılov Rəfail Mehman oğlu - “XV əsr şairi Vəli Şirazinin ədəbi irsi və tərcüməçilik fəaliyyəti” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

9. Nuriyeva  Nuranə  Məcid  qızı  - “ABŞ  ədəbiyyatında  oriyentalizm:  təşəkkülü, mərhələləri  və  tipologiyası” (filologiya   üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Osmanova Ləman Ərəb qızı  - “Şah  İsmayıl  Xətayi  və  Anadolu ozanlığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11. Qaradağlı Vüqar Aydın oğlu  - “Həfs,   Şübə   və   Vərş    rəvayətləri   əsasında   Quran  qiraətlərinin  fonetik  xüsusiyyətləri” (filologiya   üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Qasımova  Fidan  Atakişi qızı  -  “Oğuz  və   kelt  eposlarında  süjet   və  obrazların  tipologiyası” (filologiya   üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Rzayeva Zümrüd   Elyar qızı -  “Struktur dilçilikdə seqmentasiya məsələsi”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

14. Rzayeva   Aytəmiz Babasəməd  qızı  -  “1990-cı   illər  Rusiya  mətbuatında Azərbaycan mövzusu” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

15. Sucayeva Fəridə Arif qızı -  “Azərbaycan   dilində  alqış   və   qarğışların   linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

16. Yusifova  Sevinc  Sakit  qızı  - “İngilis yazıçısı  Robert Greyvzin tarixi romanları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

 16 May 2018-ci il 5 saylı iclas

1.Babazadə Zamin İsrafil oğlu -  “Mirzə Fətəli Axundzadə obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2.Bayramova Günel Məhəmməd qızı -“Müxtəlifsistemli  dillərdə  ritorik  fiqurların  semio-koqnitiv  xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Bünyatova Aytən Bəxtiyar qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə linqvokulturoloji informasiyanın koqnitiv qavranılması” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Cəbrayılova İlahə Qüdrət qızı  - “Onlayn  jurnalistikada  peşəkarlıq problemləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

5. Cəfərli Rəcəb Cəmaləddin oğlu - “Müasir  Britaniya  slenqinin  semantik xüsusiyyətləri  və  onların  Azərbaycan  dilində  ifadə  yolları”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Ebadı Mohammad Beıramalı -“Müasir Qaradağ aşıq mühitində yaşayan qeyri-mətbu aşıq irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyeva Gültəkin Alışan qızı - “Azərbaycan və rus dillərində sadə  cümlənin tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Əliyeva Mehriban İlyas qızı -“Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi dilində elmi üslub” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Əlizadə Sitarə Hüseyn qızı -  “Azərbaycan tarixi  poemalarında  ədəbi  şəxsiyyətlərin bədii obrazı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu

10.Eyyubova Aygül İlham qızı - “Mətnin   struktur-semantik    xüsusiyyətləri və  inversiya” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11. Hüseynova Mətanət Məhərrəm qızı   -  “Müasir   Azərbaycan   televiziyasının cəmiyyətin iqtisadi maarifləndirilməsində rolu” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

12. İsgəndərova Nərmin Məmmədrasul qızı  - “Bozqurd mifologemi və onun milli-mədəni düşüncədəki paradiqmaları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

13. İsmayılova Əfsanə Şəmsəddin  qızı - “XIX əsr Azərbaycan  anadilli məsnəviləri”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

14. İsmayılova Günay Arif qızı - “Uilyam Somerset  Moemin  nəsrində  sənət  və  sənətkar problemi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

15. İsmayılova Təhminə Rasim qızı - “Azərbaycan mətbuat dili mətn dilçiliyi aspektində  (2010-2020-ci  illərin   qəzet   materialları   əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

16. Mənsimova Zümrüd İbrahim qızı - “Azərbaycan folklorunda əcdad kultu və onun  transformativ paradiqmaları” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

17. Mustafayev Fizuli Nəcməddin oğlu -“Azərbaycanda kino dilinin üslubi- semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

18.Nəsrullayeva Nərminə Zülfəli qızı  -  “Fransız  dilində  ara  söz  və  ara cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

19.Novruzova Səadət Vəliyulla  qızı  -  “Konsept  tiplərinin  linqvokulturoloji xüsusiyyəti” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

20. Qəribli Aysel Nizami qızı   -“Türk   dili   və   türk   dilləri   anlayışlarının formalaşması tarixinin elmi-metodoloji problemləri” filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

21. Qurbanova  Şəhla  Yaqub  qızı - “Azərbaycan-Hindistan  ədəbi əlaqələri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

22.Səfərova Leyla Abbas qızı “İngilis və Azərbaycan dillərində  növ paradiqminin ifadə vasitələri  və   törəmə  qrammatikasında  bu  problemin  həlli məsələləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

23.Süleymanova İmarət Cavad qızı -  “Folklor  frazeologiyasının  struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

24. Yusifova Fidan Elxan qızı - “Azərbaycan şərq qrupu dialektlərində semantik xüsusiyyətlər və   frazeologizmlərin  koqnitiv  təhlili” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

25. Yusifova Səidə Ramiz qızı -  “Media diskursunda evfemiya və disfemiya” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

26. Zərbəliyeva Ayşən Mahmud qızı -  “Müstəqillik illərində uşaq ədəbiyyatının leksikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

14 İyun 2018-ci  il  6  saylı iclas

1.Abbaslı Sönməz İsrafil qızı  - “Qarabağ  folklor  mühitinin  tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2.Ağabəyli Vüsalə Elxan qızı  - “Bədii  mətndə  gender  konseptinin  linqvistik   reprezentasiyası (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Babayeva Gülnar Arif qızı - “Patrik Modianonun romanları oyun və seçim azadlığı kontekstində” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Bayramova Kəmalə Oqtay qızı - “Süleyman Vəliyevin yaradıcılığında avtobioqrafizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bayramova  Leyla  Abbas  qızı   -“Nemətullah  Kişvərinin   farsca   "Divan"ının   ideya-tematik  və   bədii-üslubi  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Cəfərova Həbibə Malik qızı -“V.P.Rasputinin nəsrində milli sülh və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələləri (“Sonuncu möhlət”, “Mariyaya pul lazım idi” povestləri əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əhmədova Eldemir  Tənzilə  Rövşən  qızı -  “Oğuz  qrupu  türk  dillərində söz köklərinin leksik-semantik diferensiallaşması” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Əlizadə Kübrə Ceyhun qızı -  “İngilis və Azərbaycan dillərində morfem sərhədlərinin  qovşağında  ambiqutivliyin  müəyyənləşməsində fonetik  vasitələrin  yeri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

9.Hüseynli  Hüseyn  Rafael oğlu -  “Hüseyn  Cavidin  mənsur  dramaturgiyası”   (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10. İsmayılzadə Gülbəniz  Məhəmməd qızı -“Oğuz  qrupu  türk  dillərində  sintaktik sinonimlik”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11. İsayeva Rəfanə Camal qızı - “Azərbaycan dilində  əlavə  konstruksiyaların  struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

12. İsmayılova Lamiyə Məhərrəm qızı - “Tofiq Mahmudun  yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

13. İsrafilova Gülmar Fəxrəddin  qızı - “Sabit  söz komplekslərinin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

14. Məmmədova Gülbəniz Sədulla qızı -“Fransız dilində invektiv leksikanın semantik sahə strukturu” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)     

15. Məmmədova Şəlalə Adışirin qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə  feili  polisemiya: funksional  və  leksioqrafik  spesifika  (ingilis  və Azərbaycan dillərinin materialları üzrə)” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

16. Məmmədzadə Vüsal Səyyaf oğlu - “Multimedia jurnalistikasına  inteqrasiya dövründə kontent istehsalı və təqdimatının yeni üsulları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

17. Mikayılov Ülvi Aydın oğlu  -“İsa   Muğannanın   yaradıcılığında avtobioqrafizm”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

18. Paşayeva Sahibə Sədnik qızı –"“Koroğlu” və “Manas” dastanlarında hərb mövzusunun mifoloji semantikası" (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

19. Qocayeva Leyla Elşad qızı - “Kurt Vonnequtun yaradıcılığında Amerika gerçəkliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Rüstəmova Yeganə Heybət qızı -“Azərbaycan dilində paremioloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

21. Sarıvəlli Leyla Ramiz qızı – “Amerika gerçəkliyinin  Şervud  Anderson  yaradıcılığında təcəssüm xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

22. Səfərova Sevil Mirzəxan qızı -“Müasir Azərbaycan  romanında  təhkiyənin  xatirə-memuar formaları (2000-2015-ci illər)” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

23.Tarzumanova İnnara Faikovna -  “Müxtəlifsistemli  arqoların  linqvistik-üslubi təhlili” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu) 

24.Yaqubqızı Mətanət  Yaqub qızı  - “Azərbaycan   mərasim  folklorunun  semiotikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu) 

25.Yusifli Şahin Kamal oğlu - “Farsdilli klassik poeziyada oyun leksik-semantik sahəsinin linqvo-poetik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

05 İyul 2018-ci il 7 saylı iclas

1. Eminli Böyükxanım İbrahim qızı - “Azərbaycan dilində dialoji nitqin etnokulturoloji  təhlili” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu  dissertasiyası    mövzusu)

2. Əkpərova Əsmər Cəlal qızı  - “Marqaret  Etvud   yaradıcılığında  feminist ideyalar və antiutopiya” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

3. Əsədov Sabir Alim   oğlu   -  “Müasir   Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli-mənəvi  dəyərlərin  bədii  inikası (1979-2019)” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

4. Əsədova Ruqiyyə Mirzağa qızı - “Müxtəlifsistemli  dillərdə tərz  kateqoriyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

5. Əsgərova Xuraman Səlim qızı - “Müasir alman dili leksikonunun  sistemliliyi  və  üzvlənməsi”  (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu  dissertasiyası    mövzusu)

6. Heydərova Gülkən Nazim qızı  -  “İngilis  dilində  “terror”  konsepti” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

7. Hüseynova Arzu Talıb qızı - “Azərbaycan və  Göytürk  dillərində  leksik paralellər” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

8. Hüseynova Gülnarə Fazil qızı -“Tofiq  Abidinin   poeziyası,  nəsri   və publisistikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

9. Hüseynova Könül Aydın  qızı   -  “Kamram  Məmmədov yaradıcılığında Azərbaycan satirasının problemləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

10. Hüseynova Səba Rafael qızı - “Mətn dilçiliyində cümlə və kontekstual xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

11. Qasımova Gülər İbadət qızı -  “İbri  dilinin  dirçəldilməsi  prosesi  və  ibri leksikoqrafiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

12. Lətifova Kəmalə Yaşar qızı - “İngilis dilində  Şərq   sözlərinin  linqvo-kulturoloji aspekti” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

13. Məhyəddinova Könül    Məhərrəm    qızı   - “Müxtəlifsistemli  dillərdə abreviaturaların tədqiqi” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

14. Mirzəyeva Aidə Akif qızı -“İngilis dilində etnonimlərin etnolinqvistik  xarakteristikası”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

15. Mirzəyeva Şahnaz Arif qızı -“Azərbaycan   yazıçısı   Hidayətin   yaradıcılıq   yolu”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

16. Mirzəyeva Ülkər Eldar qızı -“Azərbaycan   onomastik   leksikası    yunan mənbələrində” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

17. Nağıyeva Pərvin Abdulla qızı -“Süni intellektdə təbii dilin istifadəsi (Azərbaycan, rus  və ingilis dilləri materialları əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

18. Nağıyeva Şəfəq Elxan  qızı   -  “Zaman   və   məkan   mənalı   paremiyaların linqvokulturoloji  spesifikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

19. Səttarov    Samir   Kamal  oğlu  -   “Azərbaycan   və   polyak  ədəbiyyatında  ölkə  mövzusu və inspirasiyalar (XIX-XXI  əsrlər)” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu  dissertasiyası    mövzusu)

20. Vəliyeva Aysel Etibar  qızı  - “Sərvəti-fünun   dövrü   türk romanlarında  ailə  və  qadın  problemi” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

21.Zeynallı Lətafət Yaşar qızı - “Culian  Barnsın  nəsrində  psixoloji diskurs”(filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

13 Sentyabr 2018-ci  il 8  saylı iclas

 1. Abdullayeva Məlahət Tərxan qızı - “Qrammatik zaman formalarının fərqli zaman fonlarında işlənmə potensialı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. Adışirinov Kamil Fikrət oğlu - “Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Şəki ədəbi-mədəni mühitinin rolu (1900-2015-ci illər)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 3. Aydınova Səkinə Dəmir qızı -“Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində “qaçqın” konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 4. Cəmilli Fəridə Hafiz qızı - “Azərbaycan qadın yazıçılarının dilində gender dominantlığının reprezentasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 5. Ələkbərova Fidan Faiq qızı - “Dil və musiqinin koqnitiv aspektdə qarşılıqlı əlaqəsi (eksperimental-fonetik təhlil)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 6. Hacıyeva Aytən Kamal qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində folklor frazeologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)
 1. Həşimova Dürrə Ərəstun qızı - “İngilis dilinin Britaniya variantının leksikonunun üzvlənməsi prinsipləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. Hüseynli Sənay Həsənqulu qızı - “Bakıda rus danışıq dilinin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 3. Hüseynova Rəna Hüseynağa qızı - “German dillərində feilin zaman kateqoriyasının diaxroniyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)
 1. İbrahimova Türkanə Tofiq qızı - “Uinston Çörçillin memuar irsi dövrün bədii-sənədli salnaməsinin yaradılması təcrübəsi kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. İsmayılova Elnarə Aydın qızı - “Dildə derivasiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 3. Məmmədova Həcər Mirzəağa qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində musiqi terminlərinin leksik- semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) - Ləğv edilib.
 1. Məmmədova Nuranə Şakir qızı - “Viktor Hüqonun əsərlərində frazeologizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. Qasımova Sevda Mirkazım qızı - “Bəkir Çobanzadənin elmi və bədii yaradıcılığında folklor”( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 3. Qurbanova Gülnarə Qorxmaz qızı - “İngilis dilində slenqlərin sosiolinqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 4. Qurbanova Xuraman Fəxrətdin qızı - “Müasir Azərbaycan dilində alman alınmaları və onların mənimsənilmə xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 5. Səlimova Ülkər Bahadır qızı -“Mir Cəlalın dilinin frazeologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 6. Soltanova Aysel Eldar qızı - “Ekzotik leksika və onun etnolinqvistik funksionallığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 7. Teyyubova Nazlıxanım Rauf qızı - “Azərbaycan dilində şərtilik funksional-semantik sahə kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 8. Xıdırlı Günel Telman qızı - “Axıska aşıq mühiti və Xəstə Həsən” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 9. Xudayarova Günəş Musaxan qızı - “XX əsr poeziyasında şair azadlığının bədii dərki problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 10. Yusibova Gülxar Firqət qızı - “Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlərin koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25 Oktyabr 2018-ci  il 9  saylı iclas

 1. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu - “Anadilli klassik Azərbaycan lirikasının XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində milli poeziyada yaşayan ənənələri və yeni yanaşmalar” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı İmamquliyeva Kifayət Həmzə qızı - “Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin fonetikası (fonosemantik aspektdə)”, (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı Pənahova Güldanə Əmrullah qızı - “Türk xalqları folklorunda Molla Nəsrəddin süjetlərinin tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Ağayeva Zülfiyə Əkrəm qızı - “Ət-töhfət-üz-zəkiyyə fil-lüğət-it türkiyyə” və Azərbaycan dilinin leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Aslanova Səbuhə Aslan qızı - “Azərbaycan dilçiliyində mətn sintaksisi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin dissertantı Babayeva Samirə Oqtay qızı - “Söyləmin kommunikativliyinin müəyyən edilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Süleymanova Ramilə Yusif qızı - “Müasir türk dili ilə Azərbaycan dili şivələrindəki müştərək leksik vahidlərin semantikasında sabitlik və dəyişkənlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Bədəlbəyli Pərvin Əflatun qızı - “Leksik sinonimlər qeyri-səlis linqvistik qiymət çoxluqları kimi (İngilis dilinin materialı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Cabbarova İzzət Qulam qızı - “Azərbaycanca və ingiliscə lüğətlərdə etnokulturoloji informasiyanın linqvistik ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Dövlətzadə Məhrux Əfsərağa qızı - “Azərbaycan maarifçi-realist nəsrində (1890-1920-ci illər) İslama münasibətin tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Tağızadə Vüsalə Mehman qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrində milli ideal problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Camalzadə Xanım Mərkəz qızı - “Türk dilləri xəbərlik kateqoriyası elementlərinin formalaşmasında aqlutinasiya mexanizminin rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Cəlilzadə Aidə Məhəmməd qızı - “Böyük Britaniya və Amerika media diskursunda abreviaturaların struktur-semantik və funksional xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Həsənova Könül Kamran qızı -  ““Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri”ndə toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun doktorantı Həsənova Şəhla Nəbi qızı - “XX əsr ərəb ədəbi cəmiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani doktorantı Hüseynova Elnurə Elçin qızı - “Oğuz qrupu türk dillərində təbiət leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı Hüseynova Vüsalə Məzahir qızı - “XX əsr ərəb ədəbiyyatı ingilis şərqşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Xanlarova Könül Teymurağa qızı - “Elçin Əfəndiyevin yaradıcılığı Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Xəzər Universitetinin doktorantı Kərimova Validə Sabir qızı - “N.Xomskinin sintaktik təlimində cümlənin alt və üst qatları konsepsiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı Qəhrəmanova Nərgiz Camal qızı - “Müxtəlif ideoloji sistemlərdəki inzibati idarəçilik modelləri və onların doğurduğu insani münasibətlər kompleksinin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantı Məmmədova Nərmin Hamlet qızı - “Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühiti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Yolçuyeva Zümrüd Sahib qızı - “Polyak dilində paremioloji vahidlərin işlənməsi (xalq nağılları materialı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Yunusova Günel Xanlar qızı - “Bədii mətnlərdə xüsusi adların struktur-semantik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Zamanova Xalidə Yaşar qızı - “Sabir Rüstəmxanlının tarixi roman yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Tağıyeva Aygün Həmidulla qızı - “Məhəmməd İqbalın lirikası (urdu şeirləri əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 26. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Əsədova Ümüdiyə Mahir qızı - “K.Simonovun nəsrində “insan və müharibə” problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 27. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Fərəcova Aygün Əli qızı - “Əli Nəzminin yaradıcılığı XX əsrin əvvəlləri realist Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 28. Gəncə Dövlət Universitetinin qiyabi doktorantı Hüseynova Günay Şəmistan qızı - “İlyas Tapdığın uşaq şeirlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” kimi(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 29. Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantı İbrahimova Leyla Tofiq qızı - “Səməd Vurğunun əsərlərində paremioloji vahidlərin üslubi-linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 30. Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Mustafayeva Ülviyyə Hümbət qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərindəki tərcümə mətnlərində semantik strutur problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

08 noyabr 2018-ci  il 10  saylı iclas 

 1. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Ağamirzəyev Əliş Çoban oğlu - “Rus mühacirət ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Dursunova Fatima Əskər qızı - “Türk xalqları ədəbiyyatında sosialist realizm: poetika və problematika” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Hacıyeva Minaxanım Əfqan qızı - “Media diskursunda manipulyativ strategiyanın linqvosemiotik və koqnitiv aspektləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Quliyeva Vəfa Fikrət qızı - “Diskurs ritorikası janrlararası aspektdə (fransız dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Məmmədova Şərqiyyə Behbud qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan şeiri: ənənə və novatorluq (1900-1937)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Seyid Surə Namidar qızı - “Azərbaycanda internet-jurnalistika: yaranması və inkişaf perspektivləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 7. Lənkəran Dövlət Universitetinin dissertantı Bünyadova Aynur Siyavuş qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində hava və su komponentli frazeoloji birləşmələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Əhmədova Elnurə Mirzəcan qızı -  “Oğuz türkləri xalq nağıllarının leksik-semantik sistemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Ələkbərova Nərgiz Şakir qızı - “Azərbaycan dilinin riyazi-statistik metodlarla tədqiqi məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı Əlizadə Leyla Vaqif qızı - “Qlobal ingilis dilində turizm leksikasının formalaşmasında alınma prosesinin rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Həmidova Dilarə Ağamirzə qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində müraciət formalarının etnokulturoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Hüseynova Ülkər Elmar qızı - “XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri “Şühədanamə”nin türk mənşəli arxaik leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Lənkəran Dövlət Universitetinin dissertantı Mehdiyeva Aysel Sehran qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində məkan metaforaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Məmmədli Sürəyya Xanlar qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində dialoji nitqin məntiqi-semantik əlaqə üsulları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantı Məmmədova Günel Elmir qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində gender frazeologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Rzayeva Aynur Mirəli qızı - “İngilis və Azərbaycan bədii mətnlərində koheziya və informativlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Bakı Avrasiya Universitetinin doktorantı Əhmədova Vəfa Hüseyn qızı - “German dillərində leksik uyğunluq prinsipi və söz birləşmələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Əsgərova Gülnar Tahir qızı - “Durğu işarələrinin funksional-semantik tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı Məmmədov Vaqif Əjdər oğlu - “Feilin zaman kateqoriyasının linqvostilistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Məmmədova Həcər Mirzəağa qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində əmək konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Kərimova Samirə Abbas qızı -  “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan bədii ədəbiyyatı və publisistikasında soyqırım problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Nəbiyeva Vüsalə Fərhad qızı - “Meri Styuartın tarixi əsərlərində ümumbəşəri problemlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. AMEA Folklor İnstitutunun dissertantı Həsənova Aybəniz Azik qızı -“Azərbaycan və ingilis nağıllarında qəliblərin tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantıİbrahimova Səliqə Vaqif qızı -““Kiçik adam” obrazı 1950-70-ci illər ingilis nəsrində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Həsənova Aytac Sadiq qızı - “Fərdi və ictimai şüurda söz mənasının inkişaf təmayülləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 26. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı İbrahimova Nübar Natiq qızı -“Dünya ədəbiyyatının nəzəri problemləri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 27. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı İsgəndərli Məryam Xaliq qızı - “Müasir Amerika siyasi diskursunda populist ritorika” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

13 dekabr  2018-ci  il 11 saylı iclas 

 1. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Həsənova Lalə Tofiq qızı – “Azərbaycan ədəbiyyatında bədii-sənədli nəsrin tipologiyası və inkişaf mərhələləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Mirzəyeva Vüsalə Kamilpaşa qızı – “ABŞ ədəbiyyatında magik realizm: tarixi və tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Abbasova Vüsalə Vasif qızı – “İngilis dilində sosial kulturoloji metaforların struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 4. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Axundova Gülnar Etibar qızı – “Qədim türk dastanları və eposçuluq ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Ələkbərli Suğra Əkbər qızı – “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində psixologizm (2000-2010-cu illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Əliyeva Dilarə Şamil qızı – “Azərbaycan nəsrində modernizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı İsmayılova Fəhminə Əsgər qızı – “Xəbərlik kateqoriyasının ifadə üsullarının tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı Kazımova Təranə Mütəlim qızı – “Müasir rus dilində “vətən” konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Qurbanova Ləman Azər qızı – “Müasir Amerika ədəbiyyatında intihar fenomeni” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Mirzəyeva Salatın Firdovsi qızı – “Rus kiril yazısında latın qrafik əlifba işarələri (Azərbaycanın rusdilli mətbuat materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Nayıbova Tamilla Vaqif qızı – “Müasir rus və Azərbaycan dillərində “Qarabağ” diskursu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Sadıqova Firuzə Aşur qızı – ““Qutadğu bilig” əsərində feillərin qrammatik və semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Əhmədova Səmra Orxan qızı – “Yemək konseptsferinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Feyzullayeva Zərifə Fərhad qızı – “Azərbaycanda elmi jurnalistikanın inkişaf problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Xalıqzadə Dünyaxanım Mirzəbala qızı – “XX əsr anadilli Güney Azərbaycan ədəbiyyatı çağdaş milli nəzəri fikir kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Xəlilova Bahar Süleyman qızı – ““Ədalət” konseptinin linqvo-kulturoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı Quliyeva Günel Tomrid qızı – “İngilis dilində söz birləşmələrinin eksperimental-fonetik tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Rəsulova Cəmilə Xosrov qızı – “Prezidentlərin andiçmə çıxışlarında “vətənpərvərlik” konseptinin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

 

 

2019-CU İLDƏ TƏSDİQ OLUNMUŞ MÖVZULAR

17 Yanvar 2019-cu il 1 saylı iclas

 

 1. Eyvazova Könül İmran qızı – “Əhməd əl-Qalqaşandinin “Sübh əl-aşə” əsərində katiblik sənəti və linqvo-poetik məsələlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Gül Ətrabə Bayram qızı - “Təbiətlə bağlı simvollar intertekstual kontekstdə” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Məhərrəmova-Ağayeva Güney Asif qızı – “XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlində Bakının rus və Azərbaycan nitqi: linqvokulturoloji aspekt” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağəli qızı – “Azərbaycan ədəbiyyatında qaçqın və köçkünlük faciəsi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. Yusifova Tünzalə Vəli qızı – “Konseptual mənanın strukturlaşma modelləri (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Abbasova Kəlamə Əjdər qızı – “Nemətullah ər-Ruminin «Lüğəti-Nemətullah» əsərinin tekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Cumayeva Leyla Arif qızı – “İngilisdilli mətnlərdə konseptual inteqrasiya” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Əliyeva Könül Əhəd qızı – “Azərbaycan və ingilis dillərində xüsusi adların terminləşməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Əliyeva Xuraman Ağasalam qızı – “Azərbaycan və alman mətnlərində dil vahidlərinin qarşılıqlı əlaqəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Hacıyeva Sürəyya Qəzənfər qızı – “Müasir Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. İbrahimov Eldost İldırım oğlunun – “Fars mənşəli elementlərin urdu dillinin söz yaradıcılığında rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Məmmədova Aytən Arif qızı – “Norveçin regional dialektlərinin linqvistik xüsusiyyətləri və onların ədəbi dildən fərqli cəhətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Məmmədova Günay Aqil qızı – “İngilis dilinin Amerikan variantının regional və sosial dialektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Məmmədova Günay İlqar qızı – “Azərbaycan və ingilis dillərində affiksal elementlərin müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Məmmədova Könül Surxay qızı – “Sarı Aşığın poetik irsi” mövzusunun predmeti bir qədər də genişləndirilərək “Sarı Aşığın poetik irsi və ədəbi obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Nəsibova Gülnarə Şaməddin qızı – “İlkin leksik-semantik söz qruplarının linqvistik təkamülü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Putayeva Elnarə Eldar qızı – “Amerikan ingiliscəsində linqvokulturoloji variativlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Qurbanova Səidə Sədi qızı – “İngilisdilli iqtisadi yazışmalarda “nəzakət” konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Rüstəmli Aytac Mehman qızı – “Fərhad Zeynalovun türkoloji görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Şimiyeva Könül Məmmədəli qızı – “Səadullah əl-Bərdəinin “Hədaiqu-d-dəqaiq” əsərində ərəb dilçiliyi məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Xəlilova Rəna Kamil qızı – “İngilis dilində dəniz və dənizçiliklə bağlı frazeoloji vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

14 fevral 2019-cu il 2 saylı iclas

 1. Əsgərova Türkan Mirzə qızı – “Fransız dilində feilin zaman kateqoriyasının tarixi inkişafı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. İsmayılova Nərgiz Rəfail qızı – “Avropa postmodernizmi və müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrinin inkişaf təmayülləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Məmmədova Törə Kamal qızı – “Çağdaş Azərbaycan romanında sosial mühit və qəhrəman problemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Abbasov Həmid Camal oğlu - “Fransız maarifçilik ədəbiyyatı və Şərq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Abbasova Aytəmiz Abbas qızı - “Nəzakətsizlik linqvo-praqmatik kateqoriya kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Atakişiyeva Tamara Rövşən qızı - “Həmidə Məmmədquluzadə və Banin yaradıcılığında memuar janrının epistemioloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Babazadə Rəxşanə İslam qızı - “Mustafa Zəririn “Yüz hədis və yüz hekayə” əsərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Cəbrayılova Nərgiz Adil qızı - “XIX əsrin əvvəlinin rus romantizmində qafqaz milli adətləri və şərq məhəbbət simvolikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Cəfərli Mehriban Məhəmməd qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi-bədii dilində solisizmlərin struktur-praqmatik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Əhmədova Günel Rzaqulu qızı - “Azərbaycan dilində “səbəb-nəticə” konsepti” kimi (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Əkbərli Turan Telman qızı - “İngilisdilli ədəbiyyatdan Azərbaycan dilinə tərcümədə lakunların interpretasiyası linqvokulturoloji problem kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Əliyeva Gülnar Yavər qızı - “Rus və Azərbaycan dillərinin semantik məkanında “bitki” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Həsənova Sevda Hüseyn qızı - “İngilis danışıq leksikasının Azərbaycan dilinə transformasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. İsgəndərzadə Püstə Mehbala qızı - “Molla Camal Rəncinin “Şeyx Sənan və tərsa qızı” poeması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. İsmayılova Esmira Xəlil qızı - “Məmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Kərimli Vüsalə Qalib qızı - “Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrində sintaktik bütövlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Məmmədova Aynur Akif qızı - “Ceyn Ostin romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Məmmədova Könül Vaqif qızı - “Cəfər Cabbarlı və mətbuat” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Məmmədova Ruqiyyə Bəhrəm qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında komediya” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Orucova Dilbər İsgəndər qızı - “Müasir ingilis diilində dini metaforaların linqvokulturoloji perspektivləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Qarayev Sadıq Zaman oğlu - “Kamal Abdullanın nəsrində tarixi və mifoloji yaddaş problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Quliyeva Aynur Nəsib qızı - “Azərbaycan ədəbi həyatı 1920-1940-cı illər Azərbaycan və mühacirət dövri mətbuatında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Saydova Aynur Vilayət qızı - “XIII-XIV əsrlər qıpçaq abidəsi “Kodeks-Kumanikus”un linqvotekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Səfərzadə Əminə Ənvər qızı - “Müasir ingilis dilində söz sırası və cümlə vurğusunun korrelyasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. Süleymanova Ramilə Yusif qızı - “Müasir türk dili ilə Azərbaycan dili şivələrindəki müştərək leksik vahidlərin semantikasında sabitlik və dəyişkənlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu) – təkrar müraciət
 26. Xanlarova Aynurə Şöhrət qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə frazeoloji vahidlərin transformasiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

14 mart 2019-cu il 3 saylı iclas

 1. Əliyev Mehman Qaraxan oğlu - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrinin bədii-estetik özünəməxsusluğu və inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı - “XIV-XVI əsrlər türk poeziyasında ilahi eşq” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Məmmədov Elxan Qadir oğlu - “Naxçıvan və Şərqi Anadolu xalq poeziyasında obrazlar sistemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Ağayeva Nigar Ağadda qızı - “XX əsr Azərbaycan nəsrində yuxu motivi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Cəfərova İsmət Allahverdi qızı - “İngilis ədəbiyyatında sentimentalizmin təşəkkülü və inkişaf xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Əlibəyli Nəsrin Həsən qızı - “Dildə “səyahət” konseptinin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Əlisoy Həsən Hüseyn oğlu - “Sosio-mədəni və kommunikativ yanaşmada dil mövcudluğu formaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Eminova Aysel Əziz qızı - “Naxçıvanın şimal-qərb bölgəsi etnotoponimlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Hüseynova Cəmalə Fərhad qızı - “Nitq aktlarının praqmatik və koqnitiv xüsusiyyətləri” 
 10. İsayeva Səfurə İlqar qızı - “Dildə qənaət və izafilik problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. İsmayılova Təranə Söhrab qızı - “Azərbaycan dili nitq etiketləri sisteminin ideya-stilistik tədqiqi təcrübəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. İsrafilli Türkanə Abbas qızı - “Birbaşa cavabdan yayınma strategiyasına xidmət edən kommunikativ vasitələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Mahmudbəyli Mətanət Mahmud qızı - “Mir Cəlal yaradıcılığında folklor motivləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Məmmədova Esmira Əbülfət qızı - “XX əsr Azərbaycan dilçiliyində türkologiya problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Məmmədova Səbinə Sumqayıt qızı - “Müasir ingilis dilində təhriklik ifadə edən sual cümlələrinin semantik-praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Mirzəyeva Sevinc Rza qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Ələkbər Sabir obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Qurbanova Samirə Arif qızı - “Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı və onun ingilis dilinə tərcüməsində intertekstuallıq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Rəhimova Sərinə Fikrət qızı -“Azərbaycan dilində cümlə üzvü vəzifəsində işlənən predikativ sintaktik konstruksiyalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Rüstəmov Qismət Elçin oğlu - “Cefri Yevgenides və Conatan Safran Foyerin nəsrində identiklik axtarışları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Salamova Zeynəb Seyfər qızı - “Dildə “gözəllik” konseptinin leksik-semantik sahəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Səmədova Sanurə Sahib qızı - “İsa Muğanna yaradıcılığında reallıq və şərti metaforizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Tağıyeva Könül Arzu qızı - “Azərbaycan dilində qrammatik elementlərin derivativ funksiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Yadigarova Aytən Ağamirzə qızı - “Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik siyasətində Azərbaycan dili və dilçiliyinin inkişaf konsepsiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

18 aprel 2019-cu il 4 saylı iclas

İkinci ixtisas verilmiş dissertasiyalar:

 1. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı Məmmədova-Kekeç Elmira Fikrət qızının “Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr: arxitektonikası və məzmun özəllikləri” mövzusu üçün “Türk xalqları ədəbiyyatı” – 5717.01 ixtisası ilə yanaşı “Folklorşünaslıq” – 5719.01 (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı Quliyeva Qumru Fuad qızı üçün «“Edigey” dastanının variantları və tipologiyası» mövzusuna “Folklorşünaslıq” – 5719.01 ixtisası ilə yanaşı “Türk xalqları ədəbiyyatı” – 5717.01 (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 Qeydiyyata alınmış dissertasiyalar:

 1. Gültəkin İlhamə Mürsəl qızı - “Farsdilli klassik nəsrdə danışan heyvanlar ənənəsi və ədəbiyyatlararası səyyar didaktik süjetlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Hacıyeva İlahə Məsim qızı - “Dünya kitabxana və arxivlərində Azərbaycanın klassik ədəbi irsi və yeni təhlil modelləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Hüseynbalayeva Təranə Həsənağa qızı - “Qədim ibrani və arami ədəbiyyatının səyyar süjet, mövzu və obrazlarının dünya ədəbiyyatının inkişafında yeri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. İbrahimov Elçin Əli oğlu - “Müstəqil türk dövlətlərində dil siyasəti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. Qulamova Zəhra Yunis qızı - “Müasir rus və Azərbaycan media diskursunda “zaman” konsepti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Nuriyeva Kəmalə Ağagül qızı - “Azərbaycan və Avropa hüzn ədəbiyyatının oxşar və fərqli cəhətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 7. Vəliyeva Fəridə Talıb qızı -  “XIII-XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 8. Ağazadə Məleykə Çingiz qızı - “Fransız ticari mətnlərində “gözəllik” konseptinin linqvistik ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Bağırova Leyla Cəfər qızı - “Con Bart romanlarının mifopoetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bayramova Səbinə Fərhad qızı - “İngilis dili mətnlərində qeyri-səlis kvantifikatorlar (semantik-koqnitiv təhlil)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Cəfərova Pərvanə Fərhad qızı - “Müasir ingilis dilində fonetik səviyyədə yeni meyillərin yaranması”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Əhədov Təbriz İmamyar oğlu – “Azərbaycan ədəbiyyatında Təbriz obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Əliyeva Gülnarə Muxtar qızı - “Azərbaycan və türk aşıq şeirində işlənən metaforaların linqvokoqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Əzizova Aynur Qüdrət qızı - “Oğuz Atayın yaradıcılığında postmodernizm və mədəniyyətlərin diskursu”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Əzizova Kəmalə Əziz qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində kulinariya terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Xansultanov Akif Bəkir oğlu - “Aşıq Məhəmməd Sadaxlının həyatı və yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Xudaverdiyeva Tehranə Səyyad qızı - “Azərbaycan nağıllarında zaman və məkan” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. İsmayılova Ləman Məhəmməd qızı - “Müasir türk və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümləsinin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Qurbanova Xədicə Məhərrəm qızı - “İngilisdilli poeziyadakı bədii təsvir vasitələrinin Azərbaycan dilinə poetik tərcüməsinin xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Məmmədova Aytən Nurəddin qızı - “XX əsr rus poeziyasında Azərbaycan və azərbaycanlılar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Məmmədova Fərqanə Fizuli qızı - “Azərbaycan dilində vasitəsiz nitq aktı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Məmmədsoy Rövşən Rahib oğlu - “Boris Pasternakın əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsində orijinaldakı bədii qatın ifadəsi xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Muxtarova Dinarə Kamal qızı - “Avropanın ingilisdilli publisistikasında Azərbaycan dövlət liderlərinin obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Rzayeva Samirə Murtuza qızının “Müxtəlifsistemli dillərdə “emosiya” konsepti”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. Səfərəliyev Əliağa Sədri oğlu - “Bədii mətndə morfoloji elementlərin poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 26. Tahirli Kürsümxanım Yaşar - “1980-1990-cı illər Cənubi Azərbaycan şeirində poetik üslublar”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

23 may 2019-cu il 5 saylı iclas

 1. Ağayeva Səbinə Oqtay qızı - “XX əsr tatar ədəbiyyatının inkişaf meyilləri və xarici əlaqələri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Altaylı Seyfettin Ali oğlu - “İzzəddin Həsənoğlunun “Kitabi-sirətin-nəbi” əsəri XIII yüzil Azərbaycanın anadilli poeziyası kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Cümənov Dəyanət Almaz oğlu - “Səməd Vurğun ədəbi məktəbi: təşəkkülü, inkişaf meyilləri, problemləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Əliyeva Gültəkin Ağacan qızı - “Azərbaycan sərbəst şeirinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və problemləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. Əlizadə Mehriban Samət qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Hacıyeva Mahirə Tahir qızı - “İngilisdilli ədəbiyyatda və bədii kinoda utopiya və distopiya” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 7. İbrahim Vəfa Muradxan qızı - “Azərbaycan və Böyük Britaniya xalqlarında mərasim folklorunun tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 8. Məmmədova Afaq Cəbrayıl qızı - “Xarəzm türkcəsində yazılı abidələr və onların leksik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 9. Mərdanova Samirə Misir qızı – “Azərbaycan ədəbi dili tarixində ailə-məişət üslubu” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 10. Mirzəfərova Ramida Natiq qızı - “XXI əsr rus ədəbiyyatında romanın konflikt fəzası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 11. Namazova Səba Azad qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan publisistikasının inkişaf təmayülləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 12. Nəbiyeva Almara Vəzir qızı - “Azərbaycan dastanlarının inkişaf istiqamətləri (Qarabağ dastançılıq arealı əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 13. Seyidova Şahnaz İsmayıl qızı - “Anton Pavloviç Çexov yaradıcılığı Azərbaycan və rus ədəbi əlaqələri müstəvisində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 14. Ağakişiyeva Gülnar Məhəmməd qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində dialektizmlərin linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Bağırzadə Nəcibə Kamal qızı - “Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi və elmi yaradıcılığında milli təfəkkür və dil problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Eyyubova Zöhrə Kamil qızı - “Amerika ədəbiyyatında və Herman Melvil yaradıcılığında dəniz mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Əlixanova Ayna Vaqif qızı - “Dağ yəhudiləri ədəbiyyatında milli özünəməxsusluqlar və ümumbəşəri istiqamətlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Xudiyeva Arəstə İxlas qızı - “Azərbaycan və ingilis dastanlarında adların folklor semantikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Kərimli Xavər Məmmədağa qızı - “Azərbaycan tapmacalarının arxitektornikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Qocayeva Nərmin Şirzad qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Quluzadə Səmra Faiq qızı - “Virtual məkanda Azərbaycan dili abreviaturaları və qrafik ixtisar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Məmmədova Nargilə Məhəmməd qızı - “İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişaf xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Vəlizadə Suqra Heybət qızı - “Dünya ədəbiyyatında epitafiya ənənəsi və Azərbaycan məzar poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook