Ana səhifəDilçilik

Dİlçİlİk üzrə Problem Şurasının İclasları

(2010-2014-cü İllərdə)

15 aprel 2010-cu il (Pr.1)

14 mart 2011-ci il (Pr.2)

04 iyul 2011-ci il(Pr.3)

16 dekabr 2011-ci il (Pr.4)

24 aprel 2012-ci il (Pr.5)

08 may 2012-ci il (Pr.6)

22 may 2012-ci il (Pr.7)

12 iyun 2012-ci il tarixli (Pr.8)

29 noyabr 2012-ci il tarixli (Pr.9)

28 fevral 2013-cü il (Pr.10)

30 may 2013-cü il (Pr.11)

28 noyabr 2013-cü il(Pr.12)

20 fevral 2014-cü il (Pr.13)

29 aprel 2014-cü il (Pr.14)

03 iyul 2014-cü il (Pr.15)

****************************************

Dİlçİlİk üzrə Problem Şurasında qeydİyyatdan keçmİş  dİssertasiya  mövzuları

və müəllİflər

 Elmlər Doktoru Elmi Dərəcəsi Üzrə 

 1. Natəvan Havar qızı Hacıyeva, “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının dil və üslub xüsusiyyətləri”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 2. Sona İbad qızı Abdullayeva, «Просодиче­ская органи­за­ция фонетиче­ских единиц в русском и азер­байджанском языках», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 3. Rəna Məmməd qızı Tağıyeva, «Обозначение основных участников учебного процесса в русском языке XVIII-XXI вв. », 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
 4. Valeh Bayram oğlu Nəsibov, «Проблемы внутриглагольного словообра­зо­вания в сов­ре­менном рус­ском и азер­бай­джанском язы­ках», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 5. Vasif Musa oğlu Adilov, “Dil universa­lilə­rinin etnopsixoloji və linqvistik əsas­ları (türk və slav­yan dillərindəki rəngbildirmə va­hid­lərinin tədqiqi)”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
 6. Əli Şahqulu oğlu Balakişiyev, «Систематизация принципов лекси­кографи­ческой разра­ботки имён су­ществи­тель­ных (на ма­териале тол­ко­вых слова­рей современ­ного рус­ского языка и русско-азербай­джан­ских
 7. сло­варей)», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik, 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
 8. Fəzair Əyyub oğlu Hüseynov, «Проблемы полисемии и принципы её описания в двуязычной лексикографии (на материале относительных прилагательных русского языка)», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili); 10.02.01-Azər­baycan dili
 9. Dürdanə Tofiq qızı Əliyeva (BSU), “Türkdilli şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində onomastik va­hidlər”, 10.02.06 – türk dilləri
 10. Gülnarə Fəxrəddin qızı Əliyeva (BSU), “Türkologiyada tarixi leksiko­qra­­fiya”, 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 11. Kifayət Balay qızı Hacıyeva(BSU), “Müstəqillik döv­­­ründə Azər­bay­can dilinə keç­miş sözlərin lek­sik-üslubi xü­su­siy­yətləri (in­gilis və fransız dillərinin materialları əsasında”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 12. Günay Hümbət qızı Babayeva(BSU), «Принципы структурации сложного син­таксического це­лого в рус­ском, англий­ском и азербай­джанском язы­ках», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 13. Sevinc Həbib qızı Fətəliyeva(BSU), «Опыт сравни­тельно-истори­че­­ского анали­за древних па­мят­ни­ков (на ма­те­риале эпо­сов «Книга мо­е­го Де­да Кор­ку­да», «Слово о полку» и «Песнь о Ни­бе­лунгах)», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 14. Elşən Əlisa oğlu Şükürlü(BSU), “Qədim türk ya­zı­lı abidələrinin və müasir türk dillə­rinin ono­mas­tik sistemi”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 15. İlyas Mövsüm oğlu Aydınov (BSU), «Семантическая структура каче­ственных прила­га­тельных в сов­ременном рус­ском языке», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili)
 16. Gülnarə Namiq qızı Rzayeva (BSU), «Текст и проб­ле­мы языковой коммуникации (на материале русского и азер­байджанского язы­ков», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
 17. Sevinc Hidayət qızı Quliyeva(BSU), «Функционально-семантическое поле лингвисти­ческой термино­логии в совре­мен­ном русском языке», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili);
 18. Leyla İlyas qızı Həmidova(BSU), «Лингво-когни­тив­ные пара­диг­мы ус­тойчивых словес­ных ком­плексов русско­го языка и про­блемы их пере­вода на азербай­джанский язык», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili);10.02.01 – Azərbaycan dili
 19. Sərdar S. Oğlu Zeynalov(BDU), “Azərbaycan dili dərsliklərində el­mi dilçilik fikri­nin inkişafı”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 20. Aynur Famil qızı Qədimalıyeva (AMEA Dİ), “XV əsr Azərbaycan ədəbi dili”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 21. Nərmin Əbülfəz qızı Əliyeva(AMEA Dİ), “Struktur dilçilikdə sintaktik əlaqələr problemi”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 22. Yusif Əşrəf oğlu Süleymanov(AMEA Dİ), İnter­fe­ren­si­ya pro­sesində struk­tur-se­man­tik də­­yi­ş­mələr (in­gilis və Azər­baycan dil­­lə­­rinin mate­rial­ları əsasında­)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 23. Gülsüm İsrafil qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Azərbaycan tatlarının dili­nin leksikası (müqa­yisəli tədqiqat)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 24. Elşad Şərəfxan oğlu Abışov(AMEA Dİ), “Qarabağ xan­lığının tarixi onomastikası”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 25. Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva(AMEA Dİ), “Türk dillə­rin­­də felin şəxssiz for­malarının müqa­yisəli-tarixi təd­qiqi”, 10.02.06- türk dilləri
 26. Elnarə Nadir qızı Əliyeva (AMEA Dİ), “Türk dillə­rində qram­ma­tik kate­qo­riyaların inkişafı və formalaşması tarixi”, 10.02.06- türk dilləri
 27. Könül Elxan qızı Abdu­rəh­manova, “Mətndə söyləm komponentlərinin aktuallaşması”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 28. Qətibə Çingiz qızı Mahmudova, “Müasir türk dil­lərin­də söz ya­radıcılığı
 29. 02.06- türk dilləri
 30. Səbinə Məm­məd qızı Al­məmmədova, “Müasir Azər­bay­can di­lində alınma ter­min­lərin uni­fikasiya və stan­dartlaş­dı­rılma for­maları”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
 31. Məlahət Əb­dürrəhman qızı Məhərrəmova (ADU), “Müasir alman di­lində sözdü­zəl­­dici ele­ment­lərin prob­lemi və on­la­rın Azər­baycan di­lində qarşılığı”
 32. 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 33. Vaqif Ağasəf oğlu Qənbərov(ADU), “Danışıq aktının illokutiv və per­lokutiv aspekt­lə­ri (ingilis və Azər­baycan dil­lə­rinin material­ları əsasında), 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 34. Ülfət Zakir oğlu İbrahimov (ADU), “İctimai-siyasi leksikanın inki­şaf dinamikası (fransız mətbua­tının materialları əsasında), 10.02.05– roman dilləri
 35. İbrahim Qurban oğlu Kərimov (ADU), “Alman dilində sintaktik kon­struksiyalar və onların transfor­masiya imkan­ları”, 10.02.04 – german dilləri
 36. İradə Nadir qızı Hüseynova (ADU), «Вариатив­ность простого распро­стра­ненного пред­­ложения с ак­тантными кон­струкциями в ан­глийском языке», 10.02.04 – german dilləri
 37. Əhəd Cavadov (BDU), “Azərbaycan dili yazılı abidələrində tabeli mürəkkəb cümlə (XIII-XVI əsrlər)”, 02.01- Azərbaycan dili
 38. Mətanət Həsənqulu qızı Quliyeva (NDU), “Azərbaycan dilinin ekspres­siv sintaksisi”, 10.02.01- Azərbaycan dili
 39. Kəmalə Şamil qızı Əhmədova (AMEA Dİ), “Azərbaycan di­lində çox­kom­ponentli mürək­kəb cüm­lələr”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
 40. Salman Süleyman oğlu Nuriyev (ADU), “Müasir ingilis dilində danışıq aktının nanolin­q­vistik əsasları”, 10.02.04 – german dilləri
 41. Solmaz Yavər qızı Süleymanova (BSU), “Müxtəlifsistemli dillərdə isim (bol­qar və Azərbay­can dilləri mate­rialları əsasında)”, 10.02.03– slavyan dilləri (bolqar dili);10.02.01 – Azərbaycan dili
 42. Həbib Adil oğlu Mirzəyev, “Hüseyn Arif poeziyasının dil və janr məsələləri”
 43. 02.01 – Azərbaycan dili ixtisası
 44. Dürdanə Mirzə qızı Rəhimzadə, “Oğuz qrupu türk dillərində ərəb mənşəli alınmaların sruktur-semantik xüsusiyyətləri”, 10.01.06-türk dilləri
 45. Leyla Musa qızı Xanbutayeva, “Sintaktik vahid­lərin psixolinq­vistik problemləri”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
 46. Teyyub Arıx oğlu Quliyev, “Avrasiya (Hind-Avropa, Ural və Altay) dillərinin
 47. monogenezi məsələsi”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
 48. Şirməm­məd Qüdrət oğlu Qulubəyli, “Müxtəlifsis­tem­li dillərdə ismin qram­­ma­tik kate­qo­ri­ya­ları (müasir Azərbay­can və in­gi­lis dillə­ri­nin ma­terialları əsasında)”, 10.02.01 – Azərbaycan dili; 10.02.04 – german dilləri
 49. Mayıl Binnət oğlu Əsgərov (AMEA Dİ), “Dillərin leksik-qrammatik sə­viy­yədə tədqiqi­nin linqvopsi­xo­lo­ji problem­ləri”, 5704.01-Dil nəzəriyyəsi
 50. Elman Savad oğlu Mirzəyev (AMEA Dİ), “Azərbaycan dili dialekt­lə­ri­nin ono­mastik lek­si­kasının sistemli təhlili (şərq və cənub qrupu dia­lekt və şivə­ləri­nin materialları əsasında)”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
 51. Sevinc Tofiq qızı Ələkbərzadə (ADU), “Лингвокуль­ту­рологические ас­пекты дис­курса (на мате­риале ан­глий­ского и азер­бай­джанс­ко­го языков)”, müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 52. Məlahət Əkbər qızı Vəliyeva(ADU), “Исследование ин­терференции на морфемном уровне в усло­ви­ях билин­гвиз­ма”, dil nəzəriyyəsi
 53. Aytən Məhəmməd qızı Bayramova (ADU), “İsmin qram­ma­tik kateqo­ri­yalar sis­temi mədə­niy­yətl­ər­arası kontek­stin­də (müxtəlif sis­tem­li dillərin ma­terialları əsa­sında)”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 54. Nəzakət Qurban qızı Ələkbərova (AMEA Dİ), “Fonoloji sistem­də dəyişmələr: varintlılıq və norma”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 55. Cəmil Məmmədağa oğlu Babayev (AMEA Dİ), “Müasir dilçi­lik­də prosodia və iuntonasiya problemi”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 56. Yedgar Mikayıl oğlu Cəfərov (AMEA Dİ), “Virtual məkan­da dil”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 57. Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı Qənbərova (AMEA Dİ), “Azərbaycan di­li morfem­lə­ri­nin diaxronik-dialek­toloji aspekdə tədqiqi”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 58. Fəridə Məhəmmədəli qızı Allahverdiyeva (AMEA Dİ), “Müasir ingilis di­lində sadə cüm­lələrin in­variant mo­del­ləri və variativ­liyi”, 5708.01. – german dilləri
 59. Təranə Çərkəz qızı Şükürova (AMEA Dİ), “Türk diillərində fonoloji qarşılaş­malar”, 5710.01 – türk dillərii
 60. Şəkər Əbdülkərim qızı Orucova (AMEA Dİ), “Türk etnonim­ləri­nin leksik-se­mantik təhlili”, 5710.01 – türk dilləri
 61. Sevinc Nadir qızı Bağırova(AMEA Dİ), “Azərbaycan dili leksikasının semantik sa­hə­ləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 62. Güntəkin Komunar qızı Binnətova(AMEA Dİ), “Dialekt leksi­ka­sı­nın ümumtürk pra­formalar sis­temi”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 63. Aqşin Minacəddin oğlu Məmmədov(AMEA Dİ), “Azərbaycan şi­fa­hi ədəbi dili tari­xi”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 64. Lalə Asif qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Ara kompo­nent­lər mətndaxili əlaqənin
 65. reallaş­ması vasitəsi kimi”, 5708.01. – german dilləri
 66. Elvira Akif qızı Heydərova (BDU), “Azərbaycanda­kı rus şivələri­nin linqvokul­turoloji aspekti (Русский ос­тровной говор Азербайджана в лингвокуль­турологиче­ском аспекте”, 5707.01 – Slavyan dilləri(rus dili)
 67. Cavanşir Xankişi oğlu Muradov(BDU), “Kompüter ter­minologiyası­nın ekstralin­qvistik və lin­qvistik aspekt­ləri (Azərbay­can, rus və in­gilis dilləri ma­te­rialları əsa­sında)”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 68. Şükufə Məhəmməd qızı Ağakişiyeva, “XX əsrin əv­vəl­lərində mədəni-si­ya­si mühit və Azər­bay­can ədəbi dil nor­­ması”, 5706.01 -Azərbaycan dili
 69. Liana Ramazanovna Ramazanova (AMEA Dİ), “Müxtəlifsistemli dillərdə sin­taktik kons­truk­siyaların eksponent və semantik təhlili”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 70. Mehdi Nizami oğlu Rəhimov (AMEA Dİ), “Müasir ingilis dilinin Ame­ri­ka variantında frazeoloji va­hidlər”, 5708.01. – german dilləri
 71. Adil Səməndər oğlu Tapdıqov(AMEA Dİ), “Oğuz qrupu türk dillərinin paleotoponimləri”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 72. Könül Məmməd qızı Əliyeva (BDU), “Azərbaycan və Tür­kiyə türk­cə­lərində dil siya­səti və planla­ma­­sı”, 5710.01 – türk dilləri
 73. Güllü Təvəkkül qızı Şükürova (BSU), “Сопоставитель­ный анализ гла­гольных пара­дигм рус­ского и азер­байджан­ского языков”, 5707.01 – Slavyan dilləri(rus dili); 5706.01. – Azərbaycan dili
 74. Zahir Vahid oğlu Əsədov(BSU), “Бинарная оп­позиция «свой – чужой»
 75. в древне­рус­ских памят­ни­ках письмен­ности”, 5707.01 – Slavyan dilləri (rus dili)
 76. Əzəmət Murtuza oğlu Rüstəmov (AMİ Sumqayıt filialı), “Zəngəzurun türk mənşəli toponim­lərinin linqvis­ti­kası”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 77. Xatirə Adil qızı Abdullayeva (BSU), “Azərbaycan di­lin­də ərəb mən­şə­li sözlərin seman­tik və morfonoloji tə­kamülü (“Kitabi-Dədə Qorqud – Qa­zi Bürhanəd­din)”
 78. Salman Səfəralı oğlu Süleymanov (BDU), “Azərbaycan ədəbi dilində ərəb leksikası (XI-XVI əsr ədəbi abidələri əsasında)”,10.02.12 - Sami dilləri, 5706.01. – Azərbaycan dili
 79. Ruslan Məmməd oğlu Abdullayev(AMEA Dİ), “Türk dillərində diferensiallaşmanın tarixi kökləri”, Türk dilləri-5710.01
 80. Sevinc Sərhəd qızı Sadıqova(AMEA Dİ), “Qərbi Azərbaycan şivələrində ədəbi dilin arxaik leksik və qrammatik vahidləri”, Azərbaycan dili-5706.01
 81. Mətanət Çərkəz qızı Fərzəliyeva(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilində funksional-semantik kateqoriyalar”, Azərbaycan dili - 5706.01
 82. İsmayıl Yolçu oğlu İsmayılov(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilində mənəvi-mədəniyyət leksikası”, Azərbaycan dili-5706.01
 83. Aqil Gülağa oğlu Cəfərov(AMEA Dİ), “Azərbaycan dili orfofoniyasının nəzəri əsasları”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
 84. Rasim Arif oğlu Heydərov(AMEA Dİ), “Eksperimental dialekt fonetikası”, Dil nəzəriyyəsi - 5704.01
 85. Cahid İsmayıl oğlu Kazımov(AMEA Dİ), “Azərbaycan mühitində dil situasiyası və dil siyasəti”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik - 5714.01
 86. Sevinc Akif qızı Mənsimzadə(AMEA Dİ), “Qədim Hind dilçiliyinin dünya dilçilik ənənəsinə təsiri”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik - 5714.01
 87. Südabə Həsənağa qızı Nuriyeva(AMEA Dİ), “İngilis dilinin zənginləşməsində sosial amil problemi”, German dilləri - 5708.01
 88. Kəmalə Əndəhət qızı Ələkbərova(AMEA Dİ), “XX-XXI əsr Azərbaycan və Türk ədəbi dillərinin qarşılıqlı-müqayisəli tədqiqi problemləri”, Türk dilləri-5710.01
 89. Zamiq İltifat oğlu Təhməzov(AMEA Dİ), “Dildə lokativlik sahəsi”, Azərbaycan dili-5706.01
 90. Ülviyyə Hüseyn qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Dünya dil mənzərəsinin əsas konseptual modelləri (türk və slavyan dillərinin materialları əsasında), “Основные концептуальные модели языковой картины мира 
 91. (на материале тюркских и славянских языков)”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik-5714.01
 92. Lalə Həsaməddin qızı Əliquliyeva(AMEA Dİ), “Ərəb və Azərbaycan dillərində feli sifət və feli sifət tərkiblərinin struktur-semantik funksional-üslubi xüsusiyyətləri”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
 93. Aida Burzu qızı Sobor (AMEA Dİ), “Alman-Azərbaycan bilinqvizmi və onun eksperimental fonetik analizi”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik-5714.01
 94. Vahidə Mehdi qızı Cəfərzadə, “Mustafa Daririnin “Fütuhuş-Şam” əsərinin dili”, 01-Azərbaycan dili
 95. Fialə Bəylər qızı Abdullayeva (ADU), “Azərbaycanda tərcümə fikrinin formalaşması və dilin zənginləşməsində tərcümənin rolu (ingilis dillindən
 96. Azərbay­can dilinə tərcümələr əsa­sında)”, 5714.01- Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
 97. Amil Müzəffər oğlu Cəfərov (ADU), “Frazeoloji vahidlərdə metaforik gücləndiricilərin funksional-semantik problemləri (ingilis dili materialları əsasında)”, 5708.01-German dilləri
 98. Əhməd Şair oglu Şahidov, “Изменения в лексике и фразеологии современного русского языка как результат функционирования в русско-тюркском полиэтническом пространстве”, 5707.01-Slavyan dilləri(rus dili)
 99. Nuray Yadigar qızı Əliyeva(AMEA Naxçıvan Bölməsi), “Naxçıvan dialekt və şivələrinin lek­si­kası”, 5706.01-Azərbaycan dili
 100. Elçin Məmmədov, “Qarabağ və onun ətraf ərazilərinin toponimləri ümumtürk kontekstində”, Türk dilləri-5710.01

  Fəlsəfə Doktoru Elmi Dərəcəsi Üzrə

  1. Aqel Nəhənd Nuriyyə Əyyub qızı, “Təbriz dialektinin leksikası (müqayisəli-tarixi tədqiqat)” , 02.01 –Azərbaycan dili­ ixtisası
  2. Abdulqani Əhmədəli, “İngilis və ərəb dillərində qlotal stop ha­di­səsinin fizioloji-akustik və funksional xü­su­siyyətləri (eksperimental-fonetik tədqiqat), 10.02.04 - ger­man dilləri
  3. Ruhəngiz Raiq qızı Əbdürrəhmanova, “Müasir alman və Azərbaycan dillərində komparativ frazeoloji birləşmələrinin struktur-semantik təhlili”, 10.02.20 – müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  4. Günay Hadi qızı Əliyeva, «Семантика и прагматика производных слов и выяв­ле­ние их соотно­ше­ния с когни­тивными ком­понентами (на материале сов­ременного ан­глийского языка)», 10.02.04 - ger­man dilləri
  5. Salih Sabri oğlu Savaş, “Nəbi Divanının leksikası”, 10.02.06-türk dilləri
  6. Gülşən İsa qızı Mehdiyeva, “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində hərbi komanda və etiketlərin praqmatik, struktur və fonetik təhlili”, 10.02.20 – müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  7. Gülşən İsmayıl qızı Bəşirova, “Hərbi qulluq­çu­luq işində nitq mədəniyyəti
  8. və natiqlik mə­ha­rəti(linqvistik tədqiqat)”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  9. Əli Ağababa oğlu Əliyev, “İngiliscə-azər­baycanca maşın tərcüməsi siste­mində felin çox­mənalılığının al­qoritmik həlli”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  10. Rizai Mirəli Mirqafar oğlu, “Farsdilli türk şair­­lərinin əsərlə­rində türkizmlər (lek­si­ka və frazeolo­gi­ya)”, 10.02.06-türk dilləri
  11. Vüsalə Yaşar qızı Yusibova, “Fransız və Azər­baycan dillərində feli sifət kons­truk­siyalarının semantik və üs­lu­bi xüsusiy­yət­ləri”, 10.02.20 – müqayisəli tarixi və mü­qayisəli ti­poloji dilçilik
  12. Xoşbatini Hüseyn Mə­həm­məd oğlu, “Güney Azər­bay­can danışıq dilində arqolar”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  13. Hu Fenghuan, “Rusdilli Azərbay­can yazıçılarının əsər­lərində ono­mas­tik vahidlərin linqvistik təhlili”, 10.02.03–slav­yan dilləri
  14. Günel Əmirxan qızı Mirzəyeva, “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şerinin dil və üslub xüsusiyyətləri”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  15. Zülfiyyə Qabil qızı Musəvi, “Психолингви­стические проб­лемы усвоения иностранных слов и выраже­ний в детской речи”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  16. Sayad Müşgül qızı Ələsgərova, “İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin dili”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  17. Türkan Mirzə qızı Əsgərova, “İ.Nəsimi dilinin fraseologiyası”, 10.02.01-Azərbaycan dili
  18. Hafizət Məhəmmədt qızı Qurbanova, “Türk dillərində pleonazm hadisəsi”, 10.02.06-türk dilləri
  19. Esmira Həsənağa qızı Ağamirzəyeva, “Milli terminologiyanın formalaş­ma­sında beynəlmiləl terminlərin rolu”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  20. Məftunə Məlikəjdər qızı Quliyeva, “Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  21. Aynurə Telman qızı Rəhimova, “Dilin linqvistatistik metodlarla tədqiqi məsələləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  22. Vüsalə Möhübbət qızı İmanova, “Mikayıl Müşfiqin dili”, 10.02.01-Azərbaycan dili
  23. Sima Hüseyn qızı Haqnəzəri, “Müxtəlifsistemli dillərdə ismin qrammatik kateqoriyaları (ingilis, Azərbaycan və fars dillərinin materialları üzrə)”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  24. Qəffar Haşim oğlu Xamahani, “Azərbaycanda və İranda nəşr olunan ingilisdilli qəzetlərin dilinin müqayisəli linqvistik təhlili”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  25. Cəmilə Həsənağa qızı Babayeva, “Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultaylarında dil məsələləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  26. Farrokh Parisa Hadi qızı, “İngilis dilçiliyində söz birləşməsi problemi”(Azərbaycan dilçiliyi ilə müqayisədə), 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  27. Sevil Ayaz qızı Qəhrəmanova, “Müasir fransız dili leksikasının zənginləşməsində italyan dilindən alınan sözlərin rolu”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  28. Aynur Müzəffər qızı Ağazadə, “Müasir dövrdəki ingilisdilli hüqu­qi mətnlərin dis­kur­siv xüsusiy­yət­ləri (məhkəmə sə­nəd­lərinin mate­rialları əsasında)”, 10.02.04 – german dilləri
  29. Vüsalə Ədalət qızı Kərimova, “Mürəkkəb sin­tak­tik bütöv və frazafövqü vahid­lərdə səbəb-nəticə əlaqələri”, 10.02.04 – german dilləri
  30. İradə Amin qızı Səmədova, “İngilisdil­li mate­rial­larda Dağ­lıq Qa­­­ra­­bağ­la bağlı qət­namə mətnləri­nin funk­sional-üs­lubi təh­lili”, 10.02.04 – german dilləri
  31. Nərgiz Şamil qızı Ərəbli , “Azər­­baycan və in­gi­lis və dil­lə­ri­n­də sinonimlər və on­­­la­rın üslubi xü­su­siyyət­ləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  32. Şəfəq Əliş qızı Məlikova, “İngilis və Azərbaycan dillərində fitonimli frazeoloji birləşmələr”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  33. Sevinc Seyidova, “Müasir ingilis, Azərbaycan və rus dillərində feli birləşmələrin müqayisəli-tipoloji təhlili”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  34. Nuranə Hacı qızı Süleymanova, “Bədii mətnin təşkilində kontinuum kateqoriyasının rolu”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  35. Əzizə Hüseyn qızı Xançobani Əhrəncani, “Müxtəlifsistemli dillərdə ismi birləşmələr (Orta əsr Azərbaycan, fars və ingilis dili ədəbi nümunələri əsasında”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  36. Sonaxanım Hidayət qızı Sadiq, “İngilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sintaktik bütövdə formal və semantik əlaqələr”, 02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  37. Fəridə Məmməd qızı Kazımova, “Акцентологическая интерфе­ренция в рус­ской речи азер­байджанцев”, 02.03 – slavyan dilləri
  38. Vəfa Çingiz qızı Həsənova, “Müxtəlifsis­temli dillərdə frazeo­lo­gizm­lərin müqayi­sə­li-tipoloji özəl­likləri (türk və rus dillərinin ma­terialları əsassında), 02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  39. Şərqiyyə Akif qızı Həsənova, «Лексика обозначающая характер человека в русском и азербайджанском языках», 02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  40. Bahar Vahid qızı Bağırlı, “Ərrəhman surəsinin akade­mik İ.Y.Kraç­kov­ski və Po­roxova tərəfin­dən tərcümələ­ri­nin müqayisəli təhlili. Mətnin ori­jinalla müqa­yisədə semantik quruluşu”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  41. Əsəd İsmayıl oğlu İsmayılov, “Mətn quruculu­ğunda deyktik ele­mentlərin rolu”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  42. Ofeliya Allahverdi qızı Tağıyeva, «Безличные глаголы совре­менного русско­го языка и способы их се­мантизации в русско-азер­бай­джанском словаре», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  43. Samirə Fərhad qızı Abdullayeva, «Глаголы движения как замкнутая лек­сико-семанти­че­ская группа в польском и aзербайджан­ском языках», 10.02.03 – slavyan dilləri(polyak dili), 02.01 –Azərbaycan dili
  44. Ayan Rauf qızı Əliyeva, «Мотивы концептуали­зации в болгар­ской и азербай­джанской фра­зеолгии», 10.02.03 – slavyan dilləri(bolqar dili), 02.01 –Azərbaycan dili
  45. Könül Nazim qızı İsmayılova, «Лингвистические и поэтико-символические особенности цветообозначений (на мате­риале русского языка) », 02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  46. Fidan Vaqif qızı Salayeva, “XX əsrin II yarı­sında Azərbaycan dilçiliyində frazeo­logiya nəzə­riyyəsinin inkişafı”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  47. Xəyalə Mirələm qızı Vəliyeva, “Namiq Kamal əsərlərinin leksik-semantik təhlili”10.02.06-türk dilləri
  48. Alaattin Musa oğlu Erdoğan, “Atalar sözləri və zərb-məsəllərin etimoloji aspektdə tədqiqi və etimo­loji lüğətinin tər­tibi prinsipləri (Azərbaycan, türk və ingilis dilləri­nin materialları əsasında)”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  49. Gülxanım Tofiq qızı İsmixanova, “Oğuz qrupu türk dillərində zaman anlayışı bildirən sözlər”, 10.02.06-türk dilləri
  50. Namiq Saleh oğlu Qafarov, “Oğuz qrupu türk dillərində feldən yaranan adlar”, 10.02.06-türk dilləri
  51. Gülnurə Hacıverdi qızı Babaşova, “Azərbaycan di­lində predikativ quruluşlu frazeo­loji vahidlər”, 02.01 –Azərbaycan dili
  52. Elnarə Fəxrəddin qızı Nağıyeva, «Сопоставитель­ный анализ поль­­ской и азербайджан­ской фразео­ло­гии, обознача­ющей реалии живот­ного мира» 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  53. Roza Şakir qızı Şəfiyeva, «Сопоставитель­ный анализ срав­ни­тельных обо­ротов чеш­ского и азербай­джан­ского язы­ков», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  54. Diana Borisovna Abbasova, «Динамические элементы в фо­нетико-фонологи­ческой и мор­фонологической системах совре­менного рус­ского языка», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  55. Aygün Xanoğlan qızı İsayeva, «Типология сло­говых структур в русском, ан­глий­ском и азербай­джанском язы­ках», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  56. Nərminə Şüa qızı İsayeva, «Сопоставитель­ный анализ фра­зео­логических единиц с общим значением (по­ло­жительной эмоции) в рус­ском и азербайджанском язы­ках», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  57. Zəhra Yunis qızı Qulamova, «Принципы от­ра­жения исто­ри­ко-культурных сем в системе устойчивых срав­нений рус­ского языка», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  58. Könül Behbud qızı Sadıxova, «Фонетическая структура нача­ла и конца слова в современном русском и азер­байджанском языках», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  59. Günel Mirzəli qızı Səfərəliyeva, «Сопоставительное изучение зоо­нимов в рус­ском и азербай­джанском язы­ках», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili); 02.01 –Azərbaycan dili
  60. Cəmilə Allahverən qızı Qədimova, «Семантико-грамматическая и стилисти­че­ская адаптация поло­низмов в рус­ском литера­турном языке XIX-XX вв», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  61. Məlahət Mustafa qızı Mustafayeva, «Воспроизведе­ние историко-культурных реа­лий в азербай­джанском пере­воде трилогии А.Н.Толстого («Хождение по мукам»), 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili); 02.01 –Azərbaycan dili
  62. Elşən Şəmsəd­din oğlu Şah­ba­layev, «Семантика и структура совре­менных реклам­ных текстов (по материалам рус­скоязычных средств массо­вой информации Азербайджана)», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  63. Svetlana Adil qızı Qurbanova, «Сравнительное исследование системных отно­шений в чеш­ской и азербай­джанской обря­довой лексике», 10.02.03 – slavyan dilləri(çex dili), 02.01 –Azərbaycan dili
  64. Ulduz Fazil qızı Hüseynova, «История ста­нов­ления фразеоло­гической теории в русском языко­знании», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  65. Ülkər Ağazahid qızı Mirzəyeva, «Префиксальные глаголы в рус­ском литератур­ном языке конца XVIII начала XIX века (функ­ционально-семан­тический ас­пект», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  66. Günel Rəhman qızı İsayeva, “Karluq qrupu türk dillərinin frazeologiyası (oğuz və qıp­çaq qrupu türk dil­lə­ri ilə mü­qayi­sə­də)”, 10.02.06-türk dilləri
  67. Natəvan Əsgər qızı Əliyeva, “Türk dillərində sıra kateqoriyası problemi”, 10.02.06-türk dilləri
  68. Vüsalə Əbülfəz qızı Babayeva, “Müasir ingilis dili­nin amerikan va­rian­tı­nın fo­netik və fonoloji səciy­yəsi”, 02.04 - german dilləri
  69. Dürrə Ərəstun qızı Həşimova, “Azərbaycanda ger­ma­nistikanın tə­şək­külü və inki­şafı”, 10.02.04 - german dilləri
  70. Elxan Qəşəm oğlu Yusifov, “Alman dilində in­kar prefiksləri və onların funk­sio­­nal-semantik təhlili”, 10.02.04 - german dilləri
  71. Sevinc Abdulla qızı Abdullayeva, “İngilis dilində gün­dəlik danı­şıq etiketlərinin in­to­nasiya xüsu­siy­yət­ləri (eks­perimental-fo­netik tədqiqat)”, 10.02.04 - german dilləri
  72. Günay Sərdar qızı İmaməliyeva, “Oğuznamə”­də felin zaman kateqoriyası”, 10.02.06-türk dilləri
  73. Turan Azər qızı Hacılı, “Nazim Hik­mə­­tin şer dili­nin leksikası”, 10.02.06-türk dilləri
  74. Şəbnəm Rasim qızı Həsənli, “XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik leksikası”, 10.02.06-türk dilləri
  75. İlahə Məhəmməd qızı Qurbanova, “Azərbaycan dili dialekt və şivə leksika­sı­nın et­no­linq­vistik təhlili”, 02.01 –Azərbaycan dili
  76. Vəfa Ariz qızı Abdullayeva, “Azərbaycan di­lin­də termi­no­lo­ji leksika­nın in­kişaf isti­qamət­ləri”, 02.01 –Azərbaycan dili
  77. Xanım Əli qızı Yolçuyeva, “İnsanın emo­si­ya və hiss­lə­rini ifa­­də edən fra­zeo­loji bir­­ləş­mə­lər”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  78. Sevər Arif qızı Məmmədova, “Dildə konversiya hadisəsi”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  79. Ləman Məhərrəm qızı Qasımlı, “Dad bildirən si­fət­lərin semantik və üslubi xüsu­siy­yət­ləri”, 02.19. – dil nəzəriyyəsi
  80. Leyla Bəşarət qızı Yusifova, “Dildə məc­bu­riyyət anlayı­şının ifadəsi”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  81. Aytən Yunis qızı Hacıyeva, “Aqlütinativ və flektiv təmayül­lərin həm­hü­dud zonasında baş verən tipoloji modifikasiya prosesləri”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  82. Şəmsinur Veysəl qızı Aslanova, “Alman və Azər­­­baycan dil­lə­rində funksional semantik təhriklik sahəsi”, 10.02.20–müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  83. Vüsalə Yusif qızı Məmmə­dova, “Şaquli hərəkət bildirən fellə­rin semantik təhlili (ingilis və Azər­bay­can dillərinin materialları əsasında”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  84. Nəzəri Bəqa Kərim Və­liol­lah oğlu (BDU), “Törədici qram­matikada se­man­­tika prob­lemi”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  85. Məsmə Əliyulla qızı İsmayılova(AMEA Dİ), “Müxtəlifsistem­li dillərdə dia­­loq­ların struk­tur -semantik xüsu­siyyətləri (Azər­baycan və ingi­lis danışıq dili ma­­terialı əsa­sın­da)", 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  86. Sevinc Orucəli qızı Əliyeva (AMEA Dİ), “M.Füzulinin türkcə “Diva­nı”­nın dilinin lek­sikası”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  87. Gülbəniz Sədulla qızı Məmmədova(AMEA Dİ), “Fransız və Azər­baycan dil­lərində bitki ad­larının linqvistik təhlili”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  88. Rəşad Əli oğlu Zülfüqarov(AMEA Dİ), “Naxçıvan dialekt və şivələrinin terminoloji leksikası”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  89. Zülfiyyə Əmi­rəhməd qızı Səfərova(AMEA Dİ), “XIX əsrin so­nu - XX əsrin əv­vəli aşıq ya­ra­dı­cılı­ğın­dakı ono­mas­tik va­hid­lə­rin ta­rixi-lin­qvistik təh­lili”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  90. Aysel Zahid qızı Xəlilova (AMEA Dİ), “Azərbaycan dilində idman leksikası”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  91. Emiliya Vəli qızı Qasımova(AMEA Dİ), “Bədii tərcü­mədə antropo­nim və topo­nim­lərin trans­literasiyası. (ingilis və Azər­baycan dillərinin materialları əsa­sında”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  92. Arzu Qədir qızı Cabarova (ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə rəng ad­larının se­man­tik -struktur xü­su­siy­yətləri (alman və Azərbaycan dillərinin mate­rialları əsasında)”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  93. Günel Baxşeyiş qızı Paşayeva (SDU), “Azərbaycan dili terminologiyasının inkişafında alınmalar (2000-2010)”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  94. Lalə Osman qızı Hüseynova (BDU), “Çingiz Ab­dul­la­yevin əsərlə­rin­də onomastika­nın linqvokultu­roloji baxımdan tədqiqi”, 10.02.03 – slavyan dilləri
  95. Ramilə Misirxan qızı Nəsirova (ADU), “Müxtəlifsistem­li dillərdə morfo­lo­ji üsulların ti­pologiyası”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  96. Giləxanım Qasım qızı Paşayeva (AMEA NB), “XIX-XX əsrlərə aid rusdilli elmi mənbələrdə Nax­çıvanla bağ­lı toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  97. Arzu Aslan qızı Bayramova(SDU), “Qərbi Azərbay­ca­nın Ağbaba şivəsi”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  98. Könül Nurəddin qızı Şahbazova (BDU), “Azərbaycan di­lində ağac­iş­ləmə leksikası”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  99. Üzeyir Məmmədəli oğlu Həsənov(BDU), “Azərbaycan dilində mü­rək­kəb şəkilçilər”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  100. Elvin Mübariz oğlu Atakişiyev(GDU), “Müasir Azər­baycan dilində dilçilik termin­lə­rinin linqvistik təhlili”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  101. Vəfa Eldar qızı Məhərrəmova (GDU), “Müxtəlifsistemli dillərdə leksik paralelizm (Azər­­baycan və ingilis dillərinin materialları əsa­sında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  102. Şəhla Mais qızı İbrahimova (GDU), “Türkologiya” jurnalında Azər­baycan dilçiliyi məsələləri”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  103. Sevinc Baris qızı Qəmbərova(GDU), “Azərbaycan di­li­nin qərb şivələri və türk dilinin Qars şivələrinin leksi­kasının mü­qayi­səli-linqvistik təhlili”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  104. Pəri İlham qızı Əhmədova(GDU), “Azərbaycan dilində pedaqoji terminlərin lin­qvistik təhlili”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  105. Mətanət Həsənqulu qızı Quliyeva (NDU), “Azərbaycan dilinin ekspres­siv sintaksisi”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  106. Sevda Aqil qızı Kazımova (Odlar Yurdu), “Azərbaycan di­lin­də ingilis dil­li sözlərin unifi­ka­si­yası”, 10.02.20 – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  107. Aytən Şıxmurad qızı Hacıyeva (ADU), “İngilis dilində görmə və eşitmə prosesi bildirən fellərlə forma­la­şan birləşmə­lə­rin leksik-se­man­tik xüsu­siy­yətləri”, 10.02.04 -german dilləri
  108. Aytən Şakir qızı Hümbətova (BDU), “Bədii tərcümə­də adekvatlıq və yayınmalar”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  109. Zəminə Hidayət qızı Rüstəm­bəyli (AMEA Əİ), “XIV əsr nəsr abidəsi “Siyərün-nəbi” əsərinin leksikası”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  110. Aygün Tariyel qızı Kosayeva (ADU), «Диохронический анализ слов тюркского происхождения в ирландском языке», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  111. Sevil Yaşar qızı Hüseynova (ADU), “Beynəlxalq mü­­nasibətlər üz­rə ingilis dilli siyasi mətn­lərin linq­vis­tik təhlili, 10.02.04 -german dilləri
  112. Vüqar Yaşar oğlu Ələsgərov(ADU), “Müasir fransız dilində infor­ma­tika termin­ləri­nin yaranması üsulları”, 10.02.05 – roman dilləri
  113. Nəzrin Süleyman qızı Rəhmanova(ADU), “Müasir fransız dilində adverbial frazeologizmlər, onların semantik və funksional xüsusiyyətləri”, 10.02.05 – roman dilləri
  114. Xuraman Rəhman qızı Məmmədova(ADU), “İngilis dilinin leksik inkişafın­da etnoqrafik fo­nun rolu”, 10.02.04 -german dilləri
  115. Günay İlqar qızı Bayramova(ADU), “Azərbaycanda mətn dilçiliyi”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  116. Aynur Muxtar qızı Budaqova(ADU), “İngilisdilli me­dia mətn­lə­rinin funksional təd­qiqi”, 10.02.04 – german dilləri
  117. Aynur Fazil qızı Məmmədzadə(ADU), “Hərbi diskur­sun praqmalin­q­vistik tədqiqi (in­gilis dilinin ma­terialları üzrə)”, 10.02.04 – German dilləri
  118. Rəşidə Rəşid qızı Ağayeva(ADU), “Frazeologizm­lərin formalaş­ma­sında ekstra­linqvistik amil­lərin rolu”, 10.02.04 – German dilləri
  119. Vüsalə Elxan qızı Ağabəyli(ADU), “İngilis dilinin ABŞ və Kana­da variant­larınınfor­malaş­masın­da linqvo­kultu­roloji amil­lərin rolu”, 02.04 - German dilləri
  120. Sahilə Bağır qızı Mustafayeva (ADU), “Diskurs intona­siyasının eks­pe­rimental- fonetik təhlili (ingilis və Azərbaycan dil­lərinin mate­rialları əsasında”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik ixtisası
  121. Sevinc Aslan qızı Məmmədova (BSU), «Проблема нор­мы и откло­нения от неё в рекламных текстах на русском языке», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili)
  122. Nigar Mais qızı Ələkbərova (BSU), “Leksik təkrar­la­rın funksional-se­mantik xüsu­siy­yət­ləri (rus və Azər­baycan dil­lə­rinin material­ları əsasında)”, 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
  123. Səlbi Niftalı qızı İsayeva(BSU), “Bədii mətndə mo­dallığın ifadə vasitələri (ingilis və Azərbaycan dillərinin mate­rialları əsasında)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  124. Nüşabə Şamil qızı Şahbazova(BSU), “Prof.Ə.Z.Abdullayevin linqvistik irsi”, 10.02.01– Azərbaycan dili
  125. Xədicə Elxan qızı Musayeva(BSU), «Когнитивный анализ русских пословиц о женщине», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili);10.02.01 – Azərbaycan dili
  126. Анна Геннадиевна Байрамова(BSU), “Японские за­им­ствования в рус­ском и азер­бай­джанском язы­ках: вхож­де­ние, адапта­ция, функ­цио­ни­рование”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  127. Vüsalə Samur qızı Dadaşova(BSU), “Oğuz yarımqru­pu türk dillərində rəng bildirən söz­lərlə ifadə olunan toponimlər”, 02.06– türk dilləri
  128. Qəmbər Rövşən oğlu Qəmbərov(BSU), «Лексико-семан­тические и сти­ли­стические осо­бенности га­зет­но-публи­ци­сти­ческих тек­с­тов в чешском языке», 02.03– slavyan dilləri (çex dili);
  129. Fatimə Hüseyn qızı Səlimova(BSU), «Сравнительный анализ конс­трук­тивных типов предложений в составе слож­но­го синтакси­че­ского целого в эпосах «Песнь о Нибелунгах» и «Китаби-Деде Коркут», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  130. Ülviyyə Həsənəli qızı Tağıyeva(BSU), «Система кон­цептуальных ме­тафор в амери­кан­ском, рус­ском и азербай­джанском ме­диадисскурсе», 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  131. Fərəh Əlixan qızı Məmmədova(BSU), «Когнитивный анализ фразео­ло­гических еди­ниц с типовым значением «ум­ственные спо­соб­ности чело­века» в азербай­джансом и ан­глийском язы­ках», 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  132. Vəfa Elxan qızı Allahverdiyeva(BSU), “Müasir Azərbay­can və rus siyasi diskurs dilinin qar­­­şılıqlı təhlili (XX əsrin sonu -XXI əsrin əvvə­li)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  133. Ülkər Nizami qızı Cəfərova(BSU), “Azərbaycan, rus və ingilis dilləri­nin paremioloji vahidlərində mə­kan kateqoriya­sı­nın tipoloji xarak­teristikası”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  134. Sədaqət Rəşid qızı Səlimova(BSU), “Fransız dilçiliyi tarixində türkolo­giya məsələlərinin tədqiqi”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  135. Məlahət Fərhad qızı Allaherdiyeva(BSU), «Семантико-структурные осо­бенности тер­минов налого­вого права в сов­ременном рус­ском языке», 02.03– slavyan dilləri (rus dili);
  136. Sevil Yarbala qızı Nəbiyeva(BSU), «Семантико-син­таксическая ор­га­низация посло­виц, пос­троен­ных по модели сложных пред­ло­жений ( на ма­те­риале русского и азербай­джан­ского языков)», 02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
  137. Xəyalə Əzizağa qızı Məmmədova(BSU), «Единицы вто­рич­ной номина­ции в языке со­временной рус­ской прозы», 02.03– slavyan dilləri (rus dili)
  138. Anar Nəcməddin oğlu Vəliyev(BSU), «Русская парламентская речь ХХ века и её особенности (на материале документов Парламента Азербайджана 1918-1920 гг.)», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili)
  139. Bənövşə Güloğlan qızı Məmmədova(BSU), “İnternet mətnlə­rinin praqmatikası (ingilis və Azər­bay­can dillərinin müqayisəsi əsa­sında”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  140. Səbinə Çingiz qızı Miralayeva(BSU), «Синтаксический параллелизм в средневековых эпосах «Книга моего Деде Кор­куда» и «Песнь о Нибелунгах», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  141. Xalidə Əlabbas qızı Babaşova(BSU), «Паремиологические единицы со значением иронии (на материале русского и азербайджанского языков) », 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
  142. Könül Siyavuş qızı Babayeva(BSU), «Семантическая структура и символоческое значение цве­то­обозначений в эпосах «Китаби-Деде Коркут» и «Беовульф», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  143. Esmira Əlixan qızı İbrahimova (BDU), “Yenisey abidələ­ rinin leksik-se­mantik xüsusiy­yətləri (Azərbay­can dilinin dialekt və şivələri ilə müqayisədə)”, 10.02.06- Türk dilləri
  144. Günel Tofiq qızı Süleymanova (BDU), “İngilis və Azər­baycan dillərində məişət leksikası (linqvistik təhlil)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  145. Günel Məhəmməd qızı Bayramova(AMEA Dİ), “Şəkil və mə­naca söz qrup­ları (italyan və Azərbaycan dil­lərinin ma­te­rialları əsasında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  146. Gülnar Asif qızı Babayeva(AMEA Dİ), “Azərbaycan Tədqiq və tə­təb­bö cəmiy­yə­tində Azər­baycan dili dia­lekt və şi­və­lə­rinin öyrənil­məsi məsələləri”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  147. Könül Arif qızı Fətiyeva (AMEA Dİ), “Üzeyir Hacı­bə­yovun ko­me­diya və pub­lisitika di­li­nin frazeolo­giyası”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  148. Lianna Hüsü qızı Axundova(AMEA Dİ), “Azərbaycan di­linin ktema­to­nimlər sistemi”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  149. Fikrət Arif oğlu Hüseynov(AMEA Dİ), “Törəmə qram­matika və onun tarixi kökləri”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  150. Vəfa Vaqif qızı Bağırzadə(AMEA Dİ), “Təyin budaq cüm­ləli tabeli mü­rəkkəb cüm­lə­lərin struktur-semantik xüsu­siyyətləri (fran­sız və Azər­bay­can dillərinin ma­­terialları əsa­sında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  151. Ülviyyə İsmayıl qızı Həkimova-Aydın(AMEA Dİ), “Hüquq termin­lərinin linqvistik təhlili (Azərbay­can və fransız dillərinin ma­terialları üzrə)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  152. Adilə Həsən qızı Nəzərova(AMEA Dİ), “Azərbaycan di­lində fəlsəfə ter­minlərinin lek­sik-semantik təh­lili”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  153. Fidan Samir qızı Səlimova(AMEA Dİ), “Diskursun formalaşmasın­da modallığın rolu (in­gilis və Azər­baycan dil­lərinin material­ları üzrə)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  154. Rəhman Böyükağa oğlu Quliyev(AMEA Dİ), “Müasir Azər­baycan dilində Türkiyə türkcə­sinin yeri”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  155. Dürdanə Səyyaf qızı Qurbanova(AMEA Dİ), “Yarımçıq cüm­lənin mətnya­rat­ma imkanları”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  156. Mələk Məcid qızı Məmmədova(ADU), “İKT sahəsində işlədilən ter­min­lərin ekstralin­qvistik və lin­qvis­tik xüsu­siyyətləri”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  157. Tamilla Oqtay qızı Məmmədova(ADU), «Прагматические аспекты ин­версии в худо­же­ственном тексте (на ос­но­­ве англо­языч­ной лите­ратуры)», 10.02.04 – german dilləri
  158. Aida Salamat qızı Süleymanova (ADU), “Tərcümədə se­mantik və kom­munikativ adek­vatlıq problemi (ingilis dilindən Azərbaycan dili­nə olunmuş tər­cü­mələr əsasın­da)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  159. İrina Qatemovna Orucova (ADU), «Стилистические особенности языка расска­зов Эрнеста Хемин­гуэя и проблема их адекватности в русских пере­водах», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  160. Röya Telman qızı Əzizova(ADU), “Müasir ingilis di­lində aktant tər­kibli cümlə­lə­rin genişlənmə­sinin linqvistik xüsu­siyyətləri”, 10.02.04 – German dilləri
  161. Günel Tariyel qızı Məmmədova (ADU), “İngilis dili söz önlərinin koqni­tiv-semantik təh­lili”, 10.02.04 – German dilləri
  162. Mirvari Yusif qızı Aslanova(ADU), «Принципы структурации дискурса. При­велигирован­ность на лек­сико-семан­ти­ческом уровне», 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  163. Elvina Füzuli qızı Baxışova(ADU), “Sadə sintaktik konstruksiyaların praqmatik və semantik təhlili (ingilis və Azər­baycan dillərinin materialları əsasında)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  164. Yaşar Aydın oğlu İbrahimov(ADU), “Yapon və Azər­baycan dillə­rin­də hal kateqori­yası”, “Azərbaycan di­lində hal kateqori­yası və onun ya­pon dilində ifadə vasitəsi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  165. Aynurə Arzuman qızı Hümbətova(ADU), “İngilis və Azər­baycan dillərində tərkibi fellərin se­mantik və sintak­tik xüsusiy­yətləri”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  166. Leyla Vidadi qızı Əliyeva (ADU), “Sosial deyksisin diskursiv xüsu­siy­yətləri (Azər­baycan və in­gi­lis dil­ləri­nin material­ları əsasında)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  167. Aytən Arif qızı Rəcəbova (ADU), “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məq­səd zərflikli sa­də cümlələrin va­riativliyi”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  168. Ofeliya Katib qızı Mustafayeva (ADU), “Avstriya və Azər­baycan ya­zı­çılarının əsər­lərindəki milli ko­loritin və real leksikanın qar­şılıqlı ifadəsi”, 10.02.04 – German dilləri
  169. Sevinc Ağahüseyn qızı Həsənova (ADU), «Коммуникатив­ный аспект ху­до­жественного текста, как еди­ницы культуры», 10.02.04 – German dilləri
  170. Cəvahir Hacı qızı Yaqubova (ADU), “İngilis dilində dialoji nitqin ritmik-melodik və prosodik təhlili”, 10.02.04 – German dilləri
  171. Aytən Samir qızı Seyidova (ADU), “İngilis dilinin bə­dii diskursun­da ifadəlilik fiqur­la­rı”, 10.02.04 – German dilləri
  172. Xatirə Zaur qızı Qarazadə (ADU), “Fransız dilində hərbi terminlərin leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri (Azərbaycan dili ilə müqayisədə)”, 10.02.05 – roman dilləri
  173. Mehri Tofiq qızı İmanquliyeva(ADU), “Professor Avad Qurbanovun dilçilik görüşləri”, 10.02.01– Azərbaycan dili
  174. Aysel İlqar qızı Kərimli(ADU), “Bədii diskursun koqnitiv struk­turunda mədəni freymlərin rolu (ingilis dili ma­terialı əsasında)”, 10.02.04 – german dilləri
  175. İlhamə Məhəm­mədtagı qızı Məmmədova(ADU), “Diskursun ko­he­ziya xüsu­siy­yət­ləri (alman və Azər­baycan dillə­rinin əsa­sın­da)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  176. Günay Cahid qızı Tağıyeva(ADU), «Пути вербали­зации концепта «власть» в ан­глийском, рус­ском и азербай­джанском дис­курсе», 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  177. Xatirə Etibar qızı Süleymanova(ADU), “Dilçiliyin inkişa­fında valentlik nəzə­riyyəsi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  178. Ülvi Rahib oğlu Novruzov(ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə avia­siya terminlə­ri­nin linqvistik təh­­lili”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  179. Ramilə Bəbir qızı Alışova(ADU), “Həyat və ölüm konseptlərinin linqvokulturolo­ji aspektlər (in­gi­lis və Azər­bay­can dillərinin mate­rialları əsa­sında)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  180. Tükəz Nadir qızı Piriyeva (ADU), “Müasir fransız dilində reklam­lar və onların linq­vis­tik xüsusiyyətləri, 10.02.05 – roman dilləri
  181. Ülkər Yaqub qızı Cavadova(ADU), “Концепт ген­дер в амери­кан­ском, рус­ском и азер­бай­джанском дис­курсе”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  182. Aygün Vaqif qızı Abdullayeva (ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə poli­neqa­siya və mo­none­qa­siya tip­lə­rinin varia­tiv­liyi (al­man və Azər­bay­can dil­lərinin ma­te­rial­ları ə­sasında)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  183. Samirə Sabir qızı Əmirova, “Azərbaycan və ingilis dillərində turizm termin­lə­ri­nin leksik-se­man­tik və struktur təh­lili (tarixi-mü­qayisəli və tipo­loji tədqiqat)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik ixtisası
  184. Fatimə Mais qızı Vəliyeva (NDU), Azər­baycan və ingilis dillərində ornitonim tərkibli frazeologizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”, 10.02.04 – german dilləri
  185. Lalə Zülfüqar qızı Babayeva(AMEA Dİ), “XIX əs­rin axırları XX əsr­in əv­vəl­lə­rin­də Azər­­bay­can lüğət­çi­li­yi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  186. Şükufə Kamran qızı Qocayeva(AMEA Dİ), “Dildə tabu hadisəsi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  187. Natəvan Mətləb qızı Abbasova (AMEA Dİ), “Tərcümədə qram­matik trans­­formasiya məsələləri (Azər­baycan və fransız dilləri ma­terialları əsa­sında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  188. Gülnar Rasim qızı Bəşirova (AMEA Dİ), “Dənizçilik leksi­kası (ingilis və Azərbaycan dil­lə­rinin mate­rial­ları əsasın­da)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  189. Günel Nadir qızı Balakişiyeva (ADU), “Azərbaycan məhəbbət das­tanlarında ono­mastik vahid­lə­rin struktur-se­mantik xü­su­siy­yətləri”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  190. Esmira Şəfa qızı Behbudova(ADU), “İngilis dilində fra­zeoloji birləş­mələrin çoxmə­na­lılığı”, 10.02.04 – german dilləri
  191. Aynur Muxtar qızı Budaqova (ADU), “İngilisdilli me­dia mətn­lə­rinin funksional təd­qiqi”, 10.02.04 – German dilləri
  192. Nailə İsmixan qızı Hüseynova (ADU), “Alman dilindən Azərbaycan dili­nə bədii tərcü­mə­də semantik və üslubi ekvi­va­­lent­lik”, 02.04 – German dilləri
  193. Aygün Rəşid qızı Qocayeva (ADU), “Fransız və Azər­baycan dillərində təyinin yerinin sin­taktik-seman­tik və üslubi xüsusiyyətləri”, 10.02.20–mü­qayisəli-ta­rixi və mü­qa­yisəli ti­po­loji dilçi­lik
  194. Aybəniz Fərrux qızı Zeynalova (ADU), “İngilis media diskursu və rito­rik vasitələr (Bö­yük Brita­ni­yanın ciddi və tabloid mətbua­tının müqayisəli təhlili)”, 10.02.04 – German dilləri
  195. Nərgiz Nazim qızı Muradova (ADU), “Əlavələrin koq­nitiv-semantik təhlili(ingilis di­li materialları əsasında), 10.02.04 – German dilləri
  196. Lalə Firudin qızı Dadaşova (BSU), “Rus və Azər­bay­can dillərin­də zaman mə­na­lı leksik-seman­tik mikrosistem”, 10.02.20–mü­qayisəli-ta­rixi və mü­qa­yisəli ti­po­loji dilçi­lik
  197. Mehriban Əliabbas qızı Abdullayeva (BSU), «Способы выра­жения двой­но­го отрицания в русском и азер­байджанском языках», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  198. Sevda Həsənalı qızı Ağayeva (BSU), “İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümələrdə ko­lorit adekvatlığı”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  199. Röya İsa qızı Səfərova (NDU), “Müasir ingilis dilində fra­zeo­logizmlərdə inkarlığın ifadəsi”, 10.02.04 – German dilləri
  200. Cəmilə Şəfahət qızı Fərəcova(NDU), “İngilis mətnlə­rinin linqvose­mio­tik təhlili”, 10.02.04 – German dilləri
  201. Aytən Nazim qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Dil işarələrinin strukturu və funk­siyaları”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  202. Yeganə Mirzəxan qızı Hüseynova (AMEA Dİ), “Dildə uzlaşma əlaqəsinin pozulması (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  203. Sədaqət Kərim qızı Əsədova (BSU), “Azərbaycan dilinin Borçalı şivələri (fonetik və qrammatik xüsusiyyətləri)”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  204. M.Hacıyeva, “Azərbaycan nağıl dilinin ekspressiv–bədii sintaksisi”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  205. Nəzakət Taar qızı Bərxudarova (Odlar Yurdu), “İctimai-siyasi terminlərin lin­q­vistik xüsusiy­yətləri (Azər­bay­can və in­gilis dilləri ma­terialları əsa­sın­da)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  206. Yaşar Karayunusoğ­lu Hasanoğlu (Qafqaz Universiteti), “Qurbannəzər Əzizov şer­lərinin leksikası”, 10.02.06 – türk dilləri
  207. Fatimə Fikrət qızı Səmədzadə (AMEA Dİ), “XX əsrdə və XXI əsrin əv­vəl­lərində diskursun təhlilinə koqnitiv yanaşma”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  208. Gülnarə Tanrıverdi qızı Əzizova (AMEA Dİ), “Mahmud Kaş­gar­lının “Diva­n”ında kulinariya leksikası”, 10.02.06- türk dilləri
  209. Mehriban Akif qızı Mahmudova (BSU), “Azərbaycan və ingilis dillərində adyektivləşmə”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  210. İlhamə Zahid qızı Niyazova(AMEA Dİ), “Azərbaycan dili lü­ğət tərki­bi­nin tək­mil­ləşmə prosesinin ri­ya­zi təhlili”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  211. Səkinə Vidadi qızı Şərifova(AMEA Dİ), “M.F.Axund­za­dənin əsərlə­rin­də mürək­kəb cüm­lənin se­man­­­­tik-sintak­tik təhlili”, 5706.01// 10.02.01 – Azərbaycan dili
  212. Firəngiz Şirin qızı Mahmudova (AMEA Dİ), «Пути вер­ба­ли­зации фрейма «пат­рио­тизм»а в американ­ском, русском и азербай­джан­­ском дискурсах», 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  213. Sura Tariyel qızı Pənahlı (AMEA Dİ), “Prefikslərin mor­­foloji-se­man­­tik xüsu­siy­yətləri (in­gilis, rus və Azər­bay­can dillərinin ma­­­te­rialları əsa­sında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  214. Nataliya Dupikova (AMEA Dİ), “Uçuşların təh­lü­kə­sizliyinin güclən­dirilməsi fonunda“pi­lot-dispeçer” ra­dio müba­dilə­si­nin linqvistik as­pekti”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  215. İlham Tofiq oğlu Heybətov (ADU), “Alman və Azər­baycan dillərində sin­semantik mor­fem­lərin kon­trastiv tədqiqi”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  216. Aytən Kamal qızı Süleyma­nova (ADU), “Прагматиче­ские и когни­тив­ные ас­пек­ты ан­гло­языч­ного по­лити­ческого дис­курса”, 10.02.04 – german dilləri
  217. Gülnar Oktyabr qızı Quliyeva (ADU), “Biznes sənədlərinin dili və üslubu (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında”– german dilləri
  218. Zülfiyyə Fəxrəddin qızı Əlibəyova (ADU), “Azərbaycan ono­mas­tikası­nın orfoq­rafik və orfoepik mə­sələləri”, 5706.01// 10.02.01 – Azərbaycan dili
  219. Naibə Elxan qızı Camalzadə(ADU), “1996-cı il al­man or­foqra­fi­yasının is­lahatı və alman or­fo­q­rafiyasının problem­ləri5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  220. Şəhla Həsən qızı Kərimova (ADU) , “Mətnin kom­mu­ni­ka­tiv strukturu(ingi­lis dilinin ma­terial­ları əsa­sında)”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  221. Sənubər Surxay qızı Zeynalova(ADU), “Koqnitiv metafor­laşmanın substan­sional və prosessual aspektləri (alman di­linin materialları əsasında)”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  222. Zülfiyyə Kamil qızı Şirinova(ADU), “Definisiya və diskurs (ingilis dilinin materialı əsasında)”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  223. Aytən Musa qızı Allahverdiyeva(ADU), “İngilisdilli tele­viziya mətnlə­rinin koqnitiv xüsusiyyətləri”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  224. Xuraman Səlim qızı Əsgərova(ADU), “Müasir alman di­lin­də paronim­lər və on­la­rın struktur-se­man­­tik xüsusiyyət­ləri”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  225. Əfruz Vahid qızı Fərzəliyeva (BSU), «Опыт сис­темной клас­сификации од­носостав­ных пред­ло­жений в рус­ском язы­ке (на мате­риа­ле пословиц и погово­рок)», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili)
  226. Ayla Elxan qızı Ağayeva(BSU), “Сопоставле­ние от­дель­­ных фонети­че­ских явле­ний в поль­ском и рус­ском язы­ках”, 10.02.03– slavyan dilləri (polyak dili)
  227. Zeynəb Xudaverdi qızı Xəlilova(BSU), “Şeyx İbrahim Gülşə­ninin azərbaycanca “Divan”ının lek­si­ka­sı”, 5706.01// 10.02.01 – Azərbaycan dili
  228. Sevinc Tofiq qızı Kərimova (BSU), “Müasir Azər­baycan dilin­də sintaktik fra­zeo­loji kon­struk­si­ya­ların funk­sio­nal-üs­lubi xü­susiyyətləri”, 5706.01// 10.02.01 – Azərbaycan dili
  229. Arzu Meybulla qızı Ağakişiyeva(BSU), “Многокомпонент­ные сложные пред­ложения с комплек­сной соотнесен­но­стью частей (на ма­териале рус­ского и азер­бай­джан­ско­го языков)”, 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili), 10.02.01 – Azərbaycan dili
  230. Yaqut Xəlil qızı Baxışova(BSU), “Mikro və makro mətn­­lər­də semantik əlaqə tipləri”, 5706.01// 10.02.01 – Azərbaycan dili
  231. Nəzrin Hüseyn qızı Səmədova(BSU), “Некорреля­тив­ные глагольные кон­струк­ции с инфи­нитивом несовер­шенного вида в современном рус­ском языке (взгляд сквозь призму ас­пек­тологии)”5707.01// 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili); 5704.01// 10.02.19 –  dil nəzəriyyəsi
  232. Jalə Elman qızı Qəniyeva(BSU), “Müasir Azər­bay­can di­lin­də so­ma­tik ifa­dələr və onların struk­­tur-funk­sio­nal xü­­susiyyətləri”, 5706.01// 10.02.01 – Azərbaycan dili
  233. Könül Nazim qızı İsmayılova(BSU), «Лингвистиче­ская и поэ­тико-символическая характеристика цвето­обоз­начений (на мате­риа­ле русского и азер­байджан­ского языков)”, 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili);10.02.01 – Azərbaycan dili
  234. Nurlana Qabil qızı Məmmədova(BSU), “Qəzet mətnində me­toni­mik ifa­dələr və onların kommuni­ka­tiv yükü”, 5706.01// 10.02.01 – Azərbaycan dili
  235. Xəyalə Vaqif qızı Həmidova(BSU), “Azərbaycan və ingilis dillə­rində təktər­kib­li cümlələrin struktur-se­man­­tik xü­su­siy­yətləri”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  236. Xəyalə Ramiz qızı Quliyeva (ATİ), “İngilisdilli tu­rizm reklam­la­rı­nın linqvopraq­matik xüsu­siy­yətləri”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  237. Aybəniz Arif qızı İsmayılova (Odlar Yurdu), “Dünyanın dil mən­zərəsi və dis­kurs (Azərbaycan və ingilis dilləri mate­rialları əsasında)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  238. Ülviyyə Rasim qızı Məmmədova (ATİ), “Qloballaşma kon­­tekstində dil­ləra­ra­sı əlaqələr”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  239. Nəzakət Arif qızı Məmmədli (ATİ), “Müasir ingilis di­lində müqayisə bu­­daq cümləli ta­beli mürəkkəb cüm­lələrin va­ria­tivliyi”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  240. Sevinc Zahid qızı Əmirova(BSU), “Роль лек­си­че­ской метафоры и организации се­мантики тек­ста (на мате­риа­ле произ­ве­де­нии И.А.Бу­ни­на)”, 5707.01// – slavyan dilləri (rus dili)
  241. Günel Eynulla qızı Qasımova (ADU), “Təsisat adlarının tər­cümə prob­lem­­ləri (ingilis və Azər­baycan dillə­rinin mate­rial­ları əsasında)”, 5714.01// müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik ixtisası 
  242. Sait Mehmet Mazhar oğlu Şimşek (Qafqaz Universiteti), “XX əsrin əvvəl­lə­rində Azərbaycan­da mətbuat və Os­manlı türkcəsi”, 5710.01// - türk dilləri
  243. Möhsün Hüseyn oğlu Teymuri (AMEA Əİ), “Abbasilər döv­rün­də ərəb dilçiliyi­nin inki­şa­fında İran alim­lə­rinin rolu”, 10.02.12 – sami dillər
  244. Əlvan Arif oglu Cəfərov (ADPU), “Qərbi Azər­bay­can və Şərqi Ana­dolu dia­lekt­lərinin etno­lin­q­vistik xüsusiy­yətləri”, 5706.01-Azərbaycan dili
  245. Elmira Əyyub qızı Əliyeva (Odlar Yurdu), “Tematik proq­res­si­ya və diskursun ya­ranması (Azər­bay­can və ingilis dil­lə­ri material­la­ri əsasında)”, 10.02.19-Dil nəzəriyyəsi
  246. Cəmilə Ramiz qızı Abdullayeva (ADU), “Müasir ingilis di­lin­də emose­mi­yalı frazeolo­gizm­­lərin seman­tik-sintaktik təh­lili”, 5708.01- German dilləri
  247. Kəmalə Vasif qızı Quliyeva (ADU), “Müasir ingilis di­lində feili fra­zeo­lo­ji vahidlərin dis­kurs­da leksik-se­man­tik xüsu­siy­yət­ləri”, 5708.01- German dilləri
  248. Reyhan Mehdi qızı Qasımova(AMEA Dİ), “Azərbaycan di­lində termin ya­ra­dıcılı­ğın­da transtermin­ləşmə üsulu”, 10.02.01-Azərbaycan dili
  249. İlahə Bayrambəy qızı Mirzəliyeva (AMEA Dİ), “Tükdilli bədii mətn­lərdə assi­met­rik sintaktik va­hidl­ər”, 02.06-Türk dilləri
  250. Səbinə Xaqani qızı Əliyeva (AMEA Dİ), “Roman dillə­rin­də samitlə­rin fonotakti­kası”, 10.02.05- Roman dilləri
  251. Şahnazxanim Cümşüd qızı Şükürzadə, “Nə­si­mi di­linin lüğət tərki­bi­nin leksik-se­man­tik təhlili”, 10.02.01-Azərbaycan dili
  252. Gülnar Akif qızı Qasımova, “German dillə­rin­də cümlənin ak­tual üzv­­lən­mə­sin­­də qram­­matik və fo­ne­­tik vasitə­lər”, 10.02.04-German dilləri
  253. Firuzə Fikrət qızı Qurbanova(AMEA Dİ), “Azərbaycan te­le­viziya veri­liş­lə­rin­də vurğu və in­tonasiya problemi”, 10.02.01-Azərbaycan dili
  254. Günel Məzahir qızı Orucova (AMEA Dİ), “Orta əsr fars­dil­li lügətlər­də türk ele­ment­ləri”, 10.02.19-Dil nəzəriyyəsi
  255. Günay Şakir qızı İnayətova(ADU), “İngilis, Azərbay­can, rus dil­lə­rində ki­çilt­­mə sözlərin funk­sional-koq­­­nitiv xüsu­­siyyətləri”, 5714.01-Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  256. Ülkər Vilayət qızı Həsənova(ADU), “İspan dilli ic­ti­mai –siyasi mətn­­­­­­lərin Azər­bay­can di­li­nə tər­cü­mə­sinin linq­vis­tik və eks­tra­linq­vistik prob­lem­ləri”, 5714.01-Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  257. Əfəndi İsmayıl oğlu Əhmədiyyə (ADU), “Oğuz qrupu türk dilləri ata­­lar sözlərin­də fel za­man­­la­rının ifa­də xü­su­siy­yətləri”, 10.02.06-Türk dilləri
  258. Günel İmran qızı Eyvazlı(ADU), Nəqli struktur­la­rın kontekstə qo­şul­ma­sı ilə mətn­ya­ratma prob­lem­ləri (ingilis di­li mate­rialları əsa­sında)”, 5708.01-German dilləri
  259. Xəyalə Məclum qızı İsayeva(ADU), “İngilis dili mətn­lə­rində mənanın inki­şafı”, 5708.01-German dilləri
  260. Nəzakət Aslan qızı Həsənova(ADU), “İngilis dili mətn­lərində mənanın yaranmasının koq­nitiv əsasları”, 5708.01-German dilləri
  261. Gülnar Namaz qızı Məlikova (ADU), “Müasir italyan di­lində kulturo­nim­lər”, 5709.01-Roman dilləri
  262. Kəmalə Həsənağa qızı Əliyeva (ADU), “İtalyan dilində orien­talizmlər (türkizmlər və ərəbizmlər)”, 5709.01-Roman dilləri
  263. Rəhimə Qədir qızı Məmmədova (ADU), “Müasir ispan da­nı­şıq dilinin Mek­­si­ka, Ar­gen­ti­na və Ko­lum­bi­ya va­ri­ant­­­ların­da linq­vis­tik va­ria­tiv­liyi”, 5709.01-Roman dilləri
  264. Şəfa Rafiq qızı Nağıyeva (ADU), “İngilisdilli iq­ti­­sadi diskur­sun sosio-koq­nitiv xüsu­siy­yətləri”, 5708.01 – german dilləri
  265. İbiş Mesude Hasan Hüseyin qızı (Qafqaz Universiteti) , “Azərbaycan və Tür­kiyə türkçə­lərin­də or­taq atalar sözü və deyim­lə­rin leksik, frazeo­loji xüsusiy­yətləri”, 5710.01 – türk dilləri  
  266. Göbütoglu İdiris Ali oglu (Qafqaz Universiteti), “Müasir Azər­bay­­can və Tür­kiyə türk­cə­lə­rin­də fellə­rin se­mantik inki­şafı”, 5710.01 – türk dilləri
  267. Mənsurə Zakir qızı Kazımlı (Qafqaz Universiteti), “Sezai Karakoçun şeirlərinin leksi­ka­sı”, 5710.01 – türk dilləri
  268. Elnurə Fehruz qızı Rzayeva(Qafqaz Universiteti), ““İşıq” qəzetinin dili və qəzetdə dilçilik məsələləri”, 5710.01 – türk dilləri
  269. Nigar Fikrət qızı Həbibullayeva, ““İdeologiya” kon­sep­tinin amerikan diskursunda ver­ballaşma yolları”, 5708.01-german dilləri
  270. Vüsalə Vidadi qızı Qurbanova, “Azərbaycan dili­nin qərb şivələ­rin­də arxaizmlər və Mahmud Kaş­ğari­nin “Divani-lüğət-it-türk” əsə­ri”, 5706.01 - Azərbaycan dili
  271. Zəminə Xosrov qızı Gülüstani (AMEA Dİ), “Cənubi Azərbaycanın türk mənşəli etnonimləri”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  272. Könül Arif qızı Əliyeva (AMEA Dİ), “Diplomatiya termin­lə­rinin stan­dart­laş­dırılması dil­çi­lik obyekti kimi”,10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  273. Nurlana Arif qızı Məmmədova (ADU), “İngilis, Azər-baycan, rus dil­lə­rində ki­çilt­­mə sözlərin funk­sional-koq­­­nitiv xüsu­­siyyətləri”, (Функцио-наль­но-ког­­­ни­тивные осо­­­бенности диминутивов в английском, азербайджан­­ском и рус­ском языках), 5714.01-Müqayisəli  tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  274. Lalə Baladadaş qızı İbadova (ADU), “Müasir ispan dilində söz ön­lərinin se­mantik, funksional və praqmatik xüsusiyyətləri”, 5709.01-Roman dilləri
  275. Dilşad Asif qızı Pənahova (ADU), “İtalyan və azər­­baycandil­li media mətnlərində din kon­sep­ti­nin ri­torik rep­rezen­tasiyası”, 5714.01-Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  276. Aynurə Rəşid qızı Ələkbərova (ADU), “Dil dəyişmə­lərinin diskur­siv strategiya­ları (Azərbay­canda ingilis dilinin işlən­mə­si konteks­tində)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  277. Nərmin Həsən qızı Quliyeva(ADU), “Multikultura­lizm konsep­ti­nin sözlü və söz­süz ifadə xüsusiyyətləri (ingilis və Azərbaycan dil­lərinin mate­rial­ları əsasında)”, 10.02.19-Dil nəzəriyyəsi
  278. Aysel İsfəndiyar qızı Şükürova (ADU), “Müstəqillik döv­rü siyasi diskursunda “Azərbaycan” konseptinin dinamikası”, 10.02.19-Dil nəzəriyyəsi
  279. Ramilə İsfəndiyar qızı Əhmədova (ADU), “Məkanın linq­vistik reprezen­tasiyaları (ingi­lis və Azərbay­can dillərinin ma­terialları əsa­sında)”, 10.02.19-Dil nəzəriyyəsi
  280. Ramil Əkbər oğlu Bayramov (ADU), “Azərbaycan dilində psixologiya terminləri”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  281. Anar İlqar oğlu Nağıyev (ADU), “Azərbaycan dilçiliyinin tarixi (leksikologiya)”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  282. Günay Əlyar qızı Qurbanova (ADU), “Fransız dilinin lüğət tərkibi­nin zənginləş­məsində mü­rəkkəb sözlə­rin rolu (mət­buat dilində)”, 5709.01-Roman dilləri
  283. Şəfa Rafiq qızı Nağıyeva (ADU), “İngilisdilli iq­ti­­sadi diskur­sun sosio-koq­nitiv xüsu­siy­yətləri”, 5708.01-German dilləri
  284. Səba Səyyad qızı Quliyeva (ADU), “Linqvo-kul­tu­roloji realilər və onların üs­lubi funksiyası (Azərbaycan və ingilis dil­lə­ri material­ları əsasında)”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  285. Laura Həbib qızı Zərbəliyeva (ADU), “Azərbaycanda və İndone­zi­ya­da dil şəraiti və dil siyasəti”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  286. Şəhla Mikayıl qızı Qocayeva (ADU), “Müasir ingilis dilində sözlərin aksent tipləri (eksperimental fonetik tədqiqat)”, 5708.01-German dilləri
  287. Gülşən Calal qızı Musayeva (AMEA Dİ), “Müxtəlifsis­tem­li dillərdə felin üslubiy­yatı”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  288. Sahilə Rafiq qızı İbrahimova (ADPU), “Azərbaycan di­lində leksik ka­teqoriyaların fo­nosemantikası”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  289. Məhəmməd Qərib oğlu Vəliyev (GDU), “Müasir Azərbay­can dilində analitik fellər”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  290. Şölə Taleh qızı Zeynalova (BSU), “Felin zaman­ları və onların mü­rəkkəb bü­töv­də rolu (Azər­baycan və yapon dilləri əsa­sında)”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  291. Röyal Məhərrəm oğlu Məmiyev (NDU), “İslam Səfərlinin şerlərinin dili”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  292. Şəbnəm Şükür qızı Məmmədova (BSU), “Azərbaycan dilində saylar və onların lin­qvo­­kulturoloji xü­susyyətləri”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  293. Qəmbər Rövşən oğlu Qəmbərov (BSU), “Çex dilçiliyində türkoloji araş­dır­malar”, 5707.01 - Slavyan dilləri(çex dili)
  294. Jalə Səfər qızı İsmayılova (BSU), “Azərbaycan di­li­nin frazeo­lo­ji va­hidlərinin linq­vo-kul­tu­roloji təd­qiqi”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  295. Nizami Rəhimxan oğlu Bağırov (BSU), “Türk dillərinin somatik frazeologiyası”, 5710.01 – türk dilləri
  296. Samirə Camal qızı Məmmədova(BSU), “Oğuz türklərinin mənəvi-mədəniy­yət leksikası”, 5710.01 – türk dilləri
  297. Günel Tofiq qızı Mustafayeva (BSU), “İngilis və Azər­baycandilli bə­dii mətnlərdə ierarxik struk­tur”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  298. Tokareva Lyubov Valentinovna(BSU), “Лингвостили­сти­­ческие осо­бен­но­сти рус­скоязыч­ной про­зы в Азер­байджане (ко­нец ХХ-на­ча­ло ХХ1 вв.)”, 5707.01 - slavyan dilləri(rus dili)
  299. Jalə Eyyubağa qızı Vəkilova, “Тюркские заим­­ствование во француз­ском языке”, 5714.01- üqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  300. İntizar Srahəddin qızı Qurbanova (SDU), “Azərbaycan dilində essenin sintak­tik xüsusiy­yət­ləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  301. Abbas Nazim oğlu Abbasov (ATİ), “Alman dilində turizm mətnlərinin se­mantik, funk­sio­nal və into­na­siya xüsusiy­yətləri”, 5708.01-german dilləri
  302. Nəzrin Arif qızı Əliyeva (ATİ), “Сравнитель­ная характе­ристика калек, в сфере ту­ризма (на осно­ве азербай­джан­ского, ан­глийского и русского язы­ков)”, 5714.01- Müqa­yisəli tarixi  və müqayisəli tipoloji dilçilik
  303. Nisə Fikrət qızı Quluzadə (ATİ), “Имена как репрезентации знания в ан­гло­язычном дискурсе”, 5708.01-german dilləri
  304. Xəyyam Hafiz oğlu Abbasov, “Fransız və Azərbaycan dil­lərində turizm-otelçilik ter­min­lərinin lin­qvistik təhlilili”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  305. Ceyhun Məmmədnəbi oğlu Kərimov (Xəzər Universiteti), “Tema-rematık proqressiya və mənanın inki­şafı (ingilisdilli mətnlər əsa­sın­da)”, 5708.01-german dilləri
  306. Zümrüd Kazım qızı Heydərova, “XX əsrin əvvəl­lə­rində Azər­bay­can uşaq ədəbiy­yatının dili və üslubu”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  307. Aynur Valeh qızı Qarayeva, “Azərbaycan dilində dini və mi­foloji leksika”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  308. Şəhla Natiq qızı Namazova (ADPU), “Tərz anlayı­şı­nın koqnitiv təd­qiqi (ingilis və Azərbaycan dilllərinin mate­rialları əsasın­da)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  309. Surek Məhin Bəhram qızı, “Müasir ingilis di­­lində feli fta­zeo­loji vahid­lə­rin leksik-se­man­­tik xüsusiyyətləri”, 5708.01// 10.02.04 – german dilləri
  310. Günel Zöhrab qızı Allahverdi­yeva (BSU), “Принципы ор­ганизации кон­цептосферы «свадьба» в русском и азер­байджан­ском языках.”, 5714.01- Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  311. Seymur Həbib oğlu Fətəliyev, “Системно-струк­­турная пробле­матика в трудах рус­ских и фран­цузских струк­туралистов ХХ века”, 5714.01- Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  312. Səbinə İslam qızı Zeynalova (BDU), “Müxtəlifsistemli dillərdə sifətin sinonimliyi”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  313. Elmira Qalası qızı Məmmədova (BDU), “Müxtəlifsistemli dillərdə sifətin sintaktik funk­si­yaları”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  314. Nigar Vaqif qızı Seyidova (BDU), “Frazeoloji birləşmələrin tərcümə problemləri”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  315. Səbinə Vilayət qızı İsmayılova (BDU), “Azərbaycan və ingilis dillərində felin təsriflən­mə­yən formaları”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  316. Eldar Bayram oğlu Ağayev (AMEA Dİ), “Müasir Azər­bay­can ədəbi dilində sintaktik səviy­yə­də norma po­zun­tuları”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  317. Günel İlham qızı Əliyeva(AMEA Dİ), “XX əsr ingilis nəsr əsərlərində antroponimlərin semantik funksiyaları”, 5708.01. – german dilləri
  318. Rövşən Yusif oğlu Qurbanov(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilinin Masallı rayonu şivələri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  319. İradə Nizami qızı Atakişiyeva(AMEA Dİ), “Oğuz qrupu türk dillərində frazeo­loji va­hidlərin trans­for­masiya im­kanları”, 5710.01. – türk dilləri
  320. Bəturə Ziyaddin qızı Əliyeva(AMEA Dİ), “Affiksal mor­fem­­lərin eks­po­nent və se­man­tik va­ria­tivliyi (ital­yan və Azərbay­can dil­lərinin mate­rialları əsasında)”, 57 04.01. –dil nəzəriyyəsi
  321. Sədaqət Mustafa qızı Cumayeva(AMEA Dİ), “Müasir alman di­lində 3 və 4 üzvlü fonem birləş­mə­ləri (eksperi­men­tal-fonetik tədqi­qat)”, 5708.01. – german dilləri
  322. Mülayim Abbas qızı Bağırova(AMEA Dİ), “İngilis dilində si­nonim cərgə və dominant prob­le­mi”, 5708.01. – german dilləri
  323. Zoya Hüseyn qızı Əsgərova(AMEA Dİ), “Fonem sistem­lə­rinin qarşılıqlı-müqayisəli təh­lili”, 57 04.01. –dil nəzəriyyəsi
  324. Zenfira Nurəddin qızı Əliyeva(AMEA Dİ), “Burun saitlərinin fonolojo statusu
  325. (Azərbaycan və fransız dillərinin materialları əsasında)”, 5704.01. –dil nəzəriyyəsi
  326. Aynur Əhməd qızı Əlizadə(AMEA Dİ), “Kompüter-öyrə­dici proqramlar üçün avtomatik lüğətlərin tərtibi prinsipləri”, 57 04.01. –dil nəzəriyyəsi
  327. Gülarə Mirhəmid qızı Quliyeva(AMEA Dİ), “Temporal meta­foralar (ingilis və Azərbaycan dil­lə­rinin material­ları üzrə)”, 57 04.01. –dil nəzəriyyəsi
  328. Rüfət Məmməd oğlu İbrahimov(AMEA Dİ), “Leksik-semantik sahə nəzəriyyəsi: Azərbaycan dili kontekstində”, 57 04.01. –dil nəzəriyyəsi
  329. Əfsanə Salman qızı Həziyeva, “Terminoloji sis­temdə kalka yolu ilə termin yara­dı­cılığı (Azərbay­can və ingilis dil­lərinin ma­te­rial­la­rı əsasında)”, 57 04.01. –dil nəzəriyyəsi
  330. Natəvan Cəmaləddin qızı Əzizli(AMEA Dİ), “Dildə sözlərin av­tomatik sıralan­ması prinsipləri”, 5704.01. –dil nəzəriyyəsi
  331. Səbinə Vaqıf qızı Kərimova(AMEA Dİ), “Virtual məkanda transliterasiya problemi (ingilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında)”, 5704.01. –dil nəzəriyyəsi
  332. Mircəmil Mircəfər oğlu Seyid-Rzayev(AMEA Dİ), “Müasir german­şü­naslıqda mətn dilçiliyi prob­le­mi”, 5708.01. – german dilləri
  333. Vəfa Əhməd qızı Rəşidli(AMEA Dİ), “İngilis dilində sintaktik sinonimlik”, 5708.01. – german dilləri
  334. Samirə İkram qızı Məmmədova(AMEA Dİ), “German dillərində etruskizmlər”, 5708.01. – german dilləri
  335. Südabə Şəmsəddin qızı Rəcəbova(AMEA Dİ), “İngilis dilində rəs­mi-işgüzar üslub”, 5708.01. – german dilləri
  336. Pərvin Eyvaz oğlu Eyvazov (BDU), “Bəkir Çoban­za­də­nin elmi yara­dıcı­lığında dil tarixi məsələləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  337. Fidan Hafiz qızı Əliyeva (BSU), “Лингвострано­ведческий ас­пект языка произведений русских писа­телей конца ХХ – начала ХХ1 вв”, 5707.01 –Slavyan dilləri(rus dili)
  338. Çimnaz Eldar qızı Kərimova (BSU), “Dil funksiyala­rı­nın mətnlərin in­teqrasiyasında və tamlığında rolu (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsa­sında)”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  339. Gülər İsrafil qızı Vəliyeva (BSU), “Специфика те­ма­­тической прог­­рес­сии в рус­­ских и ан­глий­­ских тек­стах (сравни­тель­­но-типологиче­ский анализ)”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  340. Yeganə Nurəddin qızı Əliyeva (BDU), “Azərbaycan di­lin­də beynəl­xalq ya­zışmaların linq­vistik xüsu­siy­yətləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  341. Mətanət Xıdır qızı Əliyeva(BDU), “Məchulluq sahə­si və onun müx­tə­lifsistemli dil­lər­də ifadə vasi­tələri”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  342. Namiq Abbas oğlu Cabbarov(BDU), “Alman diulində modallıq bildirən ədatlar və onların Azərbaycan dilin­də ifadə vasitələri”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  343. Sevda Fikrət qızı Hüseynova (BSU), “Особенности функционирования безэкви­валентной лек­сики в совре­мен­ной рус­ской периоди­ческой печати”, 5707.01 –Slavyan dilləri (rus dili)
  344. Nilufər Qarabəyovna Mahmudova (BDU), “Müxtəlifsistem­li dillərdə söz yaradıcılığında abbreviasiya”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
  345. Arzu Məzahir qızı Kazımova (BDU), “Azərbaycan di­lində mifo­nim­lərin struk­tur-se­mantik xüsusiy­yətləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  346. Nəzrin Samir qızı Əliyeva (BDU), “Azərbaycan di­lində dululus­çu­luq leksikası” 5706.01. – Azərbaycan dili
  347. Maarifə Nuh qızı Manafova (AMEA Dİ), “Məhəmməd Yusif Şirvani­nin “Tibbna­mə” əsərinin dili və üslubu”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  348. Maya Paşa qızı Əhmədli (AMEA Dİ), “Dildə passiv konstruksiyaların linqvistik təh­lili (ingilis və Azərbaycan dillərinin mate­rialları əsasında)”, 5704.01. – dil nəzəriyyəsi
  349. Nəsibə Yaqub qızı Abbasova (NDU), “Azərbaycan və alman dillərin­də cümlə trans­formasiyası”, 5708.01-german dilləri
  350. Cəmilə Murtuzəli qızı Keyserovskaya, “Azərbaycan Respublıkası arealında Azərbaycan və alman dillərinin qarşılıqlı leksik əlaqələri”, 5704.01. – dil nəzəriyyəsi
  351. Özmaden Gülçin İsmet kızı (BSU), “Türkcənin Ana­dolu və Azərbay­canın Qarabağ dialektlərinin müqayisəli təhlili”, 5710.01 –türk dillərii
  352. Aktaş Hülya Sabahattin (BSU), “Çağdaş türk­cə­lərdə söyləm”, 5710.01 – türk dillərii
  353. Günel Çingiz qızı Məmmədova (BSU), “Лексикографическая разра­ботка субстан­тиро­ван­­ных прилага­тель­­ных в тол­ко­вых словарях рус­ского язы­ка”, 5707.01 – Slavyan dilləri(rus dili) 
  354. Züleyxa Tolyatti qızı Ağayeva (BSU), “Взаимосвязь грамматических категорий в тексте”, 5707.01 – Slavyan dilləri(rus dili)
  355. Nuranə Qurban qızı Eyvazova (BSU), “Проблемы ор­фоэ­пической адаптации иноязычных заимствований в современ­ном русском языке”, 5707.01 –Slavyan dilləri(rus dili)
  356. Günay Xalid qızı Əfəndiyeva, “Qanadlı ifadələrin tərcüməsində se-mantik transfor­ma­siya məsələsi (V.Skottun əsər­lə­rinin Azərbay­can dilinə tərcüməsi əsasında)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  357. Sevinc Yaşar qızı Məmmədova, “Daxili nitq dil ünsiyyətinin xüsusi forması kimi (Azərbaycan və ingilis bədii ədəbiyyatının materialları əsasında)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  358. Samirə Çingiz qızı Nəbiyeva (GDU), “Azərbaycan dilində kontrastiv semantikalı frazeologizmlər”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  359. Aytən Ərzulla qızı Əhmədova (GDU), “Azərbaycan dilin­də qoşmaların qram­matik-se­mantik xüsusiy­yətləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  360. Mətanət Nəriman qızı Mahmudova, “İsmin qrammatik kateqoriyalarında nitq mədəniyyəti normaları”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  361. Nuranə Şakir qızı Məmmədova (ADU), “Fransızdilli əsər­lərin tərcüməsinin mədəniyyətlərarası dialoqa xidməti”, 5709.01-Roman dilləri
  362. Aytən Pilağa qızı Sadıqova(GDU), “Azərbaycan di­lində teonim və demonim kompo­nentli frazeolo­gizmlər”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  363. Yeganə Vasif qızı Qəhrəmanlı (BDU), “Fərhad Ağazadə­nin dilçilik gö­rüş­ləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  364. Günel İnfil qızı Əlizadə (BSU), “Atalar sözləri və məsəllərin qram­matikası” 5706.01. – Azərbaycan dili
  365. Hüsniyyə Hüseyn qızı Tanrıverdiyeva (BSU), “Müasir Azərbay­can və ingilis döv­ri mətbuatın­da məcaz qəlib­ləri”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  366. Nigar Oqtay qızı Səmədova (BSU), “Лингвостили­стические связи между самосто­ятельными слож­ными син­таксическими це­лыми в рус­ском, англий­ском, азербай­джанском языках”, 5714.01- müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  367. Rəsul Rəşid oğlu Babayev(NDU), “Azərbaycan və fransız dillərində təkrarın mətnya­ratma funksiyası”, 5714.01 - Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  368. Ramil Saməddin oğlu Zeynalov (SDU), “M.Kaşğarinin “Divanü-lüğət-it türk” əsərində atalar sözləri və məsəl­lərin sin­taktik xüsusiy­yətləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
  369. Ülviyyə Nurəddin qızı Məmmədova (AMEA Dİ), “Diferensiasiya dövrü oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli leksikası (M.P.Vaqif, Ə.Nədim və Məhtimqulunun dilləri əsasında)”, 5710.01 – türk dilləri
  370. Şəfiqə Mütəllim qızı Məhərrəmova (BSU), “Azərbaycan və rus dillərində suffiksal fellərin tədqiqi”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  371. Pərvin Surəddin qızı Həsənova(AMEA Dİ), “Qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinin linqvo-semiotik xüsusiyyətləri”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  372. Jalə Eldar qızı Məmmədova(AMEA Dİ), “Elektron lüğətlərdə sözlərin təqdimi və izahı prinsipləri”, Dil nəzəriyyəsi - 5704.01
  373. Dilbər Vətən qızı Mehdiyeva(AMEA Dİ), “Orxon-Yenisey abidələri linqvokulturoloji aspektdə”, Türk dilləri-5710.01
  374. Könül Rəşid qızı Sadıqova(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilinin şimal-qərb bölgəsi şivələrinin leksik-semantik xüsusiyyətləri”, Azərbaycan dili- 5706.01
  375. Aysel Əlövsət qızı Nadirova (AMEA Dİ), “XIX əsr Azərbaycan qadın şairlərinin dil üslubu”, Azərbaycan dili- 5706.01
  376. Nərmin Siyavuş qızı Xudaverdiyeva(AMEA Dİ), “Müxtəlifsistemli dillərdə sinkretizm”, Azərbaycan dili- 5706.01
  377. İradə Yasin qızı Qəniyeva(AMEA Dİ), “Müxtəlifsistemli dillərdə toponim­lərin üs­lubi-kom­­mu­nika­tiv xüsusiyyətləri”, Dil nəzəriyyəsi - 5704.01
  378. Səringül Dadaş qızı Ziyadova(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilinin kompüter vasitəsilə öyrədilmə prinsipləri”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
  379. Nərminə Ağadaim qızı Ələkbərov(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilinin kompüter vasitəsilə öyrədilmə prinsipləri”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
  380. Aytən Arzuman qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində beynəlmiləl terminlərin formalaşma prosesi”
  381. Elmir Arif oğlu İskəndərov(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilçiliyində qədim dillərin tədqiqi məsələləri”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
  382. İbrahimova Ülkər Müqabil qızı(AMEA Dİ), “Azərbaycan epiqrafik abidələrində adların linqvistik xüsusiyyətləri”, Azərbaycan dili - 5706.01
  383. Zeynalova Gülnar Mahir qızı(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilində nida konstruksiyalarının sintaksisi”, Azərbaycan dili -5706.01
  384. Çobanova Hüsniyyə Mədəd qızı(AMEA Dİ), “Gürcüstan ərazisində türkmənşəli etnotoponimlərin linqvistik xüsusiyyətləri”, Türk dilləri - 5710.01
  385. Elçin Əli oğlu İbrahimov(AMEA Dİ), “Türklərdə ortaq imla və əlifba problemləri”, Türk dilləri - 5710.01
  386. Elnur Qoçəli oğlu Kazımov(AMEA Dİ), “M.Füzulinin “Həqiqət-üs-süada” əsərinin nəsr dili”, Azərbaycan dili-5706.01
  387. Qədimova Günel Rahid qızı(AMEA Dİ), “Müxtəlifsistemli dillərdə zoonimlərin metaforik-üslubi funksiyası”, Dil nəzəriyyəsi - 5704.01
  388. Mahmudova Sevda Allahyar qızı(AMEA Dİ), “Müxtəlifsistemli dillərdə diplomatik leksikanın mənimsənilmə prinsipləri (ərəb və ingilis dilləri materialları əsasında)”, Dil nəzəriyyəsi -5704.01
  389. Əsədova Nüşabə Nəcəf qızı(AMEA Dİ), “Onomastik komponentli frazeoloji birləşmələrin struktur,leksik-semantik xüsusiyyətləri (Antrtoponim və toponimlər əsasında)”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
  390. Mirzəyeva Aynur Şirin qızı(AMEA Dİ), “Erməni dilinin Qarabağ ləhcəsində türk sözləri və söz kökləri”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik- 5714.01
  391. İbrahimova Lamiyə Mahir qızı(AMEA Dİ), “Rus və Azərbaycan dillərinin frazeoloji sistemində paradiqmatik münasibətlər”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik-5714.01
  392. Kərimov Aydın Hüseynağa oğlu(AMEA Dİ), “İngilis və Azərbaycan dillərində fonem sistemlərinin tipologiyası”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik - 5714.01
  393. Kərimova Şücaət Məşrif qızı(AMEA Dİ), “İngilis və Azərbaycan dillərində fonem sistemlərinin tipologiyası”, German dilləri-5708.01
  394. Qəmbərova Təhminə Qurban qızı(AMEA Dİ), “German dillərində etnoqrafik leksika”, German dilləri-5708.01
  395. Əliyeva Aytən Ziyatxan qızı(AMEA Dİ), “İspan dilində tavromakiya leksikasının Linq vokulturoloji statusu və universal xüsusiyyətləri”, Roman dilləri-5709.01(ispan)
  396. Anar Nüsrət oğlu Yaqubov (ADU), “İngilis dilində in­ternet kom­mu­ni­kasiyasının linqvistik xüsusiy­yətləri”, 5708.01-german dilləri
  397. Bəhram Cəfər oğlu Məmmədov(AMEA Dİ), “Xaçmaz rayonu onomastik vahidlərinin tarixi-linqvistik təhlili”, 5606.01 – Azərbaycan dili
  398. Esmira Həmzəağa qızı Ağamirzəyeva(AMEA Dİ), “Milli dillərin termin yaradıcı­lı­ğında alınmalar (Azərbaycan və in­gilis dillərinin materialları əsasında)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  399. Ülviyyə Vaqif qızı Abbasova(AMEA Dİ), “Способы переда­чи эпитетов в художественном переводе (на ос­­но­ве произведе­ний Ч.Абдул­лаева)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  400. Günel Şirəli qızı Orucova (AMEA Dİ), “Xətainin dili (qram­matik təd­qi­qat)”, 5706.01-Azərbaycan dili
  401. Vəfa Nadir qızı İbişova(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilin­də mətnlərin mən­­tiqi-semantik bü­töv­lüyü”, 5706.01-Azərbaycan dili
  402. Aydan Vəfadar qızı Əliyeva (ADU), “İtalyan və Azərbaycan dillərində ictimai-siyasi mətn­lərin linqvo­kulturoloji tədqiqi”, 5714.01-Müqa­yisəli- tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  403. Xalidə Firuddin qızı Abdullayeva, “Cümlə üzvləri və mürəkkəb cümlə komponentləri sırasının nəzəri əsasları (XIII-XIV əsr Azərbaycan ədəbi dili materialları əsasında)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  404. Zəminə Qara qızı Mustafayeva(AMEA Dİ), “Soyadların yaranması və in­kişafı (oğuz qrupu türk dilləri konteks-tində)”, 5710.01-Türk dilləri
  405. Pərvin Baba qızı Babayeva(ADU), “Müasir ingilis dili tələffüzünün kommunikativ aspektləri”, 5708.01-German dilləri
  406. Hənifə Fizuli qızı Manquliyeva (ADU), “Alman dili Bavariya dia­lek­tinin linqvistik xüsusiyyətləri”, 01-German dilləri
  407. Nigar Nizaməddin qızı Əliyeva (Bakı Avrasiya Universiteti), “Devervativlərin semantik,sintaktik və prosodik xüsusiyyətləri (in­gilis dili materialları əsasında)”, 5708.01- German dilləri
  408. Vəfa Nəriman qızı Hüseynli(Bakı Avrasiya Universiteti), “Mətndə sinonim əvəzlənmələri ko­­heziya vasitəsi ki­mi (ingilis di­li­nin materialı əsasında)”, 5708.01-German dilləri
  409. Yeganə Vahid qızı İsmayılova(Bakı Avrasiya Universiteti), “Müasir alman dilində formal sual cümlələrinin funksional-se­man­tik təhlili”, 5708.01-German dilləri
  410. Şəhla İbrahim qızı İbrahimova(Bakı Avrasiya Universiteti), “Nitq felləri və onların mətn­dü­zəlt­mə funksiyası (in­gilisdilli bə­dii nəsr nümunələri əsasında)”, 5708.01-German dilləri
  411. Yeganə İltifat qızı Qasımova(Bakı Avrasiya Universiteti), “German dillərində fonoloji qar­şılaşmaların tipolo­gi­yası”, 5708.01-German dilləri
  412. Xəyalə Nizaməddin qızı Rzayeva(Bakı Avrasiya Universiteti), “Rəng bildirən si­fət­lərin semanti­kası və onun Azərbaycan dili­nin frazeologiya­sında inikası”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  413. Günel Nail qızı Kazımova (Bakı Avrasiya Universiteti), “Sinonim çoxluq­ları qeyri-səlis lin­qvistik qiymət alternativləri kimi”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  414. Ulcay Muxtar qızı Qiyasi (Bakı Avrasiya Universiteti), “Dil fəlsəfəsi və dilçilik fəlsəfəsi”, 5704.01- dil nəzəriyyəsi
  415. Ülkər Asim qızı Musayeva (Bakı Avrasiya Universiteti), “Azərbaycan di­lində terminoloji leksikanın forma­laş­masında dil­xa­rici amillərin rolu”, 5706.01-Azərbaycan dili
  416. Turanə Ağasəlim qızı Zeynalova (Bakı Avrasiya Universiteti), “Azərbaycan dilin­də zoonimik lek­­sikanın üslubi-funk­sional xü­susiy­yət­ləri”, 5706.01-Azərbaycan dili
  417. Ellada Rəsul qızı Hüseynli(Bakı Avrasiya Universiteti), “Azərbaycan dilin­də bank-ma­liyə terminlərinin linq­vistik təhlili”, 5706.01-Azərbaycan dili
  418. Nəzakət Hüseynbala qızı Məmmədova (ADU), “Azərbaycan dil­çi­liyi elminin in­ki­­şa­fında prof.H.İ. Mirzəza­də­nin rolu”, 5706.01-Azərbaycan dili
  419. Günay Əlfi qızı Mehrəliyeva (ADU), “Şəxssiz konstruksiyaların koq­ni­tiv potensialı (ingilis dilinin əsa­sında)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  420. Günel Çingiz qızı Rzazadə (ADU), “Sual cümlələri­nin praqmatik xüsusiyyətləri”, German dilləri-5708.01
  421. Vüsalə Faiq qızı İskəndərova(ADU), “Azərbaycan dil­çi­liyində qramma­ti­ka konsepsiyasının forma­laş­ma­sı ta­rixi (tabeli mürəkkəb cümlə)”, 5706.01-Azərbaycan dili
  422. İntizar Qəhrəman qızı Mirzəyeva(ADU), “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində tərzi-hərəkət zərf­likli sa­də cüm­lələrin variativliyi”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  423. Mehriban Qənimət qızı Səfərova(ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə reduplikasiya”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  424. Nurlanə Akif qızı Heybətova(ADU), “Анализ лексико­на на основе об­­щественно-политического текста(на материале раз­но­системных язы­ков)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  425. Xalid Qulu oğlu Aslanov(ADU), “Müasir fransız Ar­qosunun   işlənilməsi”, roman dilləri-5709.01
  426. Fatma Nazim qızı Qurbanzadə (ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə ellipsi­sin funksional-koqnitiv xüsusiy­yətləri”, 5714.01- Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  427. Sevinc Rasim qızı  Rzayeva (ADU), “Müasir linqvistik cərəyanların Azər­baycan dilçiliyin­də əksi”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  428. Əzizə Qurban qızı Məmmədova(ADU), “Müasir fransız yazılı mətbuat di­lində sərbəst və frazeoloji tər-kibli konstruksiyalar (Le Monde, Le Fiqaro, La Liberation qəzetlə­ri və Paris–Match, Elle, Geo jur­nallarının materialları əsasın­da)”, 5709.01- roman dilləri
  429. Şəhla Qəhrəman qızı İsmayılova (ADU), “Azərbaycan dilçiliyində qram­ma­tika konsepsiyasının for­ma­laş­ma­sı tarixi (tərkib məsələsi)”, 5706.01-Azərbaycan dili
  430. Nərminə Xalid qızı Yunusova (ADU), “Qloballaşmanın Azərbay­can­da çox­dilliliyə təsiri problemi”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  431. Rəna Mirzəbaba qızı Əliyeva (ADU), “İspan dilində dini frazeologizm­lərin struktur-semantik səciyyəsi”, 5709.01- roman dilləri
  432. Xanım Hüseyn qızı Cəlilova (ADU), “Müəllif remarkasının struktur-üs­lubi və funksional xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis materialları əsasında)”, 5704.01-dil nəzəriyyəsi
  433. Firəngiz Furman qızı Qurbanova (ADU), “Müasir ingilis dilində leksik-se­mantik variativlik”, 5708.01- German dilləri
  434. Türkan Yavər qızı Əliyeva (ADU), “Zaman konseptuallaşmasının lin­qvistik parametrləri”, 5708.01- German dilləri
  435. Aliyə Əbülfəz qızı Musayeva (AMEA Naxçivan Bölməsi), “Professor Yusif Seyidovun dil­çilik görüşləri”, 5706.01-Azərbaycan dili
  436. İsrafil İslam oğlu Babayev (NDU), “İngilis və Azərbaycan dillə­rin­də zərf və onun funksiyaları”, 5708.01- German dilləri
  437. Vüsalə Arif qızı Əliyeva (ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə ya­rım­­­şəkilçilərin struktur-seman­tik xüsusiyyətləri (İngilis və Azərbaycan dillərinin mate­rial­ları əsasında)”, 5714.01-Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
  438. Xumar Yarəhməd qızı Əsgərova (ADU), “Fransız və Azərbaycan dillərin­də rəng bildirən sifətlər”, 5714.01-Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
  439. Cəmilə Səttar qızı Allahverdiyeva (Qafqaz Universiteti), “Mahmud Kaşğarinin “Divan-ı lüğət-it türk”əsərlərində fellərin çoxmənalılığı”, 5710.01- Türk dilləri
  440. Mesut Kurnaz İbrahim oğlu (Qafqaz Universiteti), “Azərbaycan və Türkiyə türkçə-lərində intensivliyin deyimlər­lə (frazeoloji ifadələrlə) tə­za­hürü”, 5710.01- Türk dilləri
  441. Sima Tofik qızı İsmayılova(Qafqaz Universiteti), “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində Türkiyə türkcəsi ele­mentləri”, 5710.01- Türk dilləri
  442. Mustafa Turmuş Mevlüt oğlu(Qafqaz Universiteti), “Türk dillərində sintaqmlar”, 5710.01- Türk dilləri
  443. Aygün Natiq qızı Yusifova (ADU), “İngilis dilində məişət leksika­sı­nın  struktur se­man­tik təhlili”, 5708.01- German dilləri
  444. Sevil Mədət qızı Rəcəbova (ADU), “İngilis dili post-nominal sifətlə­rin semantik-koqnitiv xüsusiy­yətləri”, 5708.01- German dilləri
  445. Ellada Fəxrəddin qızı Mirişova (ADU), “İngilis dilində frazeoloji river-sivliyin struktur-semantik xü­su­siyyətləri”, 5708.01- German dilləri
  446. Lalə Möhübbət qızı Rzayeva (ADU), “İngilis dilində qrammatik metaforun praqmatikası”, 5708.01- German dilləri
  447. Nigar Xanlar qızı Bağirova (ADU), “İngilis dilində gələcək zamanın semantik və koqnitiv təhlili”, 5708.01-German dilləri
  448. Dilbər Mustafa qızı İbrahimova (ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə frazeo­loji variantların struktur-se­mantik səciyyəsi (ingilis, Azər­baycan və rus dillərinin materialları əsasın­da)”, 5714.01-Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
  449. Ülfan Malik qızı Əliyeva (ADU), “İngilis və Azərbaycan dillərində gender metaforlar”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  450. Gülşən Ramiz qızı Əliyeva(ADU), “İngilis və Azər-baycan poetik mətn­lərində bədii ifadə vasitələrinin lin­qvistik anlamaya təsiri”, 5714.01- Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  451. Humay Nurəddin qızı Əhmədova (BSU), “Azərbaycan və ingilis dillərində məişətlə baglı frazeologizmlərin funk­sional-üslubi xüsusiyyətləri”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqa­yi­səli tipoloji dilçilik
  452. Fidumə Məmmədəli qızı Hüseynova, “Rus və Azərbaycan dillərində sintaktik paralelizmi yaradan leksik və qrammatik vahidlər”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqa­yi­səli tipoloji dilçilik
  453. Yasəmən Təhməz qızı İsmayılova (BSU), “Azərbaycan və ingilis dillərində oro­nim­lərin semantik xüsusiyyətləri”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqa­yi­səli tipoloji dilçilik
  454. Nərgiz Asəf qızı Əliyeva (BDU), ““Beovulf” və “Dədə Qorqud kitabı” das­tanlarının üslubi tipologiyası”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqa­yi­səli tipoloji dilçilik
  455. Pərvanə İsmayıl qızı Paşayeva (BDU), “İngilis dilində dini leksikanın üslubi xüsusiyyətlərinin Azərbaycan dilində şərhi”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  456. Rəna Əli qızı Məhərrəmova(BDU), “İngilis və rus dillərində insaf kon­sep­tinin verballaşması”, 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  457. İlham Baxış oglu Əliyev (BDU), “İngilis və Azərbaycan dillərində say tərkibli söz birləşmələri”, 5704.01 - dil nəzəriyyəsi
  458. Ayna Kazım qızı Rzayeva(BDU), “Türk dillərinin qədim linqvo-kultu­ro­lo­­ji münasibətlərinin müqayisəli öyrə­nil­məsi”, 5710.01-Türk dilləri
  459. Sürəyya Qəzənfər qızı Hacıyeva(BDU), “Köməkçi nitq hissələrində sinonimlik”, 5706.01-Azərbaycan dili
  460. Ülviyyə Xalıqverdi qızı Əliyeva(BDU), “İngilis və Azərbaycan dillərində cümlə­nin nominativ strukturunun tipologiyası”, 5714.01-Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  461. Sevinc Sabir qızı Əsədova (ADPU), “İngilis və Azərbaycan dillərində zooleksemlərin linqvistik xüsusiyyətləri”, 5704.01 - dil nəzəriyyəsi
  462. Ülviyyə Azər qızı Əhmədova (ADPU), “Müxtəlifsistemli dillərdə “qadın” konseptinin linqvokulturoloji xüsusiy­yə­tləri”, 5704.01 - dil nəzəriyyəsi
  463. İlahə Vahid qızı Zeynallı (ADPU), “Bədii mətnin təşkilində başlıq və başlıqaltılarının rolu (ingilis və Azər­bay­can dillərinin materialları əsasında)”, 5704.01 - dil nəzəriyyəsi
  464. Səidə Səxavət qızı Əhmədova (Qərb Universiteti), “Generativ linqvistikada trans­for­masi­yalarda məhdudiyyət problemi (ingilis və alman dillərində)”, 5708.01-German dilləri
  465. Çinarə Zahid qızı Şahbazlı (Qərb Universiteti), “İngilis dilində nəzakət bildirən söz və ifadələr”, 5708.01-German dilləri
  466. Əhruz Əli qızı Mahmudova (AMEA Naxçıvan Bölməsi), “Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində heyvandarlıq leksikası (Türk dilinin Qars şivəsi ilə müqayisədə)”, 5706.01 - Azərbaycan dili
  467. Vüsalə Fazil qızı İsgəndərova (GDU), “Müxtəlif sistemli dillərdə təsirli-tə­sir­siz fellə­rin leksik-semantik xüsusiy­yət­­ləri (fransız və Azərbaycan dillə­ri­nin materialları əsasında), 5714.01-Müqa­yisəli tarixi və müqa­yi­səli tipoloji dilçilik
  468. Ülkər Asim qızı Musayeva (Bakı Avrasiya Universiteti), “Xüsusi semantikalı atalar sözləri və məsəllərin linqvistik təhlili”, 5706.01-Azər­baycan dili
  469. Şəhla İbrahim qızı İbrahimova (Bakı Avrasiya Universiteti), “Nitq felləri və onların mətndü­zəltmə funksiyası (ingilisdilli bə­dii nəsr nümunələri əsasında)”, 5708.01-German dilləri
  470. Vüsalə Ramiz qızı Nuriyeva (Xəzər Universitəsi), “İngilis dilində imperativ mübtədaların diskursiv xüsusiyyətləri”, 5708.01-German dilləri
  471. Milana Yunis qızı Abbasova(Xəzər Universitəsi), “İngilis dilinin tədqiqinə sosiolinqvistik yanaşmada müasir tendensiyalar”, 5708.01-German dilləri
  472. Gülnur Mirnəcəf qızı Miriyeva(Xəzər Universitəsi), “Language Variation and Textual Categorisation through leadership management and teaching”, 5708.01-German dilləri
  473. Gülnar Mirsalam qızı Abasova(Xəzər Universitəsi), “İngilis dilinin Britaniya və Amerika variantlarında“ailə”semantik sahəsinin strukturu”, 5708.01-German dilləri
  474. Sevinc Azər qızı Qafarova(Xəzər Universitəsi), “Amerika prezidentlərinin nitqlərində frazeologizmlərin funksional-semantik xüsusiyyətləri (1980-2014-cü illər)”, 5708.01-German dilləri
Video
Faydalı linklər
Facebook